Hotărârea nr. 665/2017

Hotărârea 665/2017 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Cluster Turism Transilvania” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Cluster Turism Transilvania” și aprobarea actului constitutiv și statutului asociației

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Cluster Turism Transilvania” și aprobarea actului constitutiv și statutului asociației - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 213045/421 din 05.05.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Cluster Turism Transilvania” și aprobarea actului constitutiv și statutului asociației;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Cluster Turism Transilvania”.

 • (2) Municipiul Cluj-Napoca va fi reprezentat de dl. primar. Emil Boc.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 200 lei, reprezentând contribuția la constituirea patrimoniului inițial al Asociației „Cluster Turism Transilvania”.

Art. 3 Se aprobă actul constitutiv și statutul Asociației „Cluster Turism Transilvania”, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca, dl. Emil Boc, să reprezinte Municipiul Cluj-Napoca în cadrul Asociației și să semneze actul constitutiv și statutul Asociației „Cluster Turism Transilvania”.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Relații comunitare și turism.

ANEXA 1 la Hotărârea nr. 665/2017

ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI „CLUSTER TURISM TRANSILVANIA”

 • I. NATURA JURIDICĂ, DENUMIRE, MEMBRII FONDATORI Șl SEDIUL (FILIALE / SUCURSALE)

Art. 1 - NATURA JURIDICĂ

 • (1) ASOCIAȚIA „CLUSTER TURISM TRANSILVANIA”, denumită în continuare ASOCIAȚIE, s-a constituit în mod voluntar de către membrii fondatori și se înregistrează ca persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentelor acte consitutive, a dispozițiilor cuprinse în OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, modificată și aprobată prin Legea nr. 246/2005, precum și a completărilor aduse de alte norme aplicabile persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, potrivit legislației române.

 • (2)  ASOCIAȚIA este neguvernamentală, apolitică, nonprofit și independentă, nesubordonată vreunei alte persoane juridice.

Art. 2 - MEMBRII FONDATORI:

 • 1. Asociația Femeilor de Afaceri Nord-Vest, Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Barițiu nr. 24, jud. Cluj, codul fiscal 16131940, reprezentată prin dna Mihaela Rus.

 • 2. Asociația Română pentru Industria de Electronică și Software - ARIES Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, Bdul Nicolae Titulescu, nr. 4, jud. Cluj, codul fiscal RO 16956956, reprezentată prin dna Bianca Muntean.

 • 3. Asociația Hotelierilor din Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 5, jud. Cluj, codul fiscal 250675561, reprezentată prin dl Sorin Rădoiu.

 • 4. Asociația Centrul de Afaceri Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, Bdul Nicolae Titulescu, nr. 4, jud. Cluj, codul fiscal 5883263, reprezentată prin dl Radu Mleșniță.

 • 5. Asociația Web for Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Actorului, nr 41 Cluj, codul fiscal 34812118, reprezentată prin dna Renata Brumaru.


 • 6. Agro Cuciulat, cu sediul în Beliș 31/A, jud. Cluj, codul fiscal 306291 dna Gabriela Rădoi.

 • 7.  Blue Air, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, ap. 30, jud.Cluj codul fiscal 36844981, reprezentată prin dna Simona Metea.

 • 8. Cabinet Avocatură Giurgea&Ghidra, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 102, jud. Cluj, codul fiscal 23238118, reprezentată prin dl Ghidra Virgiliu.

 • 9. City Tour&Event, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Muscelului nr.12, jud. Cluj, codul fiscal 22803043, reprezentată prin dl Traian Almășan.

 • 10. Hotel Topaz, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr.10, jud. Cluj, codul fiscal 222376, reprezentat prin dna Gabriela Rădoiu Leș.

 • 11. Media Invest, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Deva, nr.1-7, jud. Cluj-Napoca, codul fiscal 13796788, reprezentat prin dna Anca Cosma.

 • 12. Merlin-X, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua, nr. 34-35, jud. Cluj codul fiscal 24787297, reprezentat prin dl Dan Vladea.

 • 13. Polaris, cu sediul în Suceagu, nr. 323 T, jud. Cluj, codul fiscal 32341286, reprezentată prin dl Ciprian Morcan.

 • 14. Premium Travel, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Mosoiu, nr. 14, jud. Cluj, codul fiscal 18698381, reprezentată prin dna Raluca Ghidra.

 • 15. Smiro Tour, cu sediul în Smida, nr 18, jud. Cluj, codul fiscal 23966294, reprezentată prin dl Călin Vișan.

 • 16. Vinuri, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, codul fiscal............, reprezentată prin dna

Ioana Micu.

 • 17. Vitrina Advertising, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. George Barițiu, nr. 24, jud. Cluj, codul fiscal 2887112, reprezentată prin dna Mihaela Rus.

 • 18. Wens Tour, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 10, jud. Cluj, codul fiscal RO9219790, reprezentată prin dna Mihaela Călușer.

 • 19. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest - ADR, cu sediul în Rădaia, nr.50, jud. Cluj, codul fiscal 11463302, reprezentată prin dna Ioana Dragoș.

 • 20. Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr 21, jud. Cluj, codul fiscal 4847572, reprezentată prin dl Tudor Salagean.

 • 21. Opera Națională Română, cu sediul în Cluj-Napoca, Pța Ștefan cel Mare, nr 2-4, jud. Cluj, codul fiscal 4354558, reprezentată prin dl Florin Estefan.

 • 22. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Mănăștur, nr 3-5, jud. Cluj, codul fiscal 4288381, reprezentată prin dl Felix Arion.

 • 23. Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 3, codul fiscal 4305857, reprezentat prin dl. Primar, Emil Boc.

Art. 3 - DENUMIREA ASOCIAȚIEI

(1) Denumirea este ASOCIAȚIA „CLUSTER TURISM TRANSILVANIA”, conform disponibilității denumirii nr. 161117 eliberată de Ministerul Justiției la data de 11.05.2017.

Art. 4- Sediul ASOCIAȚIEI

 • (1) Sediul ASOCIAȚIEI este în Cluj-Napoca, str. Republicii nr 10 ap 5, jud. Cluj.

 • (2) Asociația își poate desfășura activitatea pe întregul teritoriu al României și în străinătate.

 • (3) în funcție de necesități, asociația își poate constitui filiale și sucursale, în țară sau străinătate, prin decizia Adunării Generale, în condițiile legii.

 • II. SCOP, OBIECTIVE Șl DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 5 - SCOPUL Șl OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

(1) ASOCIAȚIA se constituie cu scopul de a planifica, a organiza, a conduce și a face propuneri pentru și prin intermediul CLUSTERULULUI TURISM TRANSILVANIA, structură reprezentată de ansamblul entităților membre ale ASOCIAȚIEI, interesate să colaboreze pentru creșterea competitivității acestora, pe de o parte, dar și a industriilor creative din Transilvania, pe de altă parte, atât în plan național, cât și internațional.

(2) ASOCIAȚIA va acționa în vederea atingerii următoarelor obiective de dezvoltare a CLUSTERULULUI TURISM TRANSILVANIA:

 • 1.  Elaborarea de strategii privind promovarea turismului sustenabil în Transilvania.

