Hotărârea nr. 635/2017

Hotărârea 635/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare, demolare parțială, reconstruire, reparații capitale, compartimentare și mansardare imobil birouri B-dul Eroilor nr. 21-str. Iuliu Maniu nr. 16”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

REABILITARE PASAJ SUPERIOR DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "REABILITARE PASAJ SUPERIOR DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară);

Analizând Referatul nr. 213096 /441din 05.05.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: REABILITARE PASAJ SUPERIOR DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară), conținând principalele caracteristici și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE PASAJ SUPERIOR DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară)”, conținând caracteristicile principale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 636 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca Direcția Tehnică

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA

NR. 636/ 16.05.2017


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

REABILITARE PASAJ SUPERIOR DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară)

TITULAR:    Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:    Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Caracteristicile principale ale construcției din cadrul obiectivului de investiții:

  • •  In profil transversal pasajul va avea partea carosabila de lățime 17.00 m, doua trotuare de 1,50 m lățime si o pista de biciclete de 2,00 m lățime .

  • •  Lungimea totala a pasajului este, in axul drumului, de 138.20 m.

  • •  Pasajul va avea prevazuti parapeti de siguranța si pietonali.

Valoarea totală a investiției, fără TVA 11.520,83 mii LEI

din care, construcții-montaj:       10.018,74 mii LEI

Durata de realizare a investiției este de 7 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


CORț

CDP


rRUCT


S C. CONSTRUCT C.D.P. S R L. i2«/7'9/eooe. cui eo 23770537


Adfcso st: Plopilor, ni 73. bloc PI I . sc l.opl 2. Cluj-Napoco. jud Cluj Tel 1 + ^107 ^0E3 I 757. Fes H^|03628 I 4678. e-mod conslrucl cdp< gmoi- tom Cont R09EBTRL056D i 20SR32 I 87XX deschis la Banca 1 lansilvaniB Cluj-Wapoce cel’

R0S2TReZa36SQ59XXX006673 deschis Io Trezorerie Bare Mere

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiție

PASAJ SUPERIOR DN1F KM 1+500 (STR. LOCOMOTIVEI)

Cota TVA        19%

mii lei/mii euro ia cursul BNR

4.5515

din data de

14-Mar-17

Nr.

Denumirea capitolelor și a

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de lucrări

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitarilor

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 1

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.2

Documentarii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10.00000

2.19708

1.90000

11.90000

2.61452

3.3

Expertizare tehnica

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Proiectare

133.00000

29.22114

25.27000

158.27000

34.77315

3.5.1

Tema de proiectare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5.3

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

27.80500

6.10898

5.28295

33.08795

7.26968

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

a vizelor/acord u rilor/a utorizați ilor

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

50.00000

10.98539

9.50000

59.50000

13.07261

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

55.19500

12.12677

10.48705

65.68205

14.43086

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.7

Consultanță

110.00000

24.16786

20.90000

130.90000

28.75975


S.C CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.


J24/779/200P. CUI PO 23770637

Adrese slr Piapilor. nr 73. bloc PI I. sc I. spl 2. Cluj-Nepcce. jud Cluj Tel [+4107^(023 I 7S7. Fax |-f-4|03626 I 4078. c-moil ccnsfrucl cop< grr.oil co.t Con! RO9S0TRLD66O l 202P39'87 XX deschis le Banca Transilvanie Ckij-Nopcce teu R0527RC24365069XXXC0S573 deschis le Trczcieuo Baie Mare

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

90.00000

19.77370

17.10000

107.10000

23.53070

3.7.2

Auditul financiar

20.00000

4.39416

3.80000

23.80000

5.22905

3.8

Asistență tehnică

132.00000

29.00143

25.08000

157.08000

34.51170

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.8.2

Dirigentie de șantier

132.00000

29.00143

25.08000

157.08000

34.51170

TOTAL CAPITOL 3

385.00000

84.58750

73.15000

458.15000

100.65912

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

9919.54354

2179.40097

1884.71327

11804.25681

2593.48716

4.1.1

Pasaj Locomotivei

9919.54354

2179.40097

1884.71327

11804.25681

2593.48716

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 4

9919.54354

2179.40097

1884.71327

11804.25681

2593.48716

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

99.19544

21.79401

18.84713

118.04257

25.93487

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

99.19544

21.79401

18.84713

118.04257

25.93487

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2

Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului

115.21550

25.31374

0.00000

115.21550

25.31374

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții -conf legea 10/95 (0,5%)

50.09369

11.00597

0.00000

50.09369

11.00597

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții - conf legea 10/95 (0,1%)

10.01874

2.20119

0.00000

10.01874

2.20119

5.2.4

Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%)

50.09369

11.00597

0.00000

50.09369

11.00597

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (0,05%)

5.00937

1.10060

0.00000

5.00937

1.10060

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1001.87390

220.11950

190.35604

1192.22994

261.94220

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 5

1216.28483

267.22725

209.20317

1425.48800

313.19082


SC. CONSTRUCT C.D.P. S R L.


J24/779/200B. CUI RG 23770S37

Adresa slr Plopilor, nr 73. bice PI l.sc l.apl 2. Cluj-tJopcca./ud Cluj Tel 1+^107^1023 I 7S7. Fox t+AJ03b2B 1 3878. c-mai! conslrucl cdp< gma»:cG.T< Cont R0988TRL056G l 202R39 1 S7XX descins la Banca Transilvania Cluj-Napoca eu R052TRCZ336S069XXX006673 deschis la Trexoicna Gaia l<Xe/e

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 6

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL GENERAL

11520;82837

<2

21'7.06544

■ i3B8/.’8'Ș<8'l.

3007.33710

Din care C + M

10018.73897

2201.19498

1903.56040

11922.29937

2619.42203S.C CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

12^/779/2008. CUI RO 23770537

Adresa sh Plcpilor. ni 7 3. bloc PI I. sc 1. opt 2. CUj-fJespoco. jud Ck»j

Tei [ + 4107 4023 I 7S7. Fox [ + 4103628 1 4878. c-ms;! canslrucl cdpi gmer' cot Cent P09EBTRL0660 t 202P39 I 87XX dccchis le Ecnco Iian&ilvonio CIuj-Mapora ‘ bxj R052TREZ436SQS9XXX006673 deschis le Irezcierie Bem Mare

ISO9ML20M SOKKttfM


S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI "PASAJ SUPERIOR DN1F KM 1+500 (STR. LOCOMOTIVEI)"

Nr

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

crt.

DE CHELTUIELI

Lei

Lei

Mii lei

1

2

3

4

5

Cap. 4

- Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

9919543.54

1884713.27

11804256.81

4.1.1.

Lucrări la infrastructura

772935.96

146857.83

919793.79

4.1.2.

Lucrări la suprastructura

2389312.44

453969.36

2843281.80

4.1.3.

Lucrări la rampele de acces

2253131.73

428095.03

2681226.75

4.1.4.

Arhitectura

3084900.00

586131.00

3671031.00

4.1.5.

Instalații electrice

769263.41

146160.05

915423.46

4.1.6.

Relocări utilitati (daca e cazul)

650000.00

123500.00

773500.00

TOTAL I - subcap. 4.1

9919543.54

1884713.27

11804256.81

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnilogice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamnete de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiect (Total I+Total II+Total III)

9919543.54

1884713.27

11804256.81