Hotărârea nr. 660/2017

Hotărârea 660/2017 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 221587 din 10.05.2017 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2017, conform Anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.EDINTE'DE ȘEDINȚĂ, jEQ\Pan ȘtefNr,660 din 16 mai 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr 660 /2017

CONTUL DE EXECUȚIE -BUGET LOCAL - VENITURI

la data de 31.03.2017

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Incasari realizate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

943.536.00C

324.593.00C

287.280.700

TOTAL VENITURI

943.536.000

324.593.000

287.280.700

VENITURI PROPRII

644.195.000

260.608.000

223.298.096

I. VENITURI CURENTE

898.392.000

324.453.000

286.957.340

A. VENITURI FISCALE

840.107.000

306.740.000

269.320.724

A1, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

450.981.000

185.005.000

115.707.058

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

450.981.000

185.005.000

115.707.058

Impozit pe venit

03.02

17.216.000

3.800.000

3.695.481

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

17.216.000

3.800.000

3.695.481

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

433.765.000

181.205.000

112.011.577

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

429.630.000

179.965.000

110.821.395

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

4.135.000

1.240.000

1.190.182

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

92.164.000

41.800.000

69.892.630

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

92.164.000

41.800.000

69.892.630

Impozit pe clădiri

07.02.01

75.296.000

33.000.000

59.119.985

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

24.362.000

18.000.000

20.356.243

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

50.934.000

15.000.000

38.763.742

Impozit pe terenuri

07.02.02

11.716.000

7.300.000

9.328.550

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

6.476.000

4.700.000

5.268.248

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

4.835.000

2.300.000

3.703.667

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

405.000

300.000

356.635

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

5.152.000

1.500.000

1.443.566

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

529

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

295.119.000

79.335.000

83.154.903

Sume defalcate din TVA

11.02

254.283.000

63.931.000

63.931.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

242.899.000

61.086.000

61.086.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

883.000

220.000

220.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

10.501.000

2.625.000

2.625.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

94.000

24.000

0

Taxe hoteliere

12.02.07

94.000

24.000

0

Taxe pe servicii specifice

15.02

1.853.000

380.000

456.689

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.262.000

200.000

156.109

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

591.000

180.000

300.580

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

38.889.000

15.000.000

18.767.214

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

24.359.000

13.200.000

16.711.062

Taxa asupra mijloacelor de transportat                     \

16.02.02.01

13.879.000

9.200.000

10.220.545

Taxa asupra mijloacelor de transport,»-PJ .                          l

16.02.02.02

10.480.000

4.000.000

6.490.517

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

14.530.000

1.800.000

2.055.792

AS, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.843.000

600.000

566.133

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

1.843.000

600.000

566.133

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.843.000

600.000

566.133

C. VENITURI NEFISCALE

58.285.000

17.713.000

17.636.616

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

15.674.000

6.270.000

6.473.776

Venituri din proprietate

30.02

15.674.000

6.270.000

6.473.776

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

265.000

265.000

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

15.389.000

6.000.000

6.473.776

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

15.389.000

6.000.000

6.473.776

Venituri din dividende

30.02.08

20.000

5.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

20.000

5.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

42.611.000

11.443.000

11.162.840

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

9.782.000

3.210.000

2.863.478

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

8.833.000

3.000.000

2.619.285

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

675.000

120.000

170.690

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

185.000

60.000

47.270

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

19.000

5.000

7.760

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

70.000

25.000

18.473

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.467.000

150.000

131.320

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.467.000

150.000

131.320

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

17.037.000

5.006.000

5.207.756

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

16.403.000

