Hotărârea nr. 668/2017

Hotărârea 668/2017 - Aprobarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 259222/46.10/31.05.2017 al Direcției Ecologie urbană, spații verzi-Compartimentul păduri și pășuni, prin care se propune aprobarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013, ale Ordinului nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesionare și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, ale Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, ale Legii nr. 86/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013 și ale H.G. nr. 78/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transpareanța decizională în administrația publică, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de pășunat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează RADP Cluj-Napoca, Direcția Generală Poliția locală, Direcția Tehnică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Serviciul Administrare fond funciar si R.A.

5


edinte de ședință,

5              5    "


Nr. 668 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


resemnează, municipjțflui, Jr. Auror


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 668/2017


REGULAMENT DE PĂȘUNAT

pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Cluj-Napoca

Art.l. Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile și obligațiile deținătorilor de animale privind regimul de pășunat, precum și reguli de exploatare a pajiștilor aparținând domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Terenurile evidențiate ca pajiști, aparținând domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, vor fi folosite pentru pășunatul animalelor; în scopul asigurării unui pășunat rațional, pe tot parcursul anului vor fi stabilite efectivele de animale pe trupuri de pășune.

Art. 3. Suprafețele de pășune destinate pășunatului pentru anul 2017 sunt cuprinse în Anexa 5 la prezentul regulament; aceste suprafețe pot fi modificate prin hotărâri ale consiliului local.

Art. 4. Dreptul de folosință asupra terenurilor pentru pășunat se acordă pe bază de contract de închiriere crescătorilor de animale - persoanelor fizice sau juridice având animale înscrise în R.N.E., proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație; crescătorii de animale - persoane fizice sau juridice vor face dovada înregistrării la primărie a efectivelor de animale.

Art. 5. Lucrările de întreținere a pajiștilor, precum și a utilităților zoopastorale vor fi efectuate de către crescătorii de animale care le folosesc.

Art. 6. Pentru a ocupa suprafața de pajiște repartizată prin contract, crescătorilor de animale le este permisă traversarea cu animalele pe suprafețele de teren din vecinătatea amplasamentului stabilit, în condițiile în care nu există drumuri de acces amenajate.

Perioada de pășunat

Art. 7. Pentru anul 2017, perioada de pășunat începere de la data adjudecării licitației pentru ovine, caprine, bovine și cabaline, dar nu mai repede de 20 mai, iar ciclul de pășunat se încheie la data de 1 octombrie pentru bovine și cabaline și 1 noiembrie pentru ovine și caprine; perioada de pășunat va fi stabilită prin hotărâre de consiliu.

Vor fi evitate: pășunatul pe rouă, brumă, imediat după ploaie sau în zilele cu variații mari de temperatură și precipitații abundente; revenirea pe aceeași parcelă la intervale mai mici de 21 zile; ținerea pe o parcelă a animalelor o perioadă mai mare de 4-6 zile.

Art. 7'1. Pentru Trupul de pășune GLIMEE. cuprins în Anexa 5 a prezentului Regulament de Pășunat conform extrasului din Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului Est și al Rezervațiilor Naturale Fânațele Clujului, pășunatul va fi realizat doar de către comunitatea locală, cu vite, în perioada 15 aprilie-31 octombrie, respectîndu-se o încărcătură maximă de 0,7 UMV/ha; pășunatul este interzis în nucleu pe suprafața de 1,5 ha glimee/abrupturi.

Drepturile crescătorilor de animale

Art. 8. Crescătorii de animale au următoarele drepturi:

Să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea acestora, pășunile care fac obiectul contractului de închiriere.

Obligațiile crescătorilor de animale

Art. 9. Crescătorii de animale au următoarele obligații:

 • 1) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce fac obiectul contractului de închiriere;

 • 2) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; subînchirierea totală sau parțială este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute;

 • 3) să facă dovada existenței certificatului de sănătate eliberat de medicul veterinar de circumscripție, pentru întregul efectiv de animale învoite la pășunat;

  starea de sănătate a animalelor și să anunțe,.imedi-at,apariția sau enul stabilit;

  pășunat sau încărcătura

  : pășunat;


 • 4) să urmărească permanent suspiciunea unei boli transmisibile;


