Hotărârea nr. 584/2017

Hotărârea 584/2017 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 14.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 14 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 206128 din 02.05.2017 al Direcției economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă

S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 14;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.EP. nr. 166/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă situațiile financiare pe anul 2016 ale Societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează domnul Constantin Tomoș^ consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 14 și de a vota.. pentru " pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art.3 Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Sala Polivalentă S.A. direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


DINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ștefan Tarcea

Nr. 584 din 16 mai 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 584/2017

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari

 • 16. Nota 10 - Alte informații

  Bifați numai dacă este cazul:


  • □  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

  [J Sucursala

  • □ GIE-grupuri de interes economic


  Tip situație financiară : BS  Anul 2016------ •—— ---------. . ..«vjwjg!. :--------------

Activitatea preponderenta (cod sl denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea Imobilelor pe bază de comision sau contract

Situații financiare anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Raportări anualepublic


r^-|  1, entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

L-! anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991_________

QJ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

i—| i 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente In state

L-l aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

RUSU IONUT


Numele sl prenumele

HELEREAIULIANA

Formular VALIDAT


BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10                          la data de 31.12.2016

FIO - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2016

31.12.2016

A

B

1

2

ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

3.801

1.818

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231

1-235+4093-281-291 -2931 -2935)

02

41.949

31.406

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)

03

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

45.750

33.224

3. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331 +332+341+345 +-346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

48.119

II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an rrebuie prezentate separat pentru fiecare element) ;ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441 **+4424+din Zt.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**+456**+4582+461 +4662 +-473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

276.719

406.961

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

:ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

1.838.648

992.432

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

2.115.367

1.447512

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)

11

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 *)

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161 + 162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421 +423 1-424+426+427+4281+431 ***+437***+4381+441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186 +-519)

13

568.349

666236

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

gHI

1.489.921

772.859

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

1.535.671

806.083

G. DATORIkSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct. 161 + 162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421 +423 1-424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***4.4481 +451 ***4-453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

18 .

57.097

8.417

1. Subvenții pentru investiții (ct.475), (rd.20+21)

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 475*)

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

57.097

8.417

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)

23

57.097

8.417

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)

FIO-pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

79

3.499.950

3.499.950

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

3.499.950

3.499.950

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

IV. REZERVE (ct. 106)

37

Acțiuni proprii (ct. 109)

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)           SOLD C (ct. 117)

41

SOLD D (ct. 117)

- - •

42 H

<???<.Vfi’ ir.

275.665

1.964.279

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

43

SOLD D (ct. 121)

44

1.688.614

729388

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

m

1.535.671

806.083

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

49 f

1.535.671

806.083


Suma de control FIO:   36660821 /110799524

(

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,                           ÎNTOCMIT,13—ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGIIF20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20                                                                                          - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2015

2016

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

0

1.029.994

1.990.031

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

1.029.994

1.990.031

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

0

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

0

0

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13-

127.950

315.990

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

0

0

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

1.157.944

2.306.021

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

5.847

53.861

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

39.849

5.470

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

820.643

801.150

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

0

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

0

7.546

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

769.241

772.958

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

601.058

606.769

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

168.183

166.189

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

23.066

Q 26194

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

23.066

0 26.194

a.2) Venituri (ct.7813)

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

0

0

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

c

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

+<31<

1.192.061

1.385.813

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

274.105

433.811

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)

33

911.153

944.037

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

37

6.803

7.965

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

0

0

(     -Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

-Venituri (ct.7812)

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

. •

2.850.707

3.037.900

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

0

0

- Pierdere (rd. 42-16)

1.692.763

731.879

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45 ■

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

4.258

1.955

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

0

336

(      - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

4.258

2.291

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

JH

0

0

-Cheltuieli (ct.686)

54

0

0

-Venituri (ct.786)

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56 .

0

0

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

109

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

109

0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARfĂ):

zr

- Profit (rd. 52 - 59)

60

4.149

2.291

-Pierdere (rd.59-52)

O

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

' 62

1.162.202

2.308.312

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

, 63 ?

2.850.816

3.037.900

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

•64

0

0

-Pierdere (rd. 63-62)

1.688.614

729.588

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

0

0

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

0

0

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 64-65-66-67)

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

1.688.614

729.588

Suma de control F20:  42549626/110799524

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 .Cheltuieli cu colaboratorii', analitic „Colaboratori persoane fizice*.

La rândul 33 - în contul 65B6 „Cheltuieli reprezentând transferuri si contribuții datorate in baza unor acte normative speciale’ se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

HELEREA IULIANA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII


Formular VALIDAT
F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE                F

_                          la data de 31.12.2016

Cod 30                                                                      •                   - lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

5^01:

Unități care au inregistrat pierdere

1

729.588

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

os

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09+ 15 la 19 + 23)

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

- peste 30 de zile

06

peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.lOla 14)

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

(' opozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

if

A

B

1

Număr mediu de salariati

24

30

26

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

31

30

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

/enituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Menituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

t/enituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Menituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

/enituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

-34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

/enituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36‘

WpW

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

/enituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit

^revederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ji completările ulterioare, din care:

-I

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

/enituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

/enituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre de Uniunii Europene, din care:

-42

ligă

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

/enituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

■ •? • " •:

44

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

/enituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din itatele membre ale Uniunii Europene, din care:

. 46

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, jrimite în concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

tedevență minieră plătită la bugetul de stat

50

tedevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Dhirii plătite în cursul perioadei de raportare pentrulprenuri i)

52

/enituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

353W

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

/enituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Jniunii Europene, din care:

55

IM®

l'Â/

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

- ;

61

.jikj;:

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

V. Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

64

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):

0

0

7 upa surse de finanțare (rd. 66=67+68)

HU

0

0

-dinfonduri publice

67

- din fonduri private

68

- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)

0

0

-cheltuieli curente

70

-cheltuieli de capital

0

0

VII. Cheltuieli de inovare****)

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (c* 4094)

73

avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

-60.014

-125.857

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

- acțiuni cotate emise de rezidenti

77

- acțiuni necotate emise de rezidenti

78

- părți sociale emise de rezidenti

79

- obligațiuni emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

81

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

ls

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)

-60.014

-125.857

F30 - pag. 4

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror jecontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

85

-60.014

-125.857

. - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

Zreanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

87

336.607

530.946

- creanțe comerciale în relația cu nerezidențiî, avansuri aentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru arestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte sonturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct 4092 + din zt. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

Zreanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)

89

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și ougetul statului (din ct.431 +437 + 4382 + 441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

||

126

1.872

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

92

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +-4424+4428+444+446)

93

126

1.872

- subvenții de incasat(ct.445)

94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

95

- alte creanțe in legătură cu bugetul statu!ui(ct.4482)

96

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

97

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și ougetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+

4662), (rd.100 la 102)

99

- decontări privind interesele de participare,decontări zu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si oersoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu nstitutiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' •eprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit egii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct 461)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

103

- de la nerezidenți

104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

105

t

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.508), (rd. 107 la 113)

- acțiuni cotate emise de rezidenti

107

- acțiuni necotate emise de rezidenti

108

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezidenti

109

- obligațiuni emise de rezidenti

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

- acțiuni emise de nerezidenti

112

- obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de încasat (ct 5113 + 5114)

114

Casa în lei și în valută (rd.116+117)

? 6.106

13.655

-în lei (ct. 5311)

116

, 6.106

13.655

-în valută (ct. 5314)

117

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)

1.832.473

977.541

- în lei (ct. 5121), din care:

1.828.195

956.479

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

- în valută (ct. 5124), din care:

4278

21.062

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

. Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori

< încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

125

Datorii (rd. 127 +130+133 +136 +139 +142 +145 + 148 + 151 + 154 + 157+158 + 161 + 162+164+165 + 170 + 171 + 172 + 178)

625.445

674.652

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute

(ct. 161 ),(rd. 128+129)

- în lei

128

-în valută

129

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct1681), (rd.131 +132)

-in lei

131

-in valuta

132

Credite bancare Interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)

<       -în lei

134

-în valută

135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)

- in lei

137

- in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)

- în lei

140

- în valută

141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)

15"

-in lei

143

- in valuta

144

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezidenti

109

- obligațiuni emise de rezidenti

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv ezidente

111

- acțiuni emise de nerezidenti

112

- obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

Casa în lei și în valută (rd.116+117)

ww

6.106

13.655

-în lei (ct.5311)

116

6.106

13.655

-în valută (ct. 5314)

117

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)

■ 118.

