Hotărârea nr. 620/2017

Hotărârea 620/2017 - Acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 8-10, identificat prin nr. cad. 324296.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 8-10, identificat prin nr. cad. 324296

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 8-10, identificat prin nr. cad. 324296 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80390/453/04.04.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 8-10, identificat prin nr. cad. 324296;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 863 și 1014 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 234/15.02.2017, având ca obiect imobilul-teren intravilan, în suprafață de 72 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 8-10, identificat prin nr. cad. 324296, înscris în CF nr. 324296 Cluj-Napoca în proprietatea S.C. DORALEX COM SRL, în vederea asigurării profilului străzii reglementat prin P.U.G.-2014.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționată la art. 1, va fi intabulat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și va fi inclus în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Se mandatează d-na Olâh Emese, viceprimar, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează persoana mandatată la art. 3, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 620 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)