Hotărârea nr. 590/2017

Hotărârea 590/2017 - Darea în administrare, în favoarea Universității Babeș-Bolyai, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan (fosta stradă Mică) nr. 1, ap. 7.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare, în favoarea Universității Babeș-Bolyai, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan (fosta str. Mică) nr. 1, ap. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Universității Babeș-Bolyai, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan (fosta str. Mică) nr. 1, ap. 7 - proiect din inițiativa viceprimarului;

Analizând Referatul nr. 201668/900/27.04.2017 al Serviciului public pentru Administrarea obiectivelor culturale și Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, privind darea în administrare, în favoarea Universității Babeș-Bolyai, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan (fosta str. Mică) nr. 1, ap. 7;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art. 874-875 din Cod civil, ale HCL 340/2000 și ale HCL 125 /2015;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art. 3 din Anexa 3 la Hotărârea nr. 125/2015, în sensul că imobilul denumit Casa David Prodan nu va mai reprezenta un punct de desfășurare a activității pentru Serviciul public pentru Administrarea obiectivelor culturale, începând cu data predării-primirii imobilului către Universitatea Babeș-Bolyai.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan (fosta str. Mică) nr. 1, ap. 7, înscris în CF nr. 255514-C1-U5, cu nr. topo. 9462/VII, proprietate a municipiului Cluj-Napoca, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o cameră de baie, un antreu, un balcon, o despărțitură a pivniței, cu părți indivize comune în cotă de 16/100 parte.

Art. 3 Se aprobă completarea Anexei 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Cluj-Napoca”, la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, prin includerea imobilului identificat la art. 1, în Capitolul 3.

Art. 4 (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Universității Babeș-Bolyai, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan (fosta str. Mică) nr. 1, ap. 7, înscris în CF nr. 255514-C1-U5, cu nr. topo. 9462/VII, proprietate a municipiului Cluj-Napoca, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o cameră de baie, un antreu, un balcon, o despărțitură a pivniței, cu părți indivize comune în cotă de 16/100 parte.

  • (2) Imobilul este dat în administrare în scopul păstrării memoriei academicianului David Prodan în mentalul colectiv clujean, pentru desfășurarea unor activități specifice istoricilor și istoricilor în devenire: studenți, doctoranzi și cercetători, pe perioada desfășurării acestora.

  • (3) Spațiul va fi predat Universității Babeș-Bolyai prin protocol de predare-primire.

Art. 5 Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 340/2000, privind preluarea la bugetul Consiliului local a cheltuielilor reprezentând chiria și întreținerea curentă pentru Casa Memorială David Prodan, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul public pentru Administrarea obiectivelor culturale și Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 590 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)