Hotărârea nr. 633/2017

Hotărârea 633/2017 - Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 17681 din 20.04.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere Avizul nr. 3/12.04.2017 al Comisiei județene Cluj pentru atribuire de denumiri și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, conform

Anexei 1 (lista denumirilor de străzi atribuite) și a Anexelor 2, 3, 4, 5 și 6 (planuri de situație), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă încadrarea străzilor cărora li se atribuie denumirea în zona fiscală "D", conform Anexei 1.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Direcția Taxe și Impozite locale.


DINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ștefan Tarcea


Nr. 633 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Generală de Urbanism

Lista denumirilor de străzi atribuite

Denumire propusă

amplasament

observații

zona fiscală

1

Str. Petru Poantă

zona str. Măceșului - str. Eta Boeriu

PUZ str. Eta Boeriu, aprobat prin HCL nr. 547/2013

D”

2

Str. Szenczi Molnâr Albert

între str. Urcușului și str. Gheorghe Dima

drum existent la vest și sud de cimitirul Mănăștur

D”

3

Str. Traian Dorz

din str. Valea Chintăului, spre nord-est, strada „A” din PUZ

PUZ ansamblu rezidențial Valea Chintăului, aprobat prin HCL nr. 184/2008

D”

4

Str. Richard Wurmbrand

din str. Traian Dorz, strada „B” din PUZ

PUZ ansamblu rezidențial Valea Chintăului, aprobat prin HCL nr. 184/2008

D”

5

Str. Costache Ioanid

din str. Traian Dorz, strada „C” din PUZ

PUZ ansamblu rezidențial Valea Chintăului, aprobat prin HCL nr. 184/2008

D”

6

Str. Nicolae Moldoveanu

din str. Traian Dorz, strada „E” și aleea pietonală din PUZ

PUZ ansamblu rezidențial Valea Chintăului, aprobat prin HCL nr. 184/2008

“D”

7

Str. Augustin Presecan

între str. Carmen Silva și str. Plaiuri, paralel cu Calea Turzii

PUZ - „Plaiuri”, aprobat prin

HCL nr. 305/2008

D”

55J-Z

8

Aleea Petre Țuțea

din str. Vișinilor, spre nord, situată           între

imobilele de la nr. 1 Ș*

drum existent, înscris în CF nr. 269746, cu destinație de „drum”

“D”


LEGENDA


Limita zona studiata


Limita UTR


Delimitare zona construibil:


Circulații carosabile


Acces Auto


PLAN DE SITUAȚIE

>

PUZ str. Eta Boeriu aprobat prin HCL nr. 537/2013


SIT

Management

arh. SOMN SCRIPCARIU

PUZ Eta Boeriu

Amplasament: Str. Ela Boeriti, CluJ-Napoca

Str, Moților, nr. 100 A

«100370 CLUJ-NAPOCA, TEL./fțAX: 0264-590.261

Beneficiar: RENNER 23UZSAWNA

SEF PROIECT

Arh. Sorin Scrlpcarlu

Sc.

1:2.ooo

PLAN DE SITUAȚIE

PROIECTAT

Arh. Sorin Scrlpcarlu

DESENAT

Arh. Stag. lulla Patru

“*r

09.2012

pPLAN DE SITUAȚIE

PUZ ansamblu rezidențial Valea Chintăul aprobat prin HCL nr. 184/2008Silii;


H^Romanlan |p5)Romanlan | (?)

PLAN DE SITUAȚIE

>

drum existent între str. Urcușului și str. Gheorghe Dima


MsSgî
limita proprietății studiate


INDICI URBANISTICI


C|eren loial ^conslrull loial P • O-T. exisienl C.U.T.eX|S|enl


=274 mp

=0 mp

=0 %

=0 (sau 100%)


Nr. CF - 179690 Cluj-Napoca

nr. 110593/11.09.2008


Nr. Topo - 15845


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

[Inlravilanl

seara: 1:500


ll». cada Ural

Stipulai? niaiur.Ma

Omtlidar Cnn;.l<ul local

1)0 ÎS mp

Aoiaia IniobluM l.hoi Ch^'llonnca tu Vilui.lrv.lw IA. pol Cl»s


Coma funclain IIau


[ UAT


ClUpllapiica


PLAN. DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

(Inlravilanl

scnra: 1:500


bir. cadastral

Suprafața masiirala

Unncllcioi CumM local

276.77 mp

Ailruaa mabluli* Mun ClM'llapaca altViliislor.nl IA pul Cliif


III parul*

CalaQOiia da lnlotlnU

bupirlila

Impl

Valonii da lmpo:ilata

Martini

lOr

HoTs

Ta 63

1 ai an cu rninaia do

impoKini» a» îOnuiolinp

Tal»!

ÎîoTJ

0 Dai» lolonluiia la comuuth

CanlliUla I* ii

Valaai41 dt InipOlllail

Qtll


| Carta» Funckta nr.4099           |              UAT         |                    Clu|-llipocw~
500970 5-18

588950 010

568040 077 5609'15,370

5BȘ943 144


688029 133 nHînrr 506999 049 bijțiuo 1.45/ 566994.MT 560969.50'1 56000534? 56095777?


LL2JL2C

  • 516 137

  • 517 784


TIO I4U7. iu i

391199.114

39 i 5o§.512 ~5?tȚn 015

39IS 14.360 "???: ■--Țgn-JBTn

391528.59?


Stipulai* loial»manual» »L1O ÎS rr.p Oupralola loialii llul aci «Ufl mp


‘ Cciillleili dc AHlurkurft

U1(C“^»V

Scriu CJN^r. 0‘J


Ea»culî>cuj ,

SC. GElltRAL TOrOWESt SI1L


i^x

•p


/fâl ocwiomi''^ "  1 '~|ClasO o U-»

bia U. I*. 55’ iiiaiAiora’1®®