Hotărârea nr. 599/2017

Hotărârea 599/2017 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren în suprafață de 12.300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83 și darea în administrare, Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida Voevod”, a acestui imobil, compus din teren și construcție.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unui teren

în suprafață de 12.300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83 și darea în administrare, Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida Voevod”,

a acestui imobil, compus din teren și construcție

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 12.300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83 și darea în administrare, Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida Voevod”, a acestui imobil, compus din teren și construcție - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 150420/45/27.03.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 12.300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83 și darea în administrare, Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida Voevod”, a acestui imobil, compus din teren și construcție;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate și Decizia nr. 152/09.02.2010 a Inspectoratului Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 12.300 mp., cu nr. topo. 24427/1/2, 24428/1/2, 24429/1/2, 24430/1/2, înscris în CF nr. 273939 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local Cluj-Napoca, având valoarea de inventar de 5.781.000 lei.

Art. 2. Se aprobă actualizarea poziției din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, respectiv Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, corespunzătoare Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida Voevod”, din:

„Școala Al. Vaida Voevod - clădire, cu valoarea de inventar de 18.065.721,09 lei”,

în: «Școala Gimnazială „Alexandru Vai da-Voevod”, str. Oltului nr. 83, din care:

  • - teren în suprafață de 12.300 mp., cu nr. topo. 24427/1/2, 24428/1/2, 24429/1/2, 24430/1/2, CF 273939, cu valoare de inventar de 5.781.000 lei;

  • - clădire cu regim de înălțime S+P+3E, pe fundații din beton, cadre transversale și longitudinale din beton armat, zidărie din bea, ziduri despărțitoare din rigips, planșee din beton armat, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, compusă din: subsol: tehnic; parter: sala de sport, două vestiare, anexa aparate, atelier întreținere, anexele de laboratoare, laborator biologie chimie, opt săli de clasă, patru grupuri sanitare, amfiteatru, două săli arhivă, holuri, sala director, secretariat, anexa, patru case de scară, centrala termică; etaj I: laborator fizică, laborator informatică, atelier, cabinet profesori, două vestiare fete, grup sanitar, două vestiare băieți, grup sanitar, hol, opt săli de clasă, trei grupuri sanitare, cancelarie, două săli administrație, două săli educație tehnologică, trei cabinete profesori, anexa, cinci case de scară, cabinet stomatologic; etaj II: opt săli de clasă, biblioteca, laborator fonic, două grupuri sanitare, cabinet medical, sala educație tehnologică, hol, trei cabinete profesori, anexa, casa scării; etaj III; sala lectură, nr. cad. CI, nr. topo. 24427/1/2-C1, 24428/1/2-C1, 24429/1/2-C1, 24430/1/2-C1, CF nr. 273939, cu valoare de inventar de 19.413.423,88 lei.

Art. 3. Se aprobă darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida -Voevod”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83, identificat la art. 2.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 599 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)