Hotărârea nr. 664/2017

Hotărârea 664/2017 - Aprobarea P.U.D. construire un imobil mixt S+P+2E+R și un imobil de locuințe S+P+2E+R, str. Parcul Feroviarilor nr. 12; beneficiară: S.C. Tekton Real Estate S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire un imobil mixt S+P+2E+R și un imobil de locuințe S+P+2E+R, str. Parcul Feroviarilor nr. 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire un imobil mixt S+P+2E+R și un imobil de locuințe S+P+2E+R, str. Parcul Feroviarilor nr. 12 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 219798, 222465 din 12.05.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire un imobil mixt S+P+2E+R și un imobil de locuințe S+P+2E+R, str. Parcul Feroviarilor nr. 12, beneficiară: S.C. Tekton Real Estate S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 362 din 4.05.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire un imobil mixt S+P+2E+R și un imobil de locuințe S+P+2E+R, str. Parcul Feroviarilor nr. 12, beneficiară: S.C. Tekton Real Estate S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limitele laterale: pe limitele laterale (clădirea mixtă) și

min. 4,5 m (clădirea de locuințe),

  • - retragerea minimă față de limita posterioară: min. 6 m,

  • - distanța minimă dintre clădiri: min. 6 m,

  • - circulațiile și accesele: auto din str. Parcul Feroviarilor,

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Parcul Feroviarilor.

    Art. 2. -


    Art. 3. -


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte de


CONTRASE cretarul im

Jr. Aurora? Roșea

Nr. 664 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)