Hotărârea nr. 638/2017

Hotărârea 638/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren – aferentă obiectivului de investiții: Acces din str. Oașului la Cartier Lomb din municipiul Cluj-Napoca – între km: 1+450 – 1+660”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren - aferentă obiectivului de investiții: Acces din str.

Oașului la Cartier Lomb din municipiul Cluj-Napoca- între km: 1+450-1+660”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren - aferentă obiectivului de investiții: Acces din str. Oașului la Cartier Lomb din municipiul Cluj-Napoca- între km: 1+450-1+660 ” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 189036/441/19.04.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren - aferentă obiectivului de investiții: Acces din str. Oașului la Cartier Lomb din municipiul Cluj-Napoca- între km: 1+450-1+660

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren - aferentă obiectivului de investiții: Acces din str. Oașului la Cartier Lomb din municipiul Cluj-Napoca- între km: 1+450-1+660”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția Economică.Nr. 638 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 638/2017


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren - aferentă obiectivului de investiții:

Acces din str. Oașului la Cartier Lomb din municipiul Cluj-Napoca- între km: 1+450-1+660”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Lomb f.n.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general,

4.094.496,11 lei (fără TVA),

din care C+M:     3.416.550,71 lei (fără TVA)

Caracteristici tehnice

Lucrări de sprijinire: Zid de sprijin fundat pe piloți pe două rânduri Lzld=135m.

Lucrări de drenaj a taluzului: Drenuri forate orizontal: 680 ml;

Lucrări de reprofilare a taluzului

Lucrări de eliminare a deformațiilor din corpul drumului principal: Piloți de îndesare 594,30 mc Carosabil: piatră spartă

Dispozitive de scurgere a apelor: Rigola în fața zidului de sprijin : 210 ml, guri de scurgere : 30 buc .

Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local Durata de realizare a investiției: 6 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.S.C. CDWSTRUCT C.D.P. S.R.L.

.J24/77S/E0CIB. CUI RO E377D537

Adrese sli Plopilor, nr. 73. bloc P I I. =c I. apl. 2, ClL'j-l'JepDCE-, jud Cluj

Tel 1 + 4)07 4C23 I 757. Fex. | + 4 |03 S2S I 4078. e-mEil. cansfrucl.cdpi 'gmail.com Car>r R’OSBBIRLljSoD i 2D2I? 3 S I 87XX deschis l& Banca Ton silve mă C:uj-Napoc& seu f?CJ527REZ-4355G6SXXX0CJSE" 3 deschis le îreooreriB Bais Mere

ISd'90dî::200S ISOW’M


Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție

CONSOLIDARE ZONA SUPUSA ALUNECĂRILOR DE TEREN AFERENTA OBIECTIVULUI „ACCES DIN STRADA OAȘULUI LA CARTIERUL LOMB DIN CLUJ-NAPOCA"

Cota TVA '     19%

mii lei/mii euro la cursul BNR

t                                     .. .

4.5515

din data de

L - ■

|    14-Mar-17

Nr.

Denumirea capitolelor și a

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de lucrări

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPIiOLUL 1 - Cheltuieii pentru obținerea și amena

jarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

26.11100

5.73679

4.96109

31.07209

6.82678

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților .

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 1

26.11100

5.73679

4.96109

31.07209

6.826/8

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL

CAPITOL 2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

107.00000

23.50873

20.33000

127.33000

27.97539

3.1.1

Studii de teren

37.00000

8.12919

7.03000

44.03000

9.67373

3.1.1.1

Studiu topografic

2.00000

0.43942

0.38000

2.38000

0.52290

3.1.1.2

Studiu geotehnic

35.00000

7.68977

6.65000

41.65000

9.15083

3.1.1.3

Studiu hidrologic

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.1.3

Alte studii specifice - Urmărire si măsurare piezo-inclinometrica cf. regulament

70.00000

15.37955

13.30000

83.30000

18.30166

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5.00000

1.09854

0.95000

5.95000

1.30726

3.3

Expertizare tehnica

5.00000

1.09854

0.95000

5.95000

1.30726

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CbSSTRUCT

CDPXC^


S.C. COhîSTRUCT C.Q.P. S.R.L. E4/77S/2DOS. Cil I 90 E377Q637


Adresa sir Plopilor, nr. 7 3. bloc P I I. sc I. api 2. Cluj-Nepoct. jud Cluj

Tel: |+4|074023 I 7S7. Fex: I+4I03E28 14073 e-meil cansliucl.cdpi gmail.cam

Lonr I?09£ET£,l0660 1 202R39 I 87'XX deschis Ie S&nca Trenoilvtinb Cluj-Napoca s&u PG5c7f?E2A!265C'6SXXXEi06E 73 deschis la Tiesorene Baie Mere