 • 5) să plătească chiria la term

  pțin hotărâre a


 • 6) să respecte capacitatea de consiliului local întreaga perioadă de

 • 7) să comunice în scris Regiei Autonome a Domeniului Public, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării capacității de pășunat în toate zilele perioadei de pășunat;

 • 8) să pășuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;

 • 9) să practice un pășunat rațional pe grupe de animale;

 • 10) să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită;

 • 11) să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate a pajiștii;

 • 12) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, de fertilizare, anual; pentru buna desfășurare a pășunatului responsabilii de turme efectuează lucrări de igienizare pe trupurile de pajiște primite în administrare, astfel: curățirea suprafețelor de pajiști de buruieni, nivelarea mușuroaielor, strângerea pietrelor și a resturilor vegetale de pe pajiște;

 • 13) să respecte bunele condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 14) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;

 • 15) să restituie locatorului suprafața de pajiște ce face obiectul prezentului contract în condiții cel puțin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;

 • 16) să nu lase nesupravegeate animalele pe pășune;

 • 17) să declare animalele pentru a fi înscrise în registrul agricol al localității, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 18) răspunde civil, contravențional sau penal pentru pagubele produse de animalele lăsate în grija lui;

 • 19)    răspunde solidar pentru pagubele produse de animale din neglijența angajaților săi;

 • 20)    răspunde material pentru integritatea și sănătatea animalelor lăsate în grija lui conform normelor veterinar-sanitare.

Obligațiile locatorului:

Art. 10. Locatorul are următoarele obligații:

 • a) să nu îl tulbure pe deținătorul contractului de închiriere în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere;

 • b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • c) să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor deținătorul contractului de închiriere;

 • d) să constate și să comunice deținătorului contractului de închiriere orice atenționare referitoare la nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.

Art.ll. Pe pășuni pot fi amplasate construcții care deservesc activități agricole, cu respectarea legilor în vigoare, conform prevederilor art. 7 din H.G. nr. 1064/2013; este interzisă depozitarea deșeurilor menajere și/sau agrozootehnice pe pășune.

Schimbarea categoriei de folosință a suprafețelor de pășune poate fi făcută doar în condițiile legii.

Sancțiuni și contravenții

Art. 12. Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de pășunat;

 • b) introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;

 • c) neîndeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști a obligațiilor prevăzute în contract;

 • d) circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât cele folosite pentru activități agricole de cel care utilizează pajiștea;

 • e) nerespectarea bunelor condiții agricole și de mediu așa cum se prevede la art. 1 alin. (2) din OUGnr. 34/2013;

 • f) arderea vegetației pajiștilor permanente;

 • g) închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului unor persoane care nu sunt îndreptățite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 34/2013;

 • h) amplasarea pe pășune a altor obiective de investiții decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3) din OUGnr. 34/2013;

 • i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pășune fără aprobările legale în vigoare.

Contravențiile se sancționează conform prevederilor art. 14 al. 2 și 3 din O.U.G. nr. 34/2013, respectiv:

 • a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f);

 • b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d) și e);

 • c) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) și c);

 • d) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, faptele prevăzute la lit. g) și h);

 • e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, fapta prevăzută la lit. i).

Contravenția prevăzută la lit. i) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială pe cheltuiala contravenientului.

Repartizarea pășunilor

Art. 13. (1) Repartizarea pajiștilor este făcută prin închiriere, realizată în condițiile legii; încredințarea contractului de închiriere se va face prin licitație publică.

Art. 14. (2) încredințarea contractului de încheiere este făcută prin licitație publică până la data de 31 martie a fiecărui an în curs.

Anunțul de licitație este trimis spre publicare în condițiile legislației specifice.

Art. 15. Licitația publică este organizeată și monitorizată de administratorul pășunilor. Documentația de atribuire - Anexa 1 la prezentul regulament - cuprinde:

- informații generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon, fax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc;

 • - instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere;

 • - nivelul minim al chiriei;

Potrivit Ordinului nr. 407/2013 - privind aprobarea contractului-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, art. IV, prețul de închiriere nu va depăși 50% din valoarea masei verzi pe hectar, calculată în funcție de prețul mediu stabilit de consiliul județean.

