Hotărârea nr. 649/2017

Hotărârea 649/2017 - Alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă din România – Filiala Cluj, în vederea organizării Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgență.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofa din România-Filiala Cluj, în vederea organizării Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgență

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă din România-Filiala Cluj, în vederea organizării Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgență -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 147493 din 20.04.2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofa din România-Filiala Cluj, în vederea organizării Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgență, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofa din România-Filiala Cluj, în vederea organizării Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgență, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conform art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.

(2) Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alin. 1.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția și Medicală.

Nr. 649 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)