Hotărârea nr. 652/2017

Hotărârea 652/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective, S+P+2E+R, str. Turturicii nr. 7; beneficiară: Corniș Doinița-Carmen.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de locuințe colective, S+P+2E+R, str. Turturicii nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe colective, S+P+2E+R, str. Turturicii nr. 7 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16625 din 12.05.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe colecvtive, S+P+2E+R, str. Turturicii nr. 7, beneficiară Comiș Doinița-Carmen;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 707 din 28.04.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de locuințe colective, S+P+2E+R, str. Turturicii nr. 7, beneficiară Comiș Doinița-Carmen, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea minimă față de limitele laterale = 4,5 m;

  • •  retragerile minime față de limita posterioară = 9 m;

  • •   circulațiile și accesele: din str. Turturicii;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Turturicii.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte


Jr. AurorNr. 652 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)