1.832.473

977.541

-în lei (ct. 5121), din care:

119

1.828.195

956.479

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

- în valută (ct. 5124), din care:

121

4.278

21.062

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

- sume în curs de decontare și acreditive în valută [din ct. 5125+ 5414)

125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 +142+145 + 148 + 151+154 + 157 + 158 + 161+162+164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)

S&âW-

625.445

674.652

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute

[ct. 161 ),(rd. 128+129)

-în lei

128

-în valută

129

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

O

-in lei

131

- in valuta

132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192

4-5196 + 5197 ), (rd. 134+135)

î;l'3l"'

-în lei

134

-în valută

135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen >curt(din ct. 5198), (rd. 137+138)

- in lei

137

-in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

4-5195), (rd .140+141)

-în lei

140

-în valută

141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)

14i-

- in lei

143

- in valuta

144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)

.145

-în lei

146

-în valută

147

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din

ct.1682) (rd.149+150)

âl485>

-in lei

149

-in valuta

150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)

■■■' ; ■■

-în lei

152

-în valută

153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)

II®

-iniei

155

- in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

157

1, ...e împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 +

1686 + 1687) (rd. 159+160)

158

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

159

-în valută

160

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

161

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161a

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

M’kș&Sias’

429.057

448.237

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

163

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

38.103

35.981

(, itorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

96.376

128.662

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

166

24.708

25.778

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct.441 +4423+4428+444+446)

167

71.668

102.884

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

168

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

169

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455), din care:

w.

- sume datorate acționarilor / asociaților PF

171a

tv

- sume datorate acționarilor/asociaților PJ

171b

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)

fiii

61.909

61.772

F30 - pag. 7

-decontări privind interesele de participare, iecontari cu acționarii /asociații privind capitalul, iecontari din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

173

. ..

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu nstitutiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174

61.909

61.772

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări Inanciare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

176

- venituri în avans aferente activelor primite prin :ransfer de la dienți (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

3.499.950

3.499.950

- acțiuni cotate 3)

181

-acțiuni necotate4)

182

- părți sociale

183

3.499.950

3.499.950

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

Brevete si licențe (din ct.205)

185

5.950

5.950

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

132.076

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare

187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune

188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate

189

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Paloarea contabilă netă a bunurilor 5)

190

1 °

lo

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

Suma (lei)

% 6)

Suma (lei)

% 6)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 +202)

191

3.499.950

X

3.499.950

X

- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)

192

3.465.000

99,00

3.465.000

99,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

193

- deținut de instituții publice de subordonare locală

194

3.465.000

99,00

3.465.000

99,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

195

- cu capital integral de stat

196

- cu capital majoritar de stat

197

- cu capital minoritar de stat

198

- deținut de regii autonome

199

34.950

1,00

34.950

1,00

- deținut de societăți cu capital privat

200

- deținut de persoane fizice

201

- deținut de alte entități

202

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2015

31.12.2016

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

203

- către instituții publice centrale;

204

- către instituții publice locale;

205

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

206

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2015

31.12.2016

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

207

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

208

- către instituții publice centrale;

209

- către instituții publice locale;

210

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

■ dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:


- către instituții publice centrale;

- către instituții publice locale;


214
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd.

Sume

(lei)

A

B

31.12.2015

31.12.2016

Sreanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din sare:

216

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

217

Zreanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

218

5-z-r--•

,,

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

219

*

XVI. Venituri obținute din activități agricole **»»***)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2015

31.12.2016

/enituri obținute din activități agricole

220


ADMINISTRATOR,                           ÎNTOCMIT,Numele si prenumele


HELEREA IULIANA


Calitatea


13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGIIFormular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016


Cod 40                                                                                                     - lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

5.950

X

5.950

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

■ -

5.950

X

5.950

ll.Imobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

17.784

7.788

25.572

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

45.318

5.880

51.198

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru Imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

gg

63.102

13.668

76.770

II l.lmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

te» . 18 •

69.052

13.668

82.720

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare ia sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

2.149

1.983

4.132

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

2.149

1.983

4.132

II.Imobilizări corporale

Ț ?nuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

21.153

24.211

45364

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

■■30 *

21.153

24.211

45.364

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

23.302

26.194

49.496

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Mte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

ÎS

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

nstalatii tehnice si mașini

38

Mte instalații, utilaje si mobilier

39

nvestitii imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

mobilizări corporale in curs de îxecutie

43

nvestitii imobiliare in curs de îxecutie

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

,45

ll.lmobilizari financiare

46

VJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

Suma de control F40:  793296/110799524

ADMINISTRATOR,                                   .NTOCM.T,

Numele si prenumeleFormular

VALIDAT
ir


SALA POLIVALENTA SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31.12.2016

Denumire element

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Capital social subscris si varsat

3.499.950

0,00

0,00

3.499.950

Capital social subscris si nevarsat

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de reevaluare

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve legale

0,00

.0,00

0,00

0,00

Alte rezerve

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni proprii

0,00

0,00

0,00

0,00

Câștiguri legate de instrumente de cap proprii

0,00

0,00

0,00

0,00

Pierderi legate de instrumente de cap proprii

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezultatul reportat

-275.665

-1.688.614

0,00

-1.964.279

Piufitul sau pierderea exercițiului

-1.688.614

959.026

0,00

-729.588

lliluIlvlUl

Repartizarea profitului

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITALURI PROPRII

1.535.671

729.588

0,00

806.083

DEPĂRTĂM ENȚULJEC.

IULIANA HELEREA-

\

NiiV,

SALA POLIVALENTA SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016

Indicatori

Cod.

rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operațională încasări de la clienti

10

10.484.703

8.289.062

Plăți pentru stocuri și servicii procurate

20

7.728.055

6.376.962

Plăți către angajați și bug statului, bug asig soc. si alte impozite

30

918.000

906.000

Dobînzi plătite

40

0,00

Plata impozitului pe venit

50

0,00

0,00

Alte încasări

60

0,00

0,00

/           Alte plăți

70

0,00

0,00

Fluxul net de numerar din activitatea operațională

(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd,070 )

80

1.838.648

1.006.100

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții încasări din vînzarea activelor imobilizate

90

0,00

918,00

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate (imob necorporale)

100

0,00

13.668

Dobînzi încasate

110

0,00

0,00

Dividende încasate

120

0,00

0,00

Achiziția de acțiuni, participări la cap social

130

0,00

0,00

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții

(rd.090-rd. 100+rd. 110+rd. 120±rd. 130)

140

0,00

-13.668

Fluxuri de numerar din activitatea financiară încasări sub formă de credite și împrumuturi

150

0,00

0,00

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor

160

0,00

0,00

(          Dividende plătite

170

0,00

0,00

încasări din emisiune de acțiuni

180

0,00

0,00

Plăti aferente contractelor de leasing

190

0,00

0,00

Fluxul net de numerar din activitatea financiară

(rd. 150-rd. 160-rd. 170+rd. 180±rd. 190)

200

0,00

0,00

Fluxul net de numerar total

(±rd.080ird.l40±rd.200 )

210

1.838.648

992.432

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

0,00

0,00

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

1.244.897

1.838.648

Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune

240

1.838.648

992.432

Departamentul economic IULIANAHELEREA

Nota 1 - Active imobilizate

 • 31.12.2016

  Valoarea bruta

  Ajustări de valoare (amortizări, ajustări pt deprec.)

