Hotărârea nr. 597/2017

Hotărârea 597/2017 - Atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 18-20, ap. 46, în favoarea domnului Cadar Beniamin.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza-Vodă nr. 18-20, ap. 46, în favoarea domnului Cadar Beniamin

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza-Vodă nr. 18-20, ap. 46, în favoarea domnului Cadar Beniamin - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Valentin Florin Gliga, Adrian Mureșan și Mihaela Rodica Suciu;

Analizând Referatul nr. 197405/451/25.04.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza-Vodă nr. 18-20, ap. 46, în favoarea domnului Cadar Beniamin;

Reținând prevederile Legii nr. 341/2004 (actualizată) a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea, prin închiriere, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza-Vodă nr. 18-20, ap. 46, în favoarea domnului Cadar Beniamin, luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, luptător remarcat prin fapte deosebite/luptător cu rol determinant.

(2) Termenul închirierii este până la data de 30.06.2018

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Z/ÎXședinte de ședință,

Ștefan Tarcea

tra:semnează: etarul municipiului, Jr. Aurora/Roșca


Nr. 597 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)