 • 2.  Dezvoltarea unui brand regional și îmbunătățirea poziției ca destinație turistică pe plan național și internațional.

 • 3.  Inițierea sau participarea la proiecte cu finanțare nerambursabilă europeană.

 • 4.  Inovarea produsului turistic și introducerea tehnologiilor avansate.

 • 5.  îmbunătățirea capacității de promovare și informare asupra ofertei de produse și servicii turistice, inclusiv prin dezvoltarea unor instrumente noi de marketing pentru atragerea mai multor clienți și extinderea cotei de piață deținută de operatorii din regiune.

 • 6.  Elaborarea unei baze de date cu obiectivele turistice din Transilvania.

 • 7. Atragerea de programe care să sporească accesibilitatea turismului în Transilvania.

 • 8.  Organizarea de mese rotunde, seminarii, conferințe etc.

 • 9.  Elaborarea de studii și analize pe domeniile de interes turistic.

 • 10. Cooperararea cu administrația centrală și locală.

 • 11. Editarea de materiale promoționale.

 • 12. Promovarea schimbului de date, informații, publicații, specialiști, cooperarea cu asociații și organisme similare de profil din țară și străinătate.

 • 13. Organizarea de cursuri de instruire, calificare și perfecționare a personalului din turism.

 • 14. Dezvoltarea instruirii și formării pe teme relevante pentru sectorul turistic, din perspectiva stabilizării și extinderii pieței forței de muncă în sectorul turistic.

 • 15. Instruirea practică a studenților, tinerilor, lucrătorilor din diferite sectoare pentru actualizarea și consolidarea cunoștințelor în domeniile legate de turism.

 • 16. Dezvoltarea unor instrumente inovatoare de marketing a produselor turistice.

 • 17. Valorificarea resurselor naturale și dezvoltarea turismului creativ și sustenabil.

 • 18. îmbunătățirea capacității organizatorice și de accesare a fondurilor și implementare a proiectelor din partea membrilor clusterului.

 • 19. Reprezentarea intereselor membrilor la nivel local, regional, național și internațional.

 • 20. Creșterea interacțiunii dintre organizațiile membre în cluster prin optimizarea fluxului de comunicare în interiorul și în exteriorul clusterului.

 • 21. Atragerea de noi membri prin consolidarea și promovarea imaginii pe plan național și internațional a clusterului.

 • 22. Alte activități în măsură să dezvolte atât activitatea CTT cât mai ales ale firmelor membre sau asociate.

 • 23. Acordarea de servicii de consultanță.

 • 24. Participarea la activitățile altor clustere sau a Consorțiilor locale, regionale, naționale, europene și internaționale, cât și parteneriatul cu acestea.

 • 25. Dezvoltarea colaborării internaționale cu firme, organizații și instituții similare.

 • 26. Organizarea sau participarea la târguri și expoziții internaționale, în țară și străinătate.

 • 27. Promovarea turismului specific/tematic ( cultural, medical, universitar, etc.)

 • 28. înființarea unei platforme on line de promovare a activității clusterului (site, rețele de socializare)

Art. 6 - DURATA

(1)S-a stabilit durata de funcționare a ASOCIAȚIEI pe o perioadă nedeterminată.

 • III. PATRIMONIUL INIȚIAL Șl ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 7 - PATRIMONIUL INIȚIAL

(1) S-a stabilit patrimoniul inițial, la data constituirii ASOCIAȚIEI, în sumă de 4600 lei, format din aportul egal al fiecărui membru fondator, cu o participare în valoare de 200 lei/ membru, după cum urmează:

 • 1. Asociația Femeilor de Afaceri Nord-Vest, Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Barițiu, nr. 24, jud. Cluj, codul fiscal 16131940, reprezentată prin dna Mihaela Rus.

 • 2. Asociația Română pentru Industria de Electronică și Software - ARIES Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, Bdul Nicolae Titulescu, nr. 4, jud. Cluj, codul fiscal RO 16956956, reprezentată prin dna Bianca Muntean.

 • 3. Asociația Hotelierilor din Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviță nr.5 jud. Cluj, codul fiscal 250675561, reprezentată prin dl Sorin Rădoiu.

 • 4. Asociația Centrul de Afaceri Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, Bdul Nicolae Titulescu, nr. 4, jud. Cluj, codul fiscal 5883263, reprezentată prin dl Radu Mleșniță.

 • 5. Asociația Web for Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Actorului, nr 41, jud. Cluj, codul fiscal 34812118, reprezentată prin dna Renata Brumaru.

 • 6. Agro Cuciulat, cu sediul în Beliș 31/A, jud. Cluj, codul fiscal 30629151, reprezentată prin dna Gabriela Rădoi.

 • 7.  Blue Air, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 149, ap. 30, jud.Cluj codul fiscal 36844981, reprezentată prin dna Simona Metea.

 • 8. Cabinet Avocatură Giurgea&Ghidra, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie 1989, nr. 102, jud. Cluj, codul fiscal 23238118, reprezentată prin dl Ghidra Virgiliu.

 • 9. City Tour&Event, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Muscelului nr.12, jud. Cluj, codul fiscal 22803043, reprezentată prin dl Traian Almășan.

 • 10. Hotel Topaz, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr.10, jud. Cluj, codul fiscal

22237Q, reprezentat prin dna Gabriela Rădoiu Leș.

 • 11. Media Invest, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Deva, nr. 1-7, jud. Cluj-Napoca, codul fiscal 13796788, reprezentat prin dna Anca Cosma.

 • 12. Merlin-X, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua, nr. 34-35, jud. Cluj codul fiscal 24787297, reprezentat prin dl Dan Vladea.

 • 13. Polaris, cu sediul în Suceagu, nr. 323 T, jud. Cluj, codul fiscal 32341286, reprezentată prin dl Ciprian Morcan.

 • 14. Premium Travel, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Mosoiu, nr. 14, jud. Cluj, codul fiscal 18698381, reprezentată prin dna Raluca Ghidra.

 • 15. Smiro Tour, cu sediul în Smida, nr 18, jud. Cluj, codul fiscal 23966294, reprezentată prin dl Călin Vișan.

 • 16. Vinuri, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, codul fiscal............, reprezentată prin dna

Ioana Micu.

 • 17. Vitrina Advertising, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. George Barițiu, nr. 24, jud. Cluj, codul fiscal 2887112, reprezentată prin dna Mihaela Rus.

 • 18. Wens Tour, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 10, jud. Cluj, codul fiscal RO9219790, reprezentată prin dna Mihaela Călușer.

 • 19. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest - ADR, cu sediul în Rădaia, nr.50, jud. Cluj, codul fiscal 11463302, reprezentată prin dna Ioana Dragoș.

 • 20. Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr 21, jud. Cluj, codul fiscal 4847572, reprezentată prin dl Tudor Salagean.

 • 21. Opera Națională Română, cu sediul în Cluj-Napoca, Pța Ștefan cel Mare, nr 2-4, jud. Cluj, codul fiscal 4354558, reprezentată prin dl Florin Estefan.

 • 22. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Mănăștur, nr 3-5, jud. Cluj, codul fiscal 4288381, reprezentată prin dl Felix Arion.

 • 23. Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 3, codul fiscal 4305857, reprezentat prin dl. Primar, Emil Boc.

