Hotărârea nr. 598/2017

Hotărârea 598/2017 - Închirierea prin licitație publică a modulelor din cadrul chioșcurilor de comercializare flori, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind închirierea prin licitație publică a modulelor din cadrul chioșcurilor de comercializare flori, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a modulelor din cadrul chioșcurilor de comercializare flori, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 86460/452/20.02.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se popune închirierea prin licitație publică a modulelor din cadrul chioșcurilor de comercializare flori, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3;

Reținând prevederile Constituției României, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a modulelor din cadrul chioșcurilor de comercializare flori, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3.

Art. 2. Se aprobă documentația de închiriere prin licitație publică a modulelor din cadrul chioșcurilor de comercializare flori, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Secretarul mun Jr. Auror


Nr.: 598 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXA 1 la Hotărârea nr. 598/2017

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

LICITAȚIE PUBLICĂ

ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A

MODULELOR DIN CADRUL CHIOȘCURILOR DE COMERCIALIZARE FLORI AMPLASATE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

PIAȚA LUCIAN BLAGA NR. 1-3

„închirierea modulelor din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3”

DOCUMENTAȚIA DE ÎNCHIRIERE CLUJ-NAPOCA 2017


APROBAT PRIMAR, EMIL BOC

FIȘA DE DATE A LICITAȚIEI

I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: Municipiul Cluj- Napoca

Adresă: Calea Moților nr. 3

Localitate: Cluj-Napoca

Cod poștal: 400001

Țara: România

Serviciul Autorizări comerț

Persoana de contact: Carmen Flueraș

Telefon: 0264-439334

E-mail:

autorizăricomert@primariaclujnapoca.ro

Fax: 0264-597500

Adresa autorității contractante: www.primariaclujnapoca.ro

II. Principala activitate sau activități ale autorității contractante

□ ministere ori alte autorități publice centrale

3 Servicii generale ale administrațiilor

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau

publice

local

□ apărare

□ agenții naționale

□ ordine publică/siguranță națională

3 autorități locale

□ mediu

□ alte instituții guvernate de legea publică

□ economico-fmanciare

□ instituție europeană/organizație internațională

□ sănătate

□ altele (specificați) _

 • □ construcții și amenajarea teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

□ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

□ altele (specificați)

Autoritatea contractantă închiriezează în numele altei autorități contractante DA □   N lg

Alte informații și/sau clarificări pot fi o

aținute:

3 la adresa mai sus menționată

□ altele: (specificați / adresa/fax/interval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data:

Ora limită:

Adresa: Moților nr. 3, Cluj-Napoca Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1) Denumire contract: închirierea modulelor din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3

 • 2) . LEGISLAȚIA APLICATĂ: Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și

completată, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, Constituția României și Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr.________.

IV. CRITERII DE CALIFICARE

în vederea calificării la procedura de licitație solicitanții vor face dovada îndeplinirii condițiilor de calificare prin depunerea următoarelor documente:

 • 1. Adresa de înaintare a documentelor de participare la licitație, cu precizarea modulului din cadrul chioșcurilor de comercializare flori pentru care se licitează;

 • 2. Formular de informații generale;

 • 3.  Copie după certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și actul de furnizare informații extinse, la zi, emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;

 • 4. Dovada privind implementarea sistemului de management al calității sau colaborarea cu o firmă de specialitate în vederea implementării sistemului de management al calității pentru activitatea ce urmează a fi desfășurată;

 • 5. Declarația privind eligibilitatea;

 • 6. Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organele fiscale ale Ministerului Finanțelor și ale autorității locale;

 • 7. Dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • 8. Declarație autentică notarială de propria răspundere a reprezentatului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • 9. însușirea contractului de închiriere, fără obiecțiuni, prin semnare și parafare;

 • 10. Informații privind situația economico-fmanciară - ultimul bilanț contabil vizat și înregistrat de organele competente;

 • 11. Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

 • 12. Declarație privind evitarea conflictului de interese;

 • 13. Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (dacă este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului în ziua desfășurării licitației (dacă este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului în ziua desfășurării licitației.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Lipsa oricărui document dintre cele mai sus amintite, sau existența unui document ce nu asigură condițiile de conformitate cu cerințele specificate în cadrul acestui capitol, duce la descalificarea ofertantului respectiv.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V. 1) Limba de redactare a ofertei

limba română

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta va fi valabilă până în data de (z/l/a), inclusiv

V.3) Garanția de participare

Garanția va fi defalcată pentru fiecare spațiu, în parte, după cum urmează:

Ml, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 - 200 lei

 • -  Garanției pentru participare va fi valabila până în data

de:                   (z/l/a). inclusiv.