în calculul prețului vor fi luate în considerare:

 • -  capacitatea de pășunat sau încărcătura optimă de animale;

 • -  prețul mediu al masei verzi comunicat de consiliile județene, stabilit conform prevederilor art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Calculul capacității de pășunat pentru anul 2017, respectiv a prețului de închiriere este prevăzut în Anexa 2 la prezentul regulament și cuprinde:

 • -  garanții;

 • - instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

 • -  informații privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare.

Art. 16. Caietul de sarcini - Anexa 3 la prezentul regulament - cuprinde:

informații generale privind obiectul închirierii;

descrierea și identificarea bunului care urmează a fi închiriat; obiectul închirierii;

condiții de exploatare a terenului;

 • -  durata contractului de închiriereț în anul 2017, durata contractului de închiriere este pe o perioadă ce respectă ciclul de pășunat astfel cum este prevăzut în art. 7 al prezentului regulament.

Art. 17. Prezentul regulament este valabil până la aprobarea amenajamentului pastoral privind

modul de gestionare a pajiștilor.

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 18. Contractul de închiriere este prevăzut în Anexa 4 la prezentulrgghfameliț.

Art. 19. Pentru prevenirea pășunatului ilegal vor fi efectuate contro'âl^'de-'căițreeOhipg.\iixte formate din reprezentanți ai Direcției Generale Poliția locală și R.A.D.P. GÎuj-Maț

V-kl

w
Anexa 1 la Regulamentul de pășunat

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

LICITAȚIE PUBLICĂ

ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SUPRAFEȚELOR DE PAJIȘTI AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


„închirierea suprafețelor de pajiști aflate în domeniul priv Cluj-Napoca”

DOCUMENTAȚIA DE ÎNCHIRIERE CLUJ-NAPOCA 2017

FIȘA DE DATE A LICITAȚIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ- NAPOCA

Adresă: Calea Someșeni nr. 2

Localitate: Cluj-Napoca

Cod poștal:        Țara: România

400001

R.A.D.P. Cluj-Napoca

Persoană de contact:

Telefon: 0264- 552666

E-mail:

Fax: 0264-597500

Adresa autorității contractante: www.radpci.ro

II. Principala activitate sau activități ale autorității contractante

□ ministere ori alte autorități publice centrale

g Servicii generale ale administrațiilor

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau

publice

local

□ apărare

□ agenții naționale

□ ordine publică/siguranță națională

g autorități locale

□ mediu

□ alte instituții guvernate de legea publică

□ economico-financiare

□ instituție europeană/organizație internațională

□ sănătate

□ altele (specificați) _

 • □ construcții și amenajarea teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

 • □ altele (specificați)

Autoritatea contractantă închiriază în numele altei autorități contractante

DA g NU □

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:


__________________________________________________>ținute:_________________________________________________ g la adresa mai sus menționată

__□ altele: (specificați / adresa/fax/interval orar) Data limită de primire a solicitărilor de clarificări


Data:_____

Ora limită:

, Cluj-Na^^aTfUrĂ

/ * t


Adresa: _

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1) Denumire contract: închirierea suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca

 • 2) LEGISLAȚIA APLICATĂ: Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al

acesteia, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, art. 29 (1) lit. a din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si art. 97din HG 395/2016 privind normele de aplicare a Legii nr.98/2016, Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013, H.G. nr. 78/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr._______/___________.

 • IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

 • 1. Fișa informații generale - Formular C

 • 2. Copie după certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului

 • 3. Copie a cărții de identitate - pentru persoane fizice;

 • 4. Declarații privind eligibilitatea (Declarația pe propria răspundere completată în conformitate

cu Formularul A)

 • 5. Certificat de atestare fiscală de la Primăria municipiului Cluj-Napoca și de la DGFP,

 • 6. Dovada înscrierii în Registrul Național al Exploatațiilor,

 • 7. Dovada înregistrării în evidențele primăriei -registrul agricol, a animalelor în proprietate,

 • 8. Adeverință de la Primăria municipiului Cluj-Napoca că nu au datorii (pentru cei care au

încheiate contracte cu Primăria)

 • 9. Declarație privind falimentul (Declarația pe propria răspundere completata în conformitate cu

Formularul B)

 • 10. însușirea contractului de închiriere, fară/cu obiecțiuni prin semnarea și parafare

Lipsa la data deschiderii ofertelor a mai mult de trei dintre documentele de calificare enumerate la Cap. IV duce la RESPINGEREA ofertei depuse.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V.l) Limba de redactare a ofertei

Limba română

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta va fi valabilă până în data de          tz/l/a).

inclusiv

V.3) Garanția de participare

Garanția va fi defalcată pentru fiecare pajiște în parte, în cuantum de 300 lei.

