Hotărârea nr. 644/2017

Hotărârea 644/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 269/2017 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 269/2017 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 269/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Adresa nr. 1.864/10.04.2017 a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, înregistrată la Direcția de Asistență Socială și Medicală sub nr. 180.898/12.04.2017, prin care se solicită suplimentarea statului de funcții cu 85 posturi și aprobarea organigramei aferente;

Analizând Referatul nr. 182.713/804/13.04.2017 al Serviciului Resurse Umane, salarizare din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune modificarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 269/2017 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază;

în baza prevederilor art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ART. I. Se aprobă modificarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 269/2017, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 269/2017 rămân neschimbate.

ART. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca și Direcția de Asistență Socială și Medicală.


arul munic/piului,


Nr. 644 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția de Asistență Socială și Medicală


STAT DE FUNCȚII

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl MEDICALĂ organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Cod

Compartimentul de muncă Denumirea funcției

(clasă, grad, treaptă)

Nivc stuc

Funcționari publici

Personal contractual

Total posturi

Total

din care

Total

din care

conduc.

execuție

conduc.

execuție

conduc.

execuție

80

Director executiv

S

1

1

1

801

Serviciul Protecție Socială

14

1

13

2

2

1

15

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

S

3

3

3

Inspector l/S

S

7

7

7

Inspector l/P

S

3

3

3

Inspector de specialitate/IA

S

1

1

1

Inspector de specialitate/D

S

1

1

1

801.1

Centrul de Incluziune Socială

5

5

5

Asistent social

S

2

2

2

Psiholog

S

2

2

2

Consilier juridic 1

S

1

1

1

802

Serviciul Asistența Persoanelor cu Dizabifități

10

1

9

5

5

1

14

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

S

4

4

4

Inspector l/S

S

1

1

1

Inspector l/P

S

4

4

4

Inspector de specialitate/IA

S

1

1

1

Inspector de specialitate/l

S

1

1

1

Inspector de specialitate/l 1

S

3

3

3

803

Serviciul Protecția Copilului și Familiei

9

1

8

1

8

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

2

2

2

Inspector l/S

s

2

2

2

Consilier l/A

s

1

1

1

Inspector l/A

s

2

2

2

Consilier l/D

s

1

1

1

804

Serviciul Resurse Umane Salarizare

9

1

8

3

3

1

11

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

4

4

4

Consilier juridic l/S

s

1

1

1

Inspector l/P

s

2

2

2

Inspector l/A

s

1

1

1

Inspector de specialitate/IA

s

1

1

1

Referent/IA

SSD

1

1

1

Referent/IA

M

1

1

1

Asistent personal

M/G

650

650

650

805

Serviciul Achiziții Publice și Logistică

3

1

2

12

12

1

14

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

S

1

1

1

Consilier l/A

S

1

1

1

Inspector de specialitate/IA

S

1

x' vh

Ă Az

X 1

Inspector de specialitate/ll

S

2

_

2

Referent IA

M

2

M

țjS

\ * V

Referent 1

M

1

1

/

Șofer

G

3

3

3

Muncitor calificat I

G

1

1

1

Portar

G

2

2

2

806

Serviciul Cabinete Medicale

180

1

179

1

179

Șef serviciu

S

1

1

1

Medic primar

S

28

28

28

Medic specialist

S

12

12

12

Medic

S

18

18

18

Asistent medical pr

S

32

32

32

Asistent medical

S

1

1

1

Asistent medical pr

SSD

1

1

1

Asistent medical pr

PL

63

63

63

Asistent medical

PL

16

16

16

Soră medicală pr

M

1

1

1

Registrator medical PR

M

3

3

3

Statistician medical

M

1

1

1

Mediator sanitar

M

1

1

1

îngrijitor

G

2

2

2

807

Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget

9

1

8

1

8

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

S

3

3

3

Inspector l/S

S

1

1

1

Consilier l/P

S

1

1

1

Inspector l/P

S

1

1

1

Consilier l/D

S

1

1

1

Referent lll/S

M

1

1

1

808

Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară

8

1

7

2

2

1

9

Sef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

S

2

2

2

Inspector l/S

S

3

3

3

Inspector l/P

S

1

1

1

Expert l/A

s

1

1

1

Inspector de specialitate/ll

s

1

1

1

Expert local romi

s

1

1

1

809

Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice

7

1

6

1

6

Șef serviciu

s

1

1

1

Medic specialist

s

1

1

1

Asistent social

s

2

2

2

Psiholog

s

1

1

1

Asistent medical

PL

1

1

1

Inspector de specialitate/l

S

1

1

1

809.1

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1

9

9

9

Inspector specialitate/lA

S

1

1

1

Inspector specialitate/ll

S

2

2

2

Kinetoterapeut

s

1

1

1

Asistent medical (fizioterapeut)