  Denumire imobilizare

  Sold la inceputul exercițiului financiar

  Creșteri

  Cedări, transferuri si alte reduceri

  Sold la sfârșitul exercițiului financiar

  Sold la inceputul exercițiului financiar

  Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

  Reduceri sau reluări

  Sold la sfârșitul exercițiului financiar

  MAȘINA DE CURĂȚENIE BR 530

  5 100.00

  0.00

  0.00

  5 100.00

  920.79

  849.97

  0.00

  1 770.76

  LAPTOP DELL D-E6540-111

  5 605.00

  0.00

  0.00

  5 605.00

  2 802.48

  2 802.52

  0.00

  5 605.00

  LAPTOP DELL 6540-111-8

  3 626.00

  0.00

  0.00

  3 626.00

  1 812.98

  1 813.02

  0.00

  3 626.00

  LAPTOP DELL D E6540 111

  5 605.00

  0.00

  0.00

  5 605.00

  2 802.48

  2 802.52

  0.00

  5 605.00

  LAPTOP DELL 6540-111-8

  3 626.00

  0.00

  0.00

  3 626.00

  1 812.98

  1 813.02

  0.00

  3 626.00

  LAPTOP DELL 6540-111-8

  3 626.00

  0.00

  0.00

  3 626.00

  1 812.98

  1 813.02

  0.00

  3 626.00

  LAPTOP DELL 6540-111-8

  3 626.00

  0.00

  0.00

  3 626.00

  1 812.98

  1 813.02

  0.00

  3 626.00

  LAPTOP DELL 6540-111-8

  3 626.00

  0.00

  0.00

  3 626.00

  1 812.98

  1 813.02

  0.00

  3 626.00

  LAPTOP DELL 6540-111-8

  3 626.00

  0.00

  0.00

  3 626.00

  1 812.98

  1 813.02

  0.00

  3 626.00

  LAPTOP DELL 6540-111-8

  3 626.00

  0.00

  0.00

  3 626.00

  1 812.98

  1 813.02

  0.00

  3 626.00

  LAPTOP DELL 6540-111-8

  3 626.00

  0.00

  0.00

  3 626.00

  1 812.98

  1 813.02

  0.00

  3 626.00

  LIC WIN 8.1 PRO 64BIT ENG OEM

  5 950.00

  0.00

  0.00

  5 950.00

  2 148.64

  1 983.34

  0.00

  4 131.98

  MAȘINA DE CURATAT

  17 783.06

  0.00

  0.00

  17 783.06

  123.49

  1 481.88

  0.00

  1 605.37

  SAMSUNG GALAXY S7 EDGE 32GB 4G AURIU

  0.00

  2 774.59

  0.00

  2 774.59

  0.00

  539.49

  0.00

  539.49

  TASTATURA PRINCIPALA BODET BT 6000

  0.00

  3 105.00

  0.00

  3 105.00

  0.00

  905.63

  0.00

  905.63

  BARIERA AUTOMATA GARDA CU ENCODER

  0.00

  7 788.06

  0.00

  7 788.06

  0.00

  324.52

  0.00

  324.52

Total general:     69 051.06    13 667.65         0.00    82 718.71    23 301.72    26194.03         0.00    49 495.75

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nid un mijloc fix . S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 • 31.12.2016

  Denumire prdvizionului

  Nr. rd.

  Sold la începutul exercițiului financiar

  Transferuri

  Sold la Sfârșitul exercițiului financiar

  in cont

  din cont

  0

  1

  2

  3

  4 = 1+2-3

  I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)

  1

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru litigii (ct.1511)

  2

  0

  0

  tf

  0

  Provizioane pentru garanții acordate dientilor (ct1512)

  3

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare (ct.1513)

  4

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru restructurare (ct1514)

  5

  0

  0

  0

  0

  Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)

  6

  0

  0

  0

  0

  II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXEC.

  7

  0

  0

  0

  0

  Materii prime (ct.391)

  8

  0

  0

  0

  0

  Materiale (ct.392)

  9

  0

  0

  0

  0

  Producție în curs de execuție (cL393)

  10

  0

  0

  0

  0

  Produse (ct.394)

  11

  0

  0

  0

  0

  Stocuri aflate la terii (ct.395)

  12

  0

  0

  0

  0

  Animale (ct.396)

  13

  0

  0

  0

  0

  Mărfuri (ct.397)

  14

  0

  0

  0

  0

  Ambalaje (ct.398)

  15

  0

  0

  0

  0

  III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

  16

  0

  0

  0

  0

  Client! (ct.491)

  17

  0

  0

  0

  0

  Decontări în cadrul grupului si cu asociații (ct.495)

  18

  0

  0

  0

  0

  Debitori diverși (ct.496)

  19

  0

  0

  0

  0

  IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

  20

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (d.591)

  21

  0

  0

  0

  0

  Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)

  22

  0

  0

  0

  0

  TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)

  23

  0

  0

  0

  0

Numele si prenumele:    |

Numele si prenumele: |                 HELEREA IULIANA

RUSU1ONUT

Calitatea: |      13—ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


Semnătura


Stampila unîtatiiSemnătura
Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 31.12.2016

  Destinația profitului

  Nr. rd.

  Suma

  Profit net de repartizat

  1

  0

  - rezerva legala

  2

  0

  - acoperirea pierderii contabile

  3

  0

  - dividende

  4

  0

  - alte rezerve

  5

  0

  Profit nerepartizat

  6

  0


întocmit.

Numele si prenumele: |                 HELEREA IULIANA

Calitatea: |       13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:      |                         ~ 'Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 31.12.2016

  Denumirea indicatorului

  Nr. rd.

  Exercițiu financiar

  Precedent

  Curent

  0

  1

  2

  1. Cifra de afaceri neta

  1

  1 029 994

  1 990 031

  2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

  2

  1 658 687

  1 656 569

  3. Cheltuielile activității de baza

  3

  1 658 687

  1 656 569

  4. Cheltuielile activităților auxiliare

  4

  0

  0

  5. Cheltuielile indirecte de producție

  5

  0

  0

  6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

  6

  -628 693

  333 462

  7. Cheltuielile de desfacere

  7

  0

  0

  8. Cheltuieli generale de administrație

  8

  1 192 061

  1 385 813

  9. Alte venituri din exploatare

  9

  127 950

  315 990

  10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

  10

  -1 692 804

  -736 361întocmit,__________________

Numele si prenumele ț |                  HELEREA IULLANA

Calitatea: |      13—ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare in organismul profesional |                                ~


Nota 5 - Situația creanțelor si datoriilor

 • 31.12.2016

  Creanțe / Datorii

  Nr rd

  Sold la sfârșitul exercițiului financiar

  Termen de lichiditate / exigibilitate

  Sub 1 an

  1-5 ani

  Peste 5 ani

  0

  1=2+3+4

  2

  3

  4

  CREANȚE

  0

  0

  0

  0

  0

  Creanțe din partidpatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct261,263,265)

  1

  0

  0

  0

  0

  împrumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct2673,2674)

  2

  0

  0

  0

  0

  Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)

  3

  0

  0

  0

  0

  Alte creanțe imobilizate (ct.2671.2675,2676,2678,2679)

  4

  0

  0

  0

  0

  I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)

  5

  0

  0

  0

  0

  Furnizori debitori (ct4C92)

  6

  0

  0

  0

  0

  Client) (ct.411+413+418)

