Hotărârea nr. 667/2017

Hotărârea 667/2017 - Rectificarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rard

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

91

71

2.81C.OOO

0

2.810.000

Active fixe

92

71.01

2.81 C.000

0

2.810.000

Construcții

93

71.01.01

0

0

0

Mașini, echiparrente si mijloace de transport

94

71.01.32

2.000.000

0

2.000.000

Alte active fixe

95

71.01.30

810.000

0

810.000

Din total caoitol

Ordine publica

96

6'.02.03

2.300.000

0

2.300.000

Politie locala

97

6' .02.33.04

2.300.000

0

2.300.000

Protecție civila si p'otectie conlra incendiilor (protecție civila nor militară)

98

61.02.35

510.000

0

510.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

99

64.02

44.053.000

930.000

44.983.000

Invatamant

100

65.02

17.549.000

330.000

17.379.000

CHELTUIELI CURENTE

101

01

6.848.000

500.000

7.348.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI FXTFRNF NFRAMRURSABILE (FEN) POSTADERARE

102

56

6.848.000

500.000

7.348.00U

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

103

56.01

3.676.00C

500.000

4.176.000

Tin anta rea naționala

104

56.01.01

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

105

56.01.03

3.676.00C

500.000

4.176.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

106

56.25

3.172.000

0

3.172.000

jFinantarea naționala

107

56.25.01

480.000

0

480.000

|Finantarea externa nerambursabila

108

56.25.02

2.692.000

0

2.692.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

1flA

70

io 7M nno

-170 060

10 53- 000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

110

71

10.701.000

-170.000

10.53'.000

Active fixe

111

71.01

10.701.000

-170.000

10.53'.000

Construcții

112

71.01 01

0

0

0

Alle active fixe

113

71.01.30

10.701.000

-170.000

10.531.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

114

65.02.03

2.631.000

0

2.631.000

Invatamant preșcolar

115

65.02.03.01

1.331.000

0

1.331.000

Invatamant primar

116

65.02.03.02

1.300.000

0

1.300.000

Invatamant secundar

117

65.32.04

3.140.000

-170.000

2.970.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■O c 2 ■o O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rect ficat

Invatamant secundar inferior

r.s

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

1'9

65.02.04.C2

3.140.000

-170.000

2.970.000

Servicii auxiliare pentru educație

120

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

121

65.02.11.C3

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

122

65.02.50

11.778.000

500.000

12.278.000

Cultura, recreere sl religie

123

67.02

25.804.000

600.000

26.404.000

CHELTUIELI CURENTE

124

01

742.000

600.000

1.342.000

TIT-UL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

125

51

407.000

0

407.000

Transferuri curente

126

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contui general al trezoreriei statului

127

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

128

51.02

407.000

0

407.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

129

51.02.29

407.000

0

407.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

130

53

335.000

600.000

935.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

131

53.01

335.000

600.000

935.000

Tinantarea naționala

132

53.01.01

0

0

0

Finanțarea externa nerambursabila

133

53.01.02

335.000

600.000

935.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

134

70

25.062.000

0

25.062.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

135

71

25.062.000

0

25.062.000

Active fixe

136

71.01

25.062.000

0

25.062.000

Construcții

137

71.01.01

0

“ol

0

Alte active fixe

138

71.01.30

25.062.000

0

25.062.000

Din total capitol

Servicii culturale

139

67.02.03

0

0

0

Casc do cultura

140

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

141

67.02.05

18.929.000

600.000

19.529.000

Intrelinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

142

67.02.C5.03

18.929.000

600.000

19.529.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

143

67.02.50

6.875.000

0

6 875.000

Asigurări si asistenta sociala

144

68.02

700.000

0

700.000

CHELTUIELI CURENTE

145

01

700.000

0

700.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PURI ICF

146

51

700.000

0

700.000

Transferuri curente

147

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

148

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

149

51.02

700.000

0

700.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

150

51.02.29

700.000

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

151

70

0

0

0

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

152

68.02.C5

0

0

0

Asistente sociala in caz de invaliditate

153

6802.C5.02

0

0

0

Asistente sociala pentru familie si copii

154

68 02.06

0

0

0

Crese

155

68.02.11

0

0

0

Preveni'ea excluderii sociale

156

68 02.15

700.000

0

700.000

Ajutor social

157

68.02.15.01

0

0

0

Cantine de ajutor social

158

68 02.15.02

700.000

0

700.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

159

68.02.50

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

160

68.02.50.50

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

161

69.02

176.060.000

0

176.060.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

162

70.02

132.702.000

0

132.702.000

CHELTUIELI CURENTE

163

01

77.882.000

1.000.000

78.882.000

TITLJL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

164

51

1.055.000

0

1.055.000

Transferuri curente

165

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

166

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

167

51.02

1.055.000

0

1.055.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

168

51.02.29

1.055.000

0

1.055.00-0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

169

55

46.703.000

0

46.703.000

A. Transferuri interne

170

55.01

46.703.000

0

46.703.000

Programe cu finan'Pare rambursabilă

171

55.01.03

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital do stat

172

55.01.12

46.703.000

0

46.703.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

173

56

19.124.000

-1.000.000

18.124.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

174

56.01

15.100.000

-1.000.000

14.100.000


DENUMIREA INDICATORILOR

■o c E

T5 O O

Cod indicatoi

Program aprobat

Influenta

«5 y

u

2

5-.

o

CL

Finanțarea naționala

175

56.C1.01

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

176

56.C1.03

15.100.000

-1.000.000

14.100.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea dispari ta ti lor economice si sociale in cadnjl Uniuni Europene extinse

177

56.25

4.024.000

0

4.C24.000

Finanțarea naționala

178

56.25.01

604.000

c

604.000

Finanțarea externa nerambursab la

179

56.25.02

3.420.000

0

3.420.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2C20

180

58

11.009.000

2.000.000

13.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

181

58.01

11.000.000

2.000.000

13.000.000

-inantarea naționala

182

58.01.01

4900.000

2.490.000

7.390.000

Finanțarea externa nerambursabila

183

58.01.02

6.100.000

-490.000

5.610.C00

CHELTUIELI DE CAPITAL

184

70

54.820.000

-987.413

53.832.587

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

185

71

54.820.000

-987.413

53.832.587

Active fixe

186:71.01

54.820.000

-987.413

53.832.587

Construcții

187 71.01.01

13.550.009

500.000

14.050.000

Alte active fixe

188

71.01.30

41.270.000

-1.487.413

39.782.587

T'TLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

139

85

0

-12.587

-12.587

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

190

85.01

0

-12.587

-12.587

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetulu local

191

85.01.02

D

-12.587

-12.587

Dir total capitol

Locuințe

192

70.02.03

23.550.000

1.500.000

25.050.000

Dezvoltarea sistemului dc locuințe

193

70.02.03.01

23.550.000

1.500.000

25.050.000

Ilumina: public si electrificări rurale

194

70.02.06

6.774.000

0

6.774.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

195

70.02.50

102.378.000

-1.500.000

100.878.000

Protecția mediului

196

74.02

43.358.000

0

43.358.000

CHELTUIELI CURENTE

197

01

10.000.000

0

10.0C0.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)-POSTADERARE

198

56

10.000.000

0

1O.OCO.0OO

Programe d.n Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)                 /^?X£L. A* ?\

199

56.01

10.000.000

0

lO.OCO.OOO

Cheltuieli neeligibile

200

56.01.03

10.000.000

0

10.060.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

201

70

33.358.000

0

33.358.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

202

71

33.358. C00

0

33.358.000DENUMIREA INDICATORILOR

TJ C a i—

•o o a

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

*-re

O JȘ 75 p

i—

E 2 o> e o.

Active fixe

203

7'.01

33.358.000

0

33.358.000

Construcții

204

7';.01.01

0

0

0

Alte active fixe

205

71.01.30

33.358.000

0

33.358.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

206

74.02.05

43.358.000

0

43.358.000

Salubritate

207

74.02.05.01

43.358.000

0

43.358.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

208

79.02

166.960.000

-9.519.000

157.441.000

Combustibili si energie

209

81.02

7.180.000

0

7.180.000

CHELTUIELI CURENTE

210

01

7.180.000

470.372

7 650.372

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

211

55

7.180.000

470.372

7.650.372

A. Transferuri interne

212

55.01

7.180.000

470.372

7.650.372

Programe cu finan?are rambursabilă

213

55.01.03

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stal

214

55.01.12

7.180.000

470.372

7.650.372

CHELTUIELI DE CAPITAL

215

70

0

0

0

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

216

85

0

-470.372

-470.372

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

217

85.01

0

-470.372

-470.372

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului Iccal

218

85.01.02

0

-470.372

-470.372

Din total capitol

Energie termica

219

8'..02.06

7.180.000

0

7.180.000

Transporturi

220

84.02

159.780.000

-9.519.000

150.261.000

CHELTUIELI CURENTE

221

01

90.919.000

480.000

91.399.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

222

55

39.104.000

0

39.104.000

A. Transferuri interne

223

55.01

30.104.000

0

39.104.000

Programe cu finan?are rambursabilă

224

55.01.03

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stal

225

55.01.12

39.104.000

0

39.104.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

226

56

51.615.000

-500.000

51.115.000

Programe cin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR j

227

56.01

20.115.000

-500.000

19.615.000

Finanțarea naționala

228

56.01.01

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

229

56.01.03

20.115.000

-500.000

19.615.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programei de cooperare elvețiano-Roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

230

56.25

31.500.000

0

31.500.000

Finanțarea naționala

231

56.2.5.01

4.725.000

0

4.725.000

Finanțarea externa ncrambursabila

232

56.25.02

26.775.000

0

26.775.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

233

53

200.000

980.000

1.180.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

234

53.01

200.000

980.000

1.180.000

Finanțarea naționala

235

53.01.01

30.000

1.150.000

1.180.000

Finanțarea ex:ema nerambursabila

236

53.01.02

170.000

-170.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

237

70

68.861.000

-9.959.000

53.862.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

238

71

68.861.000

-9.959.000

53.862.000

Active fixe

239

71.01

68.861.000

-9.959.000

58.862.030

Construcții

240

71.01 01

0

0

0

Alte active fixe

241

71.01.30

58.861.000

-9.999.000

58.862.000

Din fota’ capitol

I ransport rutier

242

84.02.03

159.780.000

-9.519.000

150.261.000

Transport in comun

243

84.02.03.02

70.604.000

1.180.000

71.784.000

Străzi

244

84.02.03.03

89.176.000

-10.699.0C0

78.477.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

245

96.02

0

0

0

REZERVE

246

97.02

0

0

0

EXCEDENT                                 TT

247

98.02

19.292.000

472.000

19.764.000

DEFICIT                                              -X «A

248

99.02

0

0

0

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică

Anexa 2A.2 la Hoatararea nr.667/2017


FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ANUL 2017

Indicatori

Finanțare dc bază

Finanțare complementară și alte drepturi privind asistența socială

TOTAL    '

(.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:

184.123.000

0

184.123.000

a. Cheltuieli de personal stabilite pe baza costului/clev/preșcoiar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

180.229.000

0

180.229.000

b.Sume defalcate din TVA, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016

3.894.000

0

3.894.000

II BUNURI Si SERVICII din care:

29.926.000

22.917.000

52.843.000

a. Cost/efev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

18.051.000

0

18.051.000

b. Sume alocate din bugetul local

11.875.000

22.917.000

34.792.000

UI. TRANSPORT, COPIi CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE, LEGEA 341/2004 Șl SUPLIMENT ALIMENTAR, din care:

0

12.996.000

12.996.000

a.Transport-sume alocate din bugetul local

0

10.404.000

10/104.000

b. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale

0

2.205.000

2.205.000

c.Sume alocate conform Legii nr. 341/2004

5.000

5.000

d. Sume defalcate din TVA pentru acordarea suplimentului alimentar

0

382.000

382.000

IV. BURSE - sume alocate din bugetul local

0

11.390.000

11.390.000

V. CHELTUIELI DE CAPITAL - sume alocate din bugetul local

0

2.858.000

2.858.000

TOTAL/W----*O\

214.049.000

50.161.000

264.210.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 2A.3 la Hotararea nr.667/201?


FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL


Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Buget 2017

Cost elev/ preșcolar/an 2017

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor

Sumo defalcate din TVA pentru pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016

~~î~

2

3=4+5+6

4

5

6

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei”

1.495.000

1.482.648

12.000

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

1.482.000

1.450.812

31.000

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

1.161.000

1.153.520

7.000

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

1.339.000

1.333.356

5.000

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

1.399.000

1.387.140

11.000

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

1.370.000

1.350.756

19.000

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei”

1.359.000

1.215.520

124.000

19.000

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

1.561.000

1.548.340

12.000

31.1


9 Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

 • 10 Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

 • 11 Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

 • 12 Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

 • 13 Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

 • 14 Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" 15'Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

16 Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"


__-< 3

__________________2

 • 17 Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena” .

 • 18 Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

 • 19 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată       .

B7/1.328.000

1.693.000


1.374.000

1.757.000


1.217.000
\ 1.036.000


1.796.460

1.682.736

1.239.100

1.744.752


1.214.664


1.305.276

1.767.920


1.532.676


120.000


10.000


14.000

12.000

2.000

8.000

17.000

' 7.000


10.000: 14.000 7.000


Nr. crt


Unitate de învățământ preuniversitar de stat


1____________________________________________2___________________________

 • 20 Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza”________

 • 21 Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

 • 22 Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor*' Școala Gimnazială "loan Bob' Școala Gimnazială "Emil Isac" Școala Gimnazială Waldorf Școala Gimnazială "Nicolae lorga"__

Școala Gimnazială "Octavian Goga" Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Școala Gimnazială "Nicolae Tltulescu" Școala Gimnazială "Ion Creanga" • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32


 • 33

 • 34


Liceul cu Program Sportiv_________

Școala Gimnazială “luliu Hațieganu"


 • 35 Liceul Teoretic "Eugen Pora"_______________

 • 36 Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"_________

 • 37 Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

 • 38 Școala Gimnazială "Traian Dârjan"_______

 • 39 Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"


40iȘcoala Gimnazială "Horea"

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"___________________

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"               __

Liceul Teoretic "Mlhai EmlnesciT______________

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia" Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"______________

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"________

Liceul Teoretic "Samuel Brassai" • 43

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47


48


Liceul Teologic Unitarian "J.ZsIgmond"


Buget

2017

Cost elev/ preșcolar/an 2017

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor

Sume defalcate din TVA pentru pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016

3-4+5+6

4

5

6

1.043.000

1.032.396

10.000

1.165.000

1.150.644

14.000

1.752.000

1.736.844

15.000

1.863.000

1.851.432

11.000

1.239.000,

1.232.508

6.000|

3.161.000

3.143.738

17.000

1.917.000

1.856.667

60.000

2.055.000

2.028.932

26.000

1.002.000

986.732!

16.000

2.175.000

2.138.492

36.000

1.710.000

1.676.225

33.000

2.360.000

2.319.724

40.000

^3337000

3.299.317

33.000

3.250.000

3.140.715

109.000

3.526.000

3.505.232

20.000

3.086.000

3.043.306

42.000

3.366.000

3.266.394

99.000

3.902.000

3.881.799

20.000

1.224.000

1.194.708

29.000

2.368.000

2.289.082

78.000

2.511.000

2.442.750

68.000

1.794.000

1.735.698

58.000

3.096.000

3.044.401

51.000

2.810.000

2.744.720

65.000

2.042.000

1.781.440

200.000

60.000

2.517.000

2.234.493

220.000 62.000

3.736.000

3.674.584

61.000

1.520.000

1.484.466

35.000

3.317.000

3.261.163

55.000

Nr. crt


Unitate de învățământ preuniversitar de stat


1____________________________________________2

 • 49 Liceul Teoretic "Avram lancu"

 • 50 Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

 • 51 Liceul Greco-catolic "I. Micu"______

 • 52 Colegiul Național "Gcorge Barițiu"

 • 53 Colegiul Național "Gcorge Coșbuc*'

 • 54 Liceul Teoretic "Gheorghe gineai"

 • 55 Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lan os"

 • 56 Liceul Toologic reformat61

62Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

Liceul Teoretic "Onlslfor Ghlbu"

Seminanii Teologic Ortodox___________

Liceul de Informatica "T. Popoviciu" Colegiul Național "Emil Racovlță" Colegiul de Muzică "Slglsmund Todută"

Școala de Muzică A.Bena____________


66

 • 67

 • 68

 • 69

 • 70

 • 71

 • 72

 • 73

 • 74


LiceuI Teoretîc "Victor Babeș" Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Colegiul Economic " Iulian Pop" Colegiul Tehnic "Napoca”


Liceul Tehnologic nr.1____

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny" Liceul Tehnologic "Aurel VÎaicu"

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"____________

Liceul Teologic Adventist "MaranatheT_________

Colegiul Tehnic Energetic_____________________

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan---

e&M

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustln Mal

_______________________TOTAL _______\          Ză

\O


75Coleglul Tehnic de Transporturi "Transilvania

76Liceul Tehnologic "Alexandru Borza”


Buget

2017

Cost elev/ preșcolar/an 2017

Redistribuire

sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor

Sume defalcate din TVA pentru pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/201G

3=44-5+6

4

5

6

4.209.000

4.126.410

82.000

5.955.000

5.822.628

132.000

978.000

951.736

26.000

2.323.000

2.250.870

72.000

6.174.000

6.017.434

166.000

3.689.000

3.608.244

80.000

2.633.000

2.566.989

66.000

3.737.000

3.708.739

28.000

4.339.000

4.138.029

200.000

6.096.000

6.047.525

48.000

2.673.000

2.614.384

58.000

4.821.000

4.741.572

79.000

3.434.000

3.380.574

53.000

7.864.000

6.909.838

724.000

230.000

1.644.000

1.119.629

490.000

34.000

1 487.000

1.448.806

3B.OOO

1.499.000

1.457.924

41.000

2.362.000

2.303.285

58.000

4 c nnn

2.916.000

1.513.000

2.899.161

1.460.855

lo.uuu

52.000

2.351.000

1.863.922

210.000

277.000

1.512.000

1.443.278

68.000

1.463.000

1.423.235

39.000

504.000

371.936

108.000

24.000

2.172.000

2.116.003

55.000

.. \ 2.020.000

1.912.626

107.000

0 '2.375.000

2.267.710

107.000

£ I \ % 2.326.000

2 013.420

240.000

72.000

1.115.000

1.994.940

120.000

j7 184.123.000

177.757.248

2.436.000

3.894.000MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 2A.4 la Hotararea nr.667/2017

FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICII

Nr.                         Unitate de

crt.                 învățământ preuniversitar

de stat

Buget 2017

Cost elev/preșcolar/an

2017

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform art 104, al. 2, lit. b-e din Legea nr. 1/2011

Suma alocata din buget local

1 2

3=4+5+6

4

5

6

1 Grădinița cu Program Prelungit" Parfum do Tei"

219.000

122.902

96.098,

2 Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

247.000

120.263

126.737

3 Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

280.000

99.375

180.625

4 Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

173.000

118.755

54.245

5 Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

215.000

114.985

100.015

6 Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyal

168.000

111.375

56.625

7 Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

256.000

108.750

147.250

8 Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

200.000

139.490

60.510

9 Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

300.000

148.915

151.085

10 Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

289.000

145.145

143.855

11 Grădinița cu Program Prelungit "Așch Iută"

175.000

107.625

67.375

12Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

200.000

150.800

49.200

13 Grădinița cu Program Prelungit "Llzuca"

206.000

116.116

89.884

14 Grădinița cu Program Prelungit "Poionița"

268.000

107.525

160.375

15 Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

300.000

149.292

150.708

16 Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"              S'--

’ y>?5.000

127.049

97.951

17 Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

, ;276.000|

141.752'

128.248

18 Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare" - ^7 /

f-' I 159.000

91.875

67.125

19 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"        .304'000

137.605

166.395

Nr. crt.


