Hotărârea nr. 669/2017

Hotărârea 669/2017 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte

având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olăh Emese, Gabriela Iuliana Moldovan, Ioan Pop, Dan Ioan Morar și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 272223/451/12.06.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Ordonanței nr. 6 /2014, ale Legii nr. 221/2015, ale O.U.G. nr. 35/2015, ale Legii nr. 65/2016, ale O.U.G. 30/2017, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, ale H.G. nr. 251/2016, ale H.G. nr. 304/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c", al. 5 lit. "b", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, pe o perioadă de un an, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.


Nr. 669 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 669/2017


CLUJ-NAPOCA

Lista privind Contractele de închiriere având ca obiect locuințe construite de către ANL, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml, M3

pentru care se prelungește termenul de locațiune pe o perioadă de un an

Nr. Crt.

NUME ȘI PRENUME

BLOC

NR. APARTAMENT

1

RUSU ALIN-EUGEN

Ml

12

2

VESCAN OTILIA-DIANA

Ml

28

3

CRIȘAN AURELIAN-HORAȚIU

M3

T'rj'x 22

4

OLARU-ZĂINESCU OANA

M3

—sV\ 364- jtyjH.      O

X J- IUL