  7

  530 946

  530 946

  0

  0

  Creanțe personal si asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4362)

  8

  0

  0

  0

  0

  Impozit pe profit (ct441)

  9

  0

  0

  0

  0

  Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)

  10

  1 872

  1 872

  0

  0

  Alte creanțe cu statul si institut» publice (ct.444,445,446,447,4482)

  11

  0

  0

  0

  0

  Decontări cu grupul si alte creanțe (cL451)

  12

  0

  0

  0

  0

  Debitori diverși (ct.456+4582+461-491-495-496)

  13

  0

  0

  0

  0

  II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )

  14

  532 818

  532 818

  0

  0

  III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS (ct.471)

  15

  0

  0

  0

  0

  TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)

  16

  532 818

  532 818

  0

  0

  DATORII

  0

  0

  0

  0

  0

  împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161)

  17

  0

  0

  0

  0

  Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)

  18

  0

  0

  0

  0

  Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)

  19

  0

  0

  0

  0

  Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)

  20

  0

  0

  0

  0

  Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)

  21

  0

  0

  0

  0

  Dobânzi (ct. 168+5186+5198)

  22

  0

  0

  0

  0

  Alte împrumuturi si datorii financiare (ct.167+509)

  23

  0

  0

  0

  0

  TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)

  24

  0

  0

  0

  0

  Furnizori (ct.401 *403*404*405*408)

  25

  448 237

  448 237

  0

  0

  Client! creditori (ct.419)

  26

  0

  0

  0

  0

  Datorii cu personalul si asigurările sociale (ct.421 +423+424+425+426+427+4281+431+437+438)

  27

  61 759

  61 759

  0

  o

  Impozit pe profit (ct441)

  28

  0

  0

  0

  0

  Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)

  29

  18 274

  18 274

  0

  0

  Alte datorii fata de stat si instituțiile publice (d.444+445+446+447+4481)

  30

  84 610

  84 610

  0

  0

  Decontări cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)

  31

  0

  0

  0

  0

  Creditori diverși (ct.462+473)

  32

  53 356

  53 356

  0

  0

  ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)

  33

  666 236

  666 236

  0

  0

  Venituri inregistrate in avans (ct.472)

  34

  8 417

  8 417

  0

  0

  TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)

  35

  674 653

  674 653

  0

  0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garanții sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societății.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri in avans

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

 • 31.12.2016

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

 • 1. Principiul continuității activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod norma! funcționarea în viitorul previzibil;

 • 2. Principiul permanentei metodelor Au fost aplicate aceleași regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

 • 3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închideri exercițiului financiar; s-a tinut seama de toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale si au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar,

 • 4. Principiul independentei exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturSe si cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

 • 5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;

 • 6. Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

 • 7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensări între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite Tsi exprimate in lei;

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării Jor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când apare pentru Societate o obligație legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societăți afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Numele si prenumele:

Numele si prenumele: |                 HELEREA IULIANA

RUSU IONUT

Calitatea : |      13—ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


SemnăturaSemnătură
Nota 7 - Participatii si surse de finanțare

 • 31.12.2016

a} Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile

b) La 31 dec 2016, capitalul social al societății era de

3.499.950........lei

din care:

varsat .3.499.950........

nevarsat.........

cl Numărul de acțiunilor emise (parti sociale):23.333./150 LEI-ACTIUNE___________

valoarea totala a acțiunilor emise (parti sociale): 3.499.950 LEI.........

dl Acțiuni rascumparabile - Nu este cazul

 • e) Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar - Nu este cazul

 • f) Obligațiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele:

Numele si prenumele: |                 HELEREA IULIANA

RUSUIONUT

Calitatea: |       13—ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


SemnăturăSemnăturăNota 8 - Informații privind salariat» si membrii organelor de administrație si conducere

 • 31.12.2016

 • a) Nu s-au acordat indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere.

 • b) Nu exista obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere.

cjNu s-au acordat avansuri si credite! membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului.

d) salariati:

 • - număr mediu: .25.........

 • - salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului: 738.845____________(641+621)

 • - cheltuieli cu asiguranle sociale 166189...........(645)

 • - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii:..............

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2016-

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Suma

1. Indicatori de lichiditate

0

0.00

a) Indicatorul lichidității curente

1

2.17

b) Indicatorul lichidității imediate

2

2.10

2. Indicatori de risc:

0

0.00

a) Indicatorul gradului de îndatorare" ‘

3

0.00

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

4

0.00

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

0

0.00

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

5

0.00

b) Viteza de rotatie a stocurilor (număr de zile de stocare)

6

0.00

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

7

97.38

d) Viteza de rotatie a creditelor-fumizor

8

82.21

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

9

59.90

f) Viteza de rotatie a activelor totale

10

1.34

4. Indicatori de profitabilitate

0

0.00

a) Rentabilitatea capitalului angajat

11

0.00

b) Marja bruta din vanzari

12

0.00

Administrator,_______

Numele si prenumele:   |_______

RUSU IONUT


Semnăturăîntocmit,________________________________________________________________________

Numele si prenumele: |                 HELEREAIULIANA

Calitatea: |      13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:     |                      -


Nota 10 - Alte informații

31.12.2016

Societatea nu deține filiale.

Nu exista creanțe sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidențiate inițial Tntr-o moneda străină.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

POLIVALENTĂ


Către


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Direcția Economică - Serviciul Buget și Execuție bugetarăSubscrisa Sala Polivalentă S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, județul Cluj, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/2740/2014, cod unic de înregistrare 33602967, atribut fiscal RO, capital social subscris si vărsat 3.499.950 lei, reprezentată legal prin director general Ionuț RUSU,

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

Urmare a aprobării Situațiilor financiare pe anul 2016 de către Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. și a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 18.05.2017, la ora 14:00 în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, în caz de neindeplinire a cvorumului legal, ședința se va reprograma pentru următoarea zi în același loc, la aceași ora și cu aceași ordine de zi.

Vă rugăm să includeți pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, un proiect de hotărâre privind:

 • 1. Prezentarea raportului auditorului statutar

 • 2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2016

 • 3. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2016

 • 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016               (

 • 5. Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în data de 18.05.2015, la ora 14:00 în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, conform Convocatorului anexat prezentei.

Anexăm prezentei următoarele documente:

 • - Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru data de 18.05.2017, la ora 14:00.

 • - Bilanțul pe anul 2016 al societății Sala Polivalentă S.A, notele contabile.

 • - Raportul auditorului statutar.

 • - Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

 • - Raportul Sistemului de control intem/managerial al societății Sala Polivalenta


-Decizia Consiliului de administrație nr.22/26.04.2017.

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare. Director general IONUTRUSU


întocmit

;5 j E/^ULIANA HELEREA


SALA POLIVALENTĂ S.A.

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4

J12/2740/2014, CUI 33602967

Capital social, subscris și vărsat 3.499.950 lei Nr, B '^Z

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., societate pe acțiuni cu capital integral de stat, cu sediul social în România, mun. Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/2740/2014, cod unic de înregistrare nr. RO33602967,

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 18.05.2017, ora 14:00, în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

 • 1. Prezentarea raportului auditorului statutar

 • 2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2016

 • 3. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2016

 • 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016

 • 5. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionut Rusu.

I

In cazul neîndeplinirii cvorumului legal, se reprogramează Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru următoarea zi, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

9

Președintele Consiliului de Administrație

9                                                                                                            >
Nr.S3V/ 7a.pt, JaiX.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., societate pe acțiuni cu capital integral de stat, cu sediul social în România, mun. Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/2740/2014, cod unic de înregistrare nr. RO33602967,

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvemanța coiporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., 9                                         9                                                         7

pentru data de 18.05.2017, ora 14:00, în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

 • 1. Prezentarea raportului auditorului statutar

 • 2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2016

 • 3. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2016

 • 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016

 • 5. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionut Rusu.