Garanția pentru participare la licitație va fi valabilă până în data de:           (z/l/a), inclusiv.

 • -  Modul de constituire a garanției pentru participare:

Garanția de participare se exprimă în lei și poate fi constituită în următoarele forme:

scrisoare de garanție bancară prezentată in ORIGINAL (se completează Formularul 11) în cazul scrisorilor de garanție bancară emise de o bancă din străinătate, se va prezenta în anexă traducerea autorizată și legalizată a acesteia.

 • -  Scrisoarea de garanție prezentată in ORIGINAL poate

fi exprimată și în euro, astfel încât să echivaleze garanția solicitată in lei la cursul BNR la data de........

 • -  depunerea sumei de bani la casieria autorității contractante

 • -  depunerea la autoritatea contractantă cu cel puțin 24

de ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plată în contul nr.                    deschis la

- Modul de restituire a garanției pentru participare

- garanția de participare se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

V.4) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei/ha pentru fiecare pășune licitată.

Se poate depune oferta pentru una sau mai multe pășuni. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă (Fomularul 10B) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

Nu se acceptă facilități.

V.5) Modul de prezentare a ofertei

 • -  Adresa la care se depune oferta: RADP Cluj- Napoca, Calea Someșeni nr. 2

 • -  Data limită pentru depunerea ofertei:            , ora

 • -  Numărul de exemplare în copie: 1

 • -  Modul de prezentare. Ofertantul trebuie să sigileze originalul și fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu « ORIGINAL » și, respectiv « COPIE ». Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent.

 • -  Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite retumarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Documentele ofertei propunerea financiară si documentele de calificare, garanția de participare in original, se vor introduce, în plicuri distincte (plicurile interioare), marcate corespunzător.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA        ora     »

V.6) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

1. Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorității contractante până la data și ora deschiderii ofertelor. Daca un ofertant isi retrage oferta după data limita de depunere a ofertelor pierde garanția de participare in favoarea autoritatii contractante.

2.Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data și ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorității contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data și ora limită, stabilită în documentația de atribuire.

3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată și se retumează nedeschisă.

V.7) Deschiderea ofertelor

- Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul organizatorului in data de          , ora      , la

care vor fi prezenti membrii comisiei pentru evaluare, reprezentanții operatorilor economici care vor prezenta si documentul de imputernicire .

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE:

Pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Clui-Napoca, evaluarea ofertelor se va face după următorii factori de evaluare:

 • 1. valoarea cea mai mare ofertată exprimată în lei/ha .......60 pct

pentru o valoare ofertată mai mica decât cea mai mare valoare ofertată, punctajul se calculează astfel:

PI valoare ofertata_n=valoare ofertata_n/valoare maxima ofertată*60 puncte

valoarea minimă ce poate fi ofertată este de: 57lei/ha

 • 2. valoarea cea mai mare ofertată exprimată în lei/ha, corespunzătoare lucrărilor ce se vor efectua pe pajiște, corelativ cu prevederile Regulamentului de pășunat.......40 pct

P2 valoare ofertata_n=valoare ofertata_n/valoare maxima ofertata*40 puncte

Se vor respecta prevederile art 9 alin. 12) din Regulamentul de pășunat unde se precizează ca obligație a crescătorilor de animale: „ să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, de fertilizare, anual. Pentru buna desfășurare a pășunatului responsabilii de turme efectuează lucrări de igienizare pe trupurile de pajiște primite

în administrare astfel: curățirea suprafețelor de pajiște de buruieni, nivelarea mușuroaielor, strângerea pietrelor și a resturilor vegetale de pe pajiști”. /

în vederea luării în considerare la calculul punctajulujffinca obligatoriu și în mod explicit lucrările suplimentare, altele decât fpfi ca fiind obligatorii.                                      j ■ im®*®

l Sd ofertei se vor cuantifica flatate în regulament

Punctajul total este P= P1+P2

L j i


Anexa 2 la Regu'amentul de pășunat

CALCULUL CAPACITĂȚII DE ÎNCĂRCARE A PAJIȘTILOR

Capacitatea de pășunat sau încărcătura optimă de animale, se definește prin numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de pășunat de pe 1 ha. de pajiște, la care se cunoaște producția de furaje disponibilă. Pentru buna gestionare a pajiștilor pășunatul se realizează la o densitate optimă de animale.

