Hotărârea nr. 586/2017

Hotărârea 586/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor fond de stat), modificată prin Hotărârile nr. 609/2016, 751/2016 și 245/2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016

(constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat), modificată prin Hotărârile nr. 609/2016, 751/2016 și 245/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016, modificată prin Hotărârile nr. 609/2016, 751/2016 și 245/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 167867/451/05.04.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 402/2016, modificată prin Hotărârile nr. 609/2016, 751/2016 și 245/2017;

Reținând Hotărârile nr. 278/2017 și 281/2017 și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 402/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 609/2016, 751/2016 și 245/2017, în sensul înlocuirii domnului Dan Ștefan Tarcea din funcția de președinte al comisiei, cu doamna Olâh Emese, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 586 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)