Hotărârea nr. 642/2017

Hotărârea 642/2017 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 15 (prima convocare) și, respectiv, 19.05.2017, ora 15 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 15:00 (prima convocare) și, respectiv, 19.05.2017, ora 15:00 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 15:00 (prima convocare) și, respectiv, 19.05.2017, ora 15:00 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 202.222/44.10, din 27.04.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează domnul Gliga Florin, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 15 (prima convocare) și, respectiv, 19.05.2017, ora 15 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

lit. a) 1. Călian Petru, administrator;

  • 2. Cadiș Mihai, administrator;

  • 3. Niloș Angela Adela, administrator;

  • 4. Rad Vasile Daniel, administrator;

  • 5. Lorinczi Zoltan, administrator; cu o durată a mandatelor de șase luni, cu modificarea corelativă a actului constitutiv.

Lit. b) 1. Macovei Vasile Dan, administrator provizoriu;

2. Cozea Marinela Corina, administrator provizoriu, cu o durată a mandatelor de patru luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum șase luni, în conformitate cu O.U.G. 109/2011.

Art. 2. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală ordinară a acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Gliga Florin, Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.


reședințele Ședință,Nr. 642 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi, prin vot secret)