Hotărârea nr. 630/2017

Hotărârea 630/2017 - Aprobarea P.U.Z. – instituire subzonă de instituții și servicii publice sau interes public în zonă cu caracter rezidențial, str. Arțarului nr. 7-11; beneficiară: Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -instituire subzonă de instituții și servicii publice sau interes public în zonă cu caracter rezidențial, str. Arțarului nr.7-11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de restructurare urbană, str. Porțelanului - latura estică -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul 147897/43 din 26.04.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal instituire subzonă de instituții și servicii publice sau interes public în zonă cu caracter rezidențial, str.Arțarului nr.7-11,beneficiar Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului Feleacului și Clujului

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 831 din 10.06.2016 și Avizul Arhitectului Șpf nr.168 din 16.03.2017 avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - instituire subzonă de instituții și servicii publice sau interes public în zonă cu caracter rezidențial , str. Arțarului nr.7-11, beneficiar Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului Feleacului și Clujului, întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează:

-UTR S_Is* Subzonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale;

-funcțiune predominantă', funcțiuni de cult și activități conexe;

-regim de construire: deschis, cu imobile situate în retragere față de aliniament;

-înălțimea maximă admisă: înălțimea clădirilor va fi determinată în funcție de context, în plus aplicându-se cumulativ următoarele criterii:

  • (a) înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 15 m, respectiv S+P+3E+M(R), D+P+2E+M(R)

  • (b) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată.

  • (c) corpurile de clădire situate în interiorul parcelei se vor încadra în înălțimea maximă la cornișă admisă pe strada respectivă, chiar dacă corpul existent din aliniament are un regim de înălțime diferit

-indici urbanistici : P.O.Tmax =35% ,C.U.Tmax=0,9 ADC/mp;

-retragere față de aliniament: 5m;

-retragere min.față de limitele laterale : 4,5m față de limita sud-estică , 3m față de limita nord-vestică;

-retragere min. față de limitele posterioare . Hcomișă/2 dar nu mai puțin de 5m;

-circulații, accese: direct din strada Arțarului;

-staționarea autovehiculelor. în interiorul parcelei, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

-echipare tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet;

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 630 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)