PL

1

1

1

Referent/ IA

M

1

1

1

Referent/I

M

1

1

1

Magaziner

M

1

1

1

îngrijitor

G

1

1

1

809.2

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2

9

9

9

Referent/IA

SSD

1

1

1

Kinetoterapeut

S

1

1

1

Inspector de specialitate/IA

S

1

1

1

nspector de specialitate/ll

S

1

1

1

Psiholog (Psihoterapeut)

S

1

1

1

Asistent medical (fizioterapeut)

PL

1

1

1

îngrijitor

G

2

2

2

Muncitor calificat III

G

1

1

1

809.3

Compartiment îngrijiri la domiciliu

30

30

30

l'îngrijitori la domiciliu

M/G

30

30

30

810

Centrul de Zi "Țara Minunilor"

11

1

10

1

10

Șef centru

S

1

1

1

Asistent social

S

1

1

1

Inspector de specialitate I

S

1

1

1

Psihopedagog

S

1

1

1

Logoped

S

2

2

2

Psiholog

S

1

1

1

Asistent medical

PL

1

1

1

Educator

M

1

1

1

Muncitor calificat II

G

1

1

1

îngrijitor I

G

1

1

1

811

Centrul de Servicii Socio-Medicale

13

1

12

1

12

Șef centru

S

1

1

1

Inspector de specialitate IA

S

1

1

1

Inspector de specialitate II

s

1

1

1

Asistent social pr

s

1

1

1

Medic specialist

s

1

1

1

Kinetoterapeut pr

s

2

2

2

Psihopedagog soc

s

1

1

1

Psiholog pr

s

1

1

1

Maseur

PL

2

2

2

Asistent fiziokinetoterapie

SSD

1

1

1

îngrijitor

G

1

1

1

812

Centrul Social de Urgență

10

1

9

1

9

Șef centru

S

1

1

1

Asistent social

S

1

1

1

Psiholog

S

1

1

1

Asistent medical

PL

1

1

1

Agent de pază (Guard)

G/IV

4

4

4

îngrijitor

G

1

1

1

Infirmier

M

1

1

1

813

Centrul de Găzduire Temporară

12

1

11

1

11

Șef centru

S

1

1

1

Asistent social

s

1

1

1

Psiholog

s

2

2

2

Inspector de specialitate/IA

s

1

1

1

Asistent medical pr

PL

1

1

1

Agent de pază (Guard)

G/M

5

5

5

Muncitor calificat I

G

1

1

1

82

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Funcții de conducere

48

48

48

Funcții de execuție

830

830

830

TOTAL Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

878

48

830

48

830

Total posturi aparat propriu

63

8

55

960

6

954

14

1009

TOTAL GENERAL: 1901

63

8

55

1838

54

1784

62

1839

Nr. total de funcții publice

63

Nr. total de funcții publice de conducere

8

Nr. total de funcții publice de execuție

55

Nr. total de funcții contractuale de conducere

6

Nr. total de funcții contractuale de execuție

954

Nr. total de funcții contractuale

960

Nr. total de posturi la DASM din care 650 posturi AP

1.023

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Nr. total de funcții contractuale de conducere

48

Nr. total de funcții contractuale de execuție

830

Nr. total de posturi la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

878

Nr. total de funcții în instituție

1.901

Notă: Statul de funcții și Organigrama Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca fac parte integrantă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială și MedicalăSPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA

