Hotărârea nr. 585/2017

Hotărârea 585/2017 - Modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 389/2016 și prin Hotărârea nr. 417/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 3 89/2016 și prin Hotărârea nr. 417/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 389/2016 și prin Hotărârea nr. 417/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 118240/488/ 24.02.2017 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 389/2016 și prin Hotărârea nr. 417/2016;

Reținând prevederile Legii nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 1/2016 - pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; ale Legii nr. 215/2001- a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea și modificarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 389/2016 și prin Hotărârea nr. 417/2016, după cum urmează:

  • 1.  modificarea art. 3 (1) din Regulament, în sensul că termenul în care proprietarul va fi somat să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare va fi până în 31 mai al fiecărui an fiscal în care s-a contatat starea clădirii/terenului;

  • 2.  completarea art. 3 (1) din Regulament, în sensul introducerii unui nou alineat, respectiv alineatul 1A1 cu următorul conținut: ” Proprietarul clădirii /terenului va fi somat în scris, prin poștă, cu aviz de primire sau afișare la domiciliul sau sediul acestuia și pe siteul primăriei, astfel:

  • - persoanele fizice, la domiciliul lor, iar în cazul neîndeplinirii procedurii de comunicare a somației, aceasta va fi făcută la reședința declarată la Direcția de evidență a persoanelor, iar în caz contrar, prin afișare la domiciliu sau reședință;

  • - persoanele juridice, la sediul principal, iar în cazul neîndeplinirii procedurii de comunicare a somației, aceasta va fi făcută la sediul secundar, în caz contrar, prin afișare la sediul princ ipal/secundar;

  • - persoanele care nu sunt cetățeni români sau nu au reședința permanentă în România, la reședința declarată la Direcția de Taxe și impozite locale, în caz contrar, prin afișare la imobilul somat;

  • 3. modificarea art. 4 din Regulament, care va avea următorul conținut: ”La data de 30 noiembrie a anului fiscal în curs, persoanele abilitate din cadrul Direcției Inspecție și control vor efectua o nouă verificare în teren și vor completa în fișa de evaluare a imobilelor-clădiri, rubrica aferentă noii verificări; dacă proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere/îngrijire, va fi întocmită o notă de constatare în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data mai sus menționată, în care va fi consemnată menținerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijită/nesatisfacătoare; nota de constatare va fi însoțită în mod obligatoriu de schițe foto care să ateste stare clădirii/terenului la data inspecției.”

  • 4. Anexa 1 la Regulament se modifică și completează, după cum urmează:

Se modifică denumirea rubricii PUNCTAJ în PUNCTAJ INIȚIAL și se introduce o nouă coloană cu denumirea PUNCTAJ REVERIFICARE la data de 30 noiembrie a anului fiscal în curs.

Se completează PUNCTAJUL TOTAL, sub aspectul definirii noțiunii de ”stare tehnică nesatisfăcatoare”, în sensul de neîngrijită în înțelesul pct. 168, cap. X din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Inspecție și control din cadrul Direcției Generale Poliția locală și Direcția de impozite și taxe locale.

Nr. 585 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)