Hotărârea nr. 613/2017

Hotărârea 613/2017 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 51-53, identificate prin nr. cad. 321241, 323305 și 323304.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 51-53, identificate prin nr. cad. 321241, 323305 și 323304

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 51-53, identificate prin nr. cad. 321241, 323305 și 323304 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 171585/453/20.04.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 51-53, identificate prin nr. cad. 321241, 323305 și 323304;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a următoarelor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 51-53:

  • -  imobilul-teren identificat prin nr. cad. 321241, înscris în CF nr. 321241 Cluj-Napoca, cu suprafața de 88 mp;

  • -  imobilul-teren identificat prin nr. cad. 323305, înscris în CF nr. 323305 Cluj-Napoca, cu suprafața de 62 mp;

  • -  imobilul-teren identificat prin nr. cad. 323304, înscris în CF nr. 323304 Cluj-Napoca, cu suprafața de 210 mp.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilelor identificate la art. 1 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, în vederea asigurării profilului servitutilor de utilitate publică instituite prin P.U.G.-2014 la strada Câmpina și strada Bobâlnei.

(2) Imobilele vor fi incluse în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 613 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)