400139 Cluj-Napoca, Str. Tâbâcarilor nr .11

Tel.: 0735-406.101 Tel/fax: 0264-437.049, 437.075

e-mail: office@scmcj.ro www.scmcj.ro

Cod fiscal: 4547117

CONT RO28TREZ 2165041XXX007207STAT DE FUNCȚII

Cod

Compartimentul de munca/ Denumirea funcției

Nivel studii

Nivel studii

Posturi existente

din care

Total

de conducere

de execuție

Comitetul director

4

0

4

Manager

S

S

1

0

1

Director medical

S

s

1

0

1

Director financiar-contabil

s

s

1

0

1

Asistent sef unitate

s

s

1

0

1

Secția Clinica Medicina Interna

2

41

43

Medic sef secție

s

s

1

0

1

Medic primar

s

s

0

3

3

Medic specialist

s

s

0

2

2

Asistent medical PR

s

s

1

1

2

Asistent medical PR

PL

PL

0

9

9

Asistent medical

PL

PL

0

7

7

Infirmiere

G

G

0

15

15

Ingrijtoare

G

G

0

4

4

Secția Clinica Cardiologie

2

26.5

28.5

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

1

1

Medic specialist

S

S

0

1.5

1.5

Asistent medical PR

S

S

1

4

5

Asistent medical PR

PL

PL

0

2

2

Asistent medical

PL

PL

0

5

5

Asistent medical PR

M

M

0

1

1

Infirmiere

G

G

0

10

10

îngrijitoare

G

G

0

2

2

Secția clinica geriatrie-gerontologie

2

14

16

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

0.5

0.5

Medic spec.

S

s

0

0.5

0.5

Asistent medical PR

S

s

1

0

1

Asistent medical PR

PL

PL

0

3

3

Asistent medical

PL

PL

0

4

4

Infirmiere

G

G

0

6

6

Centrul de Hemodializa

2

26

28

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

s

0

2

2

Medic specialist

S

s

0

1

1

Inginer aparatura medicala

s

s

0

1

1

Asistent medical PR

s

s

1

3

Zer

Asistent medical PR

PL

PL

0

11

h*/;-Tehnician aparatura medicala PR

PL

PL

0

2

2

Infirmiere

G

G

0

6

6

Secția Clinica Chirurgie generala

2

53

55

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

7.5

7.5

Medic specialist

S

S

0

2.5

2.5

Asistent medical PR

S

S

0

14

14

Asistent medical PR

PL

PL

1

4

5

Asistent medical

PL

PL

0

7

7

Infirmiere

G

G

0

13

13

îngrijitoare

G

G

0

5

5

Compartiment neurologie

1

19

20

Medic spec.

S

S

0

1

1

Asistent medical PR

s

S

1

3

4

Asistent medical PR

PL

PL

0

1

1

Asistent medical

PL

PL

0

4

4

Infirmiere

G

G

0

9

9

îngrijitoare

G

G

0

1

1

Secția Clinica Urologie

2

29

31

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

2.5

2.5

Medic specialist

S

S

0

0.5

0.5

Asistent medical PR

S

s

0

4

4

Asistent medical PR

PL

PL

1

4

5

Asistent medical

PL

PL

0

5

5

Infirmiere

G

G

0

11

11

îngrijitoare

G

G

0

2

2

Secția Clinica ATI

2

67

69

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

4.5

4.5

Medic specialist

s

S

0

10

10

Psiholog

s

S

0

0.5

0.5

Asistent medical PR

s

S

1

10

11

Asistent medical PR

PL

PL

0

11

11

Asistent medical

PL

PL

0

9

9

Infirmiere

G

G

0

18

18

îngrijitoare

G

G

0

4

4

Secția psihiatrie cronici 1

2

33

35

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

1

1

Medic specialist

S

S

0

1

1

Psiholog PR

S

S

0

1

1

Asistent medical PR

s

s

1

9

10

Asistent social PR

s

s

0

1

1

Asistent medical PR

PL

PL

0

2

2

Registrator medical

M

M

0

1

1

Infirmiere

G

G

0

15

15

îngrijitoare

G

G

0

2

2

Secția psihiatrie cronici II

2

30

32

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

1

1

Psiholog PR

S

S

0

1

1

Asistent medical PR

S

s

1

6

7

Asistent medical PR

PL

PL

0

1

1

Asistent medical

PL

PL

0

4

4

Registrator medical

M

M

0

1

1

Infirmiere

G

G

0

15

15

ngrijitoare

G

G

0

1

1

Compartiment psihiatrie acuti

1

15

16

Medic specialist

S

S

0

1

1

Asistent medical PR

S

S

0

3

3

Asistent medical

PL

PL

1

4

5

Infirmiere

G

G

0

5

5

îngrijitoare

G

G

0

2

2

Compartiment Primiri Urgente

1

35

36

Medic specialist

S

S

0

6

6

Asistent medical PR

S

S

1

1

2

Asistent medical PR

PL

PL

0

4

4

Asistent medical

PL

PL

0

7

7

Registrator med.