în actele normative în vigoare începînd cu anul 2014 se precizează că este obligatoriu să se respecte încărcătura minimă de animale pe hectar de 0,3 UVM (unități de vită mare, ce se constituie în unitate standard și față de care se face conversia diferitelor tipuri de animale).

în conformitate cu prevederile art. 9 și 10 ale Ordinului nr. 544 din 21 iunie 2013 - privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, calculul se face luându-se în considerare producția de masă verde/ha a pajiștii (P).

în acest sens, în condițiile în care municipalitatea nu deține date referitoare la producția de masă verde/ha a pășunilor, s-au solicitat date de la Direcția pentru Agricultură a județului Cluj.

Conform comunicării acestora producția de masă verde/ha a pajiștii la nivelul județului Cluj a fost de             .

Din aceasta restul de masă verde/ha rămasă neconsumată de pe pajiște (R) este de__________kg/an.

Calcularea cantității totale de furaje disponibile/ha de pajiște (P.d.) se face prin diferența între producția de masă verde a pajiștii P (kg/ha) și restul de masă verde rămasă neconsumată R (kg/ha) respectiv_________

kg/ha.

încărcătura optimă de animale (I.A.) sau capacitatea de pășunat se stabilește conform formulei:

Î.A. = P.d. \(C.i. x Z.p.),

în care:

Î.A. - încărcătura cu animale/ha de pajiște, exprimată în UVM/ha;

P.d. - producția disponibilă de masă verde - kg/ha;

Z.p. - număr de zile de pășunat într-un sezon;

C.i. - consum zilnic de iarbă - kg/UVM.

[necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg de masă verde sau ~ 13 kg (65:5) substanță uscată (SU)]

Așadar Î.A. =__________= UVM/ha, respectiv 1 UVM/ha .

Potrivit aceluiași act normativ, conversia animalelor în UVM se face conform coeficienților prevăzuți în tabelul din anexa care face parte integrantă din ordin, prezentat mai jos.

în ordinul susmenționat se mai precizează faptul că „Durata de pășunat este de minimum 180 de zile în zona de câmpie și de minimum 90 de zile în etajul subalpin și alpin”. în conformitate cu propunerea înaintată prin prezentul referat durata de pășunat este de 134 zile pentru bovine și cabaline, respectiv de 164 zile pentru ovine și caprine.

Categoria de animale

Coeficientul de conversie

Capete/UVM

Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvidee de mai mult de 6 luni

1,0

1,0

Bovine între 6 luni și 2 ani

0,6

1,6

Bovine de mai puțin de 6 luni

0,4

2,5

Ovine

0,15

6,6

Caprine

0,15

6,6
Anexa 3 la Regulamentul de pășunat

CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde date referitoare la obiectul și durata închirierii, condițiile de exploatare a terenului, clauze financiare și instrucțiuni pentru desfășurarea licitației și a fost elaborat spre a servi drept documentație de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a procedurii de închiriere prin licitație publică.

Obiectul închirierii: terenuri agricole - categoria de folosință pajiște permanentă, în baza amplasamentelor stabilite de către Consiliul local.

Terenurile care fac obiectul închirierii aparțin domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca.

Durata de închiriere pentru anul 2017va fi egală cu perioada aferentă ciclului de pășunat pe tip de animal, aprobată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin hotărâre, fără posibilitate de prelungire. Se va respecta perioada de pășunat.

CONDIȚII DE EXPLOATARE A TERENULUI

Terenurile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, vor fi folosite pentru pășunatul animalelor.

Chiriașul dobândește dreptul de a exploata în mod direct terenul, pentru care va plăti o chirie anuală la valoarea stabilită prin contractul de închiriere, în urma licitației. Chiria ofertată va fi cuprinsă între 57 lei/ha și 331,05 lei/ha.