Art. 8 - ORGANELE DE CONDUCERE Șl CONTROL

 • (1) Consiliul Director va avea în special rol de coordonare și va fi compus din 4 persoane, fiecare dintre acestea reprezentând un membru al ASOCIAȚIEI: 1 președinte, 2 vicepreședinți și 1 secretar general. Prima componența nominală a Consiliul Director este următoarea:

 • 1. Președinte: Caluser Mihaela

 • 2. Vicepreședinte: Radoiu- Les Gabriela

 • 3. Vicepreședinte: Brumaru Renata

 • 4. Secretar general: Ghidra Raluca

 • (2) Nominalizarea și alegerea componenței Consiliului Director se va face în cadrul Adunării Generale. Perioada pentru care se alege nominal componența Consiliului Director este de 2 ani. Persoanele care compun Consiliului Director nu vor fi remunerate.

 • (3) Consiliul Director poate lua decizii statutare prin prezența majorității simple la ședința în cauză. Deciziile Consiliului Director se vor lua prin votul majorității simple celor prezenți. Fiecare

persoană, respectiv președintele și vicepreședinții, mai puțin secretarul, au dreptul la vot egal, respectiv 1 vot / membru. Secretarul general nu are drept de vot.

 • (4) Desfășurarea activității Consiliului Director va fi reglementată în cadrul unui Regulament intern de organizare și funcționare, supus aprobării Adunării Generale, în conformitate cu drepturile și obligațiile stabilite în Statutul ASOCIAȚIEI.

 • (5) Activitatea de control a gestiunii patrimoniului și a activității economico-financiare a ASOCIAȚIEI este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea Generală.

Se împuternicește Cabinet Avocat Giurgea&Ghidra să desfășoare și să semneze toate documentele pentru dobândirea personalității juridice a ASOCIAȚIEI, inclusiv reprezentare în instanță.

Membru

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al    Semnătura   Data și locul semnării

organizației

1. ASOCIAȚIA FEMEILOR DE AFACERI NORD-VEST CLUJ-NAPOCA

Mihaela Rus — Președinte

2. FILIALA TRANSILVANIA A ASOCIAȚIEI ROMÂNE     PENTRU     INDUSTRIA

ELECTRONICĂ ȘI DE SOFTWARE - ARIES TRANSILVANIA

Bianca Muntean -

3. ASOCIAȚIA HOTELIERILOR DIN CLUJ

Sorin Rădoiu -

4. ASOCIAȚIA CENTRUL DE AFACERI TRANSILVANIA

Radu Mleșniță -

5. ASOCIAȚIA WEB FOR CLUJ

Renata Brumam -

6. AGRO CUCIULAT

Gabriela Rădoi -

7. BLUE AIR

Simona Metea -

8.CABINET AVOCATURĂ GIURGEA&

GHIDRA

Ghidra Virgiliu -

9.CITY TOUR& EVENT

Troian Almășan - manager general

ÎO.HOTEL TOPAZ

Gabriela Rădoiu Leș -

1 l.MEDIAINVEST

Anca Cosma -

13.P0LARIS

Tudor Socea -

14.PREMIUM TRAVEL

Raluca Ghidra — manager general

I5.SM1R0 TOUR

Călin Vișan -

16. VINURI

Ioana Micu -

17. VITRINA ADVERTISING

Mihaela Rus — manager general

18.WENSTOUR

Mihaela Călușer — manager general

19.AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST-ADR

Ioana Dragoș -

20.MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI

Tudor Sălăgean -

21. OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ

Florin Estefan -

22.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE Șl MEDICINĂ VETERINARĂ - USAMV

Felix Ar ion -

23.MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Emil Boc - Primar

ANEXA 2 la Hotărârea nr. 665/2017

STATUTUL ASOCIAȚIEI „CLUSTER TURISM TRANSILVANIA”

CAPITOLUL I: NATURĂ JURIDICĂ, DENUMIRE, MEMBRI FONDATORI Șl SEDIU (FILIALE/SUCURSALE)

Art. 1 - NATURĂ JURIDICĂ

 • (1) ASOCIAȚIA „CLUSTER TURISM TRANSILVANIA” denumită în continuare ASOCIAȚIE, s-a constituit în mod voluntar de către membrii fondatori și se înregistrează ca persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentelor acte constitutive, a dispozițiilor cuprinse în OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, modificată și aprobată prin Legea 246/2005, precum și a completărilor aduse de alte norme aplicabile persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, potrivit legislației române.

 • (2) ASOCIAȚA este neguvernamentală, apolitică, nonprofit și independentă nesubordonată vreunei alte persoane juridice.

Art. 2 - MEMBRII FONDATORI:

 • 1. Asociația Femeilor de Afaceri Nord-Vest, Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Barițiu, nr. 24, jud. Cluj, codul fiscal 16131940, reprezentată prin dna Mihaela Rus.

 • 2. Asociația Română pentru Industria de Electronică și Software - ARIES Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, Bdul Nicolae Titulescu, nr. 4, jud. Cluj, codul fiscal RO 16956956, reprezentată prin dna Bianca Muntean.

 • 3. Asociația Hotelierilor din Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviță nr.5 jud. Cluj, codul fiscal 250675561, reprezentată prin dl Sorin Rădoiu.

 • 4. Asociația Centrul de Afaceri Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4, jud. Cluj, codul fiscal 5883263, reprezentată prin dl Radu Mleșniță.

 • 5. Asociația Web for Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Actorului, nr 41, jud. Cluj, codul fiscal 34812118, reprezentată prin dna Renata Brumaru.

 • 6. Agro Cuciulat, cu sediul în Beliș 31/A, jud. Cluj, codul fiscal 3062915, reprezentată prin dna Gabriela Rădoi.


 • 7. Blue Air, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 149, ap. 3C 36844981, reprezentată prin dna Simona Metea.

 • 8. Cabinet Avocatură Giurgea&Ghidra, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie 1989, nr. 102, jud. Cluj, codul fiscal 23238118, reprezentată prin dl Ghidra Virgiliu.

 • 9. City Tour&Event, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Muscelului nr.12, jud. Cluj, codul fiscal 22803043, reprezentată prin dl Traian Almășan.

 • 10. Hotel Topaz, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr.10, jud. Cluj, codul fiscal 222376, reprezentat prin dna Gabriela Rădoiu Leș.

 • 11. Media Invest, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Deva, nr.1-7, jud. Cluj-Napoca, codul fiscal 13796788, reprezentat prin dna Anca Cosma.

 • 12. Merlin-X, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua, nr. 34-35, jud. Cluj, codul fiscal 24787297, reprezentat prin dl Dan Vladea.

 • 13. Polaris, cu sediul în Suceagu, nr. 323 T, jud. Cluj, codul fiscal 32341286, reprezentată prin dl Ciprian Morcan.

 • 14. Premium Travel, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Mosoiu, nr. 14, jud. Cluj, codul fiscal 18698381, reprezentată prin dna Raluca Ghidra.

 • 15. Smiro Tour, cu sediul în Smida, nr 18, jud. Cluj, codul fiscal 23966294, reprezentată prin dl Călin Vișan.

 • 16. Vinuri, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, codul fiscal......., reprezentată prin dna Ioana

Micu.