M

M

0

3

3

Infirmiere

G

G

0

10

10

îngrijitoare

G

G

0

4

4

Bloc operator

1

51

52

Asistent medical PR

S

S

0

12

12

Asistent medical

S

S

0

1

1

Asistent medical PR

PL

PL

1

5

6

Asistent medical

PL

PL

0

14

14

Asistent medical deb.

PL

PL

0

1

1

Infirmiere

G

G

0

14

14

îngrijitoare

G

G

4

4

Compartiment de prevenire si control infecții nozocomiale

1

5

6

Medic primar

S

S

0

1

1

Medic specialist

S

S

0

2

2

Asistent medical PR

PL

PL

1

0

1

Asistent medical

PL

PL

0

2

2

Laborator analize medicale

2

22

24

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

2

2

Chimist PR

s

s

0

1

1

Biolog

s

s

0

1

1

Asistent medical

SSD

SSD

0

1

1

Asistent medical PR

PL

PL

1

12

13

Asistent medical

PL

PL

0

2

2

Registrator medical

M

M

0

1

1

îngrijitoare

G

G

0

2

2

Laborator radiologie si imagistica medicala

2

31

33

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

s

S

0

2

2

Medic specialist

s

S

0

6

6

Fizician

s

S

0

1

1

Tehnician PR

s

S

0

2

2

Tehnician

s

S

0

6

6

Asistent medical PR

PL

PL

1

3

4

Asistent medical

PL

PL

0

5

5

Registrator medical

M

M

0

2

2

ngrijitoare

G

G

0

4

4

Laborator anatomie patologica

2

5.5

7.5

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

1

1

Medic specialist

S

S

0

0.5

0.5

Asistent medical PR

PL

PL

1

1

2

Registrator medical PR

M

M

0

1

1

Autopsier

M

M

0

1

1

ngrijitoare

G

G |       0

1

1

Comaprtiment endoscopie

0

6

6

Asistent medical PR

S

S

0

1

1

Asistent medical

S

S

0

3

3

Infirmiere

G

G

0

2

2

Unitate de transfuzii sanguine

1

4

5

Asistent medical PR

S

S

1

1

2

Asistent medical

S

S

0

3

3

Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

0

2

2

Medic primar

S

S

0

1

1

Asistent medical

PL

PL

0

1

1

Serviciul de management al Calitatii

1

4

5

Medic specialist

S

S

0

1

1

Consilier juridic

S

S

1

0

1

Economist

S

S

0

1

1

Asistent medical PR

S

S

0

1

1

Asistent medical PR

PL

PL

0

1

1

Compartiment statistica medicala

0

2

2

Statistician medical PR

M

M

0

1

1

Statistician medical

M

M

0

1

1

Farmacie

1

7

8

Farmacist primar sef

S

S

1

0

1

Farmacist primar

S

S

0

2

2

Asistent medical PR

PL

PL

0

3

3

Asistent medical

PL

PL

0

1

1

îngrijitoare

G

G

0

1

1

Sterilizare

0

0

0

Asistent medical PR

PL

PL

0

0

0

Asistent medical

PL

PL

0

0

0

Posturi comune pe spital

0.0

32.0

32.0

Inginer aparatura medicala

S

S

0

2

2

Brancardieri

G

G

0

24

24

Garderobier

M

M

0

2

2

îngrijitoare

G

G

0

1

1

Lenjereasa

G

G

0

3

3

TESA+INTRETINERE

8

41

49

Serviciul tehnic, întreținere

2

9

11

Sef serviciu Tehnic,întreținere

S

S

1

0

1

Sef echipa muncitori

M

M

1

0

1

Electrician

M

M

0

1

1

Instalator

M

M

0

2

2

Tamplar

M

M

0

1

1

Zugrav

M

M

0

1

1

Lacatus

M

M

0

1

1

Liftier

M

M

0

3

3

Serviciul administrativ, Investiții

1

14

15

Sef serviciu Administrativ,Investiții