5.000.000

5.199.106

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

16.403.000

5.000.000

5.199.106

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

634.000

6.000

8.650

Diverse venituri

36.02

13.306.000

3.058.000

2.936.340

Taxe speciale

36.02.06

10.794.000

2.600.000

2.444.779

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

1.369.000

450.000

482.645

Alte venituri

36.02.50

1.143.000

8.000

8.556

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

19.000

19.000

23.946

Donații si sponsorizări

37.02.01

19.000

19.000

23.946

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-90.395.000

-62.248.000

-17.250.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

90.395.000

62.248.000

17.250.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

105.000

105.000

295.702

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

105.000

105.000

295.702

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

3.215

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

1.000

1.000

3.024

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

4.000

4.000

116.077

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

100.000

100.000

173.386

IV. SUBVENȚII

9.652.000

35.000

22.506

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.652.000

35.000

22.506

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

9.652.000

35.000

22.506

A. De capital

4.913.000

10.000

1.132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

4.913.000

10.000

1.132

B. Curente

4.739.000

25.000

21.374

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.000

15.000

14.272

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

24.000

10.000

7.102

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

4.700.000

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

30.087.000

0

5.152

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

0

0

5.152

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

0

0

5.152

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

30.087.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

30.087.000

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

5.300.000

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

5.300.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

5.300.000

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

806.667.000

261.780.000

269.245.709

TOTAL VENITURI

806.667.000

261.780.000

269.245.709

VENITURI PROPRII

642.721.000

260.053.000

222.519.389

I. VENITURI CURENTE

806.628.000

261.755.000

269.224.335

A. VENITURI FISCALE

840.107.000

306.740.000

269.320.724

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

450.981.000

185.005.000

115.707.058

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

450.981.000

185.005.000

115.707.058

Impozit pe venit

03.02

17.216.000

3.800.000

3.695.481

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

17.216.000

3.800.000

3.695.481

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

433.765.000

181.205.000

112.011.577

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

429.630.000

179.965.000

110.821.395

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

4.135.000

1.240.000

1.190.182

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

92.164.000

41.800.000

69.892.630

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

92.164.000

41.800.000

69.892.630

Impozit pe clădiri

07.02.01

75.296.000

33.000.000

59.119.985

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

24.362.000

18.000.000

20.356.243

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

50.934.000

15.000.000

38.763.742

Impozit pe terenuri

07.02.02

11.716.000

7.300.000

9.328.550

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

6.476.000

4.700.000

5.268.248

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

4.835.000

2.300.000

3.703.667

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

405.000

300.000

356.635

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

5.152.000

1.500.000

1.443.566

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

529

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

295.119.000

79.335.000

83.154.903

Sume defalcate din TVA

11.02

254.283.000

63.931.000

63.931.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

242.899.000

61.086.000

61.086.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

883.000

220.000

220.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

10.501.000

2.625.000

2.625.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

94.000

24.000

0

Taxe hoteliere

12.02.07

94.000

24.000

0

Taxe pe servicii specifice

15.02

1.853.000

380.000

456.689

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.262.000

200.000

156.109

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

591.000

180.000

300.580

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

38.889.000

15.000.000

18.767.214

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

24.359.000

13.200.000

16.711.062

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13.879.000

9.200.000

10.220.545

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

10.480.00C

4.000.000

6.490.517

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