 • -  Modul de constituire a garanției pentru participare: Garanția de participare se exprimă în lei și poate fi

constituită în următoarele forme:

 • - scrisoare de garanție bancara prezentata in ORIGINAL

în cazul scrisorilor de garanție bancara emise de o banca din străinătate, se va prezenta în anexa traducerea autorizata și legalizata a acesteia.

 • -  depunerea sumei de bani la caseria autorității contractante

 • - depunerea la autoritatea contractantă cu cel puțin 24 de

ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plata         în         contul         deschis         la

RO17TREZ2165006XXX006924

 • - Modul de restituire a garanției pentru participare:

Garanția de participare se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

V.4) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei pentru fiecare spațiu licitat.

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă, conform modelului, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

Nu se acceptă facilități.

V.5) Modul de prezentare a ofertei

 • -  Adresa la care se depune oferta: Municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 7

 • -  Data limită pentru depunerea ofertei:

ora

 • -  Numărul de exemplare: în original 1 și în copie 1

 • -  Modul de prezentare. Ofertantul trebuie să sigileze originalul și fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu « ORIGINAL » și, respectiv, « COPIE ».

Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent.

 • -  Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite retumarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Documentele ofertei propunerea financiară și documentele de calificare, garanția de participare în original, se vor introduce, în plicuri distincte (plicurile interioare), marcate corespunzător.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA            ora     »

V.6) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

1.Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorității contractante până la data și ora deschiderii ofertelor. Daca un ofertant isi retrage oferta după data limita de depunere a ofertelor pierde garanția de participare in favoarea autorității contractante.

2.Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data și ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorității contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data și ora limită, stabilită în documentația de atribuire.

3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată și se retumează nedeschisă.

V.7) Deschiderea ofertelor

- Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul organizatorului în data de                   , ora

, la care vor fi prezenti membrii comisiei pentru evaluare, reprezentanții operatorilor economici care vor prezenta și documentul de împuternicire.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

Atribuirea contractului de închiriere având ca obiect modulele din cadrul chioșcurilor de comercializare flori se va face după cum urmează:

valoarea cea mai mare ofertată exprimată în lei/lună

Prețul de pornire a licitației publice este de 304 lei/lună/modul, valabil pentru luna mai 2017 și care va fi actualizat prin aplicarea ratei inflației, până la momentul desfășurării licitației.

valoarea minimă ce poate fi o fertată este de:_______lei/lună

In cazul în care oferta este situată sub valoarea minimă, contractul nu se atribuie.

Este desemnat câștigător ofertantul care a îndeplinit criteriile de calificare, are oferta cea mai mare și a semnat contractul fără obiecțiuni.

CAIET DE SARCINI

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3 închiriează prin licitație publică, nouă module din cadrul chioșcurilor de comercializare flori situate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3.

Modulele din cadrul chioșcurilor de comercializare flori sunt amplasate pe terenul înscris în CF 270626, 272018 și 294430, identificat prin nr. topo 842/2, 843/2, 886/2, 883/2, 884, 885, 888, 887/2, 843, aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Modulele de comercializare flori sunt alcătuite din pereți de sticlă și metalici, dotate în interior cu sistem de climatizare, sistem de alimentare energie electrică, apă și canalizare.

Utilități modul: sistem aparat aer condiționat tip split FUJITSU Ecolandia DC inverter 9000 Btu/h, un spălător cu robinet apă rece Tirol, cu posibilitate conexiune furtun, sistem de alimentare energie electrică, apă și canalizare. Instalația electrică este compusă din 1 priză dublă, 1 întrerupător și corp iluminat Gala magnetic aparent echipat cu 2 tuburi fluorescente T8 18w/6400k.

în aceste module se vor desfășură activități de comerț cu flori.

Modulele din cadrul chioșcurilor de comercializare flori, obiect al licitației, se identifică prin dimensiunile de gabarit de 2,7 x 2,4 x 2,5, suprafața ocupată fiind de 6,48 mp.

Ofertanții câștigători au următoarele obligații: vor încheia contracte cu furnizorii de utilități și vor plăti facturile aferente contractelor.

Ofertanții câștigători au obligația de a respecta toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public.

Ofertanții câștigători au obligația de a-și obține toate avizele/acordurile necesare desfășurării activității, inclusiv acordul de funcționare conform legislației incidente în materie.

Durata de închiriere va fi de 3 ani, fără posibilitate de prelungire.

Anexa acestui caiet de sarcini cuprinde planul de amenajare a zonei și numerotarea modulelor, contractul de închiriere.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR.___DIN__________

încheiat în conformitate cu prevederile Legii 213/1998 actualizată, Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, a Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. ________, a licitației publice organizată în data de_____________și a Raportului procedurii nr.____________.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, str. Moților nr. 3, reprezentat prin primar, EMIL BOC, identificat prin CUI 4305857, în calitate de locator și

SC________ cu sediul în municipiul______________, str.______________ ap.______înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul____sub nr._____________, având cod unic de înregistrare

___________și cont bancar RO __________________________deschis la ___________________ reprezentată prin____________________, în calitate de locatar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 a). Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea modulului cu nr.___din cadrul chioșcului

de comercializare flori amplasat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3.

