Hotărârea nr. 583/2017

Hotărârea 583/2017 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 206124 din data de 02.05.2016 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.EP. nr. 166/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2016 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca.


Nr.583 din 16 mai 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 583 /2017

 • 1.  Bilanț

 • 2.  Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4.  Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate.

Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Flux numerar (Cash Flow)

 • 6. Nota 1 - Active imobilizate

 • 7.  Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 8. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 9.  Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 10. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor- clienți

 • 11. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 12. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 13. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

 • 14. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari

 • 15. Nota 10 - Alte informații

Bifați numai dacă este cazul:


[7] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Q GIE-grupuri de interes economic


Tip situație financiară: BL


(• An C Semestru


Anul 2016Forma de proprietate


12—Societăți cu capital integral de stat


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători


Situații financiare anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)
L ^interes


Entități de   i 7 I

interes      1.. -J


[X| interes public


 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991

]  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele |liviu NEAG


Semnătura


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?
AUDITOR,


Formular VALIDATBILANȚ la data de 31.12.2016

Cod 10

FIO- pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2016

31.12.2016

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

144.403

9.612

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și site imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

2.633

3.898

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

147.036

13.510

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

44.732.022

43.879.640

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)

09

158.325.197

168.803.445

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914)

10

423.146

445.731

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

17.835

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

203.498.200

213.128.816

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

203.645.236

213.142.326

3. ACTIVE CIRCULANTE

<

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +

323 +328 + 351 + 358 + 381 +/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

2.167.525

2.535.302

FIO- pag. 2

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

27

63.061

21.437

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 -396-397- din ct.4428)

28

134.095

79.424

4. Avansuri (ct.4091)

29

701.164

2.245

TOTAL(rd. 26 la 29)

30

.   3.065.845

2.638.408

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +

411 +413 + 418-491)

31

7.483.482

8.857.114

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431*» + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444-* + 445 + 446*" + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

326.652

891.385

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

TOTAL (rd. 31 la 35)

36

7.810.134

9.748.499

INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

38

TOTAL (rd. 37+ 38)

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

40

5.228.280

14.319.588

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

16.104.259

26.706.495

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

42

446.119

266.354

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

43

446.119

266.354

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat ( orumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

46

2.914.942

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

5.241.941

7.609.692

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 +441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*'* + 457 + 4581 +462 +4661+473***+ 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52

7.638.625

5.745.714

fi.

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

15.795.508

13.355.406

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

54

-4.047.609

8.056.711

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

55

199.597.627

221.199.037

FIO- pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447**-* + 4481 + 455 + 456"** + 4581+462+4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

TOTAL (rd.56 la 63)

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512 + 1513 + 1514+1518)

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

69

48.729.603

68.423.644

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

70

4.800.000

5.554.632

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

71

43.929.603

62.869.012

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

72

2.479

6.100

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

73

2.479

6.100

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

48.732.082

68.429.744

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

152.212.000

152.212.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 1a 84)

85

152.212.000

152.212.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

x.

FIO-pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

181.287

181.287

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

764.085

946.256

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063)

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

2.415.085

2.245.414

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

3.179.170

3.191.670

Acțiuni propriijct. 109)

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)             SOLD C (ct. 117)

95

SOLD D (ct. 117)

96

434.907

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

97

585.054

2.927.239

SOLD D (ct. 121)

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

54.580

182.171

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

100

155.668.024

158.330.025

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

PatrimoniuLprivat (ct. 1017) 2)

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79

103

‘ 155.668.024

158.330.025

Suma de control FI 0 :     3449397401 /8692636088

«) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

'*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*•'’) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiarei altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

z) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular VALIDATF20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20                                                                          lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2015

2016

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

116.392.700

121.076.788

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

115.890.839

120.647393

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

501.861

429395

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

t

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

134.649

69.454

Sold D

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

23.100

36.866

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

6.929.152

7.573.462

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

4.991.749

5.554.632 (

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10 + 11 +12+13)

16

123.479.601

128.756.570

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

27.163.996

26.192.868

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

333.277

237.065

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

5.510.065

5.635.910

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

492.397

429.424

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

65.591.707

68.086.254

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

53.535.368

55.557.018

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

12.056.339

12.529.236

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

17.533.610

17.973.186

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

17.533.610

17.973.186

a.2) Venituri (ct.7813)

27

T

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

120300

F20 - pag. 2

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

120.300

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

5.774.769

6.554.760

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(0.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

4.800.60C

5.540.410

11.2. Cheltuieli«u alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)

33

768.997

731.336

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

13.361

16.433

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (0.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

37

191.811

266.581

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

-Cheltuieli (ct.6812)

40

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

122.399.821

125.229.767

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42)