14.530.000

1.800.000

2.055.792

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

360

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.843.000

600.000

566.133

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

1.843.000

600.000

566.133

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.843.000

600.000

566.133

C. VENITURI NEFISCALE

-33.479.000

-44.985.000

-96.389

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

15.674.000

6.270.000

6.473.776

Venituri din proprietate

30.02

15.674.000

6.270.000

6.473.776

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

265.000

265.000

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

15.389.000

6.000.000

6.473.776

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

15.389.000

6.000.000

6.473.776

Venituri din dividende

30.02.08

20.000

5.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

20.000

5.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-49 153.000

-51.255.000

-6.570.165

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

9.782.000

3.210.000

2.863.478

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

8.833.000

3.000.000

2.619.285

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

675.000

120.000

170.690

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

185.000

60.000

47.270

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatîi si despăgubiri

33.02.28

19.000

5.000

7.760

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

70.000

25.000

18.473

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.467.000

150.000

131.320

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.467.000

150.000

131.320

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

17.037.000

5.006.000

5.207.756

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

16.403.000

5.000.000

5.199.106

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

16.403.000

5.000.000

5.199.106

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

634.000

6.000

8.650

Diverse venituri

36.02

11.937.000

2.608.000

2.453.335

Taxe speciale

36.02.06

10.794.000

2.600.000

2.444.779

Alte venituri

36.02.50

1.143.000

8.000

8.556

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-90.376.000

-62.229.000

-17.226.054

Donații si sponsorizări

37.02.01

19.000

19.000

23.946

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-90.395.000

-62.248.000

-17.250.000

IV. SUBVENȚII

39.000

25.000

21.374

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39.000

25.000

21.374

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

39.000

25.000

21.374

B. Curente

39.000

25.000

21.374

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.000

15.000

14.272

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

24.000

10.000

7.102

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

136.869.000

62.813.000

18.034.991

TOTAL VENITURI

136.869.000

62.813.000

18.034.991

VENITURI PROPRII

1.474.000

555.000

778.707

I. VENITURI CURENTE

91.764.000

62.698.000

17.733.005

C. VENITURI NEFISCALE

91.764.000

62.698.000

17.733.005

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

91.764.000

62.698.000

17.733.005

Diverse venituri

36.02

1.369.000

450.000

483.005

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

1.369.000

450.000

482.645

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0

0

360

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

360

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

90.395.000

62.248.000

17.250.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

90.395.000

62.248.000

17.250.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

105.000

105.000

295.702

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

105.000

105.000

295.702

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

3.215

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

1.000

1.000

3.024

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

4.000

4.000

116.077

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

100.000

100.000

173.386

IV. SUBVENȚII

9.613.000

10.000

1.132

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.613.000

10.000

1.132

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

9.613.000

10.000

1.132

A. De capital

4.913.000

10.000

1.132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

4.913.000

10.000

1.132

B. Curente

4.700.000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

4.700.000

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

30.087.000

0

5.152

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

0

0

5.152

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

0

0

5.152

Programul de cooperare elvetiano-romăn vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

30.087.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

30.087.000

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

5.300.000

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

5.300.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

5.300.000

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 2 la Hotărârea nr660 /2017


CONTUL DE EXECUȚIE - BUGET LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.03.2017