Unitate de învățământ p re universitar de stat

1

2

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor”

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

27

Școala Gimnazială Waldorf

28 Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

 • 29 Școala Gimnazială "Octavlan Goga"____

 • 30 Școala Glmnazială "C onstantin Brâncuși"_______________

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

  • 35

  Școala Gimnazială ’Nicolae Titulescu" Școala Gimnazială "Ion Creangă" Liceul cu Program Sportiv

  Școala Gimnazială "luliu Hațieganu" Liceul Teoretic "Eugen Pora"

  36

  Școala Gimnazială "Llviu Rebreanu"

  37

  Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

  38

  Școala Gimnazială "Tralan Dârjan"

  39

  Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

  • 40

  • 41

  Școala Gimnazială “Horea” Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

  • 42 Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

  • 43 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

  • 44 Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

  • 45 Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

  • 46 Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr”

  • 47 Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

  • 48 Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

Buget

2017

Cost

elev/preșcolar/an

2017

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform art. 104, al. 2, Ut b-e din Legea nr. 1/2011

Suma alocata din buget local

3=4+5+6

4

5

6

169.000

85.1251

83.875

167.000

94.875

72.125

325.000

162.487

162.513

260.000

157.586

102.414

187.000

101.625

85.375

359.000

358.430

570

429.000

201.077

227.923

460.000

196.023

263.977

140.000

111.910

28.090

360.000

214.434

145.566

285.000

185.193

99.807]

325.000

242.692

82.408

388.000

372.665’

15.335

482.000

268.140

213.860

400.000

396.390

3.610

310.000

350.244

-40.244

0

375.000

369.745

5.255

693.000            396.390

296.610

239.000

121.657

117.343

338.000

244.036

93.964

238.000

255.227

-19.227

0

409.000

178.350

230.650

374.000

359.766

14.234

323.000

322.260

740

300.000

147.600

152.400

370.000

191.470

178.530

845.000

382.536

462.464

550.000

149.240

400.760

681.000

338.652

342.348

Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Bugot

2017

1

2

3=4+5+6

49

Liceul Teoretic "Avram lancu"

718.000

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

900.000

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

160.000

52

Colegiul Național "George Barlțlu"

256.000

53 Colegiul Național "George Coșbuc"                                674.000

54 Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

432.000

55

Liceul Teoretic "Apaczal Cs. lanos"

350.000

56I

Liceul Teologic reformat

852.000

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

700.000

58

Liceul Teoretic "Onlslfor Ghibu"

740.000

59

Seminarul Teologic Ortodox

555.000

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

720.000

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

524.000

62 Colegiul de Muzică "Slglsmund Toduță"                           649.000

63

Școala de Muzică A.Bena                                         117.000

 • 64

 • 65

 • 66

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

182.000

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

169.000

Colegiul Economic " Iulian Pop"

200.000

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

544.000

68

Liceul Tehnologic nr.1

310.000

 • 69

 • 70

Colegiul Tehnic de construcții "Anghol Saligny"

647 nnn

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

355.000

71 Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

656.000

72 Liceul Teologic Adventist "Maranatha"                             332.000

73 Colegiul Tehnic Energetic                                  /"X  901.000

74 Colegiul Tehnic de Ind.alimentară "Raluca Ripan"/'^^

Z*.>426.000

<720.000

-304.000 29:926.000

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" /

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maioț1^ î

77

TOTAL

Cost elev/preșcolar/an

2017

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform art 104, al. 2, lit b-e din Legea nr. 172011

Suma alocată din buget local

4

5

6

498.456

219.544

718.290

181.710

107.304

52.696

255.840

160

673.164

836

431.308

612

250.920

99.080

328.000

524.000

407.790

292.210

739.818

182

300.120

254.880

501.256

138.744

416.484

107.516

348.580

300.412

116.242

""758l

181.220

780

168.510

490

232.880

-32.880

0

309.550

234.450

143.500

166.500

202.950

444.050

152.520

202.480

160.720

495.280

31.416

A O A A A

300.584

188.600

190.650

235.350

218.940

501.060

205.410

394.590

204.590

99.410

18.080.535

-29.535

11.875.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAP DIRECȚIA ECONOMICĂ


FINANȚARE COMPLEMENTARĂ Șl ALTE DREPTURI PRIVIND ASISTENȚA SOCIALĂ

Nr. cri.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Total

1

2

3

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"

291.000

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

286.000

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

205.000

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

170.000

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

213.000

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

157.000

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

192.000

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

149.000

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

401.000

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

184.000

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

116.000

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

159.000

13

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

95.000

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

165.000

15

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

107.000

16

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

188.000

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

338.000

13

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

115.000

19 Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

206.000

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza”

130.000

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

75.000

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța”

26Ț.OOO

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

355.000

24 Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

139.000

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

944.000

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

501.000

27 Școala Gimnazială Waldorf

670.000

23

Școala Gimnazială "Nicolae lorga”

362.000

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

577.000

30 Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

377.000

31

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu”

662.000

32 Școala Gimnazială "Ion Creangă”

828.000

33 Liceul cu Program Sportiv

1.520.000

34

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

854.000

36

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

643.000

36

Școala Gimnazială "Liviu Robreanu"

830.000

3? Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

1.166.000

38

Școala Gimnazială “Traian Dărjan"

325.000

39

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

669.000


 • 40 Școala Gimnazială "Horea”___________________

 • 41 Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

 • 42 Liceul Teoretic "Lucian Blaga”__________________

 • 43 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"_______________

 • 44 Liceul de Coregrafie si arta dramatica "OStroia"

 • 45 Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea'____

 • 46 Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr”


ZZX


666.000

555.000 1.034.000 1.532.000

J666.000

816.000Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Total

1

2

3

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

570.000

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

1.283.000

1.182.000

 • 49

 • 50

 • 51

Liceul Teoretic "Avram lancu"

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

1.697.000

Liceul Greco-catolic "1. Micu"

344.000

52

Colegiul Național "George Barlțlu”

922.000

53 Colegiul Național "George Coșbuc"

1.899.000

54 Liceul Teoretic "Ghoorgho Șincai"

1.330.000

55 Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

868.000

56 Liceul Teologic reformat

903.000

57 Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

1.083.000

50 Liceul Teoretic "Onisifcr Ghibu"

1.461.000

59 Seminarul Teologic Ortodox

920.000

60 Liceul de Informatica ”T. Popoviciu"

1.258.000

61

62

Colegiul Național "Emil Racovlță"

1.324.000

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

1.180.000

63 Școala de Muzica A.Bena

171.000,

64 Liceul Teoretic "Victor Babeș"

495.000

85

66

Licoul Teologic Baptist "Emanuel"

553.000

Colegiul Economic " Iulian Pop"

583.000


67 Colegiul Tehnic "Napoca"

Liceul Tehnologic nr.1 ______

Colegiul Tehnic dc construcții "Angliei Saligny"

Liceul Tehnologie "Aurel Vlaicu”


68

 • 69

 • 70


7iColegiul Tehnic "Edmond Nicolau"_____________

 • 72 Liceul Toologic Advontist "Maranatha"

 • 73 Colegiul Tehnic Energetic_______________________

 • 74 Colegiul Tehnic do ind.alimentară "Raluca Ripan"

 • 75 Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania”

 • 76 Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"____________

 • 77 Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"697.000

597.000

732.000

319.000

373.000

190.000

920.000


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA ECONOMICĂ

9

FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU

PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONAL

ANUL 2017

Indicatori

Finanțare de bază+alte transferuri

/.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:

9.502.000

1. Sume defalcate d n TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, orecum și contribuțiile aferente acestora

9.502.000

// BUNURI SI SERVICII din care:

999.000

1 .Sumo dcfa.cate din TVA pentru finanțarea cheltu olilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii"

999.000

UI. ALTE TRANSFERURI din care:

13.000

1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale

13.000

TOTAL                     / ‘ ZZ . V

A    10.514.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT. PARTICULAR Șl CONFESIONAL

Nr.


crt


Unitate de

învățământ particular și confesional acreditat


Buget          Cost elev/

2017         preșcoiar/an

-sumo           2017

defalcate din TVA-


1 I                                                       2

3

4

1 Grădinița cu Program Prelungit "Holan"

171.927

180.256

2 Grădinița cu Program Prelungit "Biobee"

351.366

368.388

3 Grădinița cu Program Normal ‘'Samariteanul'’ nr.1

179.771

188.480

4 Grădiniță Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"

309.158

324.136

5 Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre"

8 Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"

299.312

438.123

313.812

459.348

7 Grădinița cu Program Prelungit "Ary"

216.893

227.400

69.440

8 Grădinița Reformată "intre Lacuri"

88.231

9 Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csomctc"

202.299'

212.100

10 Grădinița cu Program Prelungit "Patricia”

321.001

336.652

11 Grădinița cu Program Prelungit "Millenium"

335.971

352.248

12Școala Gimnazială Reformată "Talentum"

398.609

417.920

13 Școala Primară Kinderland

138.811

145.636

14școala Gimnazială "Elf

2.549.290

2.672.794

15 Liceul Tehnologic "Vlrgli Madgearu"

1B.446

1.797.558

19.340

1.884.644

16Tran3ylvania College

17 Liceul Tehnologic UCECOM "Splru Haret"

28B.438

302.412

 • 18 Grădinița "Panda"

 • 19 Liceul teoretic creștin Pro DEO                        O

374.611

.       927.063

392.760

971.976

20 Școala Gimnazială Internațională "Spectrum"

117.122

122.796

TOTAL            ‘               7* 7

1 \ ’’-9:&02.000

9.962.338

Nr. cri.


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA ECONOMICA


ANEXA 2A. 8 la Hotararca nr.667/2017


FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI $l SERVICII Șl ALTE TRANSFERURI

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT. PARTICULAR Șl CONFESIONAL


Unitate de

învățământ particular șl confesional acreditat


Buget 2017 -sume defalcate din TVA-


Cost elev/ prcscolar/an 2017


1

1

2

 • 3

 • 4


Grădinița cu Program Prelungit "Helen"

Grădinița cu Program Prelungit "Blobee"______________

Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" nr,1____________

Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"


 • 5 Grădinița Romano-CatoIică cu Program Prelungit "Szent Imre"

 • 6 Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"

 • 7 Grădinița cu Program Prelungit "Ary"                 _____

 • 8 Grădinița Reformată "între Lacuri"________________ ~

9Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csemcto"

10Grădinița cu Program Prelungit "Patricia"

_11 Grădinița cu Program Prolungit "Millenium"________________

12Școala Gimnazială Reformată "Talentum"              _____

13 Școala Primari Klnderland_______

14-;Școala Gimnazială ''Elf' 15'-     “ ’

16

17

___18

 • 19

 • 20


Liceul Tehnologic' Virgil Madgearu"

Transylvanla College____________________

Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Harct” Grădinița ‘Panda''

Liceul teoretic creștin Pro Dco____________

Școala Gimnazială Internațională "Spectru TOTAL


3___

16.920

29.794

27.955

31.358

25.380

37,150

18.391

10.299

21.155

27.220

32.000

39.901

11.771

263.420

2.000

215.703

30.01436.782


Sume primite pentru plata Irepturllor do care beneficiază copiii cu cerințe educatlonalo specialeintegrați în învățământul de masăMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE AN'JL 2017


ANEXA 2 A 9 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Ccd rând

Cod indicator

Program aproaat

Influenta

Program rectifcat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

30.320.000

402.000

30.722.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

20.6C9.000

192.000

20.801.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

14.987.000

0

14.987.000

Cheltuieli salariale in bani

4

10.31

11.850.000

420.000

12.270.000

Salam de baza

5

10.01.01

9.600.000

330.000

9.930.000

Alte sooruri

6

10.01.06

850.000

40.000

890.000

Alte drepturi salariale in bani

7

10.01.30

1.400.000

50.000

1.450.000

Cheltuieli salariale in natura

8

10.02

500.0001

-500.000

0

Ti chete de vacanta

9

10.02.06

500.000

-500.000

0

Contribuții

10

10.03

2.637.000

80.000

2.717.0C0

Contribuții do asigurări sociale de stat

11

10.03.01

1.747.000

30.000

1.777.0C0

Contribuții de asigurări de șomaj

12

10.03.02

80.000

5.000

85.0C0

Contribuții ce asigurări sociale de sanatate

13

10.03.03

600.0C0

30.000

630.0C0

Contribuții ce asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

14

10.03.04

50.000

5.000

55.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

15

10.03.06

160.000

10.000

170.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16

20

5.622.000

100.000

5.722.000

Bunuri si servicii

17

20.01

1.867.000

0

1.867.000

Furnituri de birou

18

20.01.01

130.000

0

130.000

Materiale pentru curățenie

19

20.01.02

800.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

20

20.01.03

400.000

0

400.000

Apa. canal si salubritate                              f           ’r^\

21

20.01.04

120.000

0

120.000

Carburanți sl lubrifiant)                                   /

22

20.01.05

27.000

0

27.000

Piese de schimb

23

20.01.03

20.000

0

20.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet               j 2 rji V’-îSt-'

24

20.01.08

40.000

0

40.000DENUMIREA INDICATORILOR

■O c 2

•o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25

20.01.09

300.000

0

300.000

Ate bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

26

20.01.30

230.000

0

230.000

Reparații curente

27

20.02

300.000

100.000

400.000

Hrana

28

20.03

2.600.000

0

2.600.000

Hrana pentru oameni

29

20.03.01

2.600.000

0

2.600.000

Medicamente si materiale sanitare

30

20.04

70.000

0

70.C00

Medicamente

31

20.04.01

20 000

0

20.000

Materiale sanitare

 • 32

 • 33

20.04.02

10.C00I

0

10.000

Dezinfectanti

20.04.34

40.C00

0

40.C00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

34

20.05

430. C00

0

430.000

Uniforme si echipament

35

20.05.31

50.000

0

50.000

Lenjerie si accesorii de pat

36

20.05.33

50.000

0

50.000

Alte obiecte de inventar

37

20.05.30

330.000

0

330.000

Cârti, publicații si materiale documentare

33

20.11

5.000

0

5.000

Pregătire profesionala

39

20.13

10.000

0

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrvit dispozițiilor legale

43

20.25

5.000

0

5.000

Alte cheltuieli

41

20.30

335.000

0

335.000

Chirii

42

20.30.04

1C0.000

0

1CO.OOO

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

43

20.30.30

235.000

0

235.000

TITLUL X Piuieule GU finanțare din fonduri externe neramhursabilc aferente cadrului financiar 2014-2020

44

58

0

02.000

92.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

45

58.01

0

92.000

92.000

Finanțarea naționala

46

58.01.01

0

92.000

92.0C0

CHELTUIELI DE CAPITAL

47

70

9.711.000

210.000

9.921.0C0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

48

71

9.711.0C0

210.000

9.921.0CO

Active fixe

49

71 t>1

9.711.0C0

210.000

9.921.000

Construcții

50

71.01.01

9.311.0C0

10.000

9.321.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

51

71.01.02

330.000

200.000

530.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

52

71.01.03

60.000

0

60.000

DENUMIREA INDICATORILOR

•o c S

TJ o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Frogram rectificat

Alte active fixe

53

71.01.30

10.000

0

10.300

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

54

64.02

30.320.000

402.000

30.722.000

Asigurări si asistenta sociala

55

68.02

30.320.000

402.000

30.722.000

CHELTUIELI CURENTE

56

01

20.609.000

192.000

20.801.300

TITI UI 1 CHFI TUIFI 1 DF PFRSONAI

57

10

14.987.000

0

14.987.300

Cheltuieli salariale in bani

58

10.01

11.850.000

420.000

12.270.300

Salarii de baza

59

10.01.01

9.600.000

330.000

9.930.300

Alte spoturi

60

10.01.06

850.000

40.000

890.300

Alte drepturi salariale in bani

61

10.01.3C

1.400.000

50.000

1.450.000

Cheltuieli salariale in natura

62

10.02

500.000

-500.000

0

Tichete de vacanta

63

10.02.06

500.000

-500.000

0

Contribuții

64

10.03

2.637.000

80.000

2.717.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

85

10.03.01

1.747.D00

30.000

1.777.000

Contribuții dc asigurări de șomaj

66

10.03.02

80.000

5.000

85.000

Contribuții dc asigurări sociale de sanafate

67

10.03.03

600.000

30.000

630.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

68

10.03.04

50.000

5.000

55.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

69

10.03.06

160.000

10.000

170.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70

20

5.622.000

100.000

5.722.000

Bunuri si servicii

71

20.01

1.867.000

0

1.867.000

Furnituri de birou

72

20.01.01

130.000

0

130.000

Mateiiale penii u curățenie

73

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

74

20.01.03

400.000

0

400.000

Apa, canal si salubritate

75

20.01.04

120.000

0

120.000

Carburanți si lubrif anti

76

20.01.05

27.000

0

27.000

Piese de schimb

77

20.01.06

20.000

0

20.000

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

78

20.01.08

40.000

0

40.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

79

20.01.09

300.000

0

300.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

80

20.01.30

230.000

0

230.000

Reparații curente

81

20.02

300.000

100.000

400.000

Hrana

82

20.03

2.600.000

0

2.600.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rard

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Hrana pentru oameni

83

20.03.01

2.600.000

0

2.600.000

Medicamente si materiale sanitare

84

20.04

70.000

0

70.000

Medicamente

85

20.04.01

20.000

0

20.000

Materiale sanitare

86

20.04.02

10.000

0

10.000

Dezinfectant!

87

20.04.04

40.000

0

40.C00

Bunuri de natura obiectelor do inventar

88

20.05

430.000

0

430. C00

Un forme si echipament

89

20.05.31

50.000

0

50.C00

Lenjerie si accesorii de pat

90

20.05.93

50.C00

0

50.000

Alte obiecte de inventar

91

20.05.30

330.000

0

330.000

Cârti, publicații si materiale documentare

92

20.11

5.000

0

5.000

Pregătire profesionala

93

20.13

10.000

0

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, potrivit dispozițiilor legale

94

20.25

5.000

0

5.000

Alte cheltuieli

95

20.30

335.000

0

335.000

Chirii

95

20.30.04

100.000

0

100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

97

20.30.30

235.000

0

235.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financia' 2014-2020

93

58

0

92.000

92.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

99

58.01

0

92.000

92.000

Finanțarea naționala

100

58.01.01

0

92.0001

92.000

CHEI TIJIFII DE CAPITAL

101

70

9.711.000

210.000

9.921.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

102

71

9.711.000

210.000

9.921.000

Active fixe

103

71.91

9.711.000

210.000

9.921.000

Construcții

104

71.01.01

9.311.000

10.000

9.321.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

105

71.01.02

330.000

200.000

530.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

106

71.01.03

60.000

0

60.000

Alte active fixe

107

71.01.30

10.000

0

10.000

Din total capitol

Crese

108

68.02.11

30.320.000

402.000

30.722.000

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

109

96.02

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rard

Coc indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

REZERVE

110

97.02

0

0

EXCEDENT

111

98.02

0

0

0

DEFICIT

112

99.02

30.320.000

402.000

30.722.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1

20.609.000

100.000

20.709.000

CI 1ELTUIELI CURENTE

2

0'

20.609. C00

100.000

20.709.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

14.987. COO

0

14.987. COO

Cheltuieli salariate in bani

4

10.01

11.850.000

420.000

12.270.000

Salarii de baza

5

10.01 01

9.600.000

330.000

9.930.000

AJte sporuri

6

10.01.06

850.000

40.000

890.000

Alte drepturi salariate in bani

7

10.01.30

1.400.000

50.000

1.450.000

Cheltuieli salariale in ratura

8

10.02

500.000

-500.000

0

Tichete de vacanta

9

10.02.06

500.000

-500.000

0

Contribuții

13

10.03

2.637.000

80.000

2.717.000

Contribuții de asigurai'. sociale de stat

11.

10.03.01

1.747.000

30.000

1.777.000

Contribuții de asigurări de șomaj

12

10.03.02

80.000

5.000

85.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatata

13

10.03.03

600.000

30.000

630.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profes'onale

14

10.03.04

50.000

5.000

55.000

Contribuții pentru concedii si indemnizati

15

10.33.06

160.000]

10.000

170.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16

20

5.622.000

100.000

5.722.000

Dunuri si servicii

17

20.01

1.867.000

0

1.867.000

Furnituri de birou

18

20.01.01

130.0(10

0

130.000

Materiale pentru curățenie

19

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit iluminat si torta motrica

20

20.01.03

400.000

0

400.0C0

Apa. canal si salubritate

21

20.01.04

120.000

0

120.0CO

Carburanți si lubrifiant

22

20.01.05

27.000

0

27.000

Piese de schimb

23

20.01.06

20.000

0

20 000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

24

20.01.03

40.000

0

40.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25

20.01.09

300.000

0

300.000

Alte bunun si servicii pentru intretinere si funcționare

26

20.01.30

230.000

0

230.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Reparații curente_______________________________________________________________________________

Hrana                                                          ________________________

Hiana pentru oameni_____________________________________________________________________

Medicamente si materiale sanitare______________________________________________________________

Medicamente______________________________________________________________________

M ateriale sanitare______________________________________________________________________________

Dezinfecta nG___________________________________________________________________________________

Bunuri de natura obiectelor ce inventar_________________________________________________________

Uniforme si echipament__________________________________________________________________

Lenjerie si accesorii de pat_____________________________________________________________________

Alte obiecte de inventar________________________________________________________________________

Cârti, publicații si materiale documentare________________________________________________________

Pregătire profesionala__________________________________________________________________________

Cneltuieli judiciare si extrajudiciar© derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statute’, potrivit dispozițiilor legale _______________________________________________________________________________

Alte cheltuieli___________________________________________________________________________________________

Chirii alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Asigurări si asistenta sociala

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani


Salarii de baza

Alte sporuri____________________________

Alte drepturi salariale in bani__________

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta

Contribuții______________________________

Contribuții do as'gurari sociale de stat

■a c co

"O o O

Cod indicator

Program aprobat

CC c s 5=

C

Program rectificat

27

20.02

300.000

100.000

400.000

28

20.03

2.600.000

0

2.600.000

29

20.03.01

2.600.000

0

2.600.000

30

20.04

70.000

0

70.000

31

20.04.01

20.000

0

20.000

32

20.04.02

10.000

0

10.000

33

2C.04.04

40.000

0

40.000

34

2C.05

430.000

0

430.000

35

2C.05.01

50.000

0

50.000

36

2C.05.03

50.000

0

50.000

37

20.05.30

330.000

0

330.000

38

20.11

5.000

c

5.000

39

20.13

10.000

0

10.000

40

20.25

5.000

0

5.000

41

20.30

335.000

0

335.000

42

20.30.04

100.000

0

100.000

43

20.30.30

235.000

0

235.000

44

64 02

20.609.000

100.000

20.709.000

45

68.02

20.609.000

100.000

20.709.000

46

01

20.609.000

100.000

20.709.000

47

10

14.987.000

0

14.987.000

48

10.01

11.650.000

420.000

12.270.000

49

10.01.01

9.600.000

330.000

9.930.000

50

10.01.06

850.000

40.000

890.000

51

10.01.30

1.400.000

50.000

1.450.000

52

10.02

500.000

-500.000

0

53

10 02.06

500.000

-500.000

0

54

10.03

2.637.000

80.000

2.717. C00

55

10.03.01

1.747.C00

30.000

1.777X00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări de șomaj

56

10.03.02

80.000

5.C00

85.000

Contribuții de asigurări sociale de sanataie

57

10.03.03

600.000

30.000

630.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

58

10.03.04

50.000

5.C00

55.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

59

10.03.06

160.000

10.000

170.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60

20

5.622.000

100.C00

5.722.000

Bunuri si servicii

61

20.01

1.867.000

O

1 867 000

Furnituri de birou

62

20.01.01

130.000

0

130.000

Materiale pentru curățenie

62

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța metrica

64

20.01.03

400.000

0

400.000

Apa, canal si salubritate

65

20.01.04

120.000

0

120.000

Carburanți si lubrifianti

66

20.01.05

27.000

0

27.000

Piese de schimb

67

20.01.06

20.000

0

20.000

Posta,, telecomunicații, radio, tv, internet

68

20.01.08

40.000

0

40.000

Materiale si prestări de seivicii cu caracter funcțional

69

20.01.09

300.000

0

300.000

Alte bunuri si sen/icii pentru intretinere si funcționare

7C

20.01.30

230.000

0

230.000

Reparații curente

71

20.02

300.000

100.C00

400.000

Hrana

72

20.03

2.600.000

0

2.600.000

Hrana pentru oameni

73

20.03.01

2.600.000

0

2.600.000

Medicamente sl materiale sanitare

74

20.04

70.000

0

70.000

Medicamente

75

20 04 01

20.000

0

20.000

Materiale sanitare

76

20.04.02

10.000

0

10.000

Dezinfectant!

77

20.04.04

40.000

0

40.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

78

20.05

430.000

0

430.000

Uniforme si echipament

79

20.(15.01

50.000

0

50.000

Lenjerie si accesorii de pat

80

20.05.03

50.000

0

50.000

Alte obiecte de inventar

81

20.05.30

330.000

0

330.000

Carii, publicații si materiale documentare

82

20.11

5.000

0

5.000

Pregătire profesionala

83

20.13

10.000

0

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

84

20.25

5.000

0

5.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

"ra X) £ Q. ro E

0

u. a.