 • 17. Vitrina Advertising, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. George Barițiu, nr. 24, jud. Cluj, codul fiscal 2887112, reprezentată prin dna Mihaela Rus.

 • 18. Wens Tour, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 10, jud. Cluj, codul fiscal RO9219790, reprezentată prin dna Mihaela Călușer.

 • 19. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest - ADR, cu sediul în Rădaia, nr.50, jud. Cluj, codul fiscal 11463302, reprezentată prin dna Ioana Dragoș.

 • 20. Muzeul Etnografic al Transilvaniei,        cu sediul în Cluj-Napoca, Str.

Memorandumului, nr 21, jud. Cluj, codul fiscal 4647572, reprezentată prin                     dl

Tudor Salagean.

 • 21. Opera Națională Română, cu sediul în Cluj-Napoca, Pța Ștefan cel Mare, nr 2-4, jud. Cluj, codul fiscal 4354558, reprezentată prin dl Florin Estefan.

 • 22. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Mănăștur, nr 3-5, jud. Cluj, codul fiscal 4288381, reprezentată prin dl Felix Arion.

 • 23. Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 3, codul fiscal 4305857, reprezentat prin dl. Primar, Emil Boc.

Art. 3 - DENUMIREA ASOCIAȚIEI

(1) Denumirea este ASOCIAȚIA „CLUSTER TURISM TRANSILVANIA”, conform disponibilității denumirii nr. 1161117 eliberată de Ministerul Justiției la data de 11.05.2017.

Art. 4 - Sediul ASOCIAȚIEI

 • (1) Sediul ASOCIAȚIEI este în Cluj-Napoca, str Republicii nr 10 ap5, județ Cluj.

 • (2) Asociația își poate desfășura activitatea pe întregul teritoriu al României și în străinătate.

 • (3) în funcție de necesități, asociația își poate constitui filiale și sucursale, în țară sau străinătate, prin decizia Adunării Generale, în condițiile legii.

CAPITOLUL II: SCOP, OBIECTIVE Șl DURATA ASOCIAȚIEI

Art 5 - SCOPUL Șl OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

 • (1) ASOCIAȚIA se constituie cu scopul de a planifica, a organiza, a conduce și a face propuneri pentru și prin intermediul CLUSTERULUI TURISM TRANSILVANIA, structură reprezentată de ansamblul entităților membre ale ASOCIAȚIEI, interesate să colaboreze pentru creșterea competitivității acestora, pe de o parte, dar și a industriilor creative din Transilvania, pe de altă parte, atât în plan național, cât și internațional.

 • (2) ASOCIAȚIA va acționa în vederea atingerii următoarelor obiective de dezvoltare a CLUSTERULULUI TURISM TRANSILVANIA:

 • 1. Elaborarea de strategii privind promovarea turismului sustenabil în Transilvania.

 • 2. Dezvoltarea unui brand regional și îmbunătățirea poziției ca destinație turistică pe plan național și internațional.

 • 3. Inițierea sau participarea la proiecte cu finanțare nerambursabilă europeană.

 • 4. Inovarea produsului turistic și introducerea tehnologiilor avansate.

 • 5. îmbunătățirea capacității de promovare și informare asupra ofertei de produse și servicii turistice, inclusiv prin dezvoltarea unor instrumente noi de marketing pentru atragerea mai multor clienți și extinderea cotei de piață deținută de operatorii din regiune.

 • 6. Elaborarea unei baze de date cu obiectivele turistice din Transilvania.

 • 7. Atragerea de programe care să sporească accesibilitatea turismului în Transilvania.

 • 8. Organizarea de mese rotunde, seminarii, conferințe etc.

 • 9. Elaborarea de studii și analize pe domeniile de interes turistic.

 • 10. Cooperararea cu administrația centrală și locală.

 • 11. Editarea de materiale promoționale.

 • 12. Promovarea schimbului de date, informații, publicații, specialiști, cooperarea cu asociații și organisme similare de profil din țară și străinătate.

 • 13. Organizarea de cursuri de instruire, calificare și perfecționare a personalului din turism.

 • 14. Dezvoltarea instruirii și formării pe teme relevante pentru sectorul turistic, din perspectiva stabilizării și extinderii pieței forței de muncă în sectorul turistic.

 • 15. Instruirea practică a studenților, tinerilor, lucrătorilor din diferite sectoare pentru actualizarea și consolidarea cunoștințelor în domeniile legate de turism.

 • 16. Dezvoltarea unor instrumente inovatoare de marketing creație a produselor turistice.

 • 17. Valorificarea resurselor naturale și dezvoltarea turismului creativ și sustenabil.

 • 18. îmbunătățirea capacității organizatorice și de accesare a fondurilor și implementare a proiectelor din partea membrilor clusterului.

 • 19. Reprezentarea intereselor membrilor la nivel local, regional, național și internațional.

 • 20. Creșterea interacțiunii dintre organizațiile membre în cluster prin optimizarea fluxului de comunicare în interiorul și în exteriorul clusterului.

 • 21. Atragerea de noi membri prin consolidarea și promovarea imaginii pe plan național și internațional a clusterului.

 • 23. Alte activități în măsură să dezvolte atât activitatea CTT cât mai ales ale firmelor membre sau asociate.

 • 24. Acordarea de servicii de consultanță.

 • 25. Participarea la activitățile altor clustere sau a Consorțiilor locale, regionale, naționale, europene și internaționale, cât și parteneriatul cu acestea.

 • 26. Dezvoltarea colaborării internaționale cu firme, organizații și instituții similare.

 • 27. Organizarea sau participarea la târguri și expoziții internaționale, în țară și străinătate.

 • 28. Promovarea turismului specific/tematic ( cultural, medical, universitar, etc.)

 • 29. înființarea unei platforme on line de promovare a activității clusterului (site, rețele de socializare)

 • (3) Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, ASOCIAȚIA desfasoara următoarele activitati:

 • a) Organizează și promovează mediul contactelor profesionale și comerciale din domeniu;

 • b)     Elaborează și promovează proiecte de inițiative legislative și facilitează accesul membrilor săi la organisme guvernamentale și neguvernamentale;

 • d)    Organizează și acordă asistență pentru colaborarea între membrii săi;

 • e)    Acordă asistență si promovează proiectele individuale, comune sau cu terți;

 • f)     Asigură un flux informațional competitiv și o diseminare nediscriminatorie a informațiilor către membrii săi.

 • h)    Organizează acțiuni de formare profesionala în țară și străinătate în beneficiul membrilor.

 • i)      își manifestă caracterul reprezentativ și consultativ prin:

 • i) reprezintă și susține interesele profesionale, comerciale și de grup ale membrilor săi în fața organelor guvernamentale, altor organisme și instituții din țară și străinătate;

 • ii) propune organelor în drept promovarea unor acte normative în interesul actorilor în domeniu;

 • iii) inițiază întâlniri și contacte profesionale, organizează misiuni de afaceri, activitati de advocacy si diseminarea rezultatelor proiectelor clusterului si asistenta tehnica profesionala de specialitate.

