Hotărârea nr. 6/2017

Hotărârea 6/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 404/2016 (constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație), modificată prin Hotărârea nr. 753/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 404/2016

(constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație), modificată prin Hotărârea nr. 753/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 404/2016, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3019/451/04.01.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotătârii nr. 404/2016, modificată prin Hotărârea nr. 753/2016 și actul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 536622/23.12.2016 privind demisia domnului Csoma Botond din funcția de consilier local;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 404/2016, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2016, în sensul înlocuirii domnului Csoma Botond din funcția de membru, cu domnișoara Olâh Emese, consilier local.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.


de ședință,

Ștefan Tarcea

Nr. 6 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)