Hotărârea nr. 593/2017

Hotărârea 593/2017 - Includerea doamnei Moldoveanu Luiza Mădălina, medic specialist medicină de familie, persoană fizică autorizată, în Contractul de închiriere nr. 1775/1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 52, ap. 29, în locul doamnei dr. Peter Anna – Cabinet Medical de Medicină de familie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea doamnei Moldoveanu Luiza Mădălina, medic specialist medicină de familie, persoană fizică autorizată, în Contractul de închiriere nr. 1775/1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca str. Dunării nr. 52, ap. 29, în locul doamnei dr. Peter Anna - Cabinet medical de medicină de familie

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea doamnei Moldoveanu Luiza Mădălina, medic specialist medicină de familie, persoană fizică autorizată, în Contractul de închiriere nr. 1775/1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 52, ap. 29, în locul doamnei dr. Peter Anna - Cabinet medical de medicină de familie - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Olâh Emese, Valentin Florin Gliga, Horvâth Anna, Adrian Mureșan și Mihaela Suciu;

Analizând Referatul nr. 172055/451/07.04.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune includerea doamnei Moldoveanu Luiza Mădălina, medic specialist medicină de familie, persoană fizică autorizată, în Contractul de închiriere nr. 1775/1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 52, ap. 29, în locul doamnei dr. Peter Anna - Cabinet medical de medicină de familie;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă includerea doamnei Moldoveanu Luiza Mădălina, medic specialist medicină de familie, persoană fizică autorizată, în Contractul de închiriere nr. 1775/1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 52, ap. 29, în locul doamnei dr. Peter Anna - Cabinet medical de medicină de familie.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 593 din 16 mai 2017

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)