Hotărârea nr. 645/2017

Hotărârea 645/2017 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Music Camp International, în vederea organizării Taberelor Music Camp Incluzive la Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Music Câmp International, în vederea organizării Taberelor Music Câmp Incluzive la Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Music Câmp International, în vederea organizării Taberelor Music Câmp Incluzive la Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Mihaela Rodi ca Suciu, Rareș Petru Ferdean, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 147623 din 24.03.2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Music Câmp International, în vederea organizării Taberelor Music Câmp Incluzive la Cluj-Napoca, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Music Câmp International, în vederea organizării Taberelor Music Câmp Incluzive la Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conform art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.

(2) Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alin. 1.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială

și Medicală.Nr. 645 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)