Hotărârea nr. 631/2017

Hotărârea 631/2017 - Îndreptarea erorii materiale strecurată la punctul 11 din Anexa la Hotărârea nr. 775/2007 privind atribuirea unor denumiri de străzi din municipiu.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale strecurată Ia punctul 11 din Anexa la Hotărârea nr. 775/2007 privind atribuirea unor denumiri de străzi din municipiu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată la punctul 11 din Anexa la Hotărârea nr. 775/2007 privind atribuirea unor denumiri de străzi din municipiu -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 18309 din 11.04.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune îndreptarea erorii materiale strecurată la punctul 11 din Anexa la Hotărârea nr. 775/2007 privind atribuirea unor denumiri de străzi din municipiu;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I, - Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată la punctul 11 din Anexa la Hotărârea nr. 775/2007 privind atribuirea unor denumiri de străzi din municipiu, în sensul că denumirea corectă este „str. Erich Bergel” și nu „str. Erich Berger” .

Art. II. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism, Direcția de Evidență a persoanelor și Direcția Taxe și Impozite locale.

Nr. 631 din 16 mai 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)