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

1.227.117.00C

373.552.00C

167.485.636

TOTAL CHELTUIELI

1.227.117.00C

373.552.00C

167.485.636

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

142.770.00C

38.088.000

21.997.332

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

115.760.00C

29.895.000

18.459.467

Autoritati executive si legislative

51.02.01

115.760.000

29.895.000

18.459.467

Autoritati executive

51.02.01.03

115.760.000

29.895.000

18.459.467

Alte servicii publice generale

54.02

7.510.000

3.243.000

876.224

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

3.000.000

1.000.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

4.010.000

1.743.000

673.205

Alte servicii publice generale

54.02.50

500.000

500.000

203.019

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

19.500.000

4.950.000

2.661.641

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

55.02.00

19.500.000

4.950.000

2.661.641

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

24.535.000

8.428.000

3.595.952

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

24.535.000

8.428.000

3.595.952

Ordine publica

61.02.03

23.602.000

8.187.000

3.593.200

Politie locala

61.02.03.04

23.602.000

8.187.000

3.593.200

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

933.000

241.000

2.752

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

492.721.000

173.378.000

98.726.471

Invatamant

65.02

293.097.000

111.915.000

64.671.090

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

47.580.000

17.640.000

10.913.106

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

46.280.000

17.315.000

10.913.106

Invatamant primar

65.02.03.02

1.300.000

325.000

0

Invatamant secundar

65.02.04

217.597.000

78.345.000

47.501.074

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

50.503.000

16.678.000

11.080.456

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

167.094.000

61.667.000

36.420.618

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.940.000

1.745.000

689.620

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.940.000

1.745.000

689.620

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

24.980.000

14.185.000

5.567.290

Sanatate

66.02

27.668.000

7.980.000

5.287.517

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

17.000.000

5.495.000

2.875.000

Spitale generale

66.02.06.01

17.000.000

5.495.000

2.875.000

Servicii de sanatate publica

66.02.08

10.668.000

2.485.000

2.412.517

Cultura, recreere si religie

67.02

64.316.000

20.812.000

11.336.644

Servicii culturale

67.02.03

1.087.000

240.000

106.326

Case de cultura

57.02.03.06

1.087.000

240.000

106.326

Servicii recreative si sportive

57.02.05

50.261.000

8.825.000

2.096.853

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

57.02.05.03

50.261.000

8.825.000

2.096.853

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

57.02.50

12.968.000

11.747.000

9.133.465

Asigurări si asistenta sociala

38.02

107.640.000

32.671.000

17.431.2aT

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

38.02.05

48.908.000

9.730.000

9.493./50*

Asistenta sociala in caz de invaliditate

58.02.05.02

48.908.000

9.730.000

9.493;j350Crese

68.02.11

30.320.000

13.563.000

3.848.484

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

10.538.000

3.904.000

2.087.065

Ajutor social

68.02.15.01

434.000

300.000

191.565

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

10.104.000

3.604.000

1.895.500

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

17.874.000

5.474.000

2.002.321

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

17.874.000

5.474.000

2.002.321

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

248.570.000

66.783.000

15.568.988

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

159.212.000

43.938.000

10.067.912

Locuințe

70.02.03

23.550.000

5.900.000

124.365

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

23.550.000

5.900.000

124.365

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

16.374.000

4.888.000

2.036.673

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

119.288.000

33.150.000

7.906.874

Protecția mediului

74.02

89.358.000

22.845.000

5.501.076

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

89.358.000

22.845.000

5.501.076

Salubritate

74.02.05.01

89.358.000

22.845.000

5.501.076

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

318.521.000

86.875.000

27.596.893

Combustibili si energie

81.02

38.180.000

23.000.000

17.048.503

Energie termica

81.02.06

38.180.000

23.000.000

17.048.503

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

200.000

50.000

15.623

Agricultura

83.02.03

200.000

50.000

15.623

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

200.000

50.000

15.623

Transporturi

84.02

280.141.000

63.825.000

10.532.767

Transport rutier

84.02.03

280.141.000

63.825.000

10.532.767

Transport in comun

84.02.03.02

110.404.000

19.200.000

8.249.929

Străzi

84.02.03.03

169.737.000

44.625.000

2.282.838

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

283.581.000

48.959.000

119.795.064

Excedent

98.02

0

0

119.795.064

Deficit

99.02

283.581.000

48.959.000

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

806.667.000

261.780.000

151.960.923

TOTAL CHELTUIELI

806.667.000

261.780.000

151.960.923

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

131.495.000

33.904.000

21.699.157

