Hotărârea nr. 662/2017

Hotărârea 662/2017 - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj pentru anul 2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj pentru anul 2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj pentru anul 2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 220857/446/10.05.2017 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj pentru anul 2017;

în conformitate cu prevederile art. 12 și 36 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrașiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și ale Statutului Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 45 și 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă cotizația pentru anul 2017 a Municipiului Cluj-Napoca la susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, în cuantum de 162.288 lei (0.5 lei/locuitor).

(2) Cotizația prevăzută la alin. (1) se virează în contul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.


■?


cretarul municipiului, Jr. Auro osca


5

Nr. 662 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)