Hotărârea nr. 589/2017

Hotărârea 589/2017 - Atribuirea unor locuințe de necesitate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuințe de necesitate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unor locuințe de necesitate - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Suciu Rodica Mihaela, Tothfalusi Andras și Râcz Levente;

Analizând Referatul nr. 197551/451/25.04.2017, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea unor locuințe de necesitate, domnului Jianu Cristian Dorel și familiei sale;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Reținând Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014 și 141/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 25, ap. 58 și str. Albac nr. 25, ap. 63, înscrise în C.F. nr. 255146-C1-U64 sub nr. topografic 22940/S/LVIII, respectiv C.F. nr. 25146-C1-U73, sub nr. topografic 22940/S/LXIII, cu structura formată din câte o cameră, în favoarea domnului Jianu Cristian Dorel și familiei sale compusă din două persoane, cu destinația de locuințe de necesitate, pe perioada executării lucrărilor necesare asigurării condițiilor de locuit la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 27, ap. 4, deținut de aceștia în baza Contractului de închiriere nr. 35129/30.06.1999.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.ședințe de ședință, an Ștefan Tarcea cretarul’mumcipiului,

Jr. AuroryRoșca

Nr. 589 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)