Hotărârea nr. 608/2017

Hotărârea 608/2017 - Încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire a Contractului de concesiune nr. 15842 din 27.06.1994, atribuit în favoarea S.C. Do-Re-Do S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 15842 din 27.06.1994, atribuit în favoarea S.C. DO-RE-DO S.R.L., în vederea

realizării unei stații de transport în comun multifuncțională

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 15842 din 27.06.1994, atribuit în favoarea S.C. DO-RE-DO S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 210855 din 04.05.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 15842 din 27.06.1994, atribuit în favoarea S.C. DO-RE-DO S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 39/1994;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 15842 din 27.06.1994, atribuit în favoarea S.C. DO-RE-DO S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională, urmând a fi făcută aplicarea prevederilor Art. 4 din contract.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 608 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)