Hotărârea nr. 66/2017

Hotărârea 66/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 360/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320931).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 360/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320931)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 360/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2487/453/03.01.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 360/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 360/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320931), în sensul înlocuirii doamnei Horvâth Anna, viceprimar, cu d-nul Dan Ștefan Tarcea, viceprimar, consilier local, ca persoană mandatată să semneze actul de donație în formă autentică.

Art. II. Restul prevederilor Hotărârii nr. 360/2016 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 66 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)