 • j)     Desfășoară activități de marketing;

 • k)     Elaborează strategii de promovare si derulează activități de promovare a proiectelor întreprinse de Asociație si de membrii acesteia (inclusiv comunicarea si promovarea facilităților proiectelor disponibile pentru uzul membrilor, atragerea de noi membri, dezvoltarea de pagini web/ portaluri etc.);

 • l)     Desfășoară activități legate de participarea Asociației si a membrilor săi la târguri, expoziții si misiuni economice (activități privind organizarea standurilor, producerea si diseminarea de materiale promotionale, contacte de afaceri cu prilejul participării la aceste evenimente).

 • m)    Desfășoară activități de marketing a rezultatelor proiectelor implementate de Asociație;

 • n)     Desfășoară activități aferente organizării de, si/ sau participării la sesiuni de formare (training) si/ sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experiență;

 • o)    Desfăsoara activități de management, coordonare, monitorizare si raportare privind implementarea coordonată si coerentă a proiectelor si implementarea planurilor de dezvoltare sau lanțului de valoare;

 • p)    Organizează rețelele (networks) si punctele de contact;

r)     întreprinde activități de comunicare, construire de imagine (branding) la nivel național si european, mediatizarea proiectelor si a rezultatelor, întărirea cooperării cu parteneri interni si internaționali;

s)     în derularea activității sale, Asociația va putea achiziționa atât active corporale, cât si active necorporale, obiecte de inventar, sau poate desfășura orice alte achiziții.

t) Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de asociație din activitatea acestor societăți comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleași societăți comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociației.

Art. 6 - DURATA

(1) S-a stabilit durata de funcționare a ASOCIAȚIEI pe o perioadă nedeterminată.

CAPITOLUL III: PATRIMONIUL, VENITURILE Șl CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

Art. 7 - PATRIMONIUL INIȚIAL

 • (1) S-a stabilit patrimoniul inițial, la data constituirii ASOCIAȚIEI, în sumă de 4600 lei, format din aportul în bani al membrilor fondatori cotizanți, după cum urmează:

 • 1. Asociația Femeilor de Afaceri Nord-Vest, Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Barițiu, nr. 24, jud. Cluj, codul fiscal 16131940, reprezentată prin dna Mihaela Rus.

 • 2. Asociația Română pentru Industria de Electronică și Software - ARIES Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, Bdul Nicolae Titulescu, nr. 4, jud. Cluj, codul fiscal RO 16956956, reprezentată prin dna Bianca Muntean.

 • 3. Asociația Hotelierilor din Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviță nr.5 jud. Cluj, codul fiscal 250675561, reprezentată prin dl Sorin Rădoiu.

 • 4. Asociația Centrul de Afaceri Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, Bdul Nicolae Titulescu, nr. 4, jud. Cluj, codul fiscal 5883263, reprezentată prin dl Radu Mleșniță.

 • 5. Asociația Web for Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Actorului, nr 41, jud. Cluj, codul fiscal 34812118, reprezentată prin dna Renata Brumaru.

 • 6. Agro Cuciulat, cu sediul în Beliș 31/A, jud. Cluj, codul fiscal 30629151, reprezentată prin dna Gabriela Rădoi.

 • 7. Blue Air, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 149, ap. 30, jud.Cluj codul fiscal 36844981, reprezentată prin dna Simona Metea.

 • 8. Cabinet Avocatură Giurgea&Ghidra, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie 1989, nr. 102, jud. Cluj, codul fiscal 23238118, reprezentată prin dl Ghidra Virgiliu.

 • 9. City Tour&Event, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Muscelului nr. 12, jud. Cluj, codul fiscal 22803043, reprezentată prin dl Traian Almășan.

 • 10. Hotel Topaz, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr. 10, jud. Cluj, codul fiscal 222376, reprezentat prin dna Gabriela Rădoiu Leș.

 • 11. Media Invest, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Deva, nr.1-7, jud. Cluj-Napoca, codul fiscal 13796788, reprezentat prin dna Anca Cosma.

12-Merlin-X, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua, nr. 34-35, jud. Cluj codul fiscal 24787297, reprezentat prin dl Dan Vladea.

 • 13. Polaris, cu sediul în Suceagu, nr. 323 T, jud. Cluj, codul fiscal 32341286, reprezentată prin dl Ciprian Morcan.

 • 14. Premium Travel, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Mosoiu, nr. 14, jud. Cluj, codul fiscal 18698381, reprezentată prin dna Raluca Ghidra.

15.Smiro Tour, cu sediul în Smida, nr 18, jud. Cluj, codul fiscal 23966294, reprezentată prin dl Călin Vișan.

 • 16. Vinuri, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, codul fiscal............, reprezentată prin dna

Ioana Micu.

 • 17. Vitrina Advertising, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. George Barițiu, nr. 24, jud. Cluj, codul fiscal 2887112, reprezentată prin dna Mihaela Rus.

 • 18. Wens Tour, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 10, jud. Cluj, codul fiscal RO9219790, reprezentată prin dna Mihaela Călușer.

19..Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest - ADR, cu sediul în Rădaia, nr.50, jud Cluj, codul fiscal 11463302, reprezentată prin dna Ioana Dragoș.

 • 20. Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr 21, jud. Cluj, codul fiscal 4847572, reprezentată prin dl Tudor Salagean.

 • 21. Opera Națională Română, cu sediul în Cluj-Napoca, Pța Ștefan cel Mare, nr 2-4, jud. Cluj, codul fiscal 4354558, reprezentată prin dl Florin Estefan.

 • 22. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Mănăștur, nr 3-5, jud. Cluj, codul fiscal 4288381, reprezentată prin dl Felix Arion.

 • 23. Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 3, codul fiscal 4305857, reprezentat prin dl. Primar, Emil Boc.

Art. 8 - VENITURILE ASOCIAȚIEI

 • (1) Patrimoniul inițial urmează a fi dezvoltat ulterior constituirii ASOCIAȚIEI prin:

 • a) cotizațiile anuale ale membrilor și celelalte contribuții și taxe stabilite în sarcina membrilor de către Adunarea Generală;

Pentru primul an de funcționare cotizația membrilor asociației va fi de minin 200 ron. Eventuale excepții vor fi discutate în AGA.

 • b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

 • c) dividendele societăților comerciale înființate de ASOCIAȚIE;

 • d) donații, sponsorizări sau legate;

 • e) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale și/sau programe de finanțare cu fonduri europene sau internaționale;

 • f) venituri din activitățile economice directe;

 • h) fonduri/finanțări pentru proiecte în acord cu statutul ASOCIAȚIEI primite de la persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;

 • i) alte mijloace legale.

 • (2) Fondurile existente vor fi folosite exclusiv pentru îndeplinirea scopului ASOCIAȚIEI și realizarea obiectivelor propuse.

Art. 9 - CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

 • (1) Se vor efectua toate cheltuielile necesare pentru o derulare optima a activitatilor ASOCIAȚIEI și în vederea indeplinirii scopurilor și a obiectivelor asocierii.

 • (2) ASOCIAȚIA va putea efectua inclusiv cheltuieli de investiții, acordare de donații și burse de studiu sau perfecționare.