Chiriașul are obligația de a efectua lucrările de întreținere corespunzătoare pentru menținerea/creșterea potențialului de producție al pajiștii.

Chiriașul trebuie să asigure capacitatea de pășunat sau încărcătură optimă de animale stabilită prin regulamentul aprobat de consiliul local.


âjiș\e în Registrul National al


Chiriașul trebuie să fie înregistrat cu animalele pentru Exploatațiilor și la registrul agricol din primărie.

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/numele și

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată , respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, frauda și/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării

erator economic,


FORMULARUL C

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

 • 5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare .........../(numărul, data

și locul de înmatriculare/înregistrare)

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............../(în conformitate cu

prevederile din statutul propriu)

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .........../

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

 • 8. Principala piața a afacerilor:

 • 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

*Ț*

Cifra de afaceri anuala     Cifra de afaceri anuala

Anul               la 31 decembrie               la 31 decembrie

(mii lei)       (echivalent euro)

1.

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE Privind falimentul

Subsemnatul(a),.................................................. [se inserează numele operatorului

economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de.........................[se menționează procedura] pentru închirierea..................................la data

de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează

numele autorității contractante],

declar pe proprie răspundere că:

 • -  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

 • -  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);

 • -  mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit până la data solicitată.................

 • -  în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligațiile contractuale fara sa existe situații in care mi-am îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, din motive care imi sunt imputabile, fapt care a produs sau care a fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

 • -  nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în


Formular 10B


OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către....................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ________________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să inchiriem pășunea ________________in suprafața de________ pentru suma de_______________________________lei/ha.

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de___________

_________________________zile, respectiv până la data de___________________________________, și

(durata in litere si cifre)                                          (ziua/luna/anul)

ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

înțelegem ca nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data /      /


__________________, în calitate de_______________________

(semnătură)

oferta pentru și în numele_______________________________

(denumire/nume operator econ

Municipiul Cluj-Napoca

Anexe 4 la Regulamentul de pășunat


Județul Cluj Nr............../data.................

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

încheiat astăzi..................

 • I. Părțile contractante

 • I. între Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, telefon/fax......, având codul de înregistrare fiscală

4305857, cont deschis la........, reprezentat legal prin primar Emil Boc, în calitate de locator, prin R.A.D.P.

Cluj-Napoca și:

2........., cu exploatația1) în localitatea......, str.......nr....., bl......, sc....., et....., ap.....Județul.....,

având CNP/CUI......, nr. din Registrul național al exploatațiilor (RNE)....../....../....., contul nr......., deschis

la........, telefon......, fax......., reprezentată prin......, cu funcția de , în calitate de locatar,


 • IV. Prețul închirierii

 • 1. Prețul închirierii este de......lei/ha.

 • 2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul .........., deschis la

Trezoreria......, sau în numerar la casierie.

 • 3. Plata chiriei se face în două tranșe: 30% la data semnării contractului și 70% până la data de 30 septembrie 2017.

 • 4. întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,5% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

 • 5. Neplata chiriei la termenele stabilite conduce la rezilierea contractului.

 • V. Drepturile și obligațiile părților

 • 1. Drepturile locatarului:

- să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa pajiștilor care fac obiectul contractului de închiriere.

 • 2. Drepturile locatorului:

 • a) să inspecteze suprafețele de pajiști închiriate, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului;

 • b) să predea pajiștea locatarului, indicându-i limitele, precum și inventarul existent, pe bază de proces-verbal;

 • c) să solicite utilizatorului situația lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora și devizul aferent, conform legislației în vigoare, corespunzător cu valoarea prezentată în ofertă;

 • d) să își dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajiște;

 • e) să participe la recepționarea lucrărilor executate de către locatar pe pajiște și să confirme prin semnătură executarea acestora.