9

In cazul neîndeplinirii cvorumului legal, se reprogramează Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru următoarea zi, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație


DECIZIA

Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 3/28.10.2016,

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Statutului societății Sala Polivalentă S.A.,

în baza procesului-verbal nr. 18 / 05.04.2017, întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Art.l. Se aprobă Raportul semestrial de administrare întocmit de administratorii societății Sala

Polivalentă S.A. pentru semestrul II al anului 2016.

Art.2. Se aprobă Raportul anual de administrare întocmit de administratorii societății Sala

Polivalentă S.A. pentru anul 2016.

Președintele Consiliului de Administrație,

Nr. 21 / 05.04.2017
DECIZIA

Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 3/28.10.2016,

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Statutului societății Sala Polivalentă S.A.,

în baza procesului-verbal nr. 19/26.04.2017, întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2016.

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă

S.A. pentru data de 18.05.2017, ora 14:00, în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

 • 1. Prezentarea raportului auditorului statutar.

 • 2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2016.

 • 3. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

 • 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

 • 5. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

în cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogramează pentru următoarea zi, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,
POLIVALENTA

r.n.-'HJ.vd


SALA POLIVALENTĂ S.A.

Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4 J12/2740/2014, CUI 33602967

Capital social, subscris și vărsat 3.499.950 lei


Nr..                          .2017’ Anexa 4.3 :


RAPORT

asupra sistemului de control intem/managerial la data de 31 decembrie 2016

(

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intem/managerial. și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul RUSU Ionuț în calitate de director general declar că SALA POLIVALENTĂ S.A. dispune de un sistem de control intem/managerial ale cărui concepere și aplicare ......(permit/permit parțial/nu permit)., conducerii (și, după caz,

consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă-și demnă de încredere asupra sistemului de control intem/managerial al entității, formulata în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intem/managerial .......(cuprinde/cuprinde parțial/nu

cuprinde)............ mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea

( eficacității acestuia......(are/nu are)...........la bază evaluarea riscurilor.

în acest caz, menționez următoarele:

 • •       Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de

monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, .......(este/nu este)..............

actualizat anual;

 • •       Procedurile operaționale elaborate în proporție de -% din totalul activităților

procedurabile inventariate ....(sunt/nu sunt)........actualizate anual;

 • •      Programul de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial .......

(cuprinde/nu cuprinde)............, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională

a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta ........(a

fost/nu a fost)...........actualizat în cursul anului;


POLIVALENTĂ

I3EE22ZZ’


Nr. _                         .2017j Anexa 4.3


•       în cadrul entității publice .......(există/nu există)........ compartiment de audit

intern și acesta este .....(funcțional/nefuncțional)...........(fiind/nefîînd)..............

compus din minimum două persoane. .

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intem/managerial, deținută în cadrul societății Sala Polivalentă S.A. precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/ managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului         (

controlului intem/managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2016, sistemul de control intem/managerial al societății Sala Polivalentă S.A. este .........(conform/parțial

conform/neconform)...........cu standardele cuprinse în Codul controlului intem/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intem/managerial transmise ordonatorului..........(principal/secundar) de credite de către ordonatorii.......(secundari și/sau

terțiari).......de credite, direct subordonați, rezultă că:

 • - (nr.) entități au sisteme conforme;

 • - (nr.) entități au sisteme parțial conforme; -1-

 • - (nr.) entități au sisteme neconforme.Ipdlivalenta


■ m CLCra-NAF’EKZlA

HngOMuS

SALA POLIVALENTĂ S.A.

Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4 J12/2740/2014, CUI 33602967 Capital social, subscris și vărsat 3.499.950 lei

RAPORT

privind activitatea de administrare

a Sălii Polivalente S.A. din municipiul Cluj-Napoca

- anul 2016 -

Cuprins

 • 1.  Prezentare

 • 2.  Hotărâri ale acționarilor, Activitatea Consiliului de administrație

 • 3.  Activitatea societății

 • 4.  Indicatori economico-financiari

 • 5. Indicatori de performanță

 • 6.  Sistemul de control intern managerial

7.. Concluzii

1. Introducere

în scopul administrării obiectivului Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca a luat ființă, în luna august 2014 (prin H.C.L. nr. 341), Sala Polivalentă S.A.

Acționarii întreprinderii publice sunt Municipiul Cluj-Napoca (prin Consiliu Local al Municipiului Cluj-Napoca) și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.

Prin HCL nr. 557 din data de 23 septembrie 2016, modificată și completată de HCL nr. 637 din data de 28 noiembrie 2016, a fost stabilită componența Consiliului de Administație provizoriu al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.:

 • •  dl. Călian Petru

 • •  d-na Cozea Marinei a - Corina

 • •  dl. Moldovan Ionuț - Daniel

 • •  dl. Macovei Vasile - Dan

 • •  dl. Rad Vasile - Daniel

 • •  dl. Lorinczi Zoltăn Lăszlo

• dl. Horț Ciprian - Alin

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 din data de 29.08.2016, dl. Ionuț RUSU a fost numit Director general al societății.

Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice este Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Direcțiile de dezvoltare ale Sălii Polivalente au la bază principiile guvemanței corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu acționarii, beneficiarii serviciului public de administrare și exploatare a sălii de sport, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control și angajații.

Obiectivele generale ale societății sunt:

 • 1. Menținerea obiectivului ”Sala Polivalentă” Cluj-Napoca în circuitul sportivilor de performanță și de amatori prin: închirierea obiectivului cluburilor, asociațiilor și entităților sportive cu caracter amator sau profesionist pentru desfășurarea activităților sportive și a antrenamentelor și meciurilor oficiale inteme/intemaționale/amicale; închirierea obiectivului

sportiv persoanelor juridice sau fizice în vederea desfășurării de activități sportive;


Menținerea obiectivului "Sala Polivalentă” din Cluj-Napoca în circuitul local, național și internațional de locații pentru desfășurarea evenimentelor cultural-artistice prin: închirierea


Sălii Polivalente în vederea organizării de evenimente culturale și prin organizarea de

evenimente cultural-artistice;

 • 3.  Extinderea activităților generatoare de venituri prin: închirierea spațiilor publicitare și cu destinație comercială, exploatarea parking-ului subteran și a platoului exterior, prestarea serviciilor adiacente contractelor de închiriere (curățenie, ticketing, publicitate);

 • 4. Menținerea parteneriatului cu Federațiile Române de Sport în vederea organizării competițiilor naționale și internaționale în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca;

 • 5.  Creșterea capacității de primire sportivilor;

 • 6.  îmbunătățirea condițiilor de găzduire a competițiilor sportive și de recreere;

 • 7.  Creșterea și exploatarea potențialului turistic cu efecte pozitive asupra bugetului local;

 • 8.  Menținerea gradului de transparență în ceea ce privește procedurile de achiziții publice.

Obiective specifice:

 • 1.  închirierea obiectivului sportiv cluburilor și asociaților sportive cu caracter amator sau profesionist în vederea desfășurării de activități sportive: antrenamente și meciuri oficiale inteme/intemaționale/amicale;

(

 • 2.  închirierea obiectivului sportiv persoanelor juridice sau fizice pentru desfășurarea unor sesiuni de activități sportive;

 • 3.  închirierea Sălii Polivalente în vederea organizării de evenimente culturale și artistice cum ar fi concerte, spectacole, expoziții cu tematică diversă cu sau fără vânzare, conferințe etc;

 • 4.  Organizarea de evenimente culturale și artistice precum concerte, spectacole, expoziții cu tematică diversă cu sau fără vânzare, conferințe etc;

 • 5.  închirierea spațiilor publicitare din interiorul și exteriorul sălii;

 • 6.  închirierea spațiilor cu destinație comercială.