Influenta

0 o IS

£

 • 5

 • 6

o

Alte cheltuieli

85

20.30

335.000

0

335.003

Chirii

36

20.30.04

100.000

0

100.003

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

37

20.30.30

235.000

0

235.000

Din total capitol

Crese

38

68.02.11

20.609.000

100.000

20.709.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

39

96.02

0

0

D

REZERVE

90

97.02

0

0

0

EXCEDENT

91

98.02

0

0

0

DEFICIT

92

99.02

20.609.000

100.000

20.709.000

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

9.711.000

302.000

10.013.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

92.000

92.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ncrambursabilc aferente cadrului financiar 2014 2020

3

58

0

92.000

92.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (rZDR)

4

58.01

0

92.000

92.000

Finanțarea naționala

5

58.01.01

0

92.000

92.000

CHELTUIELI Ut CAPII AL

6

70

9.711.000

210.000

9.921.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7

71

9.711.000

210.000

9.921. COO

Active fixe

8

71.01

9.711.000

210.000

9.921. C00

Construcții

9

71.01.01

9.311.C00

10.000

9.321.C00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1D

7'.01.02

330. COO

200.000

530.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

11

71.01.33

60.000

0

60.000

Alte active fixe

12

71.01.30

10.000

0

10.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

13

64.02

9.711.000

302.000

10.013.000

Asigurări si asistenta sociala

14

68.02

9.711.000

302.000

10.013.000

CHELTUIELI CURENTE

15

01

0

92.000

92.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ncrambursabilc aferente cadrului firanciar 2014 2020

16

58

0

92.000

92.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

17

58.01

0

92.000

92.000

F nantarea naționala

13

58.01.01

0

92.000

92.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■O

i

o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectficat

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

9.711.000

210.000

9.921.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

20

71

9.711.000

210.000

9.921.000

Active fixe

21

71.01

9.711.000

210.000

9.921.000

Construcții

22

71.01.01

9.311.000

10.000

9.321.000

Mașini, echioamente si mijloace de transport

23

71.01.02

330.000

200.000

530.000

Mobilier, aparatura birot ca si alte active corporale

24

71.01.03

60.000

U

60.000

A te active fixe

25

71.01.30

10.000

0

10.000

Din total -capitol

Drese

26

68.02.11

9.711.000

302.000

10.013.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

27

96.02

0

0

0

REZERVE

28

97.02

0

0

0

«CEOENT

29

98.02

0

0

0

deficit

30

99.02

9.711.000

302.000

10.013.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2017


ANEXA 2 A 10 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017


DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

•g

§

Toi

3

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectifcat

SECȚIUNEA DE F JNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

94 884.000

200.000

95.084.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

94.532.000

200.000

94.732.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

34.743.000

200.000

34.943.000

Cheltuieli 3alariale in bani

4

10.01

26.993.000

1.316.000

28.306.000

Salarii de baza

5

10.01.01

25.270.000

1.265.000

26.535.000

Sporuri pentru condiții de munca

6

10.01.05

890.000

15.000

905.000

Alte spoxri

7

10.01.06

440.000

7.000

447.000

Indemnizații de delegare

8

10.01.13

25.000

1.000

26.000

Alte drepturi salariale in bani

9

10.01.30

365.000

28.000

393.000

Cheltuieli salariale in natura

10

10.02

1.450.000

-1 450.000

0

Tichete de vacanta

11

10.02.06

1.450.000

-1.450.000

0

Contribuții

12

10.03

6.303.000

334.000

6.637.000

Contributi’ de asigurări sociale de stat

13

10.03.01

4.263.000

189.000

4.452.000

Contributi’ de asigurări de șomaj

14

10.03.02

150.000

22.000

172.000

Contributi de asigurări sociale de sanatate

15

10.03.03

1.450.000

90.000

1.540.000

Contributi: de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

16

10.03.04

55.000

3.000

58.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

17

10.03.06

385.000

30.000

415.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18

20

5.844.000

0

5.844.000

Bunuri si servicii

1:0

20.01

1.193.000

41.000

1.234.000

Furnituri de birou

20

20.01.01

103.000

-14.000

89.000

Materiale pentru curățenie

21

20.01.02

60.000

0

60.000

încălzit, iluminat si fora motrica

22

20.01.03

330.000

0

330.000

Apa, canal si salubritate

23

20.01.34

110.000

0

110.000

Carburanți si lubrifianti

24

20.01.35

39.000

0

39.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Piese de schimb

25

20 01.06

49.003

0

49.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

25

20.01.03

180.003

0

180.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

27

20.01.09

205.003

55.000

260.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

28

20.01.30

117.003

0

117.000

Reparații curente

29

20.02

75 003

24.000

99.000

Hrana

30

20.03

90.003

o'

90.000

Hrana pentru oameni

31

20.03.01

90.003

0

90.000

Medicamente si materiale sanitare

32

20.04

366.003

-10.000

356.000

Medicamente

33

20.04.01

132.003

0

132.000

Materiale sanitare

34

20.04.02

175.003

-10.000

165.000

Reactivi

35

20.04.03

30.003

0

30.000

Dezinfectând

36

20.04.04

29.003

0

29.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

37

20.05

340.003

10.000

350.000

Uniforme si echipament

38

20.05.01

52 003

0

52.000

Alte obiecte de inventar

39

20.05.30

288.003

10.000

298.000

Deplasări, detasari, transferări

40

20.06

54.003

170.000

224.000

Deplasări interne, detasari, transferări

41

20.06.01

34.003

170.000

204.000

Deplasări in străinătate

t-2

20.06.02

20.003

0

20.000

Cârti, publicații si materiale documentare

*

20.11

65.003

o

65.000

Pregătire profesionala

20.13

246.003

6

246.000

Protecția muncii

45

20.14

7.003

o

7.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

46

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

47

20.30

3.398.003

-235.000

3.163.000

Reclama si publicitate

48

20.30.01

8.003

0

8.000

Protocol si reprezentare

49

20.30.02

14.003

0

14.000

Chirii

50

20.30.04

110.003

-65.000

45.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51

20.30.30

3.266.000

-170.000

3.396.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISIRAIIEI PUBLICE

52

51

19.670.000

0

19.670.000

Transferuri curente

53

51.31

14.170.000

0

14.170.000

DENUMIREA INDICATORILOR

c c

l—

■B

s

o

S

o

b

■o o O

Program aprobat

ra c a>

5 «=

c

Program rectificat

Transferuri către instituții publice

54

51.01.01

2.670.000

0

2.670.000

Varsamirte din privatizare în contul general al trezoreriei statului

55

51.01.20

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate irtegral sau part al din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

56

51.01.46

11.500.000

0

11.500.003

Transferuri de capital

57

51.02

5.500.000

0

5.500.003

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

58

51.02.28

5.500.000

0

5.500.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE D'N FONDURI EXTERNE NERAM3URSABILE (FEN) POSTADERARE

59

56

5.000

0

5.000

Alte orograme comunitare finanțate in perioada 2007-2013

60

56.15

5.000

0

5.000

Finanțarea naționala *)

61

56.15.01

1.000

0

1.000

=inantarea de la Uniunea Europeana *)

62

56.15.02

4.000

0

4.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

63

57

33.234.000

0

33.234.000

Asigurări sociale

64

57.C1

0

0

0

A utoare sociale

65

57.02

33.234.000

0

33.234.000

Ajutoare sociale in numerar

66

57.02.01

26.634.00C

0

26.634.000

Ajutoare sociale in natura

67

57.02.02

6.500.000

0

6.500.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

68

57.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

39

58

1.036.000

0

1.036.C00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

70

58.01

0

0

0

Finanțarea naționala

71

58.01.01

0

0

O

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

72

58.15

825.000

0

825.000

F nantare externa nerambursabila

73

58.15.02

325.000

0

825.000

Alte fadlita?i ?i instrumente postaderare

74  58.16

211.000

0

211.000

F nan?area naționala

75 58.16.01

11.000

0

11.000

F nantare externa nerambursabila

76

58.16.02

200.000

0

200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

77

70

352.000

0

352.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

78

i71

352.000

0

352.000

Active fixe

79

71.01

352.000

0

352.000

DENUMIREA INDICATORILOR

T3 c ra i—

•o O

5

u r5 tc

■o o

O

Program aprobat

Influenta

F rog ram rectificat

Construcții

80

71.C1.01

0

0

0

Alto active fixe

81

71.C1.30

352.000

0

352.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

82

64.02

94.884.000

200.000

95.084.000

Sanatate

83

66.02

27.568.000

200.000

27.868.000

CHELTUIELI CURENTE

34

01

27.568.000

200.000

27.768.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

85

10

9.910.000

200.000

10.110.000

Cheltuieli salariate in bani

36

10.C1

7.810.000

430.000

8.240.000

Salarii <te baza

37

10.C1.01

6.805.000

405.000

7.210.000

Sporuri pentru condiții de munca

38

10.C1.05

890.000

15.000

905.000

Alte drepturi salariale in bani

39

10.01.30

115.000

10.000

125.000

Cheltuieli salariale in natura

90

10.02

260.000

-260.000

0

Tichete de vacanta

91

10.02.06

260.00C

-260.000

0

Contribuții

92

10.03

1.840.000

30.000

1.870.000

Contribuții de as gurari sociale de stat

93

10.03.01

1.245.000

3.000

1.248.000

Contribuții de asigurări de șomaj

94

10.03.02

40.000

2.000

42.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

95

10.03.03

415.000

20.000

435.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de murea si boli profesionale

96

10.03.04

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

97

10.03.06

130.000

5.000

135.C00

T TLUL II BUNURI SI SERVICII

98

20

658.000

0

658. C00

Bunuri si servicii

99

20.01

128.000

0

128.000

Furnituri dc birou

100

20.01.01

15.000

0

15.C00

Mate riale pentnj curățenie

101

20.01.02

6.000

0

6.C00

Piese de schimb

102

20.01.06

30.000

0

30.C00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

103

20.01.09

35.000Î

0

35.000

Alte bunuri si servicii penlru întreținere si funcționare

1C4

20.01.3C

42.000

0

42.C00

Medicamente sl materiale sanitare

105

20.04

340.000

0

340. C00

Medicamente

1C6

20.04.01

130.000

0

130.C00

Materiale sanitare

107

20.04.02

160.000

0

160.C00

React'vi

1C8

20.04.03

30.000

0

30.CO0

Dezinfectanti

1C9

20.04.04

20.000

0

20.C00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri de natura obiectelor de inventar

110

20.05

111.000

0

111 .ucu

Uniforme si echipament

111

20.05.01

18.000

0

18.000

Alte obiecte de inventar

112

20.C5.30

93.000

0

93.000

Deplasări, detasari, transferări

113

20.06

4.000

0

4.000

Deplasări interne, detasari, transferări

114

20.06.01

4.00C

0

4.000

Pregătire profesionala

115

20.13

44.000

0

44.000

Alte cheltuieli

116

20.30

31.000

0

31.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

117

20.30.3C

31.000

0

31.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

118

51

17.000.000

0

17.000.000

Transferuri curente

119

51.01

11.500.000

0

11.500.C00

Transferuri catro instituti publice

120 '51.01.01

0

0

0

Varsaniinte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

121 51.01.20

0

0

0

11.500.000

Transferuri de la bugetele locale către instltutil publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri praorii pentru finanțarea sanatatii

'22 51.01.46

11.500.000

0

Transferuri de capital

'23

51.02

5.500.000

0

5.500.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

124

51.02.28

5.500.000

0

5.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

125

70

100.000

0

100.000

TITLUL XIII ACTIVE NCR NAN C IAR E

126

71

100.000

0

100.000

Active fixe

127

71.01

100.000

0

100.000

Construcții

128

129

71.01.01

71.01.30

0

0

0

Alte active fxe

100.000

0

1CO.OOO

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

130

66.02.06

17.000.000

0

17.000.000

Spitale generale

131

66.02.06.01

17.000.000

0

17.000.000

Servicii de sănătate publica

132

66.02.08

10.668.000

200.000

10.868.000

Asigurări si asistenta sociala

 • 133

 • 134

68.02

67.216.000

0

67.216.000

CHELTUIELI CURENTE                                                  '7.S7

01

66.964.000

0

66.964.000

111LUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

135

10

24.333.000

0

24.833.0C0

Cheltuieli salariale in bani

136

10.01

19 180.000

886.000

20.066.0CO

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Salarii de baza

137

10.01.01

18.465.000

860.000

19.325.000

Alte sporuri

138

10.01.06

440.000

7.000

447.000

Indemnizații dc delegare

139

10.01.13

25.000

1.000

26.000

Alte drepturi salariale in bani

140

10.01.30

250.000

18.000

268.000

Cheltuieli salariate in natura

141

10.02

1.190.000

-1.190.000

0

Tichete de vacanta

142

10 02.06

1 190.000

-1.190.000

0

Contribuții

143

10.03

4.463.000

304.000

4.767.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

144

10.03.01

3.018.000

186.000

3.204.000

Contribuții de asigurați de șomaj

145

10.03.02

110.000

20.000

130.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

146

10.03.03

1.035.000

70.000

1.105.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

147

10 03 04

45 000

3.000

48.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

148

10.03.06

255.000

25.0C0

280.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

149

20

5.186.000

0

5.186.000

Bunuri si servicii

150

20.01

1.065.000

41.0C0

1.106.000

Furnituri de birou

151

20.01.01

88.000

-14.000

74.000

Materiale pentru curățenie

152

20.01.02

54.000

0

54.000

încălzit, iluminat si forța motrica

153

20.01.03

330.000

0

330.000

Apa. canal si salubritate

154

20.01.04

110.000

0

110.000

Carburanți si lubrifiant!

155

20.01.05

39.000

0

39.000

Piese de schimb

156

20.01.08

19.000

0

19.000

Posta, teter.nm unicat ii, radio, tv, intftrnet

167

20.01.OR

180.000

0

180.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

158

20.01.09

170.000

55.000

225.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

159

20.01.30

75.000

0

75.000

Reparații curente

150

20.02

75.000

24.000

99.000

Hrana

161

20.03

90.000

0

90.000

I Irana pentru oameni

182

20.03.01

90.000

0

90.000

Medicamente si materiale sanitare

153

20.04

26.000

-10.000

16.000

Medicamente

134

20.04.01

2.000

0

2.000

Materiale sanitare

155

20.04.02

15.000

-10.000

5.000

Dezinfecta nti

136

20.04.04

9.000

0

9.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■c c CC l—

■o c

C

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri de natura obiectelor de inventar

167

20.05

229.000

10.000

239.000

Uniforme si echipament

168

20.05.C1

34.000

0

34.000

Alte obiecte de inventar

169

20.05.30

195.000

10.000

205.000

Deplasări, delăsări, transferări

170

20.06

50.000

170.000

220.000

Deplasări interne, detașa ri, transferări

171

20 06.01

30.000

170.000

200.000

Deplasări in străinătate

172

20.06.02

20.000

0

20.000

Cârti, publicații si materiale cocumenta.'e

173

20.11

65.000

0

65.000

Pregătire profesionala

174

20.13

202.000

0

202.000

Prntectia muncii

175

20.14

7.000

0

7.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

176

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

177

20.30

3.367.000

-235.000

3.132.000

Reclama si publicitate

178

20.30.01

8.000

0

8.000

Protocol si reprezentare

179

20.30.02

14.000

0

14.003

Chirii

180

2U.30.U4

110.000

-65.000

45.000

alte cheltuieli cu bunuri si se Meii

131

20.30.30

3.235.000

-170.000

3.065.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

182

51

2.670.000

0

2.670.000

Transferuri curente

183

51.C1

2.670.000

0

2.670.000

Transferuri către instituții publice

184

51.C1.01

2.670.000

0

2.670.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

185

56

5.00C

0

5.(100

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

186

56.15

5.00C

0

5.000

Finanțarea naționala *}

187

56.15.01

1.00C

0

1.000

Finanțarea de la Uniunea Europeana ‘)

188

56.15.02

4.00C

0

4.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

189

57

33.234.00C

0

33.234.000

Asigurări sociale

190

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

191

57.02

33.234.000

0

33.234.000

Ajutoare sociale in numerar

192

57.02.01

26.634.000

0

26.634.000

Ajutoare sociale in natura

193

57.02.02

6.500.000

0

6.500.000

Tichete de cresa si ti chete sociale pentru grădiniță

194

57.02.03

100.000

0

100.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

o

8 "O

13

O <J

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2320

195

58

1.036.000

0

1.036.000

Programe din Fondul Furopean de Dezvoltare Regionala (FFDR)

196

58.01

0

0

0

Finanțarea naționala

197

58.01.01

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

198

58.15

825.000

0

825.000

Finanțare ex-.erna nerambjrsabila

199

58.15.02

825.000

0

325.000

Alte facilita?i ?i instrumente postaderare

200

58.16

211 000

0

211.000

FinanTarea naționala

201

58.16.01

11.000

0

11.000

Finanțare externa neramb jrsabila

202

58.16.02

200.000

0

200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

203

70

252.000

0

252.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

204

71

252.000

0

252.000

Active fixe

205

71.01

252.000

0

252.000

Construcții

206

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

207

71.01.30

252.000

0

252.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

208

68.02.05

48.908.000

0

48.908.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

209

68.02.05.02

48.908.000

0

48.908.000

Prevenirea excluderii sociale

210

68.02.15

434.000]              0

434.000

Ajutor social

211

68.02.15.01

434.000

0

434.000

Alte cheltuieli .n domeniul asigurări or si asistentei sociale

212

68.02.50

17.874.000

0

17.874.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei socialo

213

68.02.50.50

17.874.000

0

17.874.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

214

96.02

0

0

0

REZERVE

215

97.02

0

0

0

EXCEDENT

216

98.02

0

0

0

DEFICIT

217

99.02

94.884.000

200.000

95.084.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

87.991.000

200.000

88.191.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

87.991.000

200.000

88.191.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

34.743.000

200.0C0

34.943.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Coc indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli salariale in bani

4

13.01

26.990.000

1.316.000

28.306.000

Salarii de baza

5

10.01.01

25.270.000

1.265.000

26.535.000

Sporuri pentru condiții de munca

6

10.01.05

890.000

15.000

905.000

Alte sporuri

7

10.01.06

440.0C0

7.000

447.000

Indemnizații de celegare

8

10.01.13

25.000

1.000

26.000

Alte drepturi salariale in bani

9

10.01.30

365.000

28.000

393.000

Cheltuieli salariale in natura

10

10.02

1.450.000

-1.150.000

0

Tichete de vacanta

11

10.02.C6

1.450.000

-1.450.000

0

Contribuții

12

10 03

6.303.000

334.000

6.637.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

13

10 03.01

4.263.000

189.000

4.452.000

Contribuții de asigurări de șomaj

14

10.03.02

150.000

22.000

172.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

15

10.03.03

1.450.000

90.000

1.540.000

Contribuții de asigurări pentrj accidente de munca si boli profesionale

16

10.03.04

55.000

3.000

58.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

17

10.03.06

385.000

30.000

415.000

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

18

20

5.844.000

0

5.844.000

Bunuri si servicii

19

20.01

1.193.000

41.000

1.234.000,

Furnituri de birou

20

20.01.01

103.000

-14.000

89.000

Materiale pentru curățenie

21

20.C1.02

60.000

0

60.000

încălzit, iluminat si forța metrica

22

20.C1.03

330.000

0

330.000

Apa, canal si salubritate

23

20.C1.04

110.000

0

110.000

Carburanți cl lubrifiant!

24

20.01.05

39.000

n

.39 000

Piese de schimb

25

20.01.06

49.000

0

49.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

26

20.01.08

180.000

0

180.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

27

20.01.09

205.000

55.000

260.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

28

20.01.3C

117.000

0

117.C00

-------------------------------—------------------/"O .ațV----A» \ 1

Reparații curente                                                      /       ----Q \

29

20.02

75.000

24.000

99.C00

Hrana                                                                             %>\

30

20.03

90.000

0

90.000

Hrara pentru oameni

31

20.03.01

90.000

0

90.000

Medicamente si materiale sanitare

32

20.04

366.000

-10.000

356.000

Medicamente

33

20.04.01

132.000

0

132.000

DENUMIREA INDICATORILOR

•o

2

O O

Cod indicator

Program aprobat

& c a>

25

C

Program rectificat

Materiale sanitare

34

20.04.02

175.000

-10.000

165.000

Reactivi

35

20.04.03

30.000

0

30.000

Dezinfectanti

35

20.04.04

29.000

0

29.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

37

20.05

340.000

10.000

350.000

Uniforme si echipament

33

20.05.01

52.000

0

52.000

Alte obiecte de inventar

39

20.05.30

288.000

10.000

298.000

Deplasări, detasari, transferări

43

20.06

54.000

170.000

224.000

Deplasări interne, delăsări, transferări

41

20.06.01

34.000

170.000

204.000

IJep asari in străinătate

42

20.06.02

20.000

0

20.000

Cârti, publicații si materiale documentare

43

20/1

65.000

0

65.000

Pregătire profesionala

44

2C.13

246.000

0

246.0CO

Proiecția muncii

45

2C.14

7.000

0

7.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

46

2C.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

47

2C.30

3.393.000

-235.000

3.163.000

Reclama si publicitate

48

20.30 0'

8.000

0

8.000

Protocol si reprezentare

49

20.30.02

14.000

0

14.000

Chirii

50

20.30.04

110.000

-65.000

45.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51

20.30.30

3.266.000

-170.000

3.096.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIFI PUBLICE

52

51

14.170.000

0

14.170.000

Transferuri curente

53

51.01

14.170.000

0

14.17C.000

Transferuri către instituții publice

54

51.01.01

2.670.000

0

2.67C.OOO

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

55

51.01.46

11.500.000

0

11.500.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

56

57

33.234.000

0

33.234.000

Asigurări soda le

57

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

58

57.02

33.234.000

0

33.234.000

Ajutoare sociale in numerar

59

57.02.01

26.634.000

0

26.634.000

Ajutoare sociale in natura

60

57.02.02

6.500.000

0

6.500.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

61

57.02.03

100.000

0

100.00C

DENUMIREA INDICATORILOR

■c-c re •—

■c c o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

62

64.02

87.991.000

200.000

88.191.000

Sanatate

63

66.02

22.068.000

200.000

22.268.000

CHELTUIELI CURENTE

64

01

22.068.000

200.000

22.268.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

65

10

9.910.000

200.000

10.110.000

Cheltuieli salariate in bani

66

10.01

7.810.000

430.000

8.240.000

Salarii de baza

67

10.01.C1

6.805.000

405.000

7.210.000

Sporuri pentru condiții de munca

68

10.01.C5

890.000

15.000

905.000

Alte drepturi salariate in bani

69

10.01.30

115.000

10.000

125.000

Cheltuieli salariate i.n natura

70

10.02

260.000

-260.000

0

Tlchete de vacanta

71

10 02.06

260.000

-260.000

0

Contribuții

72

10 03

1.840.000

30.000

1.870.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

73

10.03.01

1.245.000

3.000

1.248.000

Contribuții de asigurări de șomaj

74

10.03.02

40.000

2.000

42.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

75

10.03.03

415.000

20.000

435.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

76

10.03.04

10.000

0

10 000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

77

10.03.06

130.000

5.000

135.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

78

20

658.000

0

658.0001

Bunuri si servicii

79

20.01

128.000

0

128.000

Furnituri de birou

80

20.01.01

15.000

0

15.000

Materiale pentru curățenie

81

20.01 0?