S

S

1

0

1

Agenti de paza

G

G

0

10

10

Șofer autosanitara

M

M

0

1

1

Șofer

M

M

0

3

3

Serviciul RUNOS

1

6

7

Sef serviciu Runos

S

S

1

0

1

Economist IA

S

S

0

4

4

Referent IA

S

S

0

1

1

nformatician

S

S

0

1

1

Birou Achiziții

1

3

4

Sef birou Achiziții

S

s

1

0

1

Economist IA

S

s

0

1

1

Inginer IA

s

s

0

1

1

Referent

M

M

0

1

1

Birou aprovizionare

1

3

4

Sef birou Aprovizionare

S

s

1

0

1

Economist IA

S

s

0

1

1

Economist 1

S

s

0

1

1

Manipulant marfa

G

G

0

1

1

Birou Contabilitate

1

3

4

Sef birou Contabilitate

S

S

1

0

1

Economist IA

S

S

0

2

2

Economist 1

S

S

0

1

1

Birou Financiar

1

3

4

Sef birou Financiar

S

S

1

0

1

Economist IA

S

S

0

2

2

Casier IA

M

M

0

1

1

Bloc alimentar

2

9

11

Asistent dietetica

S

S

0

1

1

Asistent dietetica

PL

PL

0

1

1

Sef echipa bucătărie

M

M

2

0

2

Bucatareasa

G

G

0

6

6

Muncitor necalificat

G

G

0

1

1

Ambulator integrat spitalului

1.0

72.0

73.0

Medic primar

S

S

0

15.5

15.5

Medic specialist

S

S

0

9

9

Medic rezident

S

S

0

1

1

Psiholog

S

S

0

1

1

Kinetoterapeut

S

S

0

7

7

Profesor CFM

SSD

SSD

0

2

2

Asistent medical PR

S

S

1

7

8

Asistent medical PR

PL

PL

0

12.5

12.5

Asistent medical

PL

PL

0

12

12

Sora medicala

M

M

0

1

1

îngrijitoare

G

G

0

4

4

Birou unic de internări

1

13

14

Registrator medical PR

PL

PL

1

5

6

Registrator medical

PL

PL

0

8

8

Cabinet planificare familiala

0

1

1

Medic specialist

S

S

0

1

1

TOTAL

48.0

696.0

744.0

Rezidenti

0

134

134

Medici rezidenti an 1

S

S

0

37

37

Medici rezidenti an II

s

S

0

9

9

Medici rezidenti an III

s

S

0

5

5

Medici rezidenti an IV

s

s

0

7

7

Medici rezidenti an V

s

s

0

3

3

Farmaciști rezidenti an 1

s

s

0

19

19

Farmaciști rezidenti an II

s

s

0

25

25

Farmaciști rezidenti an III

s

s

0

29

29

TOTAL

48.0

830.0

878.0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

CENTRUL DE HEMODIALIZA

COMPARTIMENT DE PRIMIRE URGENTE

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

FARMACIE , LABORATOR FARMACEUTIC


AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI-Medicina interna,ORL,Oftalmologie,Dermatovenero-logie, Chirurgie,Psihiatrie,Psihiatrie cronici, Alergologie-imunologie, Obstetrica -ginecologie,Urologie,Endocrinologie,Ortopedie si traumatologie, Neurologie, Cardiologie, Hematologie, Geriatrie si gerontologie, Psihologie, Gastroenterologie, Medicina muncii, Nefrologie, Reumatologie, Boli infectioase, Pneumologie, Laborator de recuperare,medicina fizica si balneologie, Compartiment expl.functionale, Săli tratament/Punct de recoltare, Fișier. 1+72


STRUCTURI FUNCTIONALE:Statie sterilizare, Bloc operator,

Endoscopie, Diabet zaharat, Planificare familiala, Oncologie medicala, Garderoba,BCL, Bloc Alimentar 7+9Q


MEDICI SI FARMACIȘTI REZIDENTI


174

BIROU FINANCIAR,

1+3

BIROU CONTABILITATE

1+3   -SERVICIU ADMINISTRATIV-INVESTITII,TRANSPORT, PAZA, ARHIVA


1+14