Hotărârea nr. 623/2017

Hotărârea 623/2017 - Aprobarea unui schimb de locuințe A.N.L., având ca beneficiar pe doamna Olaru-Zăinescu Sorana.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui schimb de locuințe A.N.L., având ca beneficiar pe doamna Olaru-Zăinescu Sorana

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe A.N.L., având ca beneficiar pe doamna Olaru-Zăinescu Sorana - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Ioan Sabin Sărmaș și Dan Ioan Morar;

Analizând Referatul nr. 197193/451/25.04.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea unui schimb de locuințe, în condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale Legii nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G. nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c”  39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă schimbarea locuinței A.N.L. atribuită doamnei Olaru-Zăinescu Sorana, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B, ap. 27, cu locuința A.N.L. situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 bl. Ml, ap. 3, parter.

(2) Predarea noii locuințe va fi ulterioară preluării locuinței care a făcut obiectul schimbului.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății, Direcția economică șide ședință,

tefan Tarcea


Nr. 623 din 16 mai 2017

/Hotărârea a fost adontată cu 23 voturi >