6.000

0

6.000

Piese de schimb

82

20.01.06

3C.OOO

0

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

83

20.01.09

35.000

0

35.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

84

20.01.30

42.000

0

42.000

Medicamente si materiale sanitare

85

20.04

34C.OOO

0

340.000

Medicamente

86

20.04.01

130.000

0

130.000

Materiale sanitare

87

20.04.02

16C.OOO

0

160.000

Reactivi

88

20.04.03

3C.OOO

0

30.000

Dezinfectării

89

20.04.04

20.000

0

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

90

20.05

111.000

0

111.000

Uniforme si echipament

91

20.05.01

18.000

0

18.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■a c

2

<3

Cod indicator

.a o 5. M

2

o dl

Influenta

Program rect ficat

Alte ohiecte de inventar

92

20.05.30

93.000

0

93.009

Deplasai', detasari, transferări

93

20.06

4.000

0

4.009

Deplasări interne, detasari, transferări

94

20.06.01

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

95

20.13

44.000

0

44.000

Alte cheltuieli

96

20.30

31.000

0

31.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

97

20.30.30

31.000

0

31 000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

98

51

11.500.000

0

11.500.000

Transferuri curente

99

51.C1

11.500.000

0

11.500.000

Transferuri către instituții publice

100

51.CI. 01

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către institui» publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii nentm fir anta rea sanatatii

1U1

51.01.46

11.500.000

0

11.500.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

1C2

66.02. OS

11.500.000

0

11.500.000

Spitale generale

1C3

66.02.06.01

11.500.00C'

0

11.500.000

Servicii de sanatate publica

1C4

66.02.08

10.568.000

200.000

10.768.000

Asigurări si asistenta sociala

105

68.02

65.923.000

0

65.923.000

CHELTUIELI CURENTE

1C6

01

65.923.000

0

65.923.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1C7

10

24.833.000

0

24.833. C00

Cheltuieli salariale in bani

1C8

10.01

19.180.000

886.000

20.066. C00

Salarii de baza

109

10.01.01

18.465.000

860.000

19.325.C00

Alte sporuri

110 10 01 06

440 000

7.000

447.000

Indemnizații de delegare

111 10.01.13

25.000

1.000

26.000

Alte drepturi salariate in bani

112 10.01.30

250.000

18.000

268.000

Cheltuieli salariate in natura

'13

10.02

1.190.000

-1.190.0U0

0

Ti chete de vacanta

'14

10.02.06

1.190.000

-1.190.000

0

Contribuții

'15

10.03

4.463.000

304.000

4.767.000

Contribuții de asigurări scciale de stat

'16

10.03.01

3.018.000

186.000

3.204.000

Contribuții de asigurări de șomaj

'17

10.03.02

110.000

20.000

130.000

Contribuții de asigurări scciale de sanatate

'18

10.03.03

1.035.000

70.000

1.105.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

119

10.03.04

45.000

3.000

48.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■Q C S ■p

O Q

o

!tS

O "2

T3 o

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții pentru concedii si indemnizații

120

10.03.06

255.000

25.000

280.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

121

20

5.186.000

0

5.186.000

Bunuri si servicii

122

20.01

1.065.000

41.000

1.106.000

Furnituri da birou

123

20.01.01

88.000

-14.000

74.000

Materiale pentru curățenie

124

20.01.02

54.000

0

54.0C0

încălzit, iluminat si -orta metrica

125

20.01.03

330.000

0

330.0C0

Apa, canal si salubritate

126

20.01.04

110.000

0

110.000

Cai bui anii si lubrifiant!

127

20.01.05

39.000

0

39.0C0

Piese de schimb

128

20.01.06

19.000

0

19.0C0

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

12S

20.01.08

180.000

0

180.0C0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

13C

20.01.09

170.000

55.000

225.0C0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

131

20.01.30

75.000

0

75.0C0

Reparații curente

132

20.02

75.000

24.000

99.0C0

Hrana

133

2C.03

90.000

0

90.000

Hrana pentru oameni

134

2C.03.01

90.000

0

90.000

Medicamente ai materiale sanitare

135

2C.04

26.000

-10.000

16.000

Medicamente

136

2C.04.01

2.000

0

2.000

Materiale sanitare

137

2C.04.02

15.000

-10.000

5.000

Cezinfectanti

138

2C.04.04

9.000

0

9.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

139

20.05

229.000

10.000

239.000

Uniforme si echipament

140

20.05.0'

34.000

0

34.000

Alte ob:ecte de inventar

141

20.05.30

195.000

10.000

205.000

Deplasări, detasari. transferări

142

20.06

50.000

170.000

220.000

Deplasări interne, detasari, transferări

143

20.06.01

30.000

170.000

200.000

Deplasări in străinătate

144

20.06.02

20.000

0

20.000

Cârti, publicații si materiale documentare

145

20.11

65.000

0

65.000

Pregătire profesionala

146

20.13

202.000

0

202.000

Protecția muncii

147

20. U

7.000

0

7.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea ihtereselpr statulur, potrivit dispozițiilor

148

20.25

10.000

0

10.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Chirii

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PU3LICE

Transfeiuri curente

l ransfsruri către instituții publice

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurări sociale

Ajuloaie sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa 6i tichete sociale pentru grădiniță

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Prevenirea excluderii sociale

Ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei scciale

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT

DEFICIT

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBL CE

Cod rană

Coa indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

149

20.39

3.367.000

-235.000

3.132.000

150

20.39.01

8.000

0

8.000

151

20.39.02

14.000

0

14.000

152

20.39.04

110.000

-65.000

45.000

153

20.33.30

3.235.000

-170.000

3.065.000

154

51

2.670.000

0

2.670.000

155

51.01

2.670.000

0

2.670.000

156

51.01.01

2.670.000

0

2.670.000

157

57

33.234.000

0

33.234.000

153

57.01

0

0

0

159

57.02

33.234.000

0

33.234.000

169

57.02.01

26.634.000

C

26.634.000

161

57.02.02

6.500.000

0

6.500.000

162

57.02.03

1CO.OOO

0

100.090

163

63.02 05

48.908.000

0

48.908.000

164

63.02.05.02

48.908.000

0

48.908.000

165

68 0? 15

434.000

0

434.000

166

63.02.15.01

434.000

0

434.000

167

66.02.50

16.581.000

0

16.581.000

168

68.02.50.50

16.581.0C0

0

18.581.000

169

96.02

0

0

0

170

97.02

0

0

0

171

98.02

0

0

0

172

99.02

87.991.000

200.000

88.191.000

1

6.893.000

0

5.893.000

2

01

6.541.000

u

6.541.000

3

51

5.500.000

0

5.50-9.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicatei-

Program aprobat

55

3 c=

r"

1 s

0

i—

E S o> a £. X

Transferuri curente

4

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

b

51.01.23

0

0

0

Transferuri de capital

S

51.02

5.500.000

0

5.500.300

Transferuri din bucatele locala penau finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

7

51.02.28

5.500.000

0

5.500.300

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

8

56

5.000

0

5.300

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

9

56.15

5.000

0

5.000

Finanțarea naționala *)

10

56.15.01

1.000

0

1.300

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

11

56.15.02

4.000

0

4.300

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12

58

1.C36.000

0

1.036.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

13

58.01

0

0

0

Finanțarea naționala

14

58.01.01

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

15

58.15

825.000

0

825.300

Finanțare externa nerambursabila

16

58.15.02

825 000

0

825.000

Alte facilita?! ?i instrumente postaderare

17

58.16

211.000

0

211.000

Finan?arca naționala

18

58.16.01

11.000

0

11.300

Finanțare externa nerambursabila

1S

58.16.02

200.000

0

200.300

CHELTUIELI DE CAPITAL

20

70

352.000

l)

352.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21

71

352.000

0

352.300

Active fixe

22

71.01

352.000

0

352.000

Construcții

23

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

24

71.01.33

352.000

0

352.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

25

64.02

6.893.000

0

6.893.000

Sanatate

26

66.02

5.600.000

0

5.600.000

CHELTUIELI CURENTE

27

01

5.500.000

0

5.500.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS I KAI IEI PUBLICE

28

51

5.500 000

0

5.500.000

Transferuri curente

29

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei stalului

30

51.01.20

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri de caoital

31

51,32

5.500.000

0

5.500.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital d n domeniul sanatatii

32

51.32.23

5.500.000

0

5.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

33

70

100.000

0

100.000

TITLUL X II ACTIVE NEFINANCIARE

34

71

100.000

0

100.000

Active fixe

35

71.31

100.000

0

100.000

Construcții

36

71.31.01

0

0

0

Alte active ixe

37

71.01.30

103.000

0

100.000

Din total capitol

Sen/icii medicale in unirăți sanitare cu paturi

38

66.02.06

5.503.000

0

5.500.000

Spitale generale

39

66.02.06.01

5.503.000

0

5.500.000

Sen/icii de sanatate publica

40

66.02.08

103.000

0

100.000

Asigurări si asistenta sociala

41

68.02

1.293.000

0

1.293.000

CHELTUIELI CURENTE

42

01

1.041.000

0

1.041.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

43

56

5.000

0

5.000

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

44

56.15

5.000

0

5.000

Finanțarea naționala *)

45

56.15.01

1.000

0

1.000

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

46

56.15.02

4.000

0

4.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne ram bursa bile aferente cadrului financiar 2014-2020

47

58

1.036.000

0

1.036.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48

58.01

0

0

0

Finanțarea naționala

49

58.01.01

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014 - 2020

50

58.15

825.000

0

325.000

Finanțare externa nerambursabila

51

58.15.02

825.000

0

825.000

Alte facilita?) ?i instrumente posladerare

52

58.16

211.000

0

211.000

Finanîarea naționala

53

58.16.31

11.000

0

11.000

Finanțare externa nerambursabi a

54

58.16.32

200.000

0

200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

252.000

0

252.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

56

71

252.000

0

252.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Activa fixe

57

71.01

252.000

0

252.000

Construcții

58

71.01 01

0

0

0

Alte active fixe

69

71.01.30

252.000

0

252.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

60

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

61

68.02.05.02

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale

62

68.02.15

0

0

0

Ajutor social

63

68.02.15.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

64

68.02.50

1.293.000

0

1.293.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

65

68.02.50.50

1.293.000

0

1.293.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

66

96.02

0

0

0

rezerve                                /Jo   • X

67

97.02

0

0

0

EXCEDENT

68

98.02

0

0

0

DEFICIT

69

99.02

6.893.000

0

6.893.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRFCȚTA FCONOMTCĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTAI DTN VFNTTURT PROPRIT RECTIFICAT PE ANUL 2017


ANEXA 3 E LA HOTĂRÂREA NR.667 /2017ÎNVĂȚĂMÂNT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

15.428.156

0

15.428.156

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

15.402.582

0

15.402.582

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

15.402.582

0

15.402.582

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.064.649

0

1.064.649

Venituri din proprietate

5

30.10

1.064.649

6

1.064.649

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenli

6

30.10.03

78.113

0

78.113

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

969.126

0

969.126

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

969.126

0

969.126

Alte venituri din proprietate

9

30.10 50

17.410

0

17.410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10

00.09

14.337.933

0

14.337.933

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10

14.019.296

0

14.019.296

Taxe si alte venituri in invatamant

12

33.10 05

409.975

0

409.975

Venituri din prestări de servicii

13

33.10.08

191.345

0

191.345

Contribuția elevilor si studontilor pentru intornato, cămine si cantine

14

33.10 14

12.463.194

0

12.463.194

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10 16

207.252

0

207.252

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

16

33,10.17

636.000

0

636.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati                       * Ț\

17

33.10.50

111.530

0

111.530

Amenzi, pcnalitati si confiscări

18

35.10

40.000

0

40.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

19

35.10.50

40.000

0

40.000

Diverse venituri

20

36.10

52.854

0

52.054

DENUMIREA INDICATORILOR

v c 05 <—

T5 O O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte venituri

21

36.10.50

52.854

0

52.854

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

22

37.10

225.783

0

225.783

Donații si sponsorizări

 • 23

 • 24

37.10.C1

225.783

0

225.783

Varsamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.C3

-41.000

0

-41.000

Var5aminte din secțiunea dc funcționaro

25

37.10.C4

41.000

0

41.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

26

00.10

25.574

0

25.574

Venituri din valorificarea unor bunuri

27

39.10

25.574

0

25.574

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

28

39.10.01

25.574

0

25.574

TOTAL CHELTUIELI

29

17.627.000

0

17.627.000

CHELTUIELI CURENTE

30

01

17.367.0C0

583

17.367.533

TITLUL 1 CHELI UIELI DE PFRSONAL

31

13

1.119.000

0

1.119.000

Cheltuieli salariale in bani

32

13.01

891.000

3

891.000

Salarii do baza

33

13.01.01

822.000

0

822.000

Alte sporuri

34

13.01.06

1.000

0

1.000

fond aferent p ații cu ora

35

10.01.11

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

36

10.01.13

1.000

0

1.000

Alte drepturi salariale in bani

37

10.01.30

13.000

0

13.000

Contribuții

38

10.03

228.000

0

228.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

39

10.03.01

145.000

0

145.000

Contribuții de asigurări de șomaj

40

10.03.02

10.000

0

10.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

41

10.03.03

51.000

0

51.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

42

10.03.04

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

43

10.03.06

12.000

0

12.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

44

20

16.238.000

583

16.238.583

Bunuri si servicii

45

20.01

1.720.000

-06.000

1.654.300

Furnituri dc birou

46

20.01.01

103.000

0

103.300

Materiale pentru curățenie

47

20.01.02

95.000

0

95.300

încălzit, iluminat si forța motrica

48

20.01.03

31.000

0

31.000

Apa. canal si salubritate

49

20.01.04

5.000

0

5.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rar.d

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Carburanți si lubrifianti

50

20.01.05

34.000

0

34.000

Piese de schimb

51

20.C1.06

7.000

0

7.000

Transport

52

20.C1.07

38.000

0

38.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

53

20.C1.08

77.000

0

77.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

54

20.C1.09

183.00C

0

183.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

55

20.C1.30

1.147.000

-66.000

1.081.000

Reparații curente

56

20.C2

369.00C

66.000

435.000

Hrana

57

20.C3

12.961.000

0

12.961.000

Hrana pentru oameni

53

20.C3.01

12.961.000

0

12.961.000

Medicamente si materiale sanitare

59

20. C4

15.000

0

15.000

Medicamente

60

20.C4.01

10.000

0

10.000

Materiale sanitare

61

20.C4.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

62

20. C 5

631.00C

0

631.000

Lenjerie si accesorii de pat

63

20 05 03

9.000

0

9.000

Alte obiecte da inventar

64

20.05.30

622.00C

0

622.000

Deplasări, detasari, transferări

65

20.06

117.000

0

117.000

Deplasări interne., delăsări, transferări

66

20.C-6.01

79.000

0

79.000

Deplasări in strainalate

67

20.06.02

38.000

0

38.000

Carii, publicații si materiale documentare

68

20.11

38.000

0

38.000

consultanta si expertiza

69

20.12

12.000

0

12.000

Piegatire profesionala

70

20.13

52.000

0

52.000

Protecția muncii

71

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

72

20.25

11.000

0

11.000

Alte cheltuieli

73

20.30

306.000

583

306 583

Reclama si publicitate

74

20.30.01

2.000

0

2.000

Protocol si reprezentare

75

20.30.02

1.000

0

1.003

Chirii

76

20.30.04

4.000

0

4.003

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

77

20.30.3C

299.000

583

299.583

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

78

59

10.000

0

10.003

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod ranc-

Cod indicator

Program a pro hat

Influenta

Program rectificat

Burse

79

59.01

10.000

0

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

80

70

260.000

0

260.030

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

81

71

260.000

0

260.000

Active fixe

82

71.01

260.000

0

260.000

Construcții

83

71.01.C1

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

84

71.01.02

63.000

0

63.000

Alte active fixe

85

71.01.30

197.000

0

197.000

TITI UI XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CLRENT

86

85

0

-583

-583

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

87

85.01

0

-583

-583

Plăti efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

88

85.01.01

0

-583

-583

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

89

64.10

17.627.000

0

17.627.000

Invatamant

90

65.10

17.627.000

0

17.627.000

CHELTUIELI CURENTE

91

01

17.367.000

583

17.367.583

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

92

10

1.119.000

0

1.119.000

Cheltuieli salariate in bani

93

10.01

891.000

0

891.000

Salarii de baza

94

10.01.01

822.000

0

822.000

Alte sponiri

95

10.01.06

1.000

0

1.000

fond aferent plătii cu ora

96

10.01.11

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

97

10.01.13

1.000

0

1 000

Alte drepturi salariate in bani

98

10.01.30

13.000

0

13.000

Contribuții

99

10.03

228.000

0

228.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

100

10.03.01

145.000

0

145.000

Contribuții de asigurări de șomaj

101

10.03.02

10.000

0

10.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

102

10.03 03

51.000

0

51.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

103

10.03.04

10.C00

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10*

10.03.06

12.C00

0

12.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

105

20

16.238.000

583

16.238.583

Bunuri si sen/icii

106

20.01

1.720.000

-86.030

1.654.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Ț3 ă

■O O

V O

Q

•3

•o O

Program aprobat

3S

Z"

Program rectificat

Furnituri de birou

107

20.01.C1

103.000

0

103.030

Materiale pentru curățenie

108

20.01.02

95.000

0

95.000

încălzit, iluminat si furia rnotrica

109

20.01.03

31.000

0

31.000

Apa, canal si salubritate

110

20.01.04

5.000

0

5.000

Carburanți si lubrifiant»

111

20.01.05

34.000

0

34.000

Piese de schimb

112

20.01.06

7.000

0

7.000

Transport

113

20.01.07

38.000

0

38.000

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

114

20.01.08

77.000

0

77.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

115

20.01.09

183.000

0

183.000

Alte bunuri si servicii pentru intrețin are si funcționaro

116

20.01.30

1.147.000

-66.000

1.081.000

Reparații curente

117

20.02

369.000

66.000

435.000

Hrana

118

20.03

12.961.000

0

12.961.000

Hrana pentru oameni

119

20.C3.01

12.961.000

0

12.961.000

Medicamente si materiale sanitare

120

20. C4

15.000

0

15.000

Medicamente

121

20.C4.01

10.000

0

10.000

Materiale sanitare

122

20.C4.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

123

20.05

631.000

0

631.000

Lenjerie si accesorii de pat

124

20.05.03

9.000

0

9.000

Alte obiecte de inventar

125

20.05.30

622.000

0

622.000

Deplasări, dotasari, transferări

126

20.06

117.000

0

117.000

Dcplacari interne, deteeari, transferări

127

20.06.01

79.000

0

79.000

Deplasări in strainatate

128

20.06.02

38.000

0

38.000

Carii, publicații si materiale documentare

129

20.11

38 000

0

38.000

consultanta si oxportiza

130

20.12

12.000

0

12.000

Pregătire profesionala

131

20.13

52.000

0

52.000

Protecția muncii

132

20.14

6.000

0

6.00-0

Chekuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

133

20.25

11.000

0

11.000

Alte cheltuieli

134

20.30

306.000

583

306.583

Reclama si publicitate

135

20.30.01

2.000

0

2.0001

DENUMIREA INDICATORILOR

c

8

T5 O

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protocol si reprezentare

136

20.30.02

1.000

0

1.000

Chirii

137

23.30.04

4.000

o

4.000

alto cheltuieli cu bunuri si servicii

138

23.30.30

299.000

583

299.583

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

139

59

10.000

0

10.000

Burse

140

59.01

10.0C0

0

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

141

70

260.000

0

260.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

142

71

260.000

0

260.000

Active fixe

143

71.01

260.000

0

250.000

Construcții

144

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

145

71.01.02

63.000

0

83.000

Alte active fixe

146

71.01.30

197.000

0

197.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

14?

