Hotărârea nr. 628/2017

Hotărârea 628/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială – str. Colonia Sopor nr. 29A; beneficiari: Macarie Radu Alexandru și Macarie Dennisa.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială - str. Colonia Sopor nr. 29A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială - str. Colonia Sopor nr. 29A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 156105 din 11.04.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială - str. Colonia Sopor nr. 29A, beneficiari: Macarie Radu Alexandru și Macarie Dennisa;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1101 din 13.01.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială - str. Colonia Sopor nr. 29A, beneficiari: Macarie Radu Alexandru și Macarie Denisa, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limitele laterale: min. 3 m;

  • •  retragerea față de limita posterioară: min. 6 m;

  • •  accesul auto și cel pietonal din str. Colonia Sopor;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, respectând Regulamentul P.U.G. -municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, Anexa 2.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.