 • b). modulul are suprafața de 6,48 mp.

III. OBLIGATIILE PÂRTILOR

Art.3 Municipiul Cluj-Napoca are următoarele obligații:

 • a) - să pună la dispoziția________________________modulul din cadrul chioșcului de comercializare flori

liber de sarcini amplasat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3, în suprafață de 6,48 mp.,

 • b) - să predea părții contractante, prin organul de specialitate modulul din cadrul chioșcului de comercializare flori

 • c) - să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra modulului închiriat.

Art.4 SC ____________________________SRL are următoarele obligații:

 • a) - să preia modulul din cadrul chioșcului de comerciațizare flori atribuit de către locator.

 • b) -să execute investiții privind lucrările de reparații necesare și utile amenajării modulului din cadrul chioșcului de comerciațizare flori pe cheltuiala proprie, fără pretenții de compensare a chiriei cu contravaloarea reparațiilor și fără a solicita restituirea investițiilor la încetarea contractului, inclusiv rezilierea unilaterală din partea locatorului. Reparațiile asupra modulului din cadrul chioșcului de comercializare flori se vor executa doar de furnizorul acestuia în perioada de garanție. Lucrările asupra amenajării modulului din cadrul chioșcului de comercializare flori nu vor afecta funcționalitatea acestora, vor fi demontabile și nu vor afecta garanția oferită de către furnizor.

 • c) - să utilizeze modulul din cadrul chioșcului de comercializare flori în stricta conformitate cu destinația stabilită prin HCL și prin prezentul contract de închiriere.


 • d) - să organizeze, sa coordoneze activitatea comercială și să utilizeze modulul din

comercializare flori - obiect al contractului de închiriere- cu maximă prudență și diligerfța

 • e) - să asigure aprovizionarea cu materii prime, cu materiale (sau fond de marfa / dubă desfășurării în bune condiții a activității comerciale

 • f) - să încheie contracte cu furnizorii de utilități și să asigure acoperirea tuturor\6h asigurării desfășurării activității prevăzută în prezentul contract de închiriere.

 • g) - să nu subînchirieze, transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul            V închiriere altor persoane fizice sau juridice decât cu acordul prealabil, scris al autorității contractante.

 • h) - să obțină avizele, autorizațiile și acordurile de funcționare necesare desfășurării activității specifice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv acordul de funcționare conform legislației incidente în materie.

 • i) - să respecte toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public.

 • i) - să asigure normele în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor.

 • j) - în cazul închirierii modulelor, locatarul este obligat să constituie garanția pentru modulul din cadrul chioșcului de comercializare flori, în cuantum de 5.574,42 lei. Garanția, fie ca scrisoare de garanție bancară, fie depusă într-un cont la dispoziția locatorului va fi anexă la contract.

 • k) La semnarea contractului, locatarul va constitui în favoarea municipiului o garanție echivalentă a

chiriei aferente a 180 zile, respectiv_______lei calculată conform tarifului stabilit conform hotărârii de

adjudecare a licitației de_________lei/lună.

La data semnării contractului locatarul va face dovada depunerii garanției prin O.P. nr.______________la banca________________________.

Neconstituirea acestei garanții în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii de adjudecare atrage decăderea din calitatea de ofertant câștigător al licitației.

In cazul în care locatarul nu își execută obligațiile de natură financiară ce decurg din contract, din suma constituită drept garanție urmează să fie acoperite debitele (chirie + accesorii) înregistrate. Executarea garanției se va face în cazul în care locatarul înregistrează debite mai vechi de 60 zile, urmând ca la împlinirea acestui termen să se procedeze la rezilierea contractului de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, diferența rezultată din executarea garanției pentru acoperirea debitelor (chirie + accesorii aferente celor 60 de zile de întârziere) va acoperi parțial debitele ce se vor înregistra până la momentul eliberării amplasamentului, urmând ca:

 • 1.  în cazul în care garanția nu acoperă integral debitul înregistrat la data eliberării amplasamentului se va proceda la promovarea unei acțiuni în pretenții în acest sens;

 • 2. în cazul în care garanția depășește debitele diferența se va face venit al bugetului local și nu poate fi solicitată de către locatar.

Eliberarea amplasamentului se va face potrivit dispozițiilor Hotărârii nr. 170/2009.

