Hotărârea nr. 587/2017

Hotărârea 587/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 403/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere), modificată prin Hotărârea nr. 752/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 403/2016

(desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului CIuj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere), modificată prin Hotărârea nr. 752/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 403/2016, modificată prin Hotărârea nr. 752/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 168148/451/06.04.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 403/2016, modificată prin Hotărârea nr. 752/2016;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare și ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L și Hotărârile nr. 278/2017 și 281/2017;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 403/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 752/2016, în sensul înlocuirii domnului Dan Ștefan Tarcea din funcția de președinte al comisiei, cu doamna Olâh Emese, consilier local, viceprimar al municipiului Cluj-

Napoca.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății

Nr. 587 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)