Hotărârea nr. 629/2017

Hotărârea 629/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri, P+2E, str. Răvașului nr. 22; beneficiară: NV Construct S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil de birouri, P+2E, str. Răvașului nr. 22

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil de birouri, P+2E, str. Răvașului nr. 22 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 158616 din 27.04.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de birouri, P+2E, str. Răvașului nr. 22, beneficiară NV Construct SRL;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 167 din 16.03.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil de birouri, P+2E, str. Răvașului nr. 22, beneficiară NV Construct SRL, pe o parcelă de teren proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita lateral vestică a parcelei: min. 4,50 m,

  • - retragerea față de limita lateral estică a parcelei: min. 5 m,

  • - retragerea față de limita posterioară a parcelei: min. 6 m,

  • - circulațiile și accesele: din aleea Gârbău;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe aleea Gârbău.

Art. 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani.

Art. 3. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință,

Ștefan Tarcea

EAZÂ: icipiului, Roșea

Nr. 629 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)