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

104.485.000

25.711.000

18.161.292

Autoritati executive si legislative

51.02.01

104.485.000

25.711.000

18.161.292

Autoritati executive

51.02.01.03

104.485.000

25.711.000

18.161.292

Alte servicii publice generale

54.02

7.510.000

3.243.000

876.224

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

3.000.000

1.000.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

4.010.000

1.743.000

673.205

Alte servicii publice generale

54.02.50

500.000

500.000

203.019

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

19.500.000

4.950.000

2.661.641

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

55.02.00

19.500.000

4.950.000

2.661.641

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

21.725.000

6.000.000

3.589.288

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

21.725.000

6.000.000

3.589.288

Ordine publica

61.02.03

21.302.000

5.887.000

3.586.536

Politie locala

61.02.03.04

21.302.000

5.887.000

3.586.536

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

423.000

113.000

2.752

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

429.376.000

145.296.000

86.970.184

Invatamant

65.02

272.860.000

100.170.000

59.103.800

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

44.949.000

16.985.000

10.913.106

Invatamant preșcolar

35.02.03.01

44.949.000

16.985.000

10.913.106

Invatamant secundar

35.02.04

214.457.000

77.560.000

47.501.074

Invatamant secundar inferior

35.02.04.01

50.503.000

16.678.000

11.080.456

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

163.954.00C

60.882.000

36.420.618

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.940.000

1.745.000

689.620

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.940.000

1.745.000

689.620

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

10.514.000

3.880.000

0

Sanatate

66.02

22.068.000

6.485.000

5.287.517

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

11.500.000

4.000.000

2.875.000

Spitale generale

66.02.06.01

11.500.000

4.000.000

2.875.000

Servicii de sanatate publica

66.02.08

10.568.000

2.485.000

2.412.517

Cultura, recreere si religie

67.02

38.512.000

12.145.000

5.230.831

Servicii culturale

67.02.03

1.087.000

240.000

106.326

Case de cultura

67.02.03.06

1.087.000

240.000

106.326

Servicii recreative si sportive

67.02.05

31.332.000

6.741.000

2.096.853

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

31.332.000

6.741.000

2.096.853

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6.093.000

5.164.000

3.027.652

Asigurări si asistenta sociala

68.02

95.936.000

26.496.000

17.348.036

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

48.908.000

9.730.000

9.493.350

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

48.908.000

9.730.000

9.493.350

Crese

68.02.11

20.609.000

8.323.000

3.800.484

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

9.838.000

3.204.000

2.087.065

Ajutor social

68.02.15.01

434.000

300.000

191.565

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

9.404.000

2.904.000

1.895.500

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

16.581.000

5.239.000

1.967.137

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

16.581.000

5.239.000

1.967.137

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

72.510.000

23.955.000

11.804.279

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

26.510.000

12.005.000

6.336.947

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

9.600.000

3.000.000

2.020.471

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

16.910.000

9.005.000

4.316.476

Protecția mediului

74.02

46.000.000

11.950.000

5.467.332

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

46.000.000

11.950.000

5.467.332

Salubritate

74.02.05.01

46.000.000

11.950.000

5.467.332

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

151.561.000

52.625.000

27.898.015

Combustibili si energie

81.02

31.000.000

22.000.000

17.518.875

Energie termica

81.02.06

31.000.000

22.000.000

17.518.875

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

200.000

50.000

15.623

Agricultura

83.02.03

200.000

50.000

15.623

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

200.000

50.000

15.623

Transporturi

84.02

120.361.000

30.575.000

10.363.517

Transport rutier

84.02.03

120.361.000

30.575.000

10.363.517

Transport in comun

84.02.03.02

39.800.000

11.000.000

8.249.929

Străzi

84.02.03.03

80.561.000

19.575.000

2.113.588

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

283.581.000

48.959.000

119.795.064

Excedent

98.02

0

0

119.795.064

Deficit

99.02

283.581.000

48.959.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

420.450.000

111.772.000

15.524.713

TOTAL CHELTUIELI

420.450.000

111.772.000

15.524.713

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

11.275.000

4.184.000

298.175

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

11.275.000

4.184.000

298.175

Autoritati executive si legislative

51.02.01

11.275.000

4.184.000

298.175

Autoritati executive

51.02.01.03

11.275.000

4.184.000

298.175

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

2.810.000

2.428.000

6.664

Ordine publica si siguranța naționala

51.02

2.810.000

2.428.000

6.664

Ordine publica

51.02.03

2.300.000

2.300.000

6.664

Politie locala

61.02.03.04

2.300.00C

2.300.00C

6.664

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

510.00C

128.00C

