Hotărârea nr. 624/2017

Hotărârea 624/2017 - Aprobarea unui schimb de locuințe A.N.L. între titularii Contractelor de închiriere nr. 269971/03.09.2012 și nr. 57366/14.08.2003.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui schimb de locuințe A.N.L.

între titularii contractelor de închiriere nr. 269971/03.09.2012 și nr. 57366/14.08.2003

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe A.N.L. între titularii contractelor de închiriere nr. 269971/03.09.2012 și nr. 57366/14.08.2003 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Ioan Sabin Sărmaș și Dan Ioan Morar;

Analizând Referatul nr. 197246/451/25.04.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea unui schimb de locuințe, în condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale Legii nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G. nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c” 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă schimbul locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M2, ap. 37 și str. Mehedinți nr. 41, bloc M3, ap. 24, între domnul Bolboacă Andrei Mircea, titular al Contractului de închiriere nr. 269971/03.09.2012 și domnul Bolboacă Rareș, titularul Contractului de închiriere nr. 57366/14.08.2003, astfel:

  • -  Domnul Bolboacă Andrei Mircea devine titularul posesiei și folosinței locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M3, ap. 24, începând cu data procesului-verbal de predare-primire al imobilelor;

  • -  - Domnul Bolboacă Rareș devine titularul posesiei și folosinței locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, Mehedinți nr. 41, bloc M2, ap. 37, începând cu data procesului-verbal de predare-primire al imobilelor.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 624 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)