85

0

-583

-583

Plăti efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent

148

85.01

0

-583

-583

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

149

85.01.C1

0

-583

-583

Din total capital

Invatamant preșcolar si primar

150

65.10.C3

9.334.000

0

9.334.000

Invatamant preșcolar

151

65 10.03.01

9.334.000

0

9.334.030

Invatamant primar

152

65,10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

153

65.10.04

3.597.000

0

3.597.000

Invatamant secundar inferior

154

65.10.04.01

528.000

0

528.000

Invatamant secundar superior

155

65.10.C4.02

3.069.000

0

3 069.000

Invatamant postliceal

156

65.10.05

986.000

0

986.000

Servicii auxiliare pentru educație

157

65.10.11

3.71C.OOO

0

3.710.000

Internate si cantine pentru elevi                                                     ‘ Q \

158

65.10.11.03

3.71C.OOO

0

3.710.000

Cămine si cantine pentru studenti

159

65.10.11.04

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

160

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

161

96.10

0

0

0

REZERVE

152

97.10

0

0

0

/'•'VtA   ♦

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

k-f

5 ■C

c

c c U

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

EXCEDENT

163

93.10

0

0

0

DEFICIT

164

99.10

2.198.844

0

2.198.844

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

15.361.582

0

15.361.582

TOTAL VENITURI

2

00.01

15.361.582

0

15.361.582

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

15.361.582

0

15.361.582

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

15.361.582

0

15.361.582

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.064.649

0

1.064.649

Venituri din proprietate

6

30.10

1.064.649

0

1.064.649

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent»

7

30.10.03

78.113

0

78.113

Venituri din concesiuni si închirieri

8

30.10.05

969.126

0

969.126

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

9

30.10.05.30

969.126

0

969.126

Alte venituri din proprietate

10

30.10.50

17.410

0

17.410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

11

00.09

14.296.933

0

14.296.933

Venituri din prestări de servicii si alte actlvltatl

12

33.10

14.019.296

0

14.019.296

Taxe si alte venituri in invatamant

13

33.10.05

409.975

0

409.975

Venituri din prestări de servicii

14

33.10.08

191.345

0

191.345

Contribuția elevilor si studenților pentru Internate, cămine si cantine

15

33.10.14

12.463.194

0

12.483.194

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprio sau anexa

16

33 10 16

207.252

0

207.252

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie piofesiunala. specializai e si puifecliunarc

17

33.10.17

636. COO

0

536.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

18

33.10.50

111.530

0

111.530

Amenzi, pcnalitati si confiscări

19

35.10

40.000

0

40.000

Alte amenzi, penalitaV si confiscări

20

35.10.50

40.C00

0

40.000

Diverse venituri

21

36.10

52.854

0

52.854

Alte venituri

22

36.10.50

52.854

0

52.854

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

23

37.10

184.783

0

184.783

Donații si sponsorizări

24

37.10.01

225.783

0

225.783

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod ranc

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venitul proprii si subvenții

25

37.10.03

-41.000

0

-41.000

TOTAL CHELTUIELI

26

17.367.000

0

17.367.000

CHELTUIELI CURENTE

27

01

17.367.000

583

17.367.583

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

28

10

1.119.000

0

1.119.003

Cheltuieli salariale in bani

29

10.01

891.000

0

891.000

Salarii de baza

30

10.01.01

822.000

0

822.000

Alte sporuri

31

10.01.06

1.000

0

1.000

fond aferent plătii cu ora

32

10.01.11

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

33

10.01.13

1.000

0

1.000

Alte drepturi salariale in bani

3^

10.01.30

13.000

0

13.003

Contribuții

35

10.03

228.000

0

228.0001

Contribuții de asigurări sociale de stat

36

10.03.01

145.000

0

145.003

Contribuții de asigurări de șomaj

37

10.03.02

10.000

0

10.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

38

10.03.03

51.000

0

51.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

39

10.03.04

10.000

0|

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

40

10.03.06

12.000

0

12.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41

20

16.238.000

583

16.238.583

Bunuri si servicii

42

20.01

1.720.000

-66.000

1.654.000

Furnituri de birou

43

20 01 01

103 000

0

103 000

Materiale pentrj curățenie

44

20.01.02

95.000

0

95.000

încălzit, iluminat si forța motrica

45

20.01.03

31.000

0

31.000

Apa, canal si salubritate

46

20.01.04

5.000

0

5.000

Carburanți si lubrifianti

47

20.01.05

34.000

0

34.000

Piese de schimb

48

20.01.06

7.000

0

7.000

Transport

49

20.01.07

38.000

0

38.000

Posta, telecomunicații, radio, (v, internet

50

20.01.08

77.000

0

77.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

51

20.01.09

183.000

0

183.000

Alte bunuri si servicii pentni intretinere si funcționare

52

20.01.30

1.147.000

-66.000

1.081.000

Reparații curente

53

20.02

369.000

66.000

435.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod ranc

Cod ind câtor

X! e Q. CC

E

CC

G a>

2

X

Influenta

Program rectificat

Hrana

54

20.03

12.961.000

0

12.961.000

Hrana pentru oameni

55

20.03.01

12.961.000

0

12.961.000

Medicamente si materiale sanitare

56

20.04

15.000

0

15.0D0

Medicamente

57

20.04.01

10.000

0

10.000

Materiale sanitare

58

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

59

20 05

631.000

0

631.000

Lenjerie si accesorii de pat

60

20.05.C3

9.000

0

9.000

Alte obiecte de inventar

61

20.05.30

622.000,

0

622.000

Deplasări, detasari, transferări

62

20.06

117.000

0

117.000

Deplasări interne, detasari, transferări

63

20.06.C1

79.000

0

79.000

Deplasări in străinătate

64

20.06.C2

38.000

0

38.000

Cârti, publicații si materiale documentare

65

20.11

38.000

0

38.000

consultanta si expertiza

60

20.12

12.000

0

12.000

Pregătire profesionala

67

20.13

52.000

0

52.000

Protecția muncii

68

20 14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivi: dispozițiilor legale

69

20.25

11.000

0

11.000

Alte cheltuieli

70

20.30

306.0C0

5831           306.583

Reclama si publicitate

71

20.30.01

2.000

0

2.000

Protocol si reprezentare

72

20.30.02

1.000

0| 1.000

Chirii

73

20.30.04

4.000

0

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74

20.30 30

299.000

583

299.583

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

75

59

10.000

0

10.000

Burse

76

59.01

10.000

0

10.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

77

85

0

-583

-583

Plăti efectuate in anii precederti si recuperate in anul curent

78

85.01

0

-583

-583

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

79

85.01.01

0

-583

-583

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

80

64.10

17.367.000

0

17.367.000

DENUMIREA INDICATORILOR

T3 c s

■C o o

X-o S o

■o ,c

•O o ■ o

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant

81

65.10

17.367.000

0

17.367 000

CHELTUIELI CURENTE

82

01

17.367.000

583

17.367.583

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

83

10

1.119.000

0

1.119.000

Cheltuieli salariate in bani

8^

10.01

891.000

0

891.000

Salarii de baza

85

10.01.01

822.000

0

822.000

Alte sporuri

86

10.01.06

1.000

0

1.000;

fond aferent plătii cu ora

87

10.01.11

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

88

10.01.13

1.000

0

1.000

Alte drepturi salariate in bani

89

10.01.30

13.000

0

13.000

Contribuții

90

10.03

228.000

0

228.0031

Contribuții de asigurări sociale de stat

91

10.03.01

145.000

0

145.000

Contribuții de asigurări de șomaj

92

10.03.02

10.000

0

10.003

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

93

10.03.03

51.000

0

51.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca s; boli profesionale

94

10.03.04

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

95

10.03.06

12.000

0

12.000

TITLUL II BUNURi SI SERVICII

96

20

16.238.000

583

16.238.583

Bunuri si servicii

97

20 01

1.720.000

-66.000

1.654.000

Furnituri de birou

98

20.01.01

103.000

0

103.000

Materiale pentru curățenie

99

20.01.02

95.000

0

95.000

încălzit, iluminat si torta motrica

103

20.01.03

31.000

0

31.000

Apa, canal si salubritate

101

20 01.04

5 000

n

5 000

Carburanți si lubrifiant!

102

20.01.05

34.000

0

34.000

Piese de schimb

103

20.01.06

7.000

0

7.000

Transport

104

20.01.07

38.000

0

38.000

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

105

20.01.OS

77.000

0

77.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

105

20.01.09

183.000

0

183.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

107

20.01.30

1.147.000

-66.000

1.081.000

Reparații curente

108

2.0.02

369.000

66.000

435.000

Hrana                                                                            | >'

109

20.03

12.961.000

0

12.961.000

H'ana pentru oameni

110

20.03.01

12.961.000

0

12.961.000

DENUMIREA INDICATORILOR

•C

c.

CC

u. t: c

* >

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Medicamente si materiale sanitare

111

20.04

15.000

0

15.C00

Medicamente

112

20,04.01

10.000

0

10.C00

Materiale sanitare

113

20.04.02

5.000

0

5.C00

3 jnuri de natura obiectelor de inventar

114

20.05

631.000

0

631. C00

Lenjerie si accesorii de pat

115

20.05.03

9.000

0

9.000

A te obiecte de inventar

116

20.05.3(1

622.000

0

622.C00

Deplasări, datasari, transferări

117

20.06

117.000

0

117.C00

Deplasări interne, detasari, transferări

118

20.06.01

79.000

0

79.C00

Deplasări in strainatate

119

20.06.02

38.000

0

38.C00

Cârti, publicații si materiale documentare

120

20 11

38 000

0

38.000

consultanta si expertiza

121

20.12

12.000

0

12.000

Pregătire profesionala

122

20.13

52.000

0

52.000

Protecția muncii

123

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivi dispozițiilor legale

124

20.25

11.000

0

11.000

Alte cheltuieli

125

20.30

306.000

583

306.583

Reclama si publicitate

126

20.30.01

2.000

0

2.000

Protocol si reprezentare

127

20.30.02

1.000

0

1.000

Chirii

128

20.30.04

4.000

0

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

129

20.30.30

299.000

583

299.583

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

130

59

10.000

0

10.000

Burse

131

59.01

10.000

0

10.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

132

85

0

-583

-583

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

133

85.01

0

-583

-583

Plăti efectuate îi: anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

134

85.01.01

0

-583

-583

Din to:al capitol

Invatamant preșcolar si primar

135

65/0.03

9.334.000

0

9.334.000

Invatamant preșcolar

136

65/0.03.01

9.334.000

0

9.334.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■c L s ■c c

Cod indicata'

Program aprobat

c

01

□ q= c

Program rectificat

nvatamant primar

137

65.1C.03.02

0

0

0

nvatamant secundar

138

65.1 C. 01

3.348.000

0

3.348.000

nvatamant secundar interior

139

65.1C.04.Q1

507.000

0

507.000

nvatamant secundar superior

140

65.1C.04.02

2.841.000

0

2.841.000

nvatamant postliceal

141

65.1C.05

986.000

0

986.000

Servicii auxiliare pentru educație

142

65.1C.11

3.699.000

0

3.699.000

!ntemate si car tine pentru elevi

143

65.1C.11.03

3.699.000

0

3.699.000

Cămine si cant ne pentru studenti

144

65.10.11.04

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamanlului

145

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

14S

96.10

0

0

0

REZERVE

147

97.10

0

0

0

EXCEDENT

143

98.10

0

0

0

DEFICIT

149

99.10

2.005.418

0

2.005.418

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

66.574

0

66.574

TOTAL VENITURI

2

00.01

66.574

0

66.574

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

41.000

0

41.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

41.000

0

41.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

41.000

0

41.000

Transferuri voluntare, altolo docat subvențiile

6

37.10

41.000

0

41.000

Varaaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

41.000

0

41.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

25.574

0

25.574

Venituri din valorificarea unor bunuri

9  [39.10

25.574

0

25.5741

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10

39.10.01

25.574

0

25.574 i

TOTAL CHELTUIELI

11

260.000

0

260.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0'

CI ICLTUIELI DE CAPITAL

13

70

260.000

0

260.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

260.000

0

260.000

Active fixe

15

71.01

260.000

0

260.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Construcții

16

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17

71.01.02

63.000

0

63.000

Alte active fixe

18

71.01.30

197.000

0

197.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

19

64,10

260.000

0

260.000

Invatamant

20

65.10

260.000

0

260.000

CHELTUIELI CURENTE

21

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

22

70

260.000

0

260. C00

TITLUL XIII ACTIVE NEF.'NANCIARE

23

71

260.000

0

260. C00

Active fixe

24

71.01

260.000

0

260.000

Construcții

25

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

26

71.01.02

63.000

0

63.000

Ai te active fixe

27

71.01.30

197.000

0

197.000

Din total capitol

'nvatamant preșcolar si primar

28

65.1C.03

0

0

0

nvatamant preșcolar

29

65.1C.03.01

0

0

0

invatamant primar

30

G5.10.03.02

0

0

0

nvatamant secundar

31

65.10.04

249.000

0

249.000

nvatamant secundar Inferior

32

65.10.04.01

21.000

0

21.000

nvatamant secundar superior

33

65.10.04.02

228.000

0

228.000

nvatamant postliceal

34

65.10.05

0

0

0

Servirii auxiliare pentru educație

35

65.10.11

11.000

0

11.000

Internate si cantine pentru elevi

36

65.10/1.03

11.000

0

11 000

Camire si cantine pentni studenti

37

65.10/1.04

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

38

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

39

96.10

0

0

0

REZERVE

40

97.10

0

0

D

EXCEDENT

41

98.10

0

0

0

DEFICIT

42 j 99.10

193.426

0

193.426

'-l-A

*

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTrTLniILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 201/


ANEXA 4 F LA HOTĂRÂREA NR.667/2017


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

78.084.000

3.550.000

81.634.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

49.084.000

3.550.000

52.634.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

49.084.000

3.550.000

52.634.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

5

30.1D

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

6

30.10.50

40.000

0

40.0C0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

7

00.09

49.044.000

3.550.000

52.594.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

8

33.10

48.984.000

3.550.000

52.514.000

Venituri din prestări de servicii

9

33.10.08

1.850.000

0

1.850.000

Vemtun din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

10

33.10.21

39.014.000

3.550.000

42.564.000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

11

33.10.30

6.400.000

0

6.400.0C0

Venituri din contractele inchciatc cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

12

33.10.31

1.500.000

0

1.500.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

13

33.10.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

14

37.10

80.000

0

80.000

Donații si sponsonzan

15

37.10.01

80.000

0

80.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16

00.18

29.000.000

0

29.000.000

Subvenții do la alto administrații

17

43.10

29.000.000

0

29.000.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

18

43.10.10

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

19

43.10.14

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentrj acoperirea'creșterilor -salariale                                                                     f <       __>

*    * ' i Tî T11i       "

X20

43.10.33

12.000.000

0

12.000 000

TOTAL CHELTUIELI

21

82.427.000

3.550.000

85.977.000

CHELTUIELI CURENTE

*—                          ■      .                                         ir ț.\ \ „jetcj 1 /—

,U22

01

74.927.000

3.550.000

78.477.000
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Infuenta

Program rectificat

111LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23

10

48.200.000

3.550.000

51.750.000

Cheltuieli salariale in bani

24

10.01

36.757.000

4.300.000

41.057.000

Salarii de baza

25

10.01.01

24.100.000

4.150.000

28.250.000

Sporuri pentru condiții de munca

26

10.01.05

3.915.000

50.000

3.965.000

Alte sporuri

27

10.01.06

8.470.000

90.000

8.560.000

Alte drepturi salariale in bani

28

10.01.30

272.000

10.000

282.000

Cheltuieli salariale in natura

29

10.02

3.200.000

-800.000

2.400.000

Tichete de masa

30

10.02.01

2.000.000

400.000

2.400.000

l lchete de vacanta

31

10.02.06

1.200.000

-1.200.000

0

Contribuții

32

10.03

8.243.000

50.000

8.293.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

33

10.03.01

5.655.000

15.000

5.670.000

Contribuții de asigurări de șomaj

34

10.03.02

18C.000

10.000

190.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

35

10.03.03

1.933.000

5.000

1.938.000

Contribuții de asigurai pentru accidente do munca si boli profesionale

36

10.03.04

101.000

10.000

111.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

37

10.03.06

374 000

10.000

384.000

TITLUL II EUNURI SI SERVICII

38

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

39

20.01

7.030.000

500.000

7.530.000

Furnituri de bircu

40

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

41

20.01.02

400.000

200.000

600.000

încălzi:, iluminat si forța motrica

42

2C.01.03

1.500.000

0

1.530.000

Apa, canal si salubritate

43

?n m 04

270 000

0

270.000

Carburant! sl lubrifiantl

44

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

45

2C.01.06

850.000

0

850.000

Transport

46

2C.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

47

2C.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de seivicii cu caracter funcțional

48

2C.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare

49

20.01.30

3.180.000

300.000

3.480.000

Reparații curente

50

2C.02

200.000

0

200.000

Hrana

51

2C.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

52

2C.03.01

1.500.000

0

1.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

<s

r—

5 c

c

Program rectificat

Medicamente si materiale sanitare

53

20.04

14.543.000

-565.000

13 978.000

Medicamente

54

20.04.01

5.343.000

-200.000

5 143.000

Materiale sanitare

55

20.04.02

5.800.000

-365.000

5 435.000

Reactivi

56

20.04.03

2.800.000

0

2 800.000

Dezinfecta nti

57

20.04.04

600.000

0

600. DUO

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

59

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

60

20.05.03

150.000,

0

150.000

Alte obiecte de inventar

61

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

62

20.06

4' .000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

63

20.06.01

4- OOO'

0

41.000

Carii, publicații si materiale documentare

64

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

65

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

65

20.13

65.000

0

65.000

Protecția munci

67

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

68

20.30

790.000

65.000

855.000

Piulocol si reprezentare

69

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

70

20.30.03

50.000

0

50.000

Chiri;

71

20.30.04

125.000

65.000

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

72

20.30.30

600.000

0

600.000

TITI IJI XI Al TF CHFITIJIFI I

73

.59

7on nno

o

7nn onn

Burse

74

59.01

700.0001

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

75

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

75

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

77

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții                                              A           0\

78

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

79

71.01.02

2.700.000

0

2.700.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

80

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

81

71.01.30

250.000

0

250.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

82

64.10

82.427.000

3.550.000

85.977.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sanatate

83

66.10

82.427.000

3.550.000

85977.000

CHELTUIELI CURENTE

84

01

74.927.300

3.550.000

7S.477.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

85

10

48.200.300

3.550.0-30

51.750.000

Cheltuieli salariale in bani

86

10.01

36.757.300

4.300.000

41.057.000

Salarii de baza

87

10.01.01

24.100.300

4.150.000

28.250.000

Sporuri pentru condiții de munca

88

10.01.05

3.915.300

50 000

3.965.000

Alte sporuri

89

10.01.06

8.470.300

90.000

8.560.000

Alte drepturi salariale in bani

90

10.01.30

272.000

10.000

282.000

Cheltuieli salariale in natura

91

10.02

3.200.000 ‘

-800.000

2.400.000

Tichete de masa

92

10.02.01

2.000.000

400.000

2.400.000

Tichete de vacanta

93

10.02.06

1.200.000

-1.200.000

0

Contribuții

94

10.03

8.243.000

50.000

8.293.000

Contribuții de asigurări sociale de stal

95

10.03.01

5.655.300

15.000

5.670.000

Contribuții de asigurări de șomaj

96

10.03.02

180.300

10.000

190 000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

97

10.03.03

1.933.300

5.000

1.938.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

98

10.03.04

101.300

10.000

111.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

99

10.03.06

374.300

10.000

384.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100

20

26.027.300

0

26.027.000

Bunuri si servicii

101

20.01

7,030.300

500.000

7.530.000

Furnituri de birou

102

20.01.01

200.300

0

200.000

Materialo pentru curățenie

103

20 01 02

4nn nnn

?nn ano

600 000

ncalzit, iluminat si torta motrica

104

20.01.03

1.500.300

0

1.500.000

Apa. canal si salubritate

105

20.01.04

270.300

0

270.000

Carhuranti si lubrifiant!

106

20.01.05

60.300

0

60.000

Piese de schimb

107

20.01.06

850.300

0

850.000

Transport

108

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio: lv: internet

109

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

110

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

111

20.01.30

3.180.000

300.000

3.480.000

Reparații curente

112

20.02

200.000

0

200.000

DENUMIREA INDICATORILOR

T5 c ns «—

T3 o

Cod indicator

Program aprobat

□ c=

Program rectificat

Hrana

113

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

114

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

115

20.04

14.543.000

-535.000

13.978.000

Medicamente

116

20.04.01

5.343.000

-200.000

5.143.000

Materiale sanitare

117

20.04.02

5.800.000

-335.000

5.435.000

Reactivi

118

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dozinfcctanti

119

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

120

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

121

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

122

20.0503

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

123

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

124

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

125

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, oublicatu si materiale documentare

126

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

127

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

128

20.13

65.000

0

65.000

Prctectia muncii

129

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

130

20.30

790.000

65.000

855.000

Protocol si reprezentare

131

20.30 02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

132

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

133

70 30 04

175 noo

R5 nno

1 sonor)

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

134

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

135

59

700.000

0

700.000

Burse

136

59.01

700.000

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

137

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

138

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

139

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

140

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

141

71.01.02

2.700.000

0

2.700.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

142

71.01.03

500.000

0

500.000

DbNUMIRFA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte active fixe

143

71.01.30

250.000

0

250.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitara ni paturi

144

66.10.06

82.427.000

3.550.000

85.977.000

Spitale generale

145

66.10.06.0'

82.427.000

3.550.000

85.977.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

146

96.10

0

0

0

REZERVE

147

97.10

0

0

0

EXCEDENT

148

98.10

0

0

0

DEFICIT

149

99.10

4.343.000

0

4.343.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

72.584.000

3.550.000

76.134.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

72.584.000

3.550.000

76.134.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

49.084.000

3.550.000

52.634.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

49.084.000

3.550.000

52.634.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

6

30.10

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

7

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

49.044.000

3.550.000

52.594.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

48.964.000

3.550.000

52.514.000

Venituri din prestări de servicii

10

33.10.08

1.850.000

0

1.850.000

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

11

33.10.21

39.014.000

3.550.000

42.564.000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

12

33.10.3C

6.4CO.OOO

0

6.400.000

Venituri din contractele inchelate cu direcțiile de sanatat8 publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

13

33.10.31

1.500.000

0

1.500.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

14

33.10 50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

15

37.10

80.000

0

80.000

Donații si sponsorizări

16

37.10.01

80.000

0

80.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17

00.18

23.500.000

0

23.500.000

Subvenții de la alte administrații

18

43.10

23.500.000

0

23.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

TJ

C

2

T> O o

Coci indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul sahtatii

19

43.10.10

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

20

43.10.33

12.1)00.000

0

12 000.000

TOTAL CHELTUIELI

21

74.927.000

3.550.000

78.477.000

CHELTU.ELI CURENTE

22

01

74.927.000

3.550.000

78.477.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23

10

48.200.000

3.550.000

51.750.000

Cheltuieli salariale in bani

24

10.01

36.757.000

4.300.000

41.057.000

Salarii de baza

25

10.01.01

24.100.000

4.150.000

28.250.000

Sporuri pentru condiții de munca

26

10.01.05

3.915.000

50.000

3.965.000

Alte sporuri

27

10.01.06

8.470.000

90.000

8.560.000

Alte drepturi salariate in bani

28

10.01.30

272.300

10.000

282.000

Cheltuieli salariate in natura

29

10.02

3.200.300

-800.000

2.400.000

Tichcto de masa

30

10.02.01

2.000.000

400.000

2.400.000

Tichete de vacanta

31

10.02.00

1.200.000

-1.200.000

0

Contribuții

32

10.03

8.243.000

50.030

8.293.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

33

10.03.01

5.655.000

15.030

5.670.n00

Contribuții de asigurări de scmaj

34

10.03.02

180.000

10.030

190.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

35

10.03.03

1.933.000

5.000

1.938.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

35

10.33.04

101.000

10.000

111.C00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

37

10.03.06

374.000

10.000

384.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

38

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

39

20.31

7.030.000

500.000

7.530. C00

Furnituri de birou

4Q

20.01.01

200.000

0

200. C00

Materiale pentru curățenie

41

20.31.02

400.000

200.000

600. C00

încălzit, iluminat si torta metrica

42

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate                                   .

43

20.01.04

270.000

0

270. C00

Carburanți si lubrifiant!

44

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

45

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

46

20.01.07

350.000

0

350.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rard

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

47

20.0' 08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

43

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinorc si funcționaro

49

20.01.30

3.180.000

300.000

3.480.000

Reparații curente

50

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

51

20.03

' .500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

52

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

53

20.04

14.543.000

565.000

13.978.000

Medicamente

54

20.04.01

5.343.000

-200.000

5.143.000

Materiale sanitare

55

20.04.02

5.800.000

-365.000

5.435.000

Reactivi

56

20.04.03

2.800 000

0

2.800.000

Dezînfectanti

57

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

59

20.05.01

30.000

0

30.000

Lerjerie si accesorii de pat

60

20.05.03

150.000

0

150 000

Alte obiecte de inventar

61

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari. transferări

62

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

63

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

64

20. r

10.000

u

10.000

consultanta si expertiza

65

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

66

20.13

65.000

o

65.000

Prntpctia muncii

67

20 14

iftoon

n

18 000

Alte cheltuieli

63

20.30

790.000

65.000I

855.000

Protocol si reprezentare

69

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

70

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

71

20.30.04

125.000

65.000

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

72

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

73

59

700.000

0

700.000

Burse

74

59.01

700.000

0

700.000

Partea a li l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

75

64.10

74.927.000

3.550.000

78.477.000

Sanatate

76

66.10

74.927.000

3.550.000

78.477.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rard

2

3 ■c c

o O

Program aprobat

Influenta

8

1

E

2 o o >— fl.

