Hotărârea nr. 606/2017

Hotărârea 606/2017 - Vânzarea cotei de 96,16%, reprezentând suprafața de 96,80 mp. din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 20, ap. 2, în favoarea domnului Bagiu Sorin-Marian-Nicolae.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea cotei de 96,16%, reprezentând suprafața de 96,80 mp. din locuința

situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 20, ap. 2,

în favoarea domnului Bagiu Sorin-Marian-Nicolae

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea cotei de 96,16%, reprezentând suprafața de 96,80 mp. din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 20, ap. 2, în favoarea domnului Bagiu Sorin-Marian-Nicolae - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Constantin Ioan Tomoș, Adrian Mureșan și Gergely Balăzs;

Analizând Referatul nr. 171315/451/06.04.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea cotei de 96,16%, reprezentând suprafața de 96,80 mp. din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 20, ap. 2, în favoarea domnului Bagiu Sorin-Marian-Nicolae;

Reținând prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată;

Văzând avizul Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, precum și cel al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea cotei de 96,16%, reprezentând suprafața de 96,80 mp. din locuința fond locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 20, ap. 2, care a făcut obiectul Contractului de locațiune nr. 26520/27.12.1982, valabil la data intrării în vigoare a legii, în favoarea domnului Bagiu Sorin-Marian-Nicolae.

Art. 2. Se însușește procesul-verbal de evaluare a cotei de 96,16%, reprezentând suprafața de 96,80 mp. din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 20, ap. 2, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Prețul de vânzare a locuinței este de 94.873 lei valabil la data de 07.03.2017, determinat potrivit normelor metodologice.

(2) Prețul stabilit la alin. 1 va fi actualizat cu coeficientul de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior plății prețului locuinței.

Art. 4. (1) La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, domnul Bagiu Sorin-Marian-Nicolae va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune;

  • b) certificat fiscal, eliberat de autoritatea locală, privind obligațiile față de bugetul local;

  • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

(2) în cazul nedepunerii documentelor, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 606 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 606/2017


România Județul Cluj Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca Nr./J/^p..... din@Z.jp.Ș.,...........20//L-

PROCES-VERBAL

încheiat azi..................


•<* ■ •


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

\.r.                        ........  .........nrJ^O..ap/Sr-nivelul.............

.'T^^T.Gl?77.Q.2-xu nr.topo                  ........ cota indiviză^^.—•%>

cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate prin

e£... .          ........ ,................situat in Cluj-NapQC

înscris în .c.f. nr,

teren atrib.........

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.

.Titular contract de închiriere

Număr contract de închiriere                                    ........

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român ....ÎJfeCU....s5ZZ/..T5?,


Valoar in pretur ian. .1990

(lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizată

OTJDS'&fr-

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizata

LOCUINȚA

Su =oatA

BOXA- PIVNIȚA Su =

împrejmuire Magazie Șopron

TOTAL

VALOARE (Locuința       si

anexe)

Valabila la data de............

4A6.WV

^Oj=<î4-.©'73 tt

■1

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

de.............

4

Valoare GARAJ

.................,........................ Stk=.................................

pentru 1$ =

valabila la data deComisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE


DAN ȘTEFAN TARCEA


2. MEMBRI:


Constantin loan Tomoș Radu Florin Rațiu

Molhen Mohammad- Bachar Adrian Mureșan

Gergely Balăzs- viceprimar


Director, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Proprfetății-

Sef serviciu, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte-.......

Sef serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- RAtUCA FEFlEZA

Sef serviciu, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru- MIHAELAMIRON.it. i- MIHAELATObbRUȚ.

  • - consilier S.E.P

  • - consilier S.EL-P:

  • - consilier

  • - consilier S7&-R

'- inspector S.E.P.C....

  • - inspector S.E.P.C


Sef serviciu, Serrviciul Rate, Chirii, Tarife și Prețuri Henț Adrian V. Cristina Popovici Mircea T. Todoran Steliana Turdean Ștefania Cucereanu Cristina Vajas