 • 7.  Prestarea de servicii de publicitate, pe ecranele led amplasate pe inelul sălii principale și pe cubul montat pe platoul exterior al sălii;

 • 8.  Perfectarea și încheierea contractului pentru naming-ul sălii;                                         t

 • 9. Dezvoltarea și promovarea propriului sistem de ticketing, Sala Polivalentă Cluj-Napoca fiind singura sală din România care are propriul sistem de plată Online a biletelor;

 • 10. Exploatarea parcării subterane, cu un număr de 440 locuri de parcare.

Obiective de ordin financiar, economic și de mediu:

 • 1.  Organizarea și desfășurarea pe principii și criterii concurențial'e a activității prestate;

 • 2.  Protejarea autonomiei financiare a societății;

 • 3.  Reflectarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul tarifului și preturilor;       .

 • 4.  Ajustarea periodică a preturilor și tarifelor;

 • 5. Atragerea de fonduri nerambursabile pentru lucrări specifice obiectului de activitate al societății;

 • 6.  Corelarea activităților prestate de către societate cu programele de dezvoltare economică ale Municipiului Cluj Napoca;

 • 7.  Stabilirea strategiei de dezvoltare și funcționare a societății, ținând seama de reglementările legale în vigoare referitoare la asigurarea securității și a igienei publice;

 • 8.  Asigurarea unei utilizări prudente și raționale a resurselor,

 • 9.  Gestionarea activității societății pe criterii de competitivitate după criteriul raport cost-calitate pentru serviciile prestate;

 • 10. Promovarea, dezvoltarea și exploatarea domeniului public care intra sub incidența obiectului de activitate;

 • 11. Dezvoltarea unor politici financiare în vederea atragerii de noi venituri, a creșterii cifrei de afaceri și reducerii costurilor;

 • 12. Creșterea veniturilor proprii și a cifrei de afaceri.

Obiective de marketing

 • 1.  Creșterea gradului de notorietate astfel încât obiectivul sportiv Sala Polivalentă Cluj Napoca sa se transforme într-un brand clujean;

 • 2. Proiecte în domeniul educării permanente a publicului prin promovarea diversității culturale;

 • 3.  Programe pentru incuraj area practicării sportului;

Atingerea acestor obiective vizează, în principal, închirierea spațiilor din incinta Sălii Polivalente cluburilor și asociațiilor sportive, organizatorilor de evenimente cultural-artistice și persoanelor juridice care desfășoară activități comerciale.

2. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor. Activitatea Consiliului de administrație

 • I. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A.

nr. 1 din data de 16.03.2016, s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Sala Polivalentă S.A. pentm anul 2016, în baza HCL nr. 114 din data de 11 martie 2016, prin care s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 16.03.2016, în sensul de a vota ”pentru” pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

 • 1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Sălii Polivalente S.A. pentru anul 2016;

 • 2. Diverse.                                           >                                                 ? /c

 • II. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A.

nr. 2 din data de 27.05.2016, s-a hotărât:

 • 1. Aprobarea raportului Consiliului de administrație aferent exercițiului financiar 1 ianuarie 2015 -31 decembrie 2015.

 • 2. Aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2015.

 • 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015.

 • 4. Aprobarea mandatării directorului general al societății Sala Polivalentă S.A., domnul Rusu Ionuț pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Adoptarea acestei hotărâri s-a realizat în baza HCL nr. 267 din data de 17 mai 2016, prin care s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă

S.A., din data de 27.05.2016, în sensul de a vota ”pentru” pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

 • 1. Aprobarea raportului Consiliului de administrație aferent exercițiului financiar 1 ianuarie 2015 -31 decembrie 2015.

 • 2. Aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2015.

 • 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015.

 • 4. Aprobarea mandatării directorului general al societății Sala Polivalentă S.A., domnul Rusu Ionuț pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

 • III. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 2 din data de 27.05.2016, s-a hotărât:

 • 1. Aprobarea raportului Consiliului de administrație aferent exercițiului financiar 1 ianuarie 2015 -31 decembrie 2015.

 • 2. Aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2015.

 • 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015.

 • 4. Aprobarea mandatării directorului general al societății Sala Polivalentă S.A., domnul Rusu Ionuț pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

 • IV. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 3 din data de 28 octombrie 2016, s-a aprobat numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., cu un mandat de 4 luni, precum și cuantumul remunerației membrilor Consiliului de Administrație, în sumă brută de 1400 lei / lună. Această hotărâre a fost adoptată în baza:

 • - HCL nr. 557 din data de 23 septembrie 2016, prin care s-a hotărât numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., precum și stabilirea duratei contractelor de mandat și a remunerației.

 • - HCL nr. 600 din data de 26 octombrie 2016, prin care s-a hotărât efectuarea demersurilor necesare în vederea convocării de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., pentru data de 28.10.2016, ora 14 și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 16.03.2016, în sensul de a vota „pentru” pentru punctele aflate pe ordinea de zi:

 • 1. Aprobarea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., cu un mandat de 4 luni,

 • 2. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului de Administrație, în sumă brută de 1400 Iei / lună.

IV. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă

S.A. nr. 4 din data de 29 noiembrie 2016, s-au hotărât următoarele:

Art.l. Se ia act de demisia d-lui Grigore Ciprian Cristian din funcția de administrator provizoriu și se numește în calitate de administrator provizoriu al societății SALA POLIVALENTĂ S.A., dl. HORȚ CIPRIAN - ALIN, cetățean român, născut în loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de 19.01.1983, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 58, bl. A4, sc. 2, ap. 56, jud. Cluj,' legitimat cu CI seria CJ nr. 031051 emisă de SPCJEP la data de 21.02.2014, CNP 1830119125771.

Art.2. Mandatul administratorului provizoriu va avea o durată de 4 luni, începând cu data de 29.11.2016, cu puteri depline. în conformitate cu prevederile art. 64A1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, mandatul administratorului provizorii poate fi prelungit, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni.

Art.3. împuternicirea d-lui ing. Ion Pantelimon pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

Art.4. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directoml general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.                                                            h I

V. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă

S.A. nr. 5 din data de 29 noiembrie 2016, s-au hotărât următoarele:

Art.l. Se numește PRIM - AUDIT S.R.L., cu sediul în mun. București, str. Dumbrava Nouă nr.9, bl. M16A, ap. 12, sector 5, înregistrată la Oficiul Registmlui Comerțului București sub nr. J40/11798/2004, Cod unic de înmatriculare RO 14479923, nr. autorizație CAFR 968/12.03.2010, reprezentată legal prin Tănase Luminița Marinela, domiciliată în mun. București, str. Dumbrava Nouă nr.9, bl. M16A, ap.12, sector 5, legitimată cu C.I. seria RX nr. 466287, CNP 2740418100091, având funcția de administrator, în calitate de auditor statutar al societății SALA POLIVALENTĂ S.A., pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 29.11.2016.

Art.2. împuternicirea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, pentru semnarea contractului de prestări servicii de audit cu auditorul statutar numit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

Art.3. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

 • VI. Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 6 din data de 29 noiembrie 2016, s-au hotărât următoarele:

Art.l. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016

Art.2. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

Hotărârile nr. 4,5,6 din data de 29.11.2016 au fost adoptate în baza: HCL nr. 637 din data de 28 noiembrie 2016, prin care s-a hotărât modificarea art. 1 din HCL nr. 557/2016 (numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A.) și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 29.11.2016, în sensul de a vota „pentru” pentru punctele aflate pe ordinea de zi a celor două adunări generale, respectiv:

 • 1. înlocuirea d-lui Grigore Ciprian Cristian din funcția de administrator provizoriu, în urma

demisiei înaintate de acesta și numirea unui nou administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.                                                    Zi

 • 2. împuternicirea unui reprezentant al acționarilor, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

 • 3. Numirea auditorului statutar, în conformitate cu prevederile art. 47 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, selectat conform procedurii de achiziție publică.

