Hotărârea nr. 603/2017

Hotărârea 603/2017 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 2, ap. 3 și darea în folosință gratuită, a unei părți din imobil, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 2, ap. 3 și darea în folosință gratuită, a unei părți din imobil, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 2, ap. 3 și darea în folosință gratuită, a unei părți din imobil, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Horvăth Anna, Olah Emese, Florin Valentin Gliga și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 192237/453/21.04.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 2, ap. 3 și darea în folosință gratuită, a unei părți din imobil, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 7 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul „Alte imobile de utilitate publică”, a apartamentul 3 din imobilul situat în Piața Unirii nr. 2, cu nr. topo. 512/1/1/III, situat la subsol și parter, compus din: la subsol: o pivniță; la parter: o sală de vânzare, un oficiu, o bucătărie, un depozit, un wc comun cu ap. 2 și 4, cu suprafața utilă de 168,51 mp, cu părți indivize comune în cotă de 16,50/100 parte, înscris în CF nr. 251975-C1-U4.

Art. 2. Se aprobă darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a unei părți din imobilul identificat la art. 1, respectiv spațiul în suprafață totală de 103,23 mp., situat la parter, compus din: sală de vânzare în suprafață de 50,66 mp., oficiu în suprafață de 10,70 mp., bucătărie în suprafață de 23,95 mp., depozit în suprafață de 14,46 mp. și wc comun cu ap. 2 și 4, în suprafață de 3,46 mp., prin protocol de predare-primire, pe perioada desfășurării activității Asociației, în vederea îndeplinirii scopului și a realizării tuturor obiectivelor propuse pentru dezvoltarea Zonei Metropolitane Cluj.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății, Direcția comunicare, relații publice și turism și Direcția economică.


ișetținte de ședință, tefan Tarcea trasemneăză:

^Secretarul municipiului,

Jr. Aurora .Roșea

Nr. 603 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)