 • (3)

CAPITOLUL IV: MEMBRII ASOCIAȚIEI. DREPTURI Șl OBLIGAȚII

Art. 10 - MEMBRII ASOCIAȚIEI

 • (1) ASOCIAȚIA are următoarele categorii de membri:

 • a) Membri - persoane juridice (inclusiv entități organizate sub forma de PFA, II și IF) care au luat inițiativa înființării asociației și persoane juridice (inclusiv entități organizate sub forma de PFA, II și IF) care dobândesc calitatea de membru după înființarea asociației;

c) Membri de onoare - calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor juridice sau fizice care și-au adus o contribuție importantă la desfășurarea activității sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale ASOCIAȚIEI.

 • (2) ASOCIAȚIA își desfășoară efectiv activitatea prin:

 • a) reprezentanți ai membrilor ASOCIAȚIEI;

 • c) colaboratori voluntari;

 • d) personal angajat și/sau alte tipuri de contracte, conform legislației în vigoare.

Art. 11 - DOBÂNDIREA Șl PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI

 • (1) ASOCIAȚIA este o structură asociativă deschisă și orice persoană juridică care contribuie la dezvoltarea industriilor creative din Transilvania poate să dobândească calitatea de membru, dacă își însușește și respectă actele constitutive, documentele de organizare și funcționare, și parcurge o procedură transparentă de aderare.

 • (2) Admiterea noilor membri în cadrul asociației se face prin hotărârea Consiliului Director, pe baza unei cereri de adeziune însoțită de copia actelor constitutive și a altor informații și documente, conform prevederilor procedurale cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

 • (3) Calitatea de membru se pierde în următoarele moduri:

 • a) la cerere, prin renunțare la calitatea de membru;

 • b) în caz de deces /pierdere/încetare a personalității juridice;

 • c) la dizolvarea asociației;

 • d) prin excludere;

 • (4) Sancțiunea de excludere se aplică de către Adunarea Generală, pentru încălcări grave sau repetate ale obligațiilor statutare, în cazurile expres prevăzute de Statut sau în alte cazuri când Adunarea Generală apreciază că repetitivitatea sau gravitatea încălcărilor impune această măsură.

 • (5) Excluderea unui membru se face la propunerea Consiliului Director sau a cel puțin 1/4 din membrii ASOCIAȚIEI, prin votul a % din totalul membrilor prezenți în urma unei convocări statutare a Adunării Generale. Această decizie este definitivă și se poate modifica doar dacă condițiile care au stat la baza excluderii se modifică, moment în care persoana juridică în cauză poate solicita din nou adeziunea la ASOCIAȚIE.

 • (6) Dobândirea și pierderea calității de membru al asociației se anunță în scris tuturor celorlalți membri ai asociației în termen de 30 de zile de la data producerii acestora.

Art. 12 - DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

 • (1) Toți membrii ASOCIAȚIEI sunt beneficiarii, fără discriminare, a tuturor rezultatelor acțiunilor/activităților întreprinse de ASOCIAȚIE în urmărirea scopului și obiectivelor pentru care aceasta s-a constituit.

 • (2)  în funcție de gradul de implicare a membrilor în unele activități punctuale desfășurate de ASOCIAȚIE, vor putea exista situații în care membrii cu o implicare mai mare să beneficieze de un drept preferenițial sau condiții mai favorabile la exploatarea rezultatelor, în comparație cu ceilalți membri ai asociației, proporțional cu contribuția fiecăruia dintre acești membri la respectivele activități și aceste situații vor fi considerate excepții față de prevederile pct. (1).

 • (3) Excepțiile prevăzute la pct. (2) vor avea un caracter particular, vor fi făcute publice și sunt consecințele implementării unor proiecte în care parte din membri au o implicare semnificativă, putând avea în consecință un drept preferențial, dar nu exclusiv, în privința beneficiilor rezultate din acele acțiuni/activități. Aceste excepții vor trebui aprobate obligatoriu în ședințe ale Adunării Generale.

 • (4) Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele drepturi:

 • a) să participe sau să fie reprezentați la Adunările Generale ale ASOCIAȚIEI, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al ASOCIAȚIEI, să își delege votul prin mandat scris unui alt membru al ASOCIAȚIEI sau unei persoane desemnate în acest scop;

 • b) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;

 • c) să sesizeze ASOCIAȚIA despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, în vederea apărării și promovării acestor interese;

 • d) să participe, la cerere, la adoptarea hotărârilor în cadrul organelor de conducere ale ASOCIAȚIEI;

 • e) să-și expună opiniile cu privire la orice situație legată de bunul mers al ASOCIAȚIEI;

 • f) să aibă acces la evidențele contabile cu privire la modul de folosire a fondurilor ASOCIAȚIEI;

 • g) să beneficieze, în condițiile stabilite de statut și în regulamentul de funcționare, de serviciile ASOCIAȚIEI.

Art. 13 - OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

 • (1) Toți membrii ASOCIAȚIEI au obligații egale, excepție fiind situațiile prevăzute de art. 12 pct.

 • (2) , atunci când eventualele drepturi preferențiale și/sau condiții mai favorabile la exploatarea unor rezultate au corelate obligații suplimentare, asumate prin liberul consimțământ al acestor membri și care, odata asumate, devin obligații ferme ale acestora fața de ASOCIAȚIE.

 • (2) Membrii asociației au următoarele obligații decurgând din calitatea de membri:

 • a) să promoveze prin orice mijloace posibile scopul, obiectivele și activitățile ASOCIAȚIEI;

 • b) să respecte prevederile statutului și hotărârile organelor de conducere ale asociației și să-i acorde sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia;

 • c) să dea dovadă de corectitudine în raport cu ceilalți membri ai asociației si să respecte Codul etic al asociației;

 • d) să se abțină de la organizarea sau înștiințarea oricăror activități contrare scopului și obiectivelor asociației sau care ar conduce la manipularea politică și/sau religioasă a celor care participă la manifestările și activitățile asociației;

 • e) să plătească cotizația anuală, precum și alte contribuții și taxe, în condițiile și la nivelurile stabilite de Adunarea Generală;

 • f) să-și desfășoare activitatea cu respectarea legislației în vigoare.

 • (3) Toți membrii care nu desfășoară activitate economică pot sa fie scutiți de la plata cotizației anuale și/sau a altor taxe, la cererea acestora. Scutirea de plată a cotizației anuale și/sau a altor taxe se aprobă/respinge în cadrul Adunării Generale.