 • 4. împuternicirea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, pentru semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul numit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

 • 5. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societății Sala.Polivalentă S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016.

 • 6. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

VII. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 7 din data de 21 decembrie 2016, s-a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Sala Polivalentă S.A. pe anul 2016.

Această hotărâre a fost adoptată în baza HCL nr. 656 din data de 20 decembrie 2016, s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 16.03.2016, în sensul de a vota „pentru” pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

 • 1. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

 • 2. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

Pe anului 2016, activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în cadrul ședințelor conduse de către președintele Consiliului de Administrație.

Prin susținerea proiectelor și programelor proprii. sau conexe aferente politicii de dezvoltare continuă a societății SALA POLIVALENTĂ S.A., conducerea administrativă s-a implicat activ în coordonarea eficientă a activității și prestarea unui serviciu public la un nivel calitativ, care să satisfacă exigențele existente pe piață.

Principalele teme abordate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în cursul anului 2016 au fost concretizate prin 17 decizii ale CA. și au vizat următoarele aspecte:


 • - modificarea organigramei societății;

 • - aprobarea bugetului pe anul 2015, a raportului administratorilor și a situațiilor financiare pe anul 2015;

- mutarea sediului social;

 • - măsuri organizatorice cu privire la activitatea societății;

 • - aprobarea tarifelor pentru diverse activități;

 • - stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță;

 • - aprobarea procedurii de selecție a directorului general al societății și numirea acestuia;

 • - aprobarea planului de management prezentat de directorul general;

 • - analizarea situației economico-financiare a societății, a programelor, obiectivelor și proiectelor viitoare pentru eficientizarea activității și identificarea unor surse suplimentare de venituri;

 • - alegerea membrilor comitetelor consultative din cadrul CA;

 • - alegerea președintelui CA;

 • - aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

în funcție de problemele dezbătute, la ședințe au participat directorul general al societății, și, în calitate de invitați, șefii de compartimente și alți angajați ai societății.

3. Activitatea societății

>

Activitatea societății Sala Polivalentă S.A. constă în prestarea de servicii de închiriere a obiectivului Sala Polivalentă, către entitățile sportive, din țară sau din afara țării, organizatoare de activități sportive, concursuri, antrenamente și alte activități cu caracter sportiv, precum și către organizatorii de manifestații cultural-artistice (spectacole, concerte etc.).

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca este cea mai modernă și încăpătoare Sală multifuncțională destinată organizării de evenimente sportive și cultural - artistice din țară, cu o capacitate de până la 9300 locuri pe gradene, având în dotare un teren de joc care poate fi extins prin plierea gradenelor retractabile/demontabile, favorizând astfel practicarea jocurilor sportive din mai multe ramuri: baschet, volei, handbal, dar și gimnastica, tenis, box, judo, karate, scrimă etc.

Sala Polivalentă este un obiectiv de interes general, importanța lui incluzând și elemente care nu pot fi exprimate valoric (cum ar fi rolul social, educativ, de popularizare și de cunoaștere a municipiului Cluj-Napoca), apreciem că acest obiectiv trebuie susținut financiar de către autoritatea tutelară Municipiul Cluj-Napoca.

Accesul organizatorilor la utilizarea obiectivelor și serviciilor puse la dispoziție este neîngrădit, acordându-se prioritate cluburilor și asociațiilor sportive profesioniste sau afiliate la federații, precum și celorlalte structuri sportive sau de amatori. Utilizarea spațiilor, dotărilor și serviciilor obiectivelor este permisă numai cu respectarea destinației și în condițiile stabilite de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.


în cursul anului 2016, în incinta Sălii Polivalente s-au desfășurat următoarele evenimente:

a) evenimente sportive:

 • - februarie: FedCup - primul meci din Cupa Federațiilor la tenis feminin, în cadrul căruia echipa României a întâlnit reprezentanta Cehiei; meciul de baschet feminin România- Turcia din preliminariile Euro2017.

 • - martie: meciul de handbal feminin România - Norvegia

 • - aprilie: FedCup România - Germania

 • - mai: Turneul de handbal feminin Final 4

 • - iunie: Campionatele Naționale de Gimnastică artistică

 • - iulie: Cupa Davis România - Spania

 • - august: baschet masculin a României, cantonament pentru EuroBasket 2017

 • - septembrie: turneul internațional de baschet masculin City Cup, organizat de clubul U Banca Transilvania, meciuri ale Ligii Naționale de Baschet Masculin și Handbal Feminin, meci din Cupele Europene a echipei U Banca Transilvania

 • - octombrie: meci din Cupele Europene a echipei U Banca Transilvania, meciuri ale Ligii Naționale de Baschet Masculin și Handbal Feminin,

 • - noiembrie: meciul echipei naționale de handbal masculin împotriva echipei din Polonia, meciul echipei de baschet feminin a României cu echipa din Israel, Treofeul Carpați (meciuri de handbal feminin ale echipei naționale), meci din Gupele Europene a echipei U Banca Transilvania, meciuri ale Ligii Naționale de Baschet Masculin și Handbal Feminin

 • - decembrie: Cupa Europeană de Karate, meciul echipei U Banca Transilvania din cadrul Cupelor Europene, meciuri din cadrul Ligii Naționale de Baschet Masculin și Handbal Feminin

b) evenimente cultural-artistice și de altă natură:

 • - concerte: Ana Moura , Toto Cutugno, Lara Fabian, Nigel Kennedy, Horia Brenciu, Jean Michel Jarre și Zucherro, Dire Straits Experience Tour, Alessandro Satina, Ștefan Bănică

 • - evenimente diverse: Târg de nunți, Târguri de cariere, Gala studenților absolvenți ai Universității de Artă și Design, Bebelușiada, Thomas Anders & Modem Talking Bând

 • - festivaluri: We Love Retro, Dellahoya sau Untold. UNTOLD, Alandala Day&Night

 • - eveniment pentru copii Disney Magical Music from Movies, concert

 • - evenimentul Kings on Ice, NTT Data Christmas Party 2016.


4. Indicatori economico-fmaciari

Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea generală a acționarilor. Contul de profit și pierderi, care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar, va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

Contul de execuție bugetară cuprinde toate operațiile financiare aferente anului 2016, cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget.

La data de 31.12.2016, structura veniturilor și a cheltuielilor se prezintă astfel:

Nr. crt.

Structura veniturilor și a cheltuielilor

Previzionat

- mii Iei -

Realizat

- mii lei -

Procent de realizare

%

I

Venituri totale

2322

2308

99,40

II

Cheltuieli totale

3304

3045

92,16

III

Rezultat Profit/ Pierdere

-982

-737

75,05

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă venituri din redevențe și chirii, închiriere spații pentru activități sportive, evenimente cultural-artistice și prestări servicii de curățenie, prestări servicii montare/demontare pardoseală sportivă, prestări servicii de asistență instalații electrice, prestări servicii de publicitate, prestări servicii de ticketing (comision) și alte venituri din exploatarea parking-ului subteran.

Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza facturilor emise, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

Veniturile prognozate la data de 31.12.2016 sunt realizate în procent de 99,4 %, fiind compuse

Cheltuielile prognozate la data de 31.12.2016 s-au realizat în proporție de 92,16 %, astfel:

Nr. crt.