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

63.345.00C

28.082.00C

11.756.287

Invatamant

65.02

20.237.00C

11.745.00C

5.567.290

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

2.631.00C

655.00C

0

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

1.331.00C

330.00C

0

Invatamant primar

65.02.03.02

1.300.00C

325.00C

0

Invatamant secundar

65.02.04

3.140.00C

785.000

0

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

3.140.00C

785.000

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

14.466.000

10.305.000

5.567.290

Sanatate

66.02

5.600.000

1.495.000

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

5.500.000

1.495.000

0

Spitale generale

66.02.06.01

5.500.000

1.495.000

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

100.000

0

0

Cultura, recreere si religie

67.02

25.804.000

8.667.000

6.105.813

Servicii recreative si sportive

67.02.05

18.929.000

2.084.000

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

18.929.000

2.084.000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6.875.000

6.583.000

6.105.813

Asigurări si asistenta sociala

68.02

11.704.000

6.175.000

83.184

Crese

68.02.11

9.711.000

5.240.000

48.000

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

700.000

700.000

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

700.000

700.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1.293.000

235.000

35.184

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.293.000

235.000

35.184

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

176.060.000

42.828.000

3.764.709

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

132.702.000

31.933.000

3.730.965

Locuințe

70.02.03

23.550.000

5.900.000

124.365

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

23.550.000

5.900.000

124.365

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

6.774.000

1.888.000

16.202

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

102.378.000

24.145.000

3.590.398

Protecția mediului

74.02

43.358.000

10.895.000

33.744

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

43.358.000

10.895.000

33.744

Salubritate

74.02.05.01

43.358.000

10.895.000

33.744

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

166.960.000

34.250.000

-301.122

Combustibili si energie

31.02

7.180.000

1.000.000

-470.372

Energie termica

31.02.06

7.180.000

1.000.000

-470.372

Transporturi

34.02

159.780.000

33.250.000

169.250

Transport rutier

34.02.03

159.780.000

33.250.000

169.250

Transport in comun

34.02.03.02

70.604.000

8.200.000

0

Străzi

34.02.03.03

89.176.000

25.050.000

169.250

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

36.02

283.581.000

48.959.000

119.795.064

Excedent

)8.02

0

0

119.795.064

Deficit

J9.02

283.581.000

48.959.000

0

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.03.2017


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Incasari realizate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

129.342.417

37.840.256

29.056.867

TOTAL VENITURI

129.342.417

37.840.256

29.056.867

I. VENITURI CURENTE

86.261.843

24.445.682

19.933.389

C. VENITURI NEFISCALE

86.261.843

24.445.682

19.933.389

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

17.848.649

7.708.689

4.914.926

Venituri din proprietate

30.10

17.848.649

7.708.689

4.914.926

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

30.10.03

78.113

28.113

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

17.713.126

7.665.166

4.914.926

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

17.713.126

7.665.166

4.914.926

Alte venituri din proprietate

30.10.50

57.410

15.410

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

68.413.194

16.736.993

15.018.463

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

68.014.557

16.578.110

14.980.438

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

409.975

203.475

70.907

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.041.345

250.345

85.743

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

12.463.194

4.540.194

3.005.305

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

3.738.513

57.252

1.012.521

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

636.000

90.000

162.891

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

39.014.000

9.278.000

8.863.369

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

6.400.000

1.700.000

1.410.599

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

375.000

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.811.530

83.844

369.103

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

40.000

10.000

7.500

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

40.000

10.000

7.500

Diverse venituri

36.10

52.854

29.100

30.525

Alte venituri

36.10.50

52.854

29.100

30.525

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

305.783

119.783

0

Donații si sponsorizări

37.10.01

305.783

119.783

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-41.000

-35.000

-20.704

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

41.000

35.000

20.704

II. VENITURI DIN CAPITAL

25.574

25.574

298.573

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

25.574

25.574

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

25.574

25.574

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

100.197

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

100.197

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

/ <

100/S®'

