Hotărârea nr. 659/2017

Hotărârea 659/2017 - Aprobarea destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 9-11, aflat în proprietatea Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 9-11, aflat în proprietatea Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 9-11, aflat în proprietatea Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca - proiect din inițiativa viceprimarului Dan Ștefan Tarcea;

Analizând Referatul nr. 212758/45/05.05.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 9-11, aflat în proprietatea Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca;

Luând în considerare sarcina înscrisă în CF nr. 314274 Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 1011 și următoarele Cod civil și ale art. 8, alin (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea destinației ce impune folosirea exclusivă pentru cămin studențesc a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 9-11, identificat prin nr. cadastral 314274, înscris în CF nr. 314274 Cluj-Napoca, în proprietatea Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în sensul folosirii imobilului în scopul de unitate destinată în mod direct procesului de învățământ sau cămin studențesc.

Art. 2. Se aprobă completarea sarcinii înscrise sub nr. serial B3 a cărții funciare nr. 314274 Cluj-Napoca, asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 9-11, identificat prin nr. cadastral 314274, în sensul că „imobilul poate servi numai în scopul de unitate destinată în mod direct procesului de învățământ sau cămin studențesc”.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 659 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)