Hotărârea nr. 592/2017

Hotărârea 592/2017 - Extinderea suprafeței locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 6 ap. 3.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind extinderea suprafeței locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 6, ap. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind extinderea suprafeței locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 6, ap. 3 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Mihaela-Rodica Suciu, Râcz Levente Zsolt, Tothfalusi Andras și Călin-Marcel Găbudean;

Analizând Referatul nr. 198605/451/26.04.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune extinderea suprafeței locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 6, ap. 3;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă extinderea suprafeței locative atribuită domnului Varga Iosif prin Contractul de închiriere nr. 43025/31.07.2000, având ca obiect imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca str. Scorțarilor nr. 6, ap. 3, cu suprafața de 36,09 m.p. aferentă apartamentului 2.

(2) Apartamentul ce face obiectul extinderii este înscris în C.E nr. 271379-C1-U3 sub număr topografic 5319/1/II, având structura formată dintr-o cameră, bucătărie, cămară de alimente, pivniță și w.c. comun cu apartamentul 3.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 592 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)