41.10

0

0

198.376Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

198.376

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

43.055.00C

13.369.00C

8.824.905

Subvenții de la alte administrații

43.10

43.055.00C

13.369.00C

8.824.905

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

11.893.00C

3.617.00C

2.239.826

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

11.500.00C

4.000.00C

2.875.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

5.500.00C

1.495.00C

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

2.162.00C

1.257.00C

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

12.000.00C

3.000.00C

3.710.079

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

121.613.843

35.027.682

29.036.163

TOTAL VENITURI

121.613.843

35.027.682

29.036.163

1. VENITURI CURENTE

86.220.843

24.410.682

19.912.685

C. VENITURI NEFISCALE

86.220.843

24.410.682

19.912.685

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

17.848.649

7.708.689

4.914.926

Venituri din proprietate

30.10

17.848.649

7.708.689

4.914.926

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

30.10.03

78.113

28.113

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

17.713.126

7.665.166

4.914.926

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

17.713.126

7.665.166

4.914.926

Alte venituri din proprietate

30.10.50

57.410

15.410

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

68.372.194

16.701.993

14.997.759

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

68.014.557

16.578.110

14.980.438

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

409.975

203.475

70.907

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.041.345

250.345

85.743

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

12.463.194

4.540.194

3.005.305

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

3.738.513

57.252

1.012.521

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

636.000

90.000

162.891

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

39.014.000

9.278.000

8.863.369

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

6.400.000

1.700.000

1.410.599

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

375.000

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.811.530

83.844

369.103

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

40.000

10.000

7.500

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

40.000

10.000

7.500

Diverse venituri

36.10

52.854

29.100

30.525

Alte venituri

36.10.50

52.854

29.100

30.525

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

264.783

84.783

-20.704

Donații si sponsorizări

37.10.01

305.783

119.783

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-41.000

-35.000

-20.704

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

298.573

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

10.10

0

0

100.197

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

10.10.15

0

0

100.197

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

0.10.15.01

0

0

100.197

Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent                                               A

0.10.15.03

0

0

0

41.10

0

0

198.376

Disponibilități din venituri curente constituite in depozite

41.10.01

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

0

198.376

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.393.000

10.617.000

8.824.905

Subvenții de la alte administrații

43.10

35.393.000

10.617.000

8.824.905

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

11.893.000

3.617.000

2.239.826

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

11.500.000

4.000.000

2.875.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

12.000.000

3.000.000

3.710.079

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

7.728.574

2.812.574

20.704

TOTAL VENITURI

7.728.574

2.812.574

20.704

1. VENITURI CURENTE

41.000

35.000

20.704

C. VENITURI NEFISCALE

41.000

35.000

20.704

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

41.000

35.000

20.704

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

41.000

35.000

20.704

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

41.000

35.000

20.704

II. VENITURI DIN CAPITAL

25.574

25.574

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

25.574

25.574

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

25.574

25.574

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.662.000

2.752.000

0

Subvenții de la alte administrații

43.10

7.662.000

2.752.000

0

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

5.500.000

1.495.000

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

2.162.000

1.257.000

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 4 la Hotărârea nr 660 /2017