CAPITOLUL V: ORGANELE DE CONDUCERE Șl CONTROL

Art. 14

Asociația este înființată din inițiativa membrilor fondatori prevăzuți în Actul Constitutiv și în Statut și prezintă următoarea organizare internă:

I. ADUNAREA GENERALĂ

Art. 15

(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației și este constituită din totalitatea membrilor fondatori și aderenți, la ședințele ei putând participa fără drept de vot și membrii de onoare și putând asista, cu acceptul ei, și alte persoane. Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 • a) stabilește strategia și obiectivele generale ale asociației;

 • b) aprobă și modifică Actul constitutiv și Statutul, Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al asociației, precum și Codul etic;

 • c) aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, Planul anual de activitate și situațiile financiare ale anului anterior și descărcarea de gestiune;

 • d) dezbate raportul de activitate al Consiliului Director și raportul de verificare al Cenzorului privind activitatea desfășurată între sesiunile Adunării Generale și dă descărcare de gestiune;

 • e) alege președintele Consiliului Director și aprobă sau modifică programul și Comitetele și/sau Comisiile propuse de Consiliul Director;

 • f) stabilește numărul membrilor din Consiliul Director, alege și revocă membrii Consiliului Director;

 • g) stabilește numărul cenzorilor, alege și revocă cenzorii;

 • h) aprobă înființarea de filiale și/sau sucursale;

 • i) aprobă schimbarea sediului și a denumirii Asociației;

 • j) dispune aprobarea fuziunii și afilierii Asociației cu alte persoane juridice fără scop patrimonial cu obiective asemănătoare;

 • k) aprobă dizolvarea și lichidarea Asociației și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • l) dezbate problemele de interes general și actual ale Asociației, adoptă rezoluții care reflectă poziția membrilor Asociației în problemele dezbătute și care cuprind concluziile și propunerile de măsuri corespunzătoare;

 • m) stabilește taxele și cotizațiile membrilor, precum și nivelul acestora;

 • n) deliberează și hotărăște în privința oricăror altor probleme care intră în competența sa conform legislației în vigoare.

 • (2) Toți membrii ASOCIAȚIEI au drept de vot egal în Adunarea Generală.

 • (3) Adunarea Generală este convocată:

 • a) cel puțin o dată pe an pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli;

 • b) la inițiativa Consiliului Director;

 • c) la cererea a cel puțin 20 % din numărul membrilor Asociației.

 • (4) Atribuțiile Adunării Generale se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 16

Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară, o dată în fiecare an, iar în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante care intră în competența sa și care nu suferă amânare.

Art. 17

 • (1) Adunarea Generală se convoacă, în cazurile prevăzute de Statut, de Consiliul Director, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax, e-mail, sau în orice alt mod prin care se atestă confirmarea primirii convocării.

 • (2) Odată cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi preliminară, cu prezentarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării, precum și a datelor, locațiilor și orelor eventualelor reconvocări în situațiile de neîntrunire a cvorumului prevăzut în Statut.

Art. 18

 • (1) Adunarea Generală este valabil întrunită dacă sunt prezenți 50% + 1 din numărul total al membrilor ASOCIAȚIEI.

 • (2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de membri, operează reconvocare, la minim 1 zi maxim 15 zile de la data primei convocări, Adunarea Generală fiind valabil întrunită în acest caz indiferent de numărul de membri, cu excepția situațiilor când pe ordinea de zi sunt prevăzute unul sau mai multe din următoarele subiecte: modificarea actelor constitutive, aprobarea unei eventuale fuziuni și afilieri a ASOCIAȚIEI cu alte persoane juridice fără scop patrimonial cu obiective asemănătoare și/sau aprobarea dizolvării și lichidării ASOCIAȚIEI și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, situații în care este nevoie de 50% + 1 din numărul total al membrilor ASOCIAȚIEI pentru a se putea lua decizii statutare chiar și la reconvocare.

Art. 19

 • (1) Adunarea Generală este condusă de Președintele în funcțiune al ASOCIAȚIEI sau de unul dintre Vicepreședinți.

 • (2) înainte de deschiderea Adunării Generale, se va verifica numărul membrilor prezenți după lista nominală, raportându-se Adunării Generale rezultatul verificării prin secretarul general.

Art. 20

(1) în cadrul unei convocări statutare, Adunarea Generală va lua decizii prin votul majorității simple a membrilor prezenți, cu excepția deciziilor privind modificarea actelor constitutive, aprobarea unei eventuale fuziuni și afilieri a ASOCIAȚIEI cu alte persoane juridice fără scop patrimonial cu obiective asemănătoare și/sau aprobarea dizolvării și lichidării ASOCIAȚIEI și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, situații în care deciziile se vor putea lua doar cu majoritatea calificată, respectiv 2/3 din drepturile de vot.

(2) Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

II. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 21

 • (1) Consiliul Director va avea în special rol de coordonare și va fi compus din 4 persoane, fiecare dintre acestea reprezentând un membru al ASOCIAȚIEI: 1 președinte, 2 vicepreședinți și

 • 1 secretar general. Prima componența nominală a Consiliul Director este următoarea:

 • 1. Președinte: Caluser Mihaela

 • 2. Vicepreședinte: Radoiu- Les Gabriela

 • 3. Vicepreședinte: Brumaru Renata

4. Secretar general: Ghidra Raluca

 • (2) Nominalizarea și alegerea componenței Consiliului Director se va face în cadrul Adunării Generale. Perioada pentru care se alege nominal componența Grupului de Coordonare este de

 • 2 ani. Persoanele care compun Consiliul Director nu vor fi remunerate.

 • (3) Atribuțiile Consiliului Director sunt următoarele:

 • a) asigură conducerea operativă a ASOCIAȚIEI și aplicarea hotărârilor Adunării Generale, asigurând coordonarea acțiunilor strategice la nivelul ASOCIAȚIEI;

 • b) elaborează și supune spre aprobarea și/sau modificarea Adunării Generale, Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al asociației, Planul anual de activitate, Bugetul anual de venituri și cheltuieli, precum și Codul etic;

 • c) alege managerul general al asociației, persoană care va conduce organul executiv al asociației, respectiv Entitatea de Management a Clusterului;

 • d) prezintă Adunării Generale proiectele majore ale ASOCIAȚIEI, analizând periodic stadiul de realizare al acestora, precum și execuția bugetară;

 • e) propune Ordinea de zi și elaborează materialele care se prezintă în Adunarea Generală;

 • f) asigură convocarea Adunării Generale în condițiile prevăzute în Statut;

 • g) încheie acte juridice în numele și pe seama ASOCIAȚIEI, direct sau prin persoane mandatate;

 • h) aprobă Organigrama și Politica de personal ale ASOCIAȚIEI;

 • i) dezbate problemele de interes general ivite în perioada dintre adunările generale și adoptă concluziile și hotărârile cu măsurile corespunzătoare;

 • j) aprobă solicitările de adeziune la ASOCIAȚIE;

 • k) exercită orice alte atribuții prevăzute prin Statut, Adunările Generale și legislația în vigoare.

Art. 22

 • (1) Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

 • (2) Convocarea Consiliului Director se face de către Președinte sau de către o persoană desemnată de acesta, cu cel puțin 5 zile lucratoare înainte de data fixată pentru ședințe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax, e-mail, sau în orice alt mod care atestă confirmarea primirii convocării.

 • (4) Consiliul Director poate lua decizii statutare prin prezența majorității simple la ședința în cauză. Deciziile Consiliului Director se vor lua prin votul majorității simple celor prezenți. Fiecare persoană, respectiv președintele și vicepreședinții, mai puțin secretarul, au dreptul la vot egal, respectiv 1 vot / membru. Secretarul general nu are drept de vot.

 • (5) Desfășurarea activității Consiliului Director va fi reglementată în cadrul unui Regulament intern de organizare și funcționare, supus aprobării Adunării Generale, în conformitate cu drepturile și obligațiile stabilite în Statutul Asociaței.

Art. 23

 • (1) Calitatea de membru al Consiliului Director poate fi revocată prin votul Adunării Generale, în următoarele condiții:

 • - aduce prejudicii grave imaginii și activității Asociației;

 • - nu participă la 4 întâlniri consecutive;

 • - intră în conflict cu interesele organizației.

