Hotărârea nr. 626/2017

Hotărârea 626/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt P+3E+R, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 80; beneficiari: Intra Muros Properties S.R.L. și S.C. Beta Media Grup S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt P+3E+R, bvd. 21 Decembrie 1989 nr. 80

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt P+3E+R, bvd. 21 Decembrie 1989 nr. 80 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 140025 din 28.03.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt P+3E+R, bvd. 21 Decembrie 1989 nr. 80, beneficiari: Intra Muros Properties S.R.L. Și S.C. Beta Media Grup S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1027 din 24.11.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. L - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt P+3E+R, bvd. 21 Decembrie 1989 nr. 80 , beneficiari: Intra Muros Properties S.R.L. și S.C. Beta Media Grup S.R.L. pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - construcție amplasată în aliniament, în front continuu închis;

  • - retragere minimă față de limita laterală estică : pe limita de proprietate estică;

  • - retragere minimă față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate vestică;

  • - retragere minimă față de corpul existent C2 : Hcomișă/2 dar nu mai puțin de 6 m;

  • - corpul existent CI este propus spre desfințare;

  • - circulații și accese: din bvd. 21 Decembrie 1989;

  • - staționarea autovehiculelor: spații specializate dispuse la parter (corp C2) și parcare

amenajată la sol;

  • - echipare tehnico-edilitară: completă;

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Nr. 626 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)