Hotărârea nr. 588/2017

Hotărârea 588/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe, cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spațiilor cu altă destinație, dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a O.U.G. nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvenți), modificată prin Hotărârea nr. 749/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe, cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spațiilor cu altă destinație, dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a O.U.G. nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvenți), modificată prin Hotărârea nr. 749/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 406/2016, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 749/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 168722/451/06.04.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 406/2016, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 749/2016;

Văzând Hotărârile nr. 278/2017 și 281/2016, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 406/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 749/2016, în sensul înlocuirii domnului Dan Ștefan Tarcea din funcția de președinte, cu doamna Olăh Emese, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 588 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)