43

1.079.780

3.526.803

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

182.517

1.928

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (O.762+764+765+767+768+7615)

50

65.181

166.451

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

<

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

247.698

168.379

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (0.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

227.694

39.536

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (0.663+664+665+667+668)

58

8.180

12.228

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

235.874

51.764

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd.52-59)

60

11.824

116.615

- Pierdere (rd. 59-52)

61

0

u 0F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

123.727.299

128.924.949

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

122.635.695

125.281.531

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

1.091.604

3.643.418

- Pierdere (rd. 63-62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

506.550

716.179

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64-65-66-67)

68

585.054

2.927.239

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

0

0

Suma de control F20 :  1945563943 / 8692636088

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri si contribuții datorate in baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, alteledecât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Formular

VALIDAT


F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE                 F 8

la data de 31.12.2016

Cod 30                                                                          -Iei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

1

2.927.239

Unități care au înregistrat pierdere

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09+15 la 19 + 23)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

.   - peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

< ’ ipozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

Iii. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2      14'

Număr mediu de salariati

24

1.471

1.420

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

1.458

1.448

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Menituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Menituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit □revederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ji completările ulterioare, din care:

38

-

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

/enituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

/enituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

/enituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

/enituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din latele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

. (

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

tedevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, arimite în concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

tedevență minieră plătită la bugetul de stat

50

tedevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

52

/enituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

/enituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Jniunii Europene, din care:

55

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

iubvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                                • *

61

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

V. Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

64

3.067.748

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):

65

0

0

după surse de finanțare (rd. 66=67+68)

66

0

0

- din fonduri publice

67

- din fonduri private

68

- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)

69

0

0

-cheltuieli curente

70

- cheltuieli de capital

71

0

0

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

73

- .vansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)

74

17.835

Imobilizări financiare,în sume brute (rd. 76 + 84)

75

1.991

10.717

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

76

- acțiuni cotate emise de rezidenti

77

- acțiuni necotate emise de rezidenti

78

- părți sociale emise de rezidenti

79

- obligațiuni emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

81

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

' 1

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)

84

1.991

10.717

F30 - pag. 4

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

85

1.991

10.717

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

87

7.481.491

8.848.641

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

291.800

1.687.186

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (Ct. 425+ 4282)

90

25.487

39.321

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (d:n ct. 431 +437 + 4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

91

97.197

647.959

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4382)

92

284.214

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441

+4424+4428+444+446)

93

97.197

363.745

- subvenții de incasat(ct.445)

94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

95

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

96

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

97

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+

4662), (rd.100 la 102)

99

650.087

450.772

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101

650.087

450.772

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

103

- de la nerezidenți

104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

105

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)

106

- acțiuni cotate emise de rezidenti

107

- acțiuni necotate emise de rezidenti

108

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezidenti

109

- obligațiuni emise de rezidenti

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

- acțiuni emise de nerezidenti

112

- obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

Casa în lei și în valută (rd.116+117)

115

97.067

154.282

-în lei (ct. 5311)

116

97.067

154.282

-în valută (ct. 5314)

117

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)

118

5.125.141

14.153.678

-în lei (ct. 5121), din care:

119

5.103.261

14.140.348

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

-în valută (ct. 5124), din care:

121

21.880

13.330

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

123

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori vc încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157+ 158+ 161 + 162+ 164+165 + 170 + 171 + 172 + 178)

126

16.064.462

13.361.506

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (Ct. 161 ),(rd. 128+129)

127

- în lei

128

-în valută

129

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.l681), (rd.131 +132)

130

- in lei

131

- in valuta

132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192

+ 5196 + 5 Î97), (rd. 134+135)

133

-în lei

134

-în valută

135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)

136

- in lei

137

- in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

+5195), (rd.140+141)

139

-în lei

140

- în valută

141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)

142

IF

- in lei

143

- in valuta

144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627), (rd.146+147)

145

2.914.942

V -în lei

146

2.914.942

-în valută

147

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)

148

- in lei

149

-in valuta

150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624

+ 1625 ) (rd.152+153)

151

-în lei

152

-în valută

153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)

154

- in lei

155

- in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

157

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)

158

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

159

-în valută

160

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

161

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161a

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

5.241.941

7.609.692

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

163

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

2.128.666

2.102.452

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165

5.047.639

2.664.555

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

166

2.022.404

1.519.417

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

(Ct.441 +4423+4428+444+446)

167

2.973.626

1.139.963

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

168

47.084

- alte datorii in legătură cu bugetul statului

(ct.4481)

169

4.525

5.175

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

171

Cf

- sume datorate acționarilor / asociaților PF

171a

- sume datorate acționarilor / asociaților PJ

171b

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 +478 + 509) (rd.173 la 177)