Descriere Cheltuieli

Previzionat

- mii lei -

Realizat

- mii lei

Procent de realizare %

Cheltuieli totale (exploatare)

3304,00

3045,00

92,16

I

Cheltuieli cu bunuri și servicii

1408,00

1180,00

83,81

II

Cheltuieli cu impozite și taxe

953,00

944,00

99,06

III

Cheltuieli privind salariile

610,00

606,00

99,64

IV

Cheltuieli cu asigurările sociale

170,00

165,00

97,06

V

Cheltuieli cu materialele consumabile

66,00

53,00

80,30

VI

Cheltuieli cu obiectele de inventar

35,00

31,00

88,57din următoarele categorii de venituri:

Nr. crt.

i

Descriere Venituri

Previzionat

- mii lei -

Realizat

- mii lei -

Procent de realizare

%

Venituri totale

2322,00

2308,00

99,40

I

venituri din evenimente cultural-artistice

925,00

906,00

97,95

II

venituri din sp. publicitare, comerciale

297,00

290,00

97,64

III

venituri din activități sportive

600,00

580,00

96,67

IV

alte venituri din exploatare

495,00

530,00

107,07

V

venituri financiare

5,00

2,00

40,00

VII

Cheltuieli cu energia, apa și gazele naturale

950,00

801,00

84,32

VIII

Cheltuieli privind primele de asigurare

55,00

53,00

96,36

IX

Cheltuieli privind serviciile executate -de terți

240,00

244,00

101,67

X

Alte cheltuieli de exploatare

33,00

33,00

în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 pe rolul instanțelor de judecată au fost introduse 2 dosare noi, în care societatea SALA POLIVALENTĂ S.A. are calitatea de petent, obiectul ambelor dosare fiind - Plângere contravențională. S-au urmărit și s-au asigurat interesele societății în toate litigiile.

Conform cu art. 52 din OUG 109/ 2011 privind guvemanța corporativă, în semestrul II al anului 2016 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii, directorii, angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății, respectiv cu societăți controlate de aceștia.

5. Indicatori de performanță

Prin HCL a municipiului Cluj-Napoca nr. 341/29.08.2014, odată cu aprobarea înființării societății Sala Polivalentă S.A. și desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, Consiliul Local Cluj-Napoca și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca a stabilit "Obiective și criterii de performanță” pentru a fi îndeplinite pe durata mandatului.

Obiectivele și criteriile de performanță sunt menționate în Anexa I la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație.

>

Obiectivele și criteriile de performanță au fost îndeplinite de către Consiliul de administrație al societății pe anul 2016, după cum urmează:

Nr. crt.

Obiectiv /Criteriu de performanță

UM

Prevăzut

Realizat

Procent

%

Pondere

1

Rata de creștere a cifrei de afaceri

%

30

93

100

10

2

Profit brut (pierdere)

Mii Lei

-450

-729

38

4

3

Număr total de evenimente culturale, artistice, târguri

Buc.

10

45

100

10

4

Număr total de manifestări sportive

Buc.

90

70

77,78

8

5

Spații comerciale închiriate

%

100

100

100

15

6

închirieri săli conferințe

Ore/lună

250

20

13,33

2    r-'

7

închiriere spații sportive

Ore/luhă

240

246

100

15

8

Restanțe la plata obligațiilor față de buget

Zile

0

0

100

5

9

Durata medie de recuperare a restanțelor

Zile

40

40

100

5

10

Durata medie de rambursare a datoriilor

Zile

45

40

100

5

PUNCTAJ TOTAL

79

6. Sistemul de control intern managerial

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

 • •  atingerea obiectivelor societății într-un mod economic, eficient și eficace;

 • •  respectarea regulilor externe, respectiv a politicilor și regulilor managementului;

 • •  protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor;

 • •  calitatea documentelor de contabilitate și producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management.

în contextul principiilor generale de bună practică care compun acquis-ul comunitar, controlului i se asociază o accepțiune mult mai largă, acesta fiind privit ca o funcție managerială, nu ca o acțiune de verificare. Prin funcția de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun.

Pe tot parcursul anului 2016, sistemul de control al managementului a fost planificat, organizat și coordonat de către Consiliul de administrație.

7. Concluzii

în cursul anului 2016, activitatea societății Sala Polivalentă S.A. a vizat în principal asigurarea cadrului general necesar pentru funcționarea activităților (contracte servicii, contracte închiriere sală etc.)

Prezentul raport este elaborat de către membrii Consiliului de administrație al societății, în baza următoarelor prevederi legale: art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; art. 181 și art. 185 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Managerierea acestui proces, în concordanță cu principiile clasice de management, reprezintă un demers conștient de conducere și coordonare a acțiunilor si activităților individuale și de grup, precum și de mobilizare și alocare a resurselor organizației în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordanță cu misiunea, obiectivele și resposabilitățile sale economice și sociale.

Raportul va fi prezentat Adunării generale a acționarilor. El prezintă evoluția execuției mandatului administratorilor societății pe perioada de raportare și informații referitoare la execuția contractului de mandat a directorului general, detalii relevante privind activitățile desfășurate, performanțele financiare și raportările contabile ale societății.

Consiliul de administatie

9

Semnătura

Președinte:

Călian Petru

Membri:

Rad Rad Vasile - Daniel

Cozea Marinela-Corina

Lorinczi Zoltân Lăszlo

-

Horț Ciprian - Alin

Macovei Vasile-Dan

Moldovan Ionuț-Daniel

c


DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru

Entitate: SALA POLIVLENTA

Județul: CLUJ

Adresa: CLUJ NAPOCA, str.Aleea Stadionului nr.4

Număr din registru comerțului: J 12/2740/2014

Forma de proprietate: SOCIETATE PE ACȚIUNI

Activitatea preponderenta(cod CAEN): 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract Cod unic de înregistrare: 33602967

Subsemnatul Rusu lonut, în calitate de director general al SALA POLIVALENTA Cluj-Napoca și

Helerea luliana, in calitate de economist ne asumam răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2016 si confirmam ca:

 • 1. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

 • 2. Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata;

 • 3. Persoana juridica își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.


  întocmit

  Sala Po

  Nr. intrare.oCătre Acționarii societății Sala Polivalenta SA

Cu sediul social in Municipiul Cluj-Napoca , str Aleea Stadionului nr4

Opinie

 • 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății Sala Polivalenta SA (“Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situațiile financiare menționate se refera la:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii:                                            806.083 lei

 • •  Profitul net al/ pierderea neta a exercițiului financiar                     729.588 lei

 • 2  In opinia noastra, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2016 precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul’financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile -privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

 • 3  Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA"). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform cerințelor de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidențierea unor aspecte

Atragem atentia asupra Notei 4 din situațiile financiare, care reflecta analiza rezultatului din activitatea de exploatare . Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.


Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii                      • .

Atragem atentia asupra Notei 4 din situațiile financiare, conform careia Societatea a înregistrat o pierdere neta din activitatea de exploatare de 736.361 lei in cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2016 si, la data respectiva, datoriile curente ale Societății sunt acoperite din majorarea de capital social, in lipsa existentei unor venituri din activitatea de exploatare. După cum se arata in Nota 4, aceste evenimente si condiții, împreuna cu alte aspecte prezentate in Nota 9 Indicatori financiari, indica existenta unei incertitudini semnificative cu privire la capacitatea Societății de a-si continua activitatea, în cazul în care societatea nu va reuși sa atragă surse suplimentare de finanțare sau nu va implementa măsuri de acoperire a cheltuielilor curente. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Alte informații - Raportul administratorilor

 • 4 Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489^492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare        (

anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 15 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul         (

administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a) in Raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie in. concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b)  Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor     q

financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la     Aj

Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 5  Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 6  In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capâcitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 7  Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 8 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 9 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei '                 denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de

nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •  Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind
capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele PRIM-AUDIT SRL

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 968/12.03.2010


București,

12.04.2017


Auditor partener/Administrator

Tanase Luminița Marinela

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 2818/24.02.2009