Hotărârea nr. 605/2017

Hotărârea 605/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 6A, înscris în C.F. nr. 267659 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 108745), cu nr. topo. 9662/2.

CONSILIUL LOCAL AI. MUNTCIPIUIĂJI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Căii FeraLe nr 6A, înscris în C.F. nr. 267659 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 108745),

cu nr. topo. 9662/2

Consiliul local al municipiului Clui-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiteiea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Căii Ferate tir. 6A. înscris în C.F. nr. 267659 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 108745), cunr. topo. 9662/2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 94475 din 23.02.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 6A, înscris în C.F. nr. 267659 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 108745), cu nr. topo. 9662/2 în favoarea noilor proprietari ai construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată și aie Hotărârii nr. 197/1995;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 2' 5/2001 a administrației publice locale, republicată, eu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Căii Ferate nr. 6A. înscris în C.F. nr. 108745 Cluj, cu nr. topo. 9662/2, în suprafață de 299 mp., în favoarea S.C. Napoca Cooperativa de Credit Cluj-Napoca, identificată prin C.U.I 10333797, începând cu data de 04.08.2003, urmare dobândirii în proprietate a imobilulor-construcții în baza Actului de adjudecare a licitației din 04.08.2003, emis de Executor Judecătoresc Mircea Boloș în cadrul Dosarului cxccuțional nr. 186/2002.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Căii Ferate iu*. 6A, înscris în C.F. nr. 108745 Cluj, cu nr. topo. 9662/2, în suprafață de 299 mp., în favoarea S.C. CARGUS INTER NATIONAL S.R.L., identificată prin C.U.I 3541906, începând cu data de 08.06.2004, urmare dobândirii în proprietate a imobileior-constmcții în baza contractului de vânzare-cumpăra-e, autentificat prin încheierea nr. 966 din 08.06.20C4.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 6A, înscris în C.F. nr. 108745 Cluj, cu nr. topo. 9662/2, în suprafață dc 299 mp., in favoarea numiți lor Pleșea Augustin-Ni colac, având C.N.P.                 . în cotă de

dobândirii în proprietate a imobilelor-conslrucții în baza contractului dc vânzare-cuinpărare, autentificat prin încheierea nr. 1767 din 24.04.2008.

Art.4. Se aprobă transmiterea dreptului dc concesiune asupra cotei dc 1/2 parte din terenul în suprafață de de 299 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 6A, înscris în C.F. nr. 267659 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 108745), cu nr. topo. 9662/2, în favoarea domnului Pleșca Cornel iu-Mihai, având C.N.P. ........... și a domnului Plcșca George-Andrei, având

C.N.P.                   în cote egale, începând cu data de 28.04.2010, urmare dobândirii în

proprietate a cotei de 1/2 parte din imobilelc-construcții în baza actului de partaj voluntar, autentificai prin încheierea nr. 832 din 28.04.2010.

Ar 15. Sc aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situai în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 6A, înscris în C.F. nr. 267659 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 108745), cu nr. topo. 9662/2. în suprafață de 299 mp., în favoarea Fundației APT Internațional identificată prin C.l.l'. 11665760, începând cu data de 18.03.2016, urmare dobândirii în proprietate a imobilelor-construcții în baza contractului de vânzare-cunipărarc, autentificai prin încheierea nr. 500 din 18.03.2016.

Ar (.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 605 din 16 mai 2017

(Hotărârea a lost adoptată cu 23 voturi)