Hotărârea nr. 634/2017

Hotărârea 634/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 672/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, proprietatea doamnei Lugigan Ana).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea în parte a H.C.L nr. 672/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, proprietatea doamnei Lugigan Ana)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a H.C.L. nr. 672/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, proprietatea doamnei Lugigan Ana) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 147453/488/03.04.2017 al Direcției Generale poliția locală, prin care se propune revocarea în parte a H.C.L. nr. 672/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, proprietatea doamnei Lugigan Ana);

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8 coroborat cu art. 455 și 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. "c", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă revocarea în parte a H.C.L. nr. 672/2016 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, proprietatea doamnei Lugigan Ana, urmare a admiterii în parte a plângerii prealabile înregistrată sub nr. 147453/49/24.03.2017.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția impozite și taxe locale.


Jffontrăse

iWează:

rretarul n

mnicipiului,

Jr. Auroră Roșea


Nr. 634 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)