CHELTUIELI CURENTE

77

01

74.927.300

3.550.000

78.477.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

78

10

48.200.300

3.550.000

51.750.000

Cheltuieli salariale in bani

79

10.01

36.757.300

4.300.000

41.057.000

Salarii de baza

80

10.01.01

24.100.000

4.150.000

28.250.000

Sporul pentru condiții de munca

81

10.01.05

3.915.000

50.000

3.965.000

Alte sporuri

82

10.01.06

8.470.000

90.000

8.560.000

Alte drepturi salariale in bani

83

10.01.30

272.000

10.000

282.00D

Cheltuieli salariale in natura

84

10.02

3.200.000

-800.000

2.400.000

Tichete de masa

85

10.02.01

2.000.000

430.000

2.400.000

Tichete de vacanta

86

10.02.06

1.200.000

1.200.000

0

Contribuții

87

10.03

8.243.000

50.000

8.293.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

88

10.03.01

5.655.000

15.000

5.670.000

Contribuții de asigurări de șomaj

89

10.03.02

180.000

10.000

190 000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

90

10.03.03

1.933.000

5.000

1.938.000

Contribuții de asigurări pentnj accidente de munca si boli profesionale

91

10.03.04

101.000

10.000

111.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

92

10.03.06

374.000

10.000

384.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

93

20

26.327.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

94

20.01

7.330.000

500.000

7.530.003

Furnituri de birou

95

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

96

20.01.02

400.000

200.000

600.000

încălzit, iluminat sî fort? motrice

97

20.01.03

1.500.000

O

1.500.000

Apa. canal si salubritate

98

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifiant!

99

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

100

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

101

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

102

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări ce servicii cu caracter f jnctional

103

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servici pentru intretinere si funcționare

104

20.01.30

3.180.000

300.000

3 480.000

Reparații curente

105

20.02

200.000

0

200.000

1 Irana

106

20.03

1.500.000

0

1.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

■o

05

O

Coc indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Hrana pentru oameni

107

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materia e sanitare

108

20.04

14.543.000

-555.000

13.978.000

Medicamente

109

20.04.01

5.343.000

-200.000

5.143.000

Materiale san.lare

110

20.04.02

5.800.000

-355.000

5.435.000

Reactivi

111

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfectanti

1'2

20.04.34

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

113

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

1'4

20.05.01

30.000

0

30.00D

Lenjerie si accesorii de pat

1'5

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

1'6

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

1'7

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

1'8

20.06.01

41.000

0

41.000

Carii, publicații si materiale documentare

1'9

>20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

120

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

121

20.13

65.000

0

65.000]

Protecția muncii

122

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltu eli

123

20.30

790.000

65.000

855.000

Protocol sl reprezentare

124

20.30.02

15.000

0

15 000

Prime de asigurare non-viata

125

20.30.03

50.000

0

50 000

Chirii

126

20.30.04

125.000

65.000

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

127

20.30.30

SOO.OOO

0

600.000

TITLJLXI ALTE CHELTUIELI

128

59

700.000

0

700 000

Burse

129

59.01

700.000

0

700.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

130

66.10.36

74.927.000

3.550.000

78.477.000

Spitale generale

131

66.10.36.01

74.927.000

3.550.000

78.477.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

132

96.10

0

0

o|

REZERVE

133

97.10

0

0

“ol

EXCEDENT

134

98.10

0

0

__________________21

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

DEFICIT

135

99.10

2.343.000

0

2.343.D00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

5.500.000

c

5.500.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

5.500.000

0

5.500.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

0018

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții dc la alte administrații

4

43.10

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

5

43.10/4

5.500.0C0

0

5.500.000

TOTAL CHELTUIELI

6

7.500.000

0

7.500.000

CHELTUIELI CURENTE

7

C1

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

7.500.000

0

7.500.000

TI I LUL XIII AC i IVE NEFINANCIARE

9

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

10

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

11

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

12

71.01.02

2.700.000

0

2.700.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporala

13

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

14

71.01.30

250.000

0

250.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

15

64.10

7.500.000

0

7.500.000

Sanatate

16

66.10

7.500.000

0

7.500.000

CHELTUIELI CURENTE

17

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

18

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19

71

7.5CO.OOO

0

7.500.000

Active fixe

20

71.01

7.5CO.OOO

0

7.500.000

Construcții

2'

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

22

71.01.02

2.700.000

0

2.700.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                ’ m'V

23

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

24

71.C1.3O

250.000

0

250 000

Din total capitol

Servicii medicale in unilati sanitare cu paturi

25

66.10.06

7.500.000

0

7.500.000

Spitale generale

26

66.10.06.01

7.500.000

0

7.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                                __                  27

96.10

0

0

0

REZERVE                                                                        28

97.10

0

0

0

EXCEDENT

29

93.10

0

0

0

30

99.10

2.000.000

0

2.000.000MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTI=ICAT PE ANUL 2017


ANEXA 4 F 1 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

1

Cod rand

c

8 ■C c

13 C

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

82.427.000

3.550.000

85.977.000

1. VENITURI CURENTE

2

00.02

49.084.000

3.550.000

52.634.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

49.084.000

3.550.000

52.634.000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

40.000

40.000

Venituri din proprietate

5

30.10

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

6

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

7

00.09

49.044.000

3.550.000

52.594.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

8

33.10

48.964.000

3.550.000

52.514.000

Venituri din prestări de servicii

9

33.10.08

1 850.000

0

1.850.000

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate                                    10

33.10.21

39.014.C-CX)

3.550.000

42.564.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumo alocate de la bugetul de stat        11

33.10.30

6.400.C-00

0

6.400.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii aie Ministerului Sanatatii

33.10.31                   1.500.000

0

1.500.000

Alte venrtun din prestări de servicii si alte activitati                                                                   13

33.10.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile                                                              14

37.10

80.000

0

80.000

Dcnații si sponsorizări

15

37.10.01

80.000

0

80.000

II. VENITURI DIN CAPITAL                                             <3

16

00.10

4.343.000

0

4.343.000

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate                              /                 -

\17

40.10

4.343.000

0

4.343.000

Sumo utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli ’ "  ' / j. -   ■; <  \

]

18

40.10.15

4.343.000

0

4.343.000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea''deȚynctipnare.

79

40 10.15.01

2.343.000

0

2.343.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

20

40.10.15.02

2.000.000

0

2.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21

100.18

29.000.000

0

29.000.000

Subvenții de la alte administrații

22

43.10

29.000.000

0

29.000.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curer.te in domeniul santatii

23

43/.0.10

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

24

43.10.14

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții din buyelul Fondului național unic do asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor sa lari alo

25

43.10.33

12.000.000

0

12.000.000

TOTAL CHELTUIELI

26

82.427.000

3.550.000

85.977.000

CHELTUIELI CURENTE

27

01

74.927.000

3.550.000

78.477.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28

1C

48.200.000

3.550.000

51.750.000

Cheltuieli salariate in bani

29

1C.C-1

36.757.00C

4.300.000

41.057.000

Salarii de baza

30

1C.01.0*

24.100.00C

4.150.000

26.250.000

Sporuri pentru condiții de munca

31

10.01.05

3.9'5.00C

50.000

3.965.000

Alte sporuri

32

10.01.05

8.470.00C

90.000

8.560.000

Alte drepturi salariate in bani

33

10.01.30

272.00C

10.000

282.000

Cheltuieli sa'ariale in natura

34

10.02

3.200.000

-300.000

2.400.000

Tichete de masa

35

10.02.01

2.000.000

400.000

2.400.000

Tichete de vacanta

36

-0.02.06

1 200 000

-1.200.000

0

Contribuții

37

■0.03

8.243.000

50.000

3.293.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

38

-0.03.01

5.655.000

15.000

5.670.000

Contribuții de asigurări de șomaj

39

‘0.03.02

180.000

10.000

190.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

40

10.03.03

1.933.000

5.000

1.938.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

41

10.03.04

101.000

10.000

111.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

42

10.03.06

374.000

10.000

384.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

44

20.01

7.030.000

500.000

7.530.000

Furnitur. de birou

45

20.01.01

200.000

0

200.000

DENUMIREA INDICATORILOR

o c

<3

T5 O O

1—

c

C3 C xj c

o O

ro

E

o.

<“

E

<5

5> 0 £

Influenta

Program rectificat

Materiale pentru curățenie

46

20.01.02

400.000

200.000

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

47

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

48

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

49

20.C1.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

50

20. Oi. 06

850.000

0

850.000

Transport

51

20 01 07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

52

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de ser/icii cu caracter funcțional

53

20.01.09

130.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare

54

20.01.30

3.180.000

303.000

3.480.000

Reparații curente

55

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

56

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

57

20.03.01

1.500.000

0

1.5CO.OOO

Medicamente si matei ale sanilate

58

20.04

14.543.000

-565.000

13.978.000

Medicamente

59

20.04.01

5.343.030

-200.000

5.143.000

Materiale sanitare

60

20.04 02

5.800.030

-365.000

5.435.000

Reactivi

61

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfecta nti

62

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

63

20.05

1.480.000

3

1.480.0C0

Uniforme si echipament

64

20.05.01

30.000

0

30.0C0

Lenjerie si accesorii dc pat

65

20.05.03

150.000

0

150.0C0

Alte obiecte de inventar

66

20 (15 30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari. transferări

67

20.C3

41.000

0

41.000

Deplasări nterne, detasari, transferări

68

20.C5.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

69

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

70

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

71

20.13

65.000

0

65.000

Protecția muncii

72

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

73

20.30

790.000

65.000

855.000

Protocol si reprezentare

74

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

75

20.30.03

50.000

0

50.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Coci indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Chirii

76

20.30.04

125.000

65.000

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

77

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

73

59

700.000

0

700.000

Burse

79

59.0'

700.000

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

80

70

7 500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

81

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

82

71.0'

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

83

71.0- 01

4.050.000

0

4.053.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

84

71.01.02

2.700.000

0

2.703.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

85

71.01.03

500.000

0

503.000

Alte active fixe

83

71.01.30

250.000

0

250.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SCCIAL-CULTURALE

87

64.10

82.427.000

3.550.000

85.977.000

Sanatate

88

66.10

82.427.000

3.550.000

85.977.000

CI ICLTUICLI CURENTE

89

01

74.927.000

3.550.000

78.477.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

90

10

48.200.000

3.550.000

51.750.003

Cheltuieli salariate in bani

91

10.01

36.757.000

4.300.000

41.057.003

Salarii de baza

92

10.01.01

24.10U.000

4.150.000

28.250.000

Sporuri pentru condiții de munca

93

10.01.05

3.915.000

50.000

3.965.003

Alte sporuri

94

10.01.00

8.470.000

90.000

8.560.000

Alte drepturi salariale in bani

95

10.01.30

272.000

10.000

282.000

Cheltuieli salatiale iri natura

96

10.02

3.200.000

-800.000

2.400.000

Tichete de masa

97

10.02.01

2.000.000

4’30.000

2.400.000

Tichete de vacanta

98

10.02.06

1.200.000

-1.200.000

0

Contribuții

99

10.03

8.243.000

50.000

8.293.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

100

10.03.01

5.555.000

15.000

5.670.000

Contribuții de asigurări ce șomaj

101

10.03.02

180.000

10.000

190.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

102

10.03.03

1.933.000

5.000

1.938.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

103

10.03.34

101.000

10.000

111.000

Contribuții pentru concedii si Indemnizații

104

10.03.06

374.000

10.000

384.000

TIT1 UI II BUNURI SI SERVICII

105

20

26.02 Z.000

0

26.027.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Bunuri si servicii_______________________________________

Furnituri ce birou______________________________________

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica________

Apa, canal si salubritate_______________________________

Carburanți si lubrifianli_________________________

Piese de schimb________________________________

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente__________________________________

Hrana

Hrana pentru oameni____________________________

'Medicamente si materiale sanitare__________________

: Medica mente___________________________________

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echpament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte cbiecte de inventar

Deplasai, detasari. transferări

Deplasai interne, detasari, transferări

Caii, publicații si materiale documentare

consultanta si expertiza

& h j

Pregătire profesionala

Protecția muncii

-y.*/

Alte cheltuieli

^7

•O

c

2 ■g o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

106

20.01

7.030.0CO

500.001)

7.530.000

107

20.01.01

200.0C0

0

200.000

108

20.01.02

400.000

200.000

500.000

109

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

110

20.01.04

270.000

0

270.000

111

20.01.05

60.000

0

60.000

112

20.01.oe

850.000

0

850.000

113

20.01.07

350.000

0

350.000

114

20.01.08

120.000

0

120.000

115

20.01.OS

1CO.OOO

0

100.000

116

20.01 3C

3.180.000

300.000

3.480.000

117

20.02

2CO.OOO

0

200.000

118

20.03

1.5CO.OOO

0

1.500.000

119

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

120

20.04

14.543.000

-565.000

13.978.000

121

20.04.01

5.343.000

-200.000

5.143.000

122

20.C-4.02

5.800.000

-365.000

5.435.000

123

20.C-4.03

2.800.000

0

2.800.000

124

20.C-4.04

500.000

0

600.000

125

20.05

1.480.000

0

1.480.000

128

20.05.01

30.000

0

30.000

127

20.05.03

150.000

0

150.000

123

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

129

20. C6

41.000

0

41.000

133

20.C6.01

41.000

0

41.000

131

20.11

10.000

0

10.000

132

20.12

350.000

0

350.000

133

20.13

65.000

0

65.000

134

20.14

18.000

0

18.000

135

20.30

790.000

65.000

855.000

DEN'JMIRCA INDICATORILOR

•o c rc i—

■c O o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protocol si reprezentare

136

20.30.02

15.000

o

15.000

Prime dc asigurare non-viala

137

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

138

20.30.04

125.000

65.000

190.000

alte che tuieli cu bunuri si servicii

139

2C.30.30

600.000

0

600.000

IIILULXI ALI L CHELIUIELI

140

59

700.00C

0

700.000

Burse

141

59.01

700.00C

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

142

7C

7.500.00C

0

7.500.000

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

143

71

7.500.00C

0

7.500.000

Active fixe

144

71.01

7.500.00C

0

7.500.000

Construcții

145

71.01.0*

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace dc transport

146

71.01.02

2.700.000

0

2.700.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

147

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

148

71.01.30

250.000

0

250.000

Din total capitol

Servicii medicale in u.nitati sanitare cu paturi

149

66.10.06

82.427.000

3.550.000,

85.977.000

Spitale gererale

'50

66.10.06.01

82.427.000

3.550.000

85.977.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

151

96.10

0

0

0

REZERVE

152

97.10

0

0

0

EXCEDENT

153

98.10

0

0

0

DEFICIT

154

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

74.927.000

3.550.000

78.477.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

74.927.000

3.550.000

78.477.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

49.084.000

3.550.000

52.634.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

49.084.000

3.550.000

52 634.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

6

30.10

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

7

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

49.044.000

3.550.000

52.594.000

DENUMIREA INDICATORILOR

o a

2

-a o O

Cod r:d câtor

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

48.964.000

3.550.000

52.514.000

Venituri din prestări de servicii

10

33.10.08

1.850.000

0

1.850.000

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale do sanatate

11

33.10.21

39.014.000

3.550.000

42.564.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate oe la bugetul de stat

12

33.10.30

6.400.000

0

6.430.000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate cin veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

13

33/0.31

1.500.000

0

1.500.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

14

33/0.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntara, altele decât subvențiile

15

37.10

80.000

0

80.000

Donații si sponsorizări

16

37/0.01

8C.OOO

0

80.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

17

00.10

2.343.000

0

2.343.000

tncasari din rambursarea împrumuturilor acordate

18

40.10

2.343.000

0

2.343.000

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

19

40.10.15

2.343.000

0

2.343.000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

20

40/0.15.01

2.343.000

0

2.343.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21

00.18

23.500.000

0

23.500.000

Subvenții de la alte administrații

22

43.10

23.500.000

0

23.500.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

23

*13/0.10

'.1.500.000

0

11.500.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

24

43/0.33

12.000.000

0

12.000.000

TOTAL CHELTUIELI

25

74.927.000

3.550.000

78.477.000

CHFI TUIFI I CURFNTF

26

01

74.927.000

3.550.000

78.477.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2?

10

48.200.000

3.550.000

51.750.000

Cheltuieli salariate in bani

28

10.01

36.757.000

4.300.000

41.057.000

Salarii de baza

29

10.01.01

24.10C. 000

4.150.000

28.250.000

Sporuri pentru condiții de munca

30

10.01.05

3.915.000

50.000

3.965.U00

Alte sporuri

31

10.01.06

2.470.000

90.000

8.560.000

Alte drepturi salariate in bani

32

10.01.30

272.000

10.000

282.000

Cheltuieli salariate in natura

33

10.02

3.200.000

-800.000

2.400.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

o

8 TJ _țz "O

o

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Tichet© de masa

34

ic.02.tr

2.000.00C

400.000

2.400.000

Tichete de vacanta

35

10 02 06

1 200.000

-1.200.000

0

Contribuții

36

10.03

8.243.006

50.000

8.293.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

37

10.03.0-

5.655.000

15.000

5.670.000

Contribuții de asigurări de șomaj

38

10.03.02

180.000

10.000

190.000

Contribuții de asigurări sociale ce sanatate

39

10.03.03

1.933.000

5.000

1.938.000

Contribuții dc asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

40

10.03.04

101.000

10.000

111.000

Contribuții centru concedii si indemnizații

41

10.03.06

374.000

10.000

384.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

43

20.01

7.030.000

500.000

7.530.030

Furnituri de birou

44

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

45

20.01.02

400.000

200.000

600.000

încălzit, iluminat si forța metrica

46

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa. canal si salubritate

47

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

48

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

49

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

50

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv. Internet

51

20.0'.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

52

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinore si funcționar©

53

20.0'.30

3.180.000

300.000

3.480.000

Reparații curente

54

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

55

20.03

" .500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

58

20.03.01

' .500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

57

20.04

14.543.000

-565.000

13.978 000

Medicamente

58

20.04.01

5.343.000

-200.000

5.143.000

Materiale sanitare

59

20.04.02

5.800.000

-365.000

5.435.000

Reactivi

60

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfectant!

61

20.04.04

600.00U

0

600.000

Bunuri da natura obiectelor d© inventar

62

20.05

' .480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

63

20.05.01

30.000

0

30.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rard

i— o tî o t:

c

■o o O

<■> -O

o

l—

ii. «5

s o

2

CL

Influenta

Program rectificat

Lenjerie si accesorii de pat

64

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

65

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări., detasari. transferări

66

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

67

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

65

20. r

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

69

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

70

20.13

65.000

0

65.000

Protecția muncii

71

20.14

18.000

0

13.000

Alte cheltuieli

72

20.30

790.000

65.000

855.000

Protocol si reprezentare

73

20 30 02

15.000

0

15 000

Prime de asigurare non-viata

74

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

75

20.30.04

125.000

65.000,

193.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

76

20.30.30

600.000

0

603.000

TITLUL XI AL I E CHEL I UltLI

77

59

700.000

0

703.000

Burse

73

59.01

700.000

0

700.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

79

64.10

74.927.000

3.550.000

78.477.000

Sanatate

80

56.10

74.927.000

3.550.000

78.477.000

CHELTUIELI CURENTE

81

01

74.927.000

3.550.000

78.477.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

82

10

48.200.000

3.550.000

51.750.000

Chel.uieli salariate in bani

83

10.01

36.757.000

4.300.000

41.057.003

Salarii de baza

84

10.01.01

24.100.000

4.150.000

28.260.003.

Sporuri pentru corditii de munca

85

10.01.05

3.915.000

50.000

3.965.003

Alte sporuri

86

10.01.06

8.470.0QQ|

90.000

8.560.003

Alte drepturi salariate in bani

87

10.01.30

272.000

10.000

282.003

Cheltuieli salariate in natura                                           /\

88

10.02

3.200.000

-800.000

2.400.003

Tichete de masa

89

10.02.01

2.000.000

400.000

2.400.003

Tichete de vacanta

90

10 0? 06

1 200 ooo

-1 200.000

0

Contribuții

91

10.03

8.243.000

50.000

8.293.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

92

10.03.01

5.655.000

15.000

5.670.000

Contribuții de asigurări de șomaj

93

(0.03.02

180.000

10.000

190.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

94

19.03.03

1.933.000

5.000

1.938.000

Contribuții d© asigurări pentru accident© ce munca si boli profesionale

95

Fl9.C3.04

101.000

10.000

111.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

96

19.03.06

374.000           10.000

384.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

97

29

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

98

23.01

7 030 003

500.000

7.530.000

Furnituri de birou

99

29.01.01

200.00'9

0

200.000

Materiale pentru curățenie

190

23.01.02

400.009

200.000

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

191

29.01.03

1.500.00-9

0

1.500.000

Apa canal si salubritate

192

29.01.04

270.009

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

193

29.01.05

60.00-0

0

60.000

Piese de schimb

194

29.01.06

850.00'9

0

85C.OOO

Transport

195

29.01.07

350.00'9

0

350.000

Posta, telecomun catii, radio, tv, internet

196

29.01 08

120.00'9

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

197

29.01.09

100.009

0

100.000

Alte bunuri si servicii pontru întreținere si funcționare

198

29.01.30

3.180.009

300.000

3.480.000

Reparații curente

199

29.02

200.009

0

200.000

Hrana

110

29.03

1.500.009

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

111

29.03.01

1.500.009

(]

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

112

29.04

14.543.009

-565.000

13.978.000

Medicamente

113

29.04.01

5.343.000

-200.000

5.143.000

Materiale sanitare

114

29.04.02

5.800.000

-365.000

5.435.000

Reactivi

115

29.04.03

2.800.009

0

2.800.000

Dezinfecta nti

116

29.04 04

600.009

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

117

29.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

118

29.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii do pat

119

29.05 03

150.00-9

0

150.000

Alte obiecte de inventar

120

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Dep asari, detasari. transferări

121

2-9.06

41.000

0

41.000

Depiasari interne, detasari. transferări

122

2-9.06 01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

123

20.11

10.000

0

10.000

DFNUMIRFA IND’CATORILOR

Cod rând

Co<l indica'.or

Progiam aprobat

Influenta

Program rectificat

consultanta si expertiza

'24

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

'25

20.13

65.000

0

65.000

Proiecția muncii

'26

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

'27

20.30

790.000

65.000

855.000

Protocol si reprezentare

128

20.30.02

15.000

0

15.030

Prime de asigurare non-viata

129

20.30.03

50.000

0

50.030

Chirii

130

20.30.04

125.000

65.000

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

131

20.30.30

600.000

0

600.030

TITLUL XI A TE CHELTUIELI

132

59

700.000

0

700.000

Burse

133

59.01

700.00C

0

700.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

134

66.10.06

74.927.00C

3.550.000

78.477.000

Spitale generalo

135

66.10.06.01

74.927.000

3.550.000

78.477.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

136

96.10

0

0

0

REZERVE

137

97.10

0

0

0

EXCEDENT

138

98.10

0

0

0

DEFICIT

139

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLIARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