 • l) - să vireze până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna precedentă, chiria lunară stabilită în urma

procedurii de închiriere a spațiului, cuantificată raportat la suprafața raportată și la tariful stabilit conform hotărârii de adjudecare a licitației de______lei/lună, indexabilă succesiv cu indicele prețurilor de consum

(total) comunicat de Institutul Național de Statistică, în contul nr. RO22TREZ21621A300530XXXX deschis la Banca Naționala - Trezoreria Cluj. Chiria lunară se datorează începând cu data procesului verbal de predare-primire și se va actualiza începând cu data licitației.

 • m) - în situația deteriorării/distrugerii totale a modulului din cadrul chioșcului de comercializare flori din culpa locatarului acesta este obligat la despăgubirea locatorului conform răspunderii civile delictuale (damnum emergens și lucrum cessans). In situația deteriorării, locatorul va efectua pe cheltuiala locatarului o expertiză de evaluare din partea unui evaluator autorizat, independent, care va stabili cuantumul pagubelor. Pagubele trebuie restituite locatorului, iar la sfârșitul perioadei de închiriere se vor putea compensa din garanția depusă.

 • n) - să achite taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a locatarului, conform legislației în vigoare.

 • o) - să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art. 5 Prezentul contract se încheie pe o durată de 3 ani, de la data procesului verbal de predare-primire a modulului din cadrul chioșcului de comercializare flori, respectiv de la data de________________până la

data de__________________, fără posibilitate de prelungire.

V. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6 - Modificarea clauzelor prezentului contract de închiriere se poate face numai prin acordul părților contractante.

Art. 7 - încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) - la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat

 • b) - prin acordul pârtilor contractante, cu notificarea prealabilă cu cel puțin 30 de zile înainte de către oricare dintre părți

 • c) - pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor stabilite în sarcina locatarilor, de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței.

 • d) - prin denunțarea unilaterală a contractului de către locator, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • e) prin notificarea rezilierii contractului de către locator în următoarele situații:

 • - în cazul neachitarii timp de cel mult 2 luni consecutive a chiriei, indexată cu rata inflației.

 • - în cazul nerespectarii destinației spațiului prin schimbarea acesteia fără acordul locatorului

 • - daca locatarul nu exploatează sau exploatează spațiul altfel decât stipulează prevederile contractului sau cele ale normelor legale în vigoare.

 • - în cazul în care locatarul pricinuiește însemnate stricăciuni spațiului aport al prezentului contract, sau, dacă înstrăinează fără drept părți ale acestuia sau întregul spațiu.

Rezilierea contractului poate interveni oricând pe parcursul derulării contractului în cazul în care locatarul nu își execută obligațiile născute din contract.

VI. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

Art. 8 - Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție având legătură cu prezentul contract de închiriere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia va fi soluționată pe cale amiabilă. în caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIL CLAUZE SPECIALE

Art. 9 - Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activitatii care face obiectul prezentului contract de închiriere.

Art. 10 - Prevederile prezentului contract nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică, iar terții au acțiune in jusititie numai împotriva părții cu care a contractat, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

Art. 11 - Neîndeplinirea obligațiilor pecuniare din partea locatarului, atrage plata unei penalități de 0,5 /% zi întârziere, din valoarea ratelor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art. 12 - Forța majoră exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract de închiriere, în condițiile art. 1351 Cod civil. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Nu constituie cauze de forță majoră și nu pot fi invocate de părți pentru a se apăra de neexecutarea obligațiilor:

 • - blocajul financiar existent in economia națională

 • - dificultățile de lichiditate

 • - creșterile intempestive ale prețurilor

 • - incapacitatea de plată a unei banei, sau alte asemenea cauze care, deși provin de la un tert, sunt și rămân previzibile

Art. 13 - Constituie caz de forță majoră orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract de închiriere care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile parțial sau total.

Art. 14 - Partea aflată în caz de forța majoră va notifica celeilalte părți, atât apariția cât și încetarea evenimentului în termen de 5 zile. Lipsa notificării evenimentului in termenul prevăzut mai sus, duce la decăderea pârtii aflate în caz de forță majoră din dreptul de a fi exonerata de răspundere.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15 - Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin acte adiționale.

Art. 16 - Prezentul contract are ca anexe:

 • - planul de amenajare al Pieței Lucian Blaga nr. 1-3,

 • - caietul de sarcini,

 • - actele adiționale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru părțile contractante.

Art. 17 - Prezentul contract reprezintă titlu executoriu în cazul nerespectării de către locatar a prevederilor contractuale și poate fi executat conform legislației în vigoare, de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

Art. 18 - Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate cu valoare de original și având aceeași forță probantă.

PRIMAR EMIL BOC


SC___________

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA ECONOMICĂ OLIMPIA MOIGRĂDAN

DIRECȚIA JURIDICĂ

ALINA RUS

DIRECTOR D.P.M.E.P.

IULIAARDEUȘ

ȘEF SERVICIU

DACIA CRIȘAN

ÎNTOCMIT

CARMEN FLUERAȘ