Hotărârea nr. 637/2017

Hotărârea 637/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare pasaj denivelat DN 1 km 480+900 (Nod N).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

REABILITARE PASAJ DENIVELAT DN 1 KM 480+900 (NOD N)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "REABILITARE PASAJ DENIVELAT DN 1 KM 480+900 (NOD N);

Analizând Referatul nr. 213091/441 din 05.05.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE PASAJ DENIVELAT DN 1 KM 480+900 (NOD N), conținând principalele caracteristici și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE PASAJ DENIVELAT DN 1 KM 480+900 (NOD N)”, conținând caracteristicile principale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Președinte de ședință,

:>Dan Ștefan Tarcea


Nr.637 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA

NR. 637/16.05.2017


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

REABILITARE PASAJ DENIVELAT DN 1 KM 480+900 (NOD N)

TITULAR:    Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Caracteristicile principale ale construcției din cadrul obiectivului de investiții:

  • •  Lungimea totală a pasajului este de 51,3 m.

  • •  In profil transversal pasajul are partea carosabila de lățime 18.50 m, pista de cicliști 2.00 m lățime, doua trotuare de l,00m .

  • •  Infrastructura este alcatuita din 2 culei masive din beton, fundate direct, cu ziduri intoarse in lungime de 9.10 m fiecare.

  • •  Suprastructura este alcatuita din 9 grinzi prefabricate din beton precomprimat cu armatura postantinsa.

Valoarea totală a investiției, fără TVA 4.510 ,33 - mii LEI

din care, construcții-montaj:     3.889,19- mii LEI

Durata de realizare a investiției este de 9 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.