Hotărârea nr. 600/2017

Hotărârea 600/2017 - Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 10, ap. 3 și darea acestuia, în administrare, Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 10, ap. 3 și darea acestuia, în administrare, Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 10, ap. 3 și darea acestuia, în administrare, Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Horvâth Anna, Olâh Emese, Florin Valentin Gliga și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 193949/45/24.04.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 10, ap. 3 și darea acestuia, în administrare, Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale Ordonanței nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare de interes județean și local, actualizată și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulteiroare, la Capitolul „Spitale, policlinici, dispensare, cabinete medici de familie”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 10, ap. 3, identificat prin nr. topo. 12288/2/III, compus din: cabinet, sală de așteptare, hol, wc, cu suprafața utilă de 18,25 mp., cu părți indivize comune în cotă de 398/10000 parte, înscris în CF nr. 258995-C1-U10 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, a imobilului identificat la art. 1.

(2) Imobilul este dat în administrare în baza unui protocol de predare-primire, în scopul și pe perioada desfășurării activității administrative a Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca.

Art. 3. (1) Sumele încasate din închirierea/exploatarea bunurilor proprietate publică, date în administrarea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, se constituie venit la bugetul local în cotă de 50 %, respectiv venit al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, în cotă de 50 %.

(2) Virarea sumelor va fi făcută lunar, până în data de 25 ale lunii pentru luna precedentă.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 600 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)