7.500.000

0

7.500.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

7.500.000

0

7.500.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

3

00.10

2.000.000

0

2.000.000

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

4

40.10

2.000.000

0

2.000.000

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

5

40.10.15

2.000.000

0

2.000.000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentrj secțiunea de dezvoltare

6

40.10.15.02

2.000.000

0

2.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7

00.18

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții de la alte administrații

8

43.10

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea clieltuielilor de capital din domeniul santatii

9

43.1C.14

5.500.000

0

5.50U.0U0

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL CHELTUIELI_____________________

CHELTUIELI CURENTE___

CHELTUIELI D= CAPITAL__________________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE___________

Active fixe___________________________________________

Construcții___________________________________________

Mașini, echipamente si mijloace de transport______

Mobilier, aparatura birotica si alte active uuipoiale Alte active fixe_______________________________________

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

Sanatate__________________________________

CHELTUIELI CURENTE___________________

CHELTUIELI DE CAPITAL__________________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE__

Active fixe

Construcții_____________

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe

Din total capitol_______________________________

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale


Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT

DEFICIT


■O c S

n o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

10

7.500.000

0

7.500.000

11

01

0

0

0

12

70

7.500.000

0

7.500.000

13

71

7.500.000

0

7.500.000

14

71.0'

7.500.000

0

7.500.000

15

71.0'.01

4.050.000

0

4.050.000

16

71.0'.02

2.700.000

0

2.700.000

17

71.01 03

500.000

0

503.000

•18

71.01.30

250.000

0

253.000

19

64.10

7.500.000

0

7.500.000

20

66.10

7.500.000

0

7.500.000

21

01

0

0

0

22

70

7.500.000

0

7.500.000

23

71

7.500.000

0

7.500.003

24

71.01

7.500.000

0

7.500.003

25

71.01.01

4.350.000

0

4.050.003

26

7',01.32

2.700.000

0

2.700.000

27

71.01.03

500.000

0

500.000

28

7'.01.30

250.000

0

250.000

29

66.10.06

7.500.000

0

7.500.000

30

66.10.06.01

7.500.000

0

7.500.000

31

96.10

0

0

0

32

97.10

0

0

0

33

98.10

0

0

0

34

99.10

0

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITJRI PROPRII RECTIFICA"' PE ANUL 2017


ANEXA 5 G LA HOTĂRÂREA NR.667/2017


CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTAREA OBTFCFIVELOR CULTURALE, CANTINA DE AJU’OR SOCIAL ȘI PENSIUNE, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR


DENUMIREA INDICATORILOR

■g

2

O

o

3 •O c

"O o o

ro

O

l—

Q. ro E S o> 2

Cl

Influenta

Program rectificat

SEC-IUN EA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

35.830.261

0

35.830.261

1. VENITURI CURENTE

2

00.02

21.775.261

0

21.775.261

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

21.775.261

0

21.775.261

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din proprietate

5

30.10

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din concesiuni sl închirieri

6

30.1D.05

16.744.000

0

16.744.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

16.744.000

0

16.744.000

C2. VAN2ARI DE BUNURI Sl SERVICII

3

00.09

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

10

33.10.16

3.531.261

0

3.531.261

Alle venituri din prestări de servicii sl alte activitati

11

33.10.50

1.500.000

0

1.500.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

12

37.10

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

13

37 10.03

-5.000.000

0

-5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

14

37.10.04

5.C00 000

0

5.0UO.UOU

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15

00.18

14.055.000

0

14.055.000

Subvenții de la alte administrații

16

43.10

14.055 000

!■ 1

0

14.055.000

Subvenții pentru instituții publice

17

43.10.09

11.893.000

0

11.893.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare              i: , •' •       I \    \

18

43.10.19

2.162.000

0

2.162.000

TOTAL CHELTUIELI

19

54.883.000

0

54.883.000
DENUMIREA INDICATORILOR

■C c s

■C c / * u £

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

20

01

31.756.000

9.372

31.765.372

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

21

10

9.361.000

0

9.361. C00

Cheltuieli salariate in bani

22

10.01

7.420.000

228.000

7.648. COO

Salarii de baza

23

10.01.01

6.328.000

194.000

7.022.COO

A te sporuri

24

10.01.06

177.000

12.000

189. COO

Indemnizații de delegare

25

10.01 13

25.000

2.000

27.C00

Alte drepturi salariate in bani

26

10.01.30

390.000

20.000

410.000

Cheltuieli salariate in natura

27

10.02

279.000

-279.000

0

Ticaete de vacanta

28

10.02.06

279.000

-279.000

0

Contribuții

29

10.03

1.662.000

51.000

1.713.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

10.03.01

1.152.000

25.000

1.177.000

Contribuții dc asigurări dc șomaj

3<

10.03.02

41.000

3.000

44.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

10.03.03

403.000

18.000

421.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

33

W.03.04

18.000

2.000

20 000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

34

10.03.06

48.000

3.000

51.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

35

20

22.395.000

9.372

22.404.372

3unuri si servicii

36

20.01

8.053.800

7.000

8.060.800

Furnituri de birou                                                                       ;

37

20.01.01

179.800

0

179.800

Materiale pentru curățenie

38

20.01.02

373.000

7.000

380.000

încălzit iluminat si torta motrica

39

20.01.03

958.000

0

958. C00

Apa. canal si salubritate

40

20 01 04

1 o.q nno

n

109 000

Carburanți si ubrifianti

4'

20.01.05

125.000

0

125.C00

Piese de schimb

42

20.01.06

1.068.000

0

1.068.000

Posta, telecomunicații, radio tv. internet

43

20.01.08

186.000

0

186.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

44

20.01.09

2.400.000

0

2.400.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

45

20.01.30

2.655.000

0

2.655.000

Reparații curente

46

20.02

1.081.000

0

1.081.000

Hrana

47

20.03

8.640.000

0

8.640.000

H^ana pentru oameni

48

20.03.01

8.640.000

0

8.640.000

Medicamente si materia ie sanitare

49

20.04

11.200

0

11.200

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

o

8 ij r;

T3 O O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Medicamente

50

20,04,01

6.200

0

6.200

Materiale sanitare

51

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

52

20.05

894.000

-19.000

875.000

Uniforme si echipament

53

20.05.01

360.000

0

360 000

Lenjerie si accesorii de pat

54

20.05.03

60.000

0

60 000

Alte obiecte de inventar

55

20.05.30

474.000

-19.000

455 000

Deplasări, detasari, transferări

56

20.06

510.000

-10.0C0

500.000

Deplasări interne, detasari, transferări

57

20.06.01

225.000

0

225.000

Deplasări in străinătate

58

20.06.02

285.000

-10.0C0

275 000

Cârti, publicații si materiale documentare

59

20.11

52.000

0

52000

consu tanta si expertiza

60

20.12

64.000

0

64.000

Prcga-.iro profesionala

61

20.13

155.000

0

155.000

Protecția muncii

62

20.14

16.000

0

16.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

63

20.25

19.000

0

19.000

Alte cheltuieli

64

20.30

2.399.000

31.372

2.930.372

Reclama si publicitate

65

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

66

20.30.02

30.000

0

30.000

Prime de asigurare non-viata

67

20.30.03

28.000

0

28.000

Chirii

68

20.30.04

36.000

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

69

*20 30 3G

2.755.000

31.372

2.786 372

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

70

23.127.000

0

23.127.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

71

23.127.000

0

23.127.000

Active fixe

72

71.01

23.127.000

0

23.127.000

Construcții

73

71.01.01

17.220.000

0

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

74

71.01.02

4.000.000

0

4.000000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

75

71.01.03

1.407.000

0

1.407.000

Alte active fixe

76

71.01.30

500.000

0

500 000

TITL JL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

77

85

0

-9.372

-9 372

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Procram rectificat

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

78

85.01

0

-9.372

-9.372

Plăti efectuate în anii precedanți și recuperate în anul curent în socțiunea de funcționare a bugetului Iccal

79

85.01.01

0

-9.372

-9.372

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

80

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

81

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

82

C1

8.119.000

0

8 119 000

TITLUL II BUNUR: SI SERVICII

83

20

8.119.000

0

8.119.000

Bunuri si servicii

84

20.01

1.034.000

0

1.034.000

Furnituri de birou

85

20.01.01

50.000

0

50.000

Materiale pentru curățenie

86

20.01.02

300.000

0

300.000

încălzit, iluminat si forța motrice

87

20.01.03

260.000

0

260.000

Apa, canal si salubritate

88

20.01.04

40.000

0

40.000

Carburanți si lubrifianti

89

20.01.05

30.000

0

30.000

Piese de schimb

90

20.01.06

60.000

0

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

9'

20.01.08

20.000

0

20.000

Materia o si prestări dc servicii cu caracter funcțional

92

20.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

93

20.01.30

24.000

0

24.000

Reparații curente

94

20.02

230.000

0

230. C00

Hrana

95

20.03

5.800.000

0

5.800. C00

Hrana pentrj oameni

96

20.03.01

5.800.000

0

5.800. C00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

97

20 05

440.000

0

440.000

Uniforme si echipament

98

20.05.01

200.0001

0

200.000

I enjerie si accesorii de pat

99

20.05.03

40.000

0

40.000

Alte obiecte de inventar

100

20.05.30

200.000

0

200.000

Deplasări, detasari, transferări

101

20.06

75.000

0

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

102

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in stra natate

103

20.06.02

50.000

0

50.000

Cârti, publicații si materia.e documentare

104

20.11

20.000

0

20.000

consultanta si expertiza

105

20.12

10.000

c

10.000

Pregătire profesionala

106

20.13

30.000

c

30.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate____________________________

Protocol sl reprezentare__________________________

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

Din total capitol______________________________________

Alte servicii publice generale________________________

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

Cultura, recreero si religie______________________

CHELTUIELI CURENTE___________________

TIK.UL I CHELTUIELI DE PERSONAL_________

Cheltuieli sa ariale in bani

Salarii de baza_____________

Alte sporuri__________________

Indemnizații de de:egare Cheltuieli salariale in natura

Ti chete de vacanta

Contribuții________________________________________________________________

Contribuții de asigurări sociale de stat__________________________________

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatatc__________________________

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații_______________________________

TITLUL II BUNURI 81 SERVICII__________________________________Bunuri si servicii__________________________________________________________

Furnituri dc birou

Materiale pentru curățenie

.......

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

- C\AV. ■■■-’

-----

-f->4


Cod rând

Cod indica:or

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

107

20.30

480 000

0

480.000

108

20.30.01

50.000

0

50.000

109

20.30.02

20.000

0

20.000

110

20.30.30

410.00C

0

410.000

111

70

C

0

0

112

54.10.50

8.110.000

0

0.119.000

113

64.10

13.120.000

0

13.120.000

114

67.10

3.016.000

0

3.016.000

115

01

2.609.000

0

2.609.000

116

10

1.388.000

0

1.388.030

117

10.01

1.129.000

37.000

1.166.030

118

10.01.C1

1.059.000

34.000

1.093.000

119

10.01.C6

60.000

2.000

62.000

120

10.01.13

10.000

1.000

11.000

121

10.02

49.000

-49.000

0

122

10.02.06

49.0C0

-49.000

0

123

10.03

210.0C0

12.000

222.000

124

13.03.01

130.000

5.000

135.000

125

113.03.02

8.000

1.000

9.000

126

10.03 03

68.000

3.000

61.DUD

127

10.03.04

5.000

1.000

6.000

128

10.03.06

9.000

2.000

11.000

129

20

1.221.000

0

1.221.000

130

20.01

725.000

7.000

732.000

13'

20.01.01

20.000

0

20.300

132

20.01 02

18.000

7.000

25.000

133

20.01.03

293.000

o'

293.000

134

20.01.04

24.000

0

24.000

135

20.01.06

3.C00

0

3.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

136

20.01.08

26.000

0

26.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

137

20.01.09

260.000

0

260.000

Alte bururi si servicii pentru întreținere si funcționare

138

20.01.30

81.000

0

81.000

Reparații curente

139

20.02

36.000

0

36.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

140

20.05

104.000

-19.000

85.000

Uniforme si echipament

141

20.05.01

30.000

0

30.000

Alte obiecte de inventar

142

20.05.30

74.000

-19.000

55.000

Deplasări, detasari, transferări

143

20.06

200.000

-10.000

190.000

Deplasări interne, detasari, transferări

144

20.06.01

55.000

0

55.000

Deplasări in străinătate

145

20.06.02

145.000

-10.000

135.000

Cârti, publicații si materialo documentare

146

20.11

6.000

0

6.000

consultanta si expertiza

147

20.12

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

148

20.13

30.000

0

30.000

Protecția muncii

149

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare cerivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

150

20.25

4.000

0

4.000

Alte cheltuieli

151

20.30

106.00C

22.000

128.000

Chirii

152

20.30.04

36.00C

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

153

20.30.30

70.000

22.000

92.000

CHFI TIJIFI I DF CAPITAL

154

70

407.000

0

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

155

71

407.000

0

407.000

Activo fixo

156

71.01

407.000

0

407.000

Construcții

157

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active cuipoiale

158

71.01.03

207.00C

0

207.000

Alte active fixe

159

71.C1.30

200.000

0

203.000

Din total capitol

Servicii culturale

160

67.10.03

1.087.00C

0

1.087.000

1.087.000

Case de cultura

161

67.10.03.06

1.087.000

0

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

162

67.10.50

1.929.00C

0

1.929.000

Asigurări si asistenta sociala

163

68.10

10.104.000

0

10.104.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CJRENTE

164

□1

9.404.000

0

9.404.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

165

10

5.404.000

0

5.404.000

Cheltuieli salariale in bani

166

10.01

4.341.000

153.000

4.494.000

Salarii de baza

137

10.C1.01

3.829.000

123.000

3.952.000

Alte sporuri

158

10.C1.06

117.000

10.000

127.000

Indemnizații de delegare

169

10.C1.13

5.000

0

5.000

Alte drepturi salariale in bani

170

10.C1.30

390.000

20.000

410.000

Cheltuieli salariale in natura

171

10. C2

170.00C

-170.000

0

Tichete de vacanta

172

10.C2.06

170.00C

-170.000

0

Centri bufi

173

10.03

893.00C

17.000

910.000

Contributi de asigurări sociae de stat

174

10.03.01

642.000

10.000

652.000

Contribuții de asigurări de șomaj

175

10.03.02

22.000

1.000

23.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

176

10.03.03

210.000

5.000

215.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

177

10.03.04

9.000

1.000

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

178

10.03.06

10.000

0

10.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

179

20

4.000.000

0

4.000.000

Bunuri si servicii

180

20.01

545.000

0

545.000

Furnituri de birou

181

20.01.01

60.000

0

60.000

Materiale pentru curățenie

18?

70.01.07

30.000

0

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

183

20.01.03

115.000

0

115.000

Apa, canal si salubritate

184

70 01 04

20 000

0

20.000

Carburanți si lubrifianti

185

20.01.05

20.000

0

20.000

Piese de schimb

186

20.01.06

30.000

0

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

187

20.01.08

30.000

0

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

188

20.01.09

190.000

0

190000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

189

20.01.30

50.000

0

50.000

Reparații curente

190

20.02

135.000

0

135.000

Hrana

191

70.03

2.840.000

0

2.840.000

Hrana pentru oameni

192

20.03.01

2.840.000

0

2.840.000

Medicamente si matei ia'e sanitare

193

20.04

10.000

0

10.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Medicamente

194

20.C4.01

5.000

0

5.000

Materiale sanitare

195

20.C4 02

5.000

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

196

20.C5

235.000

0

235.000

Uniforme si echipament

197

20.C5.01

115.000

0

115.000

Lenjerie si accesorii dc pat

198

20.C5.03

20.000

0

20.000

Alte obiecte de inventar

199

20.05.30

100.000

0

100.000

Deplasări, detasari, transferări

230

20.06

55.000

0

55.000

Deplasări interne, detasari. transferări

231

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in 6trainatate

232

20.06.02

3C.OOO

0

30.000

Carii, publicații si materiale documentaro

233

20.11

20.000

0

20.000

consultanta sl expertiza

204

20.12

50.000

0

50.030

Pregătire profesionala

205

20 13

35.000

0

35.030

Alte cheltuie i

206

20.30

75.000

0

75.0-30

alto cheltuieli cu bunuri si servicii

20?

20.30.30

75.000

0

75.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

208

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARb

209

71

700.000

0

700.000

Active fixe

210

71.01

700.000

0

700.000

Construcții

211

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active coiporale

212

71.01.03

700.000

0

730.000

Din total capitol

Crose

213

68.10.11

0

n

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

214

63.10.50

10.10*4.000

0

10.104.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

215

63.10.50.50

10.104.000

3

10.104.000

Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Sl APE

216

69.10

33.644.000

0

33.644.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

217

70.10

33.644.000

0

33.644.000

CHELTUIELI CURENTE

218

01

11.624.000

9.372

11.633.372

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

219

10

2.569.000

0

2.569.000

Cheltuieli salariale in bani

220

10.01

1.950.000

38.000

1.988.000

Salarii de baza

22'

10.01.01

1.940.000

37.000

1.977.000

DENUMIREA INDICATORILOR

•u c E

TJ o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Q ic

1 s

1— oi

2 0-

Indemnizații de delegare

222

10.01.13

10.000

1.000

11.000

Cheltuieli salariale in natura

223

10.02

60.000

-60.000

0

Tichctc de vacanta

224

10.02,06

GO.OOOj

-60.000

0

Contribuții

225

10.03

559.000

22.000

581.000

Contribut I de asigurări socia.e de stat

226

10.03.01

380.000

10.000

390.000

Contributî de asigurări de șomaj

227

10.03.02

11.000

1.000

12.000

Contributi da asigurări socia e de sănătate

228

10.03.03

135.000

10.000

145.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

229

10.03.04

4.000

0

4.000

Contribut i pentru concedii si indemnizații

230

10.03.06

29.000

1.000

30.000

111 LUL II BUNURI SI SERVICII

231

20

9 055.00C

9.372

9.064.372

Bunuri si servicii

232

20.01

5.749.80C

0

5.749.800

Furnituri de birou

233

20.01.01

49.800

0

49.800

Materiale pentru curățenie

234

20.01.02

25.000

0

25.000

încălzit, iluminat si forta metrica

235

20.01.03

290.000

0

290.000

Apa. canal si salubritate

236

20.01.04

25.000

0

25.000

Carburanți si lubrifiant!

237

20.01.05

75.000

0

75.000

Piese de schimb

238

20.01.06

975.000

0

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

239

20.01.08

110.000

0

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

240

20.01.09

1.700.000

0

1.700.000

Alt© bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

241

20.01.3C

2.500.000

0

2.500.000

Reparații curente

242

20 02

680 000

0

680 000

Medicamente si materiale sanitare

243

20.04

1.200

0

1.200

Medicamente

244

20.04.01

1.200

0

1.200

Bunuri de natura obiectelor ce inventar

245

20.05

115.000

0

115.000

Uniforme si echipament

246

20.05.01

15.000

0

15.000

Alte obiecte de inventar

247

20.05.3C

100.000

0

100.000

Deplasări, detasari, transferări

248

20.06

180.000

0

180.000

Deplasări interne, detasari, transferări

249

20.06.01

120.(100

0

120.000

Deplasări in străinătate

250

20.06.02

60.000

0

60.000

Carii, publicații si materiale documentare                                                ~         '

251

20.11

6.000

0

6.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

u. o

o ■O

r

•o c O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Pregătire profesionala

252

20.13

60.000

<1

60 000

Protecția muncii

253

20.14

10.000

0

10 000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

254

20.25

15.000

0

15 000

Alte cheltuieli

255

20.30

2.238.000

9.372

2.247.372

Protocol si reprezentare

256

20.30.02

10.000

0

10.000

Prime de asigurare non-vlata

257

20.30.03

28.000

0

28.00U

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

253

20.30.30

2.200.000

9.372

2.209.372

CHELTUIELI DE CAPITAL

259

70

22.020.000

0

22.020.000

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE

269

71

22.020.000

0

22.020.000

Active fixe

261

71.01

22.020.000

0

22.020.000

Construcții

262

71.01.01

17.220.000

0

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

263

71.01.02

4.000.000

0

4.C00.000

Mooilier, aparatura birotica si alte active corporale

264

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte act.ve fixe

265

71.01.30

300.000

0

300.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

263

85

0

-9.372

-9.372

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

267

85.01

0

-9.372

-9.372

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a buge:ului local

263

85.01.01

0

-9.372

-9.372

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

269

70.10.50

33.644.000

0

33.644.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

27 D

96.10

0

0

0

REZERVE

271

97.10

0

0

0

EXCEDENT

272

98.10

0

0

0

DEFICIT

273

99.10

19.052.739

0

19.052.739

SECȚIUNEA FUNCTIONARF

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

28.668.261

0

28.668.261

TOTAL VENITURI

2

00.01

23.668.261

0

28.668.261

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

16.775.261

0

16.775.261

DENUMIREA INDICATORILOR

X) c n i—

T) O O

5

35

D

x>

X3

□ O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

16.775.261

0

16.775.261

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din proprietate

6

30.10

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

16.744.000

0

16.744.000

Alte venituli din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

16.744.000

0

16.744.U00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

31.261

0

31.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

11

33.10.16

3.531.261

0

3.531.261

Alto venituri din prestări de servicii si alte activitati

12

33.10.50

1.500.000

0

1.500.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

13

37.10

-5.000.000

0

-5.000.000

Varsarriinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvo tare a bugerului de venituri proprii si subvenții

14

37.10.03

-5.000.000

0

-5.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15

00.18

11.893.000

0

11.893.000

Subvenții de la alte administrații

16

43.10

11.893.000

0

11.893.000

Subvenții pentru instituții publice

17

43.10.09

11.893.000

0

11.893.000

TOTAL CHELTUIELI

18

31.756.000

0

31.756.000

CHELTUIELI CURENTE

19

01

31.756.000

9.372

31.765.372

TITLUL I CHELTUIELI DC PERSONAL

20

10

9.361.000

0

9.361.000

Cheltuieli salariate in bani

21

10.01

7.420.000

228.000

7.648.000

Salarii de baza

22

10.01.01

6.828.000

194.000

7.022.000

Alte sporuri

23

10.01.06

177.000

12.000

189.000

Indemnizații de delegare

24

10.01.13

25.000

2.000

27.000

Alte drepturi salariate in bani

25

10.01.30

390.000

20.000

410.0CO

Cheltuieli salariate in natura

26

10.02

279.000

-279.000

0

Tichete de vacanta

27

10.02.06

279.000

-279.000

0

Contribuții

28

'0.03

1.662.000

51.000

1.713.0C0

Contribuții de asigurări sociale de stat

29

'0.03.01

1.152.000

25.000

1.177.000

Conliibjlii de asigurări de șomaj

30

'0.03.02

41.000

3.000

44.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

31

'0 03.03

403.000

18.000

421.0C0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

cc x: c

L—

£2.

