Hotărârea nr. 621/2017

Hotărârea 621/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 209/2016 (acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 10, identificate prin nr. cad. 318950 şi 320038).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 209/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 10, identificate prin nr. cad. 318950 și 320038)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 209/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 89448/453/19.04.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 209/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 209/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 10, identificate prin nr. cad. 318950 și 320038), în sensul înlocuirii doamnei Horvâth Anna, viceprimar, cu d-na Olâh Emese, viceprimar, ca persoană mandatată să semneze actul de donație în formă autentică.

Art. II. Restul prevederilor Hotărârii nr. 209/2016 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 621 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)