Hotărârea nr. 604/2017

Hotărârea 604/2017 - Aprobarea solicitării de transmitere a unui teren în suprafață de 1.382 mp., identificat ca parte din nr. cadastral 273007, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății și al Familiei, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren în suprafață de 1382 mp, identificat ca parte din nr. cadastral 273007, din domeniul public al Statului român și administrarea Ministerului Sănătății și al Familiei, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren în suprafață de 1382 mp, identificat ca parte din nr. cadastral 273007, din domeniul public al Statului român și administrarea Ministerului Sănătății și al Familiei, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 211059/04.05.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de transmitere a unui teren în suprafață de 1382 mp, identificat ca parte din nr. cadastral 273007, din domeniul public al Statului român și administrarea Ministerului Sănătății și al Familiei, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 251/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de transmitere a unui teren în suprafață de 1382 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 34-36, identificat ca parte din imobilul cu nr. cadastral 273007, înscris în CF nr. 273007 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului român și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, teren identificat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Imobilul identificat la art. 1 va fi utilizat în vederea realizării unui obiectiv de interes public, respectiv a unui parking.

Art. 3. Predarea - primirea imobilului identificat la art. 1 se face în baza unui protocol încheiat între părți, în termenul prevăzut în hotărârea guvernului de transmitere a imobilului.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 604 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)