3.5

Proiectare

100.00000

21.97.078

19.00000

119.00000

26.14523

3.5.1

Tema de proiectare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5.3

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

35.00000

7.68977

6.65000

41.65000

9.15083

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

5.00000

1.09854

0.95000

5.95000

1.30726

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

20.00000

4.39416

3.80000

23.80000

5.22905

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

40.00000

8.78831

7.60000

47.60000

10.45809

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.7

Consultanță

30.00000

6.59123

5.70000

35.70000

7.84357

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

20.00000

4.39416

3.80000

23.80000

5.22905

3.7.2

Auditul financiar

10.00000

2.19708

1.90000

11.90000

2.61452

3.8

Asistență tehnică

50.00000

10.98539

9.50000

59.50000

13.07261

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

15.00000

3.29562

2.85000

17.85000

3.92178

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

10.00000

2.19708

1.90000

11.90000

2.61452

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5.00000

1.09854

0.95000

5.95000

1.30726

3.8.2

Dirîgentie de șantier

35.00000

7.68977

6.65000

41.65000

9.15083

TOTAL CAPITOL 3

297.00000

65.25321

56.43000

353.43000

77.65132

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3356.87100

737.53070

637.80549

3994.67649

877.66154

4.1.1

Lucrări de sprijinire - zid de sprijin fundat pe piloti

1390.16250

305.42953

264.13088

1654.29338

363.46114

4.1.2

Lucrări de drenaj a taluzului

1076.89500

236.60222

204.61005

1281.50505

281.55664

4.1.3

Lucrări de reprofilare a taluzului

567.00000

124.57432

107.73000

674.73000

148.24344

4.1.4

Lucrări de eliminare a deformatiilor din corpul drumului principal

98.05950

21.54444

18.63131

116.69081

25.63788

4.1.5

Refacere carosabil nivel piatra sparta

181.25400

39.82292

34.43826

215.69226

47.38927

4.1.6

Dispozitive de scurgere a apelor

43.50000

9.55729

8.26500

51.76500

11.37317

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

isOSTOtM IS0101:2004

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

o.ooooo

0.00000

C.COOQQ

0.00000

0.00000

4.5

Datări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

o.ooooo

4.6

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

O^OOOOQ’

0.00000

TOTAL CAPITOL 4

3356.87100

737.53070

637.80549

3994.67649

877.66154

CAPITOLUL 5 - Aîte cheStuseSi

5.1

Organizare de șantier

33.56871

7.37531

6.37805

39.94676

8.77662

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

33.56871

7.37531

6.37805

39.94676

8.77662

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2

Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului

39.29033

8.63239

0.00000

39.29033

8.63239

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - conf legea 10/95 (0,5%)

17.08275

3.75321

0.00000

17.08275

3.75321

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții - conf legea 10/95 (0,1%)

3.41655

0.75064

0.00000

3.41655

0.75064

5.2.4

Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%)

17.08275

3.75321

0.00000

17.08275

3.75321

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (0,05%)

1.70828

0.37532

0.00000

1.70828

0.37532

|      5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

341.65507

75.06428

64.91446

406.56953

89.32649

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL C

AFITOL 5

414.51411

91.07198

71.29252

485.80663

106.73550

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnoiogice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 6

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL GENERAL

4094.49611

899.59269

770.48910

4864.98521

1068.87514

Din care C + M

3416.55071

750.64280

649.14463

4065.69534

893.26493


S.c CGNSTRUCT C.D.P. £.^L.

J2 4/'~_9/cD03. CU! RO E3770537 Adrese sfr Flapilcr. or. 73. blDc P I I. sc I. spl 2. CIuj-Ne-pdce. juo Cluj

TeI-1+41074023 I 7S7. Fex. I+4IC3628 I 4678. e-itiei! canstrucl.cdpi gmail.cair Câni R09BBÎPLQ66G l 2O2R39 I S7X.X deschis l& Buncu TiBnsilvsriis Ciuj-KJ&pace s&u l?G5 2TRE24 j65069XXXtjQ5E 73 deschis Ib Țrezoreri& Bb'b M&re