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2017

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite

Plăti

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

154.937.000

59.699.100

22.075.713

TOTAL CHELTUIELI

154.937.000

59.699.100

22.075.713

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.119.000

2.967.000

1.246.237

Alte servicii publice generale

54.10

8.119.000

2.967.000

1.246.237

Alte servicii publice generale

54.10.50

8.119.000

2.967.000

1.246.237

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

113.174.000

36.589.000

19.644.276

Invatamant

65.10

17.627.000

7.699.000

2.935.467

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

9.334.000

3.280.000

1.939.387

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

9.334.000

3.280.000

1.939.387

Invatamant secundar

65.10.04

3.597.000

2.241.000

170.961

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

528.000

245.000

3.330

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

3.069.000

1.996.000

167.631

Invatamant postliceal

65.10.05

986.000

321.000

222.701

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.710.000

1.857.000

602.418

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

3.710.000

1.857.000

602.418

Sanatate

66.10

82.427.000

24.436.000

15.062.401

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

82.427.000

24.436.000

15.062.401

Spitale generale

66.10.06.01

82.427.000

24.436.000

15.062.401

Cultura, recreere si religie

67.10

3.016.000

850.000

326.177

Servicii culturale

67.10.03

1.087.000

240.000

89.196

Case de cultura

67.10.03.06

1.087.000

240.000,

89.196

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.929.000

610.000

236.981

Asigurări si asistenta sociala

68.10

10.104.000

3.604.000

1.320.231

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

10.104.000

3.604.000

1.320.231

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

10.104.000

3.604.000

1.320.231

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

33.644.000

20.143.100

1.185.200

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

33.644.000

20.143.100

1.185.200

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

33.644.000

20.143.100

1.185.200

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

25.594.583

21.858.844

6.981.154

Rezerve

97.10

0

0

0

Excedent

98.10

0

0

6.981.154

Deficit

99.10

25.594.583

21.858.844

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

124.050.000

39.843.100

22.055.009

TOTAL CHELTUIELI

124.050.000

39.843.100

22.055.009

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.119.000

2.967.000

1.246.237

Alte servicii publice generale

54.10

8.119.000

2.967.000

1.246.237

Alte servicii publice generale

54.10.50

8.119.000

2.967.000

1.246.237

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

104.307.000

32.033.000

19.644.276

Invatamant

65.10

17.367.000

7.445.000

2.935.467

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

9.334.000

3.280.000

1.939.387

----------------------—TA aX Invatamant preșcolar                     /O            \

65.10.03.01

9.334.000

3.280.000

1.939.387

Invatamant secundar                    / > Z-—,T \

65.10.04

3.348.000

1.998.000

170.961

f* f r’iîD   \

Invatamant secundar inferior                  /      /               I '.

65.10.04.01

507.000

230.000

3.330

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.841.000

1.768.000

167.631

Invatamant postliceal

65.10.05

986.000

321.000

222.701

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.699.000

1.846.000

602.418

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

3.699.000

1.846.000

602.418

Sanatate

66.10

74.927.000

20.941.000

15.062.401

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

74.927.000

20.941.000

15.062.401

Spitale generale

66.10.06.01

74.927.000

20.941.000

15.062.401

Cultura, recreere si religie

67.10

2.609.000

743.000

326.177

Servicii culturale

67.10.03

1.087.000

240.000

89.196

Case de cultura

67.10.03.06

1.087.000

240.000

89.196

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.522.000

503.000

236.981

Asigurări si asistenta sociala

68.10

9.404.000

2.904.000

1.320.231

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

9.404.000

2.904.000

1.320.231

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

9.404.000

2.904.000

1.320.231

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

11.624.000

4.843.100

1.164.496

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

11.624.000

4.843.100

1.164.496

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

11.624.000

4.843.100

1.164.496

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

25.594.583

21.858.844

6.981.154

Rezerve

97.10

0

0

0

Excedent

98.10

0

0

6.981.154

Deficit

99.10

25.594.583

21.858.844

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30.887.000

19.856.000

20.704

TOTAL CHELTUIELI

30.887.000

19.856.000

20.704

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

8.867.000

4.556.000

0

Invatamant

65.10

260.000

254.000

0

Invatamant secundar

65.10.04

249.000

243.000

0

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

21.000

15.000

0

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

228.000

228.000

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

11.000

11.000

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

11.000

11.000

0

Sanatate

66.10

7.500.000

3.495.000

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

7.500.000

3.495.000

0

Spitale generale

66.10.06.01

7.500.000

3.495.000

0

Cultura, recreere si religie

67.10

407.000

107.000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

407.000

107.000

0

Asigurări si asistenta sociala

68.10

700.000

700.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

700.000

700.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

700.000

700.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

22.020.000

15.300.000

20.704

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

22.020.000

15.300.000

20.704

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

22.020.000

15.300.000

20.704

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

25.594.583

21.858.844

6.981.154

Rezerve

97.10

0

0

0

Excedent

98.10

0

0

6.981.154

Deficit

99.10

25.594.583

21.858.844

0