 • (2) Completarea posturilor rămase libere, în Consiliul Director, se face în cel mult 90 de zile, prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Art. 24

 • (1) Calitatea de membru al Consiliului Director încetează dacă încetează apartenența acelei persoane fizice la persoana juridică, membru al asociației, pe care o reprezenta și/sau dacă nu mai are susținerea acesteia.

 • (2) Constatarea intervenirii încetării calității de membru al unui organ în cazul prevăzut de alin.(1) se face de Consiliul Director, în termen de 30 zile de la notificarea sa în acest sens de către persoana în cauză sau de membrul în cauză sau de luarea la cunoștință pe orice altă cale a situației create.

Art. 25

Deliberările și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director se consemnează de către o persoană desemnată în acest sens de către Consiliul Director, în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe. Procesele-verbale se arhivează, prin grija Președintelui Consiliului Director, alături de toate actele Asociației.

 • III. PREȘEDINTELE

Art. 26

 • (1) Președintele asociației este ales dintre membrii Consiliului Director pentru un mandat de doi ani prin hotărârea Adunării Generale. Președintele are rol de reprezentare și exercită atribuțiile proprii prevăzute în Statut, precum și competențele delegate de Adunarea Generală și de către Consiliul Director.

 • (2) Principalele atribuții ale Președintelui sunt:

 • a) convoacă Consiliul Director și pregătește ordinea de zi a ședințelor acestuia;

 • b) analizează periodic, împreună cu membrii Asociației, stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse și a rezultatelor obținute;

 • c) reprezintă asociația în raporturile cu alte asociații și fundații, cu instituții, persoane fizice sau juridice române sau străine.

 • IV. ECHIPA DE MANGEMENT A CLUSTERULUI

Art. 27

 • IV. Echipa de Management a Clusterului este organul executiv al ASOCIAȚIEI și concură la atingerea obiectivelor asocierii, desfășurându-și activitatea în subordinea Consiliului Director.

 • V. Echipa de Management a Clusterului va fi condusă de un manager general ales de către Consiliul Director și care, la rândul lui, va propune echipa cu care va desfășura activități, în funcție de obiective asumate, planul de activități și bugetul avut la dispoziție.

 • VI. Echipa de Management a Clusterului, sub conducerea managerului general, are în principal următoarele atribuții:

 • a) organizează și conduce activitatea curentă a ASOCIAȚIEI în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director, a programelor și planurilor de activitate aprobate, în limita resurselor avute la dispoziție;

 • b)  pregătește împreună cu Consiliul Director programele și planurile de activitate ale ASOCIAȚIEI, bugetul anual de venituri și cheltuieli, precum și situația periodică a execuției bugetare;

 • c) implementează strategia generală și programele ASOCIAȚIEI;

 • d) este responsabilă de managementul operațional al ASOCIAȚIEI;

 • e) implementează prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al ASOCIAȚIEI;

 • f) angajează ASOCIAȚIA în relațiile cu terții, în limitele competenței delegate de către Consiliul Director, în funcție de atribțiile fiecărui post;

 • g) participă la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;

 • h) menține legăturile dintre membrii, membrii Consiliului Director, personalul angajat, beneficiarii și partenerii ASOCIAȚIEI;

 • i) participa la întocmirea raportului anual de activitate al ASOCIAȚIEI și orice alte rapoarte, la solicitarea Consiliului Director;

 • j) îndeplinește orice alte sarcini delegate de Consiliul Director, conform legii și prevederilor acestui Statut.

 • V. CENZORUL

Art. 28

 • (1) Controlul financiar al ASOCIAȚIEI este asigurat de un Cenzor numit de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani.

 • (2) Cenzorul are următoarele atribuții:

 • a) - verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) - întocmește rapoarte de verificare și le prezintă Adunării Generale;

 • c) - poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

 • d) - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VI : MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV Șl A STATUTULUI ASOCIAȚIEI

Art. 29

Modificarea actului constitutiv și/sau a Statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială îsi are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art 30

Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de Procesul-Verbal al Adunării Generale, în forma atestată sau autentificată.

Art. 31

Demersurile pentru autentificarea sau atestarea procesului-verbal și înscrierea modificării se intreprind de către Consiliul Director. Pentru efectuarea formalităților la notarul public sau la avocat nu este necesară prezența altor persoane decât aceea a unui reprezentant al Consiliului Director sau a unei persoane împuternicite de Adunarea Generala ori decizie a Consiliului Director, după caz.

Art. 32

Mențiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află vechiul sediu, cât și în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află noul sediu.

CAPITOLUL VII: DIZOLVAREA Șl LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 33

 • (1) Cazurile și condițiile de dizolvare și lichidare a Asociației sunt cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Dizolvarea voluntară a asociației poate avea loc prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu cvorumul și în condițiile prevăzute de actualul Statut.

 • (3) în cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 • (4) Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

CAPITOLUL VIII: LITIGII

Art. 34

Litigiile ASOCIAȚIEI cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabilă. în cazul în care această situație nu este posibilă, litigiile sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

CAPITOLUL IX: DISPOZIȚII FINALE Șl TRANZITORII

Art. 35

Dispozițiile prezentului statut se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, modificată și aprobată prin Legea 246/2005.

Art 36

Prezentul statut intră în vigoare după dobândirea personalității juridice prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, respectiv Judecătoria Cluj-Napoca.

Numele, prenumele și fiincția

Membru

reprezentantului lega! al     Semnătura   Data și locul semnării

organizației

1. ASOCIAȚIA FEMEILOR DE AFACERI

NORD-VEST CLUJ-NAPOCA

Mihaela Rus — Președinte

2. FILIALA TRANSILVANIA A ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICĂ Șl DE SOFTWARE -ARIES TRANSILVANIA

Bianca Muntean -

3. ASOCIAȚIA HOTELIERILOR DIN CLUJ

Sorin Rădoiu -

4. ASOCIAȚIA CENTRUL DE AFACERI TRANSILVANIA

Radu Mleșniță -

5. ASOCIAȚIA WEB FOR CLUJ

Renala Brumam -

6. AGRO CUCIULAT

Gabriela Rădoi -

7. BLUE AIR

Simona Metea -

8.CABINET AVOCATURĂ GIURGEA&

GHIDRA

Ghidra Virgiliu -

9.CITY TOUR& EVENT

Traian Almășan - manager genera!

IO.HOTEL TOPAZ

Gabriela Rădoiu Leș -

11.MEDIA1NVEST

Anca Cosma -

12.MERLIN-X

Dan Vladea -

13.POLARIS

Tudor Socea -

14.PREMIUM TRAVEL

Raluca Ghidra — manager general

15.SMIRO TOUR

Călin Ti șan -

16.VINURI

Ioana Micu -

17.VITRINA ADVERTISING

Mihaela Rus — manager general

18.WENSTOUR

Mihaela Călușer - manager general

19.AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST-ADR

Ioana Dragoș -

20.MUZEUL     ETNOGRAFIC     AL

TRANSILVANIEI

Tudor Sălăgean -

22.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ -USAMV

Felix Ar ion -


23.MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Emil Boc — Primar