 • 3. Obligațiile locatarului:

 • a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce fac obiectul prezentului contract;

 • b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parțială este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute;

 • c) să plătească chiria la termenul stabilit;

 • d) să respecte capacitatea de pășunat sau încărcătură optimă de animale stabilită prin hotărâre a consiliului local pe întreaga perioadă de pășunat;

 • e) să comunice în scris locatorului, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării capacitatea de pășunat sau încărcătură optimă de animale stabilită prin hotărâre a consiliului local întreaga perioadă de pășunat;

 • f) să pășuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;

 • g) să practice un pășunat rațional pe grupe de animale și pe tarlale;

 • h) să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită;

 • i) să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate a pășunii;

 • j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, de fertilizare, anual;

 • k) să respecte bunele condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;

 • m) să restituie locatorului suprafața de pajiști ce face obiectul prezentului contract în condiții cel puțin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;

 • n) să plătească 30% din prima de asigurare;

 • o) să efectueze lucrări suplimentare conform ofertei, astfel:__________________________________________

 • 4. Obligațiile locatorului:

 • a) să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;

 • b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • c) să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;

 • d) să constate și să comunice locatarului orice atenționare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

 • VI. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între părți Locatarul răspunde de asigurarea și respectarea normelor de protecție a mediului înconjurător .

 • VII. Răspunderea contractuală

 • 1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 2. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile datorează penalități în limitele stabilite de legislația în vigoare. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.

 • 3. Forța majoră exonerează părțile de răspundere.

 • VIII. Litigii

 • 1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. In cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanțele de judecată.

 • 2. Pe toată durata închirierii, cele două părți se vor supune legislației în vigoare.

 • 3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condițiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

 • IX. încetarea contractului

Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-1 exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;

 • b) pășunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;

 • c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • d) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

 • f) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;

 • g) în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei și a penalităților datorate;

 • i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;

 • j) schimbarea destinației terenului, folosirea pajiștii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;

 • k) în cazul în care se constată faptul că pajiștea închiriată nu este folosită.

 • X. Forța majoră

 • 1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 2. Apariția și încetarea cazului de forță majoră se vor comunica celeilalte părți în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autoritățile competente. în caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, exercitarea obligațiilor părților se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că niciuna dintre părți nu va pretinde penalități sau despăgubiri.

 • 3. Dacă în termen de.......(zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de drept a prezentului contract tară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • 4. în cazul decesului locatarului, moștenitorii legali sau testamentari ai exploatației pot continua derularea contractului.

 • XI. Notificări

 • 1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal.

 • 3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • XII. Dispoziții finale

 • 1. Prezentul contract poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părților.

 • 2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însușite prin hotărâre a consiliului local.

 • 4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanță cu prevederile sale.

Anexa 5 la Regulamentul de pășunat

SITUAȚIA

pajiștilor înscrise în inventarul domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca care pot face obiectul închirierii prin licitație publică


Nr.

crt

DENUMIREA TRUPULUI DE PAJIȘTE

SUPRAFAȚA EFECTIV FOLOSITĂ

- ha -

1.

LOMBUL MIC

32,00

2.

TARCEA

70,00

3

COLONCIOCI

50

/ o     >< «

f      /r~'Tp-'ț .fdi \

4

GLIMEE

60

A /          \


1

în cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploatațiilor membrilor formei asociative.

la data de....................................,

la sediul locatorului (alt loc, adresa etc.).........................,

în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca de aprobare a închirierii nr........din........., s-a încheiat

prezentul contract de închiriere.

 • II. Obiectul contractului

 • 1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiștii aflate în domeniul privat al

municipiului.....pentru pășunatul unui număr de......animale din specia......, situată în blocul fizic ....,

tarlaua ...., în suprafață de........ha, (identificată) așa cum rezultă din datele cadastrale.......și din schița

anexată care face parte din prezentul contract.

 • 2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

 • 3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:

 • a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului: bun de retur se constituie pajiștea.;

 • b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a le prelua în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: bunuri de preluare constituie amenajările realizate în vederea exploatării contractului de locatar;

 • c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului: bunuri proprii constituie utilajele și uneltele folosite de locatar .

 • 4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinațiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

 • 5. Obiectivele locatorului sunt:

 • a) menținerea suprafeței de pajiște;

 • b) realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale și pe tarlale, cu scopul menținerii calității

covorului vegetal;                                                                     ..... ......

 • c) creșterea producției de masă verde pe hectar de pajiște.                     /"lA

 • III. Durata contractului

 • 1. Durata închirierii este egală cu cea a ciclului de pășunat aferent anului 2017 semnării prezentului contract, cu respectarea perioadei de pășunat, respectiv prelungire.