CC-

E E o o 1— Q-

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

32

10.C3.04

16.00C

2.000

20.000

Contribuții pentru concedii si incemnizatii

33

10.03.06

48.000

3.000

51.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34

20

22.395.000

9.372

22.404.372

Bunuri si servicii

35

20.01

8.053.800

7.000

8.060.800

Furnituri de birou

36

20.01.01

179.800

0

179.800

Materiale pentru curățenie

37

20.01.02

373.000

7.000

380.000

încălzit, iluminat si torta motrica

38

20.01.03

958.000

0

958.000

Apa, canal si salubritate

39

20.01.04

109.000

0

109.000

Carburanți si lubrifiant!

40

20.01.05

125.000

0

125.000

Piese de schimb

41

20.01.06

1.068.000

0

1.068.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

42

20.01.08

186.000

0

185.000

Materiale si prestări Ce servicii cu caracter funcțional

43

20.01.09

2.400.000

0

2 400.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

44

20.01.3C

2.655.000

0

2.655.000

Reparații curente

45

20.02

1.081.000

0

1.081.000

Hrana

46

20.03

8.640.000

0

8.640.000

Hrana pentru oameni

47

20.03.01

8.640.000

0

8.640.009 i

Medicamente si materiale sanitare

48

20.04

11.200

0

11.209

Medicamente

49

20.04.01

6.200

0

6.209

Materiale sanitare

50

20.04.02

5.000

0

5 009

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51

20.05

894.000

-19.0C0

875.000

Uniforme si echipament

57

70 05 O1

360 000

0

360 000

Lenjerie si accesorii de pat

53

20.05.03

60.000

0

60.000

Alte obiecte de inven:ar

54

20.05.30

474.000

-19.000

455.000

Deplasări, delăsări, transferări

55

20.06

510.000

-10.000

500 000

Deplasări interne, dctasari, transferări

56

20.06.01

225.000

0

225.000

Deplasări in străinătate

57

20.06.02

285.000

-10.0CO

275.000

Cârti, publicații si materiale documentare

58

20.11

52.000

0

52.000

corsultanta si expertiza

59

20 12

64.000

0

64.000

Pregătire profesionala

60

20.13

155.000

0

155.000

Protecti3 muncii

61

20.14

16.000

0

16.00D

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rana

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

62

20.25

19.000

0

19.000

Alte cheltuieli

63

20.30

2.899.000

31.372

2.930.372

Reclama si publicitate

64

20.30.31

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

65

20.30.32

30.000

0

30.000

Prime de asigurare non-viata

66

20.30.33

28.000

0

28.000

Chirii

67

20.30.34

36.000

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

63

20.30.30

2.755.000

31.372

2.786.372

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

69

85

0

-9.372

-S.372

Plăti efectuata in anii prececenti si recuperate in anul curent

70

85.01

0

-9.372

-9.372

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

71

85.01.01

0

-9.372

-9.372

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

72

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

73

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

74

01

3.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

75

20

8.119.000

0

8.119.000

Bunuri si servicii

76

20.01

1.034.000

0

1.034.000

Furnituri de birou

77

2001.01

50.000

0

5C.OOO

Materiale pentru curățenie

78

20.01.02

300.000

0

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

79

20.01.03

260.030

0

260.000

Apa, canal si salubritate

80

20.01.04

40.030

0

4C.000

Carburanți si lubrifiant

81

20.01.05

30.030

0

30.000

Piese de schimb

82

20.01.06

60.030

0

60.000

Posla, telecomunicații, radio, tv, internet

83

20.01.08

20.030

0

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

84

20.01.09

250.0-30

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare                  /£.(67'          \

85

20.01.30

24.000

0

24.000

Reparații curente

86

20.02

230.000

0

230.000

Hrana

__ț t* • \ \ < L ■                     -x /_____________

87

20.03

5.800.000

0

5.800.000

Hrana pentru oameni                                                \ e                  .**■ /

—--- ---r--------:--T-------—

88

20.03.01

5.800.000

0

5.800.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri de natura obiectelor de inventar

89

20.05

440.000

0

440 000

Uniforme si echipament

90

20.05.01

2C0.000

0

200.000

Lenjerie si accesorii de pat

S1

20.05.03

40.000

0

40.000

Alte obiecte de inventar

92

20.05.30

2CO.OOO

0

200.000

Deplasări, detasari, transferări

93

20.06

75.000

0

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

94

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

95

20.06.02

50.000

0

50.000

Carii, publicații si materiale documentare

96

20.11

20.000

0

20.000

consultanta si expertiza

97

20.12

10.000

0

10.000

Pregătire profesionala

98

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

99

20.30

480.000

0

480.000

Reclama si publicitate

100

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

101

20.30.02

20.000

0

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

102

23.30 30

410.000

3

410.000

Din total capitol

Alte servicii publice generale

103

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

104

64.10

12.013.000

0

12.013.000

Cultura, recreare si religie

105

67.10

2.609.000

0

2.609.000

CHELTUIELI CURENTE

106

01

2.609.000

0

2.609.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

107

13

1.388.0C0

0

1.358.000

Cheltuieli aalarialc in bani

108

10.01

1.-.20.0C0

37.000

1.166.000

Salarii de baza

109

10.01.01

1.059.000

34.000

1.093.000

Alte sporuri

110

10.01.06

60.000

2.000

62.000

Indemnizații de delegare

111

10.01.13

10.000

1.000

11.000

Cheltuieli salariale in natura

112

10.02

49.000

-49.000

0

Tichete de vacanta

113

10.02.06

49.000

-49.000

0

Contribuții

114

10.03

210.000

12.000

222.000

Contribuții de asigurai sociale de stat

115

10.03.01

130.000

5.000

135.000

Contribuții de asigurai de șomaj

116

10.03.02

8.000

1.000

9.000

Contribuții de asigurai sociale de sanatate

117

10.03.03

58.000

3.000

61.600

DENUMIREA INDICATORILOR

■o c

«5

O

u. o re c

C

•C o

O

re x: c i— £L re E S o c 1— 0.

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

118

10.03.04

5.00U

1.000

6.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

119

10.C3.06

9.00C

2.000

11.000

TITLU, II BUNURI SI SERVICII

120

20

1.221.00C

0

1.221.000

Bunuri si servicii

121

20.01

725.00C

7.000

732.000

Furnituri de birou

122

20.01.01

20.00C

0

23.000

Materiale pentru curățenie

123

20.01.02

18.00C

7.000

25.000

Încălzit, iluminat si forta motrica

121

20.C1.03

293.00C

0

293.000

Apa, canal si salubritate

125

20.C1.04

24.00C

0

24.000

Piese de schimb

126

20.C1.06

3.00C

0

3.000

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

127

20.C1.08

26.00C

0

26.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

128

20.C1.09

260.00C

0

260.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

129

20. C 1.30

81.00C

0

81.000

Reparații curente

130

20.C2

36.00C

0

36.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

131

20.05

104.00C

-19.000

85.000

Uniforme si echipament

132

20.05.01

30.00C

0

30.000

Alto obiecte de inventar

133

20.05.30

74.000

-19.000

55.000

Deplasări, detasari, transferări

134

20.06

200.000

-10.000

190.000

Deplasări Interne, delăsări, transferări

135

20.06.01

55.000

0

55.000

Deplasări in străinătate

136

20.06.02

145.000

-10.000

135.000

Cârti, publicații si materiale documentare

137

20.11

6.000

0

•3.000

consultanta si expertiza

138

20.12

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

139

20.13

30.000

0

30.000

Protecția muncii

140

20 14

6 000

0

6.000

Chelruieli judiciar© si extrajudiciar© derivat© din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozit ilor legale

141

20.25

4.000

0

4.000

Alte cheltuieli

142

20.30

106.000

22.000

128.000

Chirii

143

20.30.04

36.000

0

33.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

144

20.30.30

70.000

22.000

92.000

Din total capitol

Servicii culturale

145

67.10.03

1.087.000

0

1.087.000

DENUMIREA INDICATORILOR

T3 c F

TJ C O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Case de cultura

146

67.10.C3.06

1.087.000

0

1.087.000

Alte servicii în domeniile culturii, rccrccrii si religiei

147

67.10.5C

1.522.000

0

1.522.000

Asigurări si asistenta sociala

148

68.10

9.404.000

0

9.404.000

CHELTUIELI CURENTE

149

01

9.404.000

0

9.404.000

TITLUL I CHELTUIELI CE PERSONAL

150

10

5.404.000

0

5.404.000

Cheltuieli salariale in bani

151

10.01

4.341.000

153.000

4.494.000

Salarii de baza

152

10.01.01

3.829.000

123.000

3.952.000

Alte sporuri

153

10.01.06

117.000

10.000

127.000

Indemnizații de delegare

154

10.01.13

5.000

0

5.000

Alte drepturi salariate in bani

155

10.01.3C

390.000

20.000

410.000

Cheltuieli salariate in natura

156

10.02

170.000

-170.000

0

Tlchete de vacanta

157

10.02.06

170.000

-170.000

0

Contribuții

153

10.03

893.000

17.000

910.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

159

10.03.01

642.000

10.000

652.000

Contribuții de asigurări de șomaj

160

10.03.02

22.000

1.000

23.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

161

10.03.03

210.000

5.000

215.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

162

10.03.04

9.000

1.000

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

163

10.03.06

10.000

0

10.0001

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

164

20

4.000.000

0

4.000.000

Bunuri si servicii

165

20.01

545.000

0

545.000

Turn.tun de birou

160

20.01.01

GO.OOO

O

GO.OOO |

Materiale pentru curățenie

167

20.01.02

30.000

0

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

168

20.01.03

115.000

0

115.0001

Apa, canal si salubritate

169

20.01.04

20.000

0

20.000.

Carburanți si lubrifiant!

170

'20.01.05

20.000

0

20.000

Piese de schimb

171

2001 06

30 000

0

30 0001

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

172

20.01.08

30.000

0

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

173

20.01.0C

190.000

0

190.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

174

20.01.3C

50.000

0

50.000

Reparații curente

175

20.02

135.000

0

135.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rard

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Hrana

178

20 03

2.840.000

0

2 840 000

Hrana pentru oameni

177

20.03.01

2.840.000

0

2.840 000

Medicamente si materiale sanitare

173

20.04

10.000

0

10.000

Medicamente

179

20.04.01

5.000

0

5.000

Materiale sanitare

180

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

181

20.05

235.000

0

235.000

Uniforme si echipament

182

20.05.01

115.000

0

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

183

20.05.03

20.000

0

20.000

Alte obiecte de inventar

184 20.05.30

100.000

0

100.000

Deplasări, delăsări, transferări

185 20.06

55.000

0

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

186 20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

187 20.06.02

30.000

0

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

183 20.11

20.000

0

20.000

consultanta si expertiza

189

20.12

50.000

[)

50 000

Pregătire profesionala

199

20.13

35.000

0

35.000

Alte cheltuieli

191

20.30

75.000

0

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

192

20.30.30

75.000

0

75.000

Din total capitol

Crese

193

68.10.11

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

194

68.10.50

9.404.000

0

9.404.000

9 404 000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

195

68.10.50.50

9.404 000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

196

69.10

11.624.000

0

11.624.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

197

70.10

11.624.000

0

11.624.000

CHELTUIELI CURENTE

198

01

11.624.000

9.372

11.633.372

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

199

10

2.569.000

0

2.569.000

Cheltuieli salariale in bani

200

10.01

1.950.000

36.000

1.988.000

Salarii de baza

•"-,-ț! X ' i

201

10.01 01

1 940.000

37.000

1 977.000

Indemnizații de delegare

1^9'       ■ . / > /

202

10.01.13

10.0001

1.000

11.000

Cneltuieli salariale in natura                                             V               / .S /

203

10.02

60.000

-60.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

•D

s

3

b

3

•o

O

■U

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Tichet e de vacanta

204

10.02.06

60.000

-60.000 0

Contribuții

205

10.03

559.000

22.000

531.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

206

10.03 01

380.000

10.000

390.000

Contribuții do asigurări de șomaj

207

10.03.02

11.000

1.00-3

12.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

208

10.03 03

135.000

10.000

145.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

209

10.03.04

4.000

0

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

210

10.03.06

29.000

1.000

30.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

211

20

9.055.000

9.372

9.064.372

Bunuri si servicii

212

20.01

5.749.800

0

5.749.800

Furnituri de birou

213

26.01.01

49.800

0

49.800

Materiale pentru curățenie

214

20.01.02

25.000

0

25.000

încălzit, ilumina: si torta motrica

215

20.01.03

290.000

0

290.000

Apa, canal si salubritate

216

20.01.04

25.000

0

25.000

Carburanți si lubritianti

217

20.01.05

75.000

0

75.000

Piese de schimb

218

20.01.06

975.000

0

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

219

20.01.08

110.000

0

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

220

20.01.09

1.700.000

0

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

221

20.01.30

2.500.000

0

2.500.000

Reparații curente

222

20.02

680.000

0

680.000

Medicamente si materiale sanitare

223

20.04

1.200

0

1.200

Medicamente

224

20.04 01

1 7on

n

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

225

20.05

115.000

0

115.000

Uniforme si echipament

226

20.05.01

15.000

0

15.000

Alte obiecte de inventar

227

20.05.30

100.000

0

100.000

Deplasați, detassri, transferări

228

20.06

180.000

0

180.000

Deplasări interne, dctasari, transferări

229

20.06.01

120.000

0

120.000

Deplasări in străinătate

230

20.06.02

60.000

0

60.000

Carii, publicații si materiale documentare

231

20.11

6.C0O

0

6.000

Pregătire profesionala

232

20.13

60.C00

0

60.000

Protecția muncii

233

20.14

10.C00

0

10.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influentă

3

2?

E

<0

CT

2 c_

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

234

20.25

15.000

0

15.000

Alte cheltjieli

235

20 30

2.238.000

9.372

2.247.372

Protocol si reprezentare

236

20.30.02

1C.OOO

0

10.000

Prime de asigurare non-viata

237

20.30.03

28.000

0

28.000

alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

238

20.30.30

2.200.000

9.372

2.209.372

TITI UI XIX PATI FFFCTUATF IN ANII PRFCFDFNTI SI RFCUPFRATF IN ANUI CURFNT

239

65

0

-9.372

-9.372

Pla-j efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

240

85.01

0

-9.372

-9.372

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

241

85.01.01

0

-9.372

-9.372

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

242

70.10.50

11.624.000

0

11.624.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

243

96.10

0

0

0

REZERVE

244

97.10

0

0

0

EXCEDENT

245

98.10

0

0

0

DEFICIT

246

99.10

3.087.739

0

3.087.739

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

7.162.000

0

7.162.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

7.162.000

0

7.162.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

5.000.000

0

5.000.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

5.000.000

0

5.000.000

C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII

5

00.09

5.000.000

0

5.000.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

5.000.000

0

5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

5.000.000

0

5.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8

00.18

2.162.000

0

2.162.000

Subvenții do la alte administrații

9

43.10

2.162.000

0

2.162.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

10

43.10.19

2.162.000

0

2.162.000

TOTAL CHELTUIELI

11

23.127.000

0

23.127.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

i -

■g

2

TJ

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

23.127.000

0

23.127.00C

TITI LUI XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

23.127.000

0

23.127.00C

Active fixe

15

71.01

23.127.000

0

23.127.00C

Conslructii

15

71.01.01

17.220.000

0

17.220.00C

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17

71.01.02

4.000.000

0

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

18

71.01.03

1.407.000

0

1.407.00C

Alte active fixe

19

71.01.30

500.000

0

500.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

20

64.10

1.107.000

0

1.107.000

Cultura, recreere si religie

21

67.10

407.000

0

407.000

CHELTUIELI CURENTE

22

0'

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

70

407.000

o

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

24

7'

407.000

0

407.000

Active fixe

25

7'.01

407.000

0

407.000

Conslructii

26

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

27

71.01.03

207.000

0

207.000

Alte active fixe

28

71.01.30

200.000

0

200.000

Din total capitol

Servicii culturale

29

67.10.03

C

Case de cultura

30

67.10.03.06

0

0

C

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

31

67.10.50

407.000

0

407.00C

Asigurări si asistenta sociala

32

68.10

700.000

0

700.000

CHELTUIELI CURENTE

33

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

34

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

35

71

700.000

0

700.000

Active fixe

36

71.01

700.000

0

700.000

Construcții

37

71 01.01

0

0

C

Mobilier, aparatura birotica si a.te active corporale

38

71.01.03

700.000

0

700.000

Din total capitol

Crase

39

68.10.11

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE

Locuințe, servicii si dezvoltare publica________________________________________

CHELTUIELI CURENTE_________________________________________

CHELTUIELI DE CAPITAL__________________________________________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE__

Active fixe_____________________________________________________________________________

Construcții____________________________________________________________________________

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active îxe

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

REZERVE_____________________________________

EXCEDENT____________________________________

DEFICIT


Cod rând

o

8 •O C

"O

O O

<5

2

Q.

<0

2 no O

CL

Influenta

Program rectificat

40

58.10.50

700.000

0

700.000

41

58.10.50.50

700.000

0

700.000

42

69.10

22.020.000

0

22.020.000

43

70.10

22.020 000

0

22.020.000

44

01

0

0

0

45

70

22.020 C00

0

22.020.000

46

71

22.020.000

0

22.020.000

47

71.01

22.020. C00

0

22.020.000

48

71.01.01

17.220. C 00

0

17.220.000

49

71.01.02

4.000.COQ

0

4.000.000

50

71.01.03

500.000

0

500.000

51

71.01.30

300.000

0

300.000

52

70.10.50

22.020.000

0

22.020.000

53

96.10

0

0

0

Ko\

54

97.10

0

0

0

\ \

\ \ 1

55

98.10

0

0

0

r. ț

56

99.10

15.965.000

0

15.965.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017

ANEXA 5 G 1 LA HOTĂRÂREA NR.667/2017


CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

c

2

T5 O O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.087.000

0

1.087.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2

00.18

1.087.000

0

1.087.000

Subvenții de la alte administrații

3

43.10

1.087.000

0

1.087.000

Subvenții pentru instituții publice

4

43.10.09

1.087.000

0

1.087.000

TOTAL CHELTUIELI

5

1.087.000

0

1.087.000

CHELTUIELI CURENTE

6

01

1.087.000

0

1.087.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7

10

366.000

0

366.000

Cheltuieli salariale in bani

8

10.01

290.000

14.000

304.000

Salarii de baza

9

10.01.01

285.000

13.000

298.000

Indemnizații de delegare

10

10.01.13

5.000

1.000

6.000

Cheltuieli salariale in natura

11

10.02

18.000

-18.000

0

Tichete de vacanta

12

10.02.06

18.000

-18.000

0

Contribuții

13

10.03

58.000

4.000

62.000

Cor.tributii de asigurări sociale de stat

14

10.03.01

40.000

2.000

42.000

Contribuții do asigurări do șomaj

15

10.03.02

1.000

0

1.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

16

10.03.03

13.000

1.000

14.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

17

10.03.04

1.000

0

1.000

Contribuții pertnj concedii si indemnizații                               Z'Ă 3      * 7X

18

10.03.06

3.000

1.000

4.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19

20

721.000

0

721.000

Bunuri si servicii                                                                 ș

20

20.01

365.000

0

385.000

Furnituri de birou

21

20.01.01

15.000

0

15.000

Materiale pentru curățenie

22

20.01.02

8.000

0

8.000

încălzii, iluminat si forța motrica                                                                  '

23

20.01.03

42.000

0

42.000

*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

«5 â o 5.

«J

55

5i o

o_

Influenta

Program rectificat

Apa, canal si salubritate

24

20.01.04

4.000

0

4.000

Pesta, telecomunicații, radio, tv, internet

25

20.01.08

16.C00

0

16.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

26

20.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare

27

20.01.30

30.C00

0

30.000

Reparații curente

28

20.02

30.000

0

30.000

Bcnuri de natura obiectelor de inventar

29

20.05

60.C00

0

60.000

Uniforme si echipament

30

20.05.01

30.C00

0

30.000

Alte obiecte de inventar

31

20.05.30

30.C00

0

30.000

Deplasări, detasari, transferări

32

20.06

160.C00

0

160.000

Deplasări interne, detasari, transferări

33

20.06.01

40.C00

0

40.000

Deplasări in străinătate

34

20.06.02

120.C00

0

120.000

Cai li, publicații si materiale documentare

35

20.11

6.C00

0

6.000

consultanta si expertiza

36

20.12

4.C00

0

4.000

Pregătire profesionala

37

20.13

10.000

0

10.000

Proiecția muncii

38

20.14

6. COCI

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

39

20.25

4.000

0

4.000

Alte cheltuieli

40

20.30

76.000

0

76.000

Chirii

41

20.30.04

36.000

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

42

2030.30

40.000

0

40.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

43

70

0

0

0

Partea a 11 l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

44

64.10

1.087.000

0

1.087.000

Cultura, rocrooro si religie

45

67.10

1.087.000

0

1.087.000

CHELTUIELI CURENTE

46

01

1.087.000

0

1.087.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

47

10

366.000

0

366.300

Cheltuieli salariale in bani

48

10.01

290.000

14.000

304.300

Salarii de baza

49

10.01.01

285.000

13.000

298.000

Indemnizații de delegare

50

10.01.13

5.000

1.000

6.000

Cheltuieli salariate in natura

51

10.02

18.000

-13.000

0

Tichete de vacanta

52

10.02.06

18.000

-18.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

u. C

C t:

c ■c

c C

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții

53

10.03

58.000

4.000

62.000

Contribuții do asigurări sociale de stat

54

10.03.01

40.000

2.000

42.000

Contribuții de asigurări de șomaj

55

10.03.02

1.000

0

1.000

Contribuții de asigurări sociale de sanalate

5G

10.03.03

13.000

1.000

14.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

57

10.03.04

1.000

0

1.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

58

10.03.06

3 000

1.000

4.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

59

20

721.000

0

721.000

Bunuri si servicii

60

20.01

365.000

0

365.000

Furnituri de birou

61

23.01 01

15.000

0

15.000

Materiale pentru curățenie

62

23.01 02

8.000

0

8.000

încălzit, iluminat si forța motrica

63

23.01.03

42.0C0

0

42.000

Apa, canal si salubritate

64

23.01.04

4.0C0

0

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

65

20.01.08

16.0C0

0

16.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

66

20.01.09

250.0CO

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67

20.01.30

30.000

0

30 000

Reparații curente

68

20.02

30.000

0

30.000

Bunuri ce natura obiectelor de inventar

69

20.05

60.000

0

50.000

Uniforme si echipament

70

20.05.CI

30.000

0

30.000

Alte obiects de inventar

71

20 05.30

30.000

0

30.000

Deplasări, detasari, transferări

72

20 06

160.000

0

160.030

Deplasări interne, detașări, transferări

73

70 06 01

40 000

0

40.030

Deplasări in străinătate