Hotărârea nr. 63/2017

Hotărârea 63/2017 - Retragerea dreptului de folosință gratuită a Cantinei de ajutor social și pensiune, asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de folosință gratuită a Cantinei de ajutor social și pensiune asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a Cantinei de ajutor social și pensiune asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 14047/11.01.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune retragerea dreptului de folosință gratuită a Cantinei de ajutor social și pensiune asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art. 871-874 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită a Cantinei de ajutor social și pensiune asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32, cu suprafața utilă de 492,30 mp., compus din: sală de mese, trei magazii, două antree, vestiar, două bucătării, carmangerie, birou, o arhivă, trei sasuri, patru wc, cu nr. topo 436/1/XXXII, înscris în CF nr. 255996-C1-U22, cu părți indivize comune în cotă de 18,94/100 parte, înscrise în CF colectivă nr. 119898, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 63 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)