172

731.274

984.807

F30 - pag. 7

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

173

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174

731.274

984.807

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

176

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

152.212.000

152.212.000

(      - acțiuni cotate

181

- acțiuni necotate

182

- părți sociale

183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

Brevete si licențe (din ct.205)

185

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

75.600

95.200

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate

■ administrare

187

154.455.413

157.101.088

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

189

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

190

le

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

Suma (lei) ■

% 6)

Suma (lei)

%6)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

T91

152.212.000

X

152.212.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)

192

152.212.000

100,00

152.212.000

100,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

193

- deținut de instituții publice de subordonare locală

194

152.212.000

100,00

152.212.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

195

- cu capital integral de stat

196

- cu capital majoritar de stat

197

- cu capital minoritar de stat

198

- deținut de regii autonome

199

- deținut de societăți cu capital privat

200

- deținut de persoane fizice

201

- deținut de alte entități

202

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2015

31.12.2016

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

203

. 265.237

1.372.534

- către instituții publice centrale;

204

- către instituții publice locale;

205

265.237

1.372.534

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

206

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2015

31.12.2016

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

207

739.949

~ • •         265.237

X

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

208

739.949

265.237

- către instituții publice centrale;

209

- către instituții publice locale;

210

739.949

265.237

F30 - pag. 9

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

211

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

212

- către instituții publice centrale;

213

- către instituții publice locale;

214

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

215

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2015

31.12.2016

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din

216

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

217

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

218

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

219

XVI. Venituri obținute din activități agricole *******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2015

31.12.2016

Venituri obținute din activități agricole

220

Z.0

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

COSM1N HARDAU


Formular

VALIDATSITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

F40 - pag. 1

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1+2-3)

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

766.617

6.000

X

772.617

Alte imobilizări

02

7.237

3.050

2.105

X

8.182

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

A "tive necorporale de explorare evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

773.854

.......... 9.050

2.105

X

780.799

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

46.639.482

22.609

46.662.091

Instalații tehnice si mașini

08

191.668.149

27.294.363

394.858

394.858

218.567.654

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

530.583

155.243

8.430

8.430

677.396

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

( ?stitii imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

17.835

70.540

88.375

0

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

238.856.049

27.542.755

491.663

403.288

265.907.141

III.Imobilizări financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

239.629.903

27.551.805

493.768

403.288

266.687.940

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

622.214

140.791

763.005

Alte imobilizări

20

4.604

1.785

2.105

4.284

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

626.818

142.576

2.105

767.289

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

1.907.460

874.991

2.782.451

Instalații tehnice si mașini

25

33.342.952

16.816.115

394.858

49.764.209

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

107.437

132.658

8.430

231.665

nvestitii imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

35.357.849

17.823.764

403288

52.778.325

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

35.984.667

17.966.340

405.393

53.545.614

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Llmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

( talatii tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

IriVestitii imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :  1928006154/8692636088

Administrator,

ÎNTOCMIT,

B-dul21 Decembrie 1989. nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931.

www.ctpcj ,ro, emai 1: secretari at@ctpcj.ro


NR. 3.424/25.04.2017

SITUAȚIA FLUXULUI DE TREZORERIE LA 31.12.2016 (METODA DIRECTA)

Nr. crt.

Explicații

2015

2016

Diferența 2016-2015

I

Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare

1

Incasari de la clienti, de la populație (fara factura), debitori, etc.

160.302.359

157.339.320

-2.963.039

2

Plăti către furnizori, angajați (inclusiv contribuții la salarii)

109.897.992

109.368.401

-529.591

3

Impozit pe profit plătit

886.670

425.894

-460.776

4

Alte impozite si taxe, TVA de plata, creditori, etc.

32.268.731

29.952.069

-2.316.662

5

Total trezorerie neta din activitatea de exploatare (rd.1-2-3-4)

17.248.966

17.592.956

343.990

II

Fluxuri de trezorerie din activitati de investiții

0

6

Subvenții pentru investiții

13.835.687

25.248.673

11.412.986

7

Plăti furnizori imobilizări

65.420.756

30.795.843

-34.624.913

8

Total trezorerie neta din activitati de investiții (rd.6-7)

-51.585.069

-5.547.170

46.037.899

III

Fluxuri de trezorerie din activitati de finanțare

9

Utilizare credite pe termen scurt

9.538.025

-9.538.025

10

Rambursare credite pe termen scurt

9.538.025

-9.538.025

11

Utilizare credite pe termen lung

0

12

Rambursare credite pe termen lung

6.721.603

2.914.942

-3.806.661

13

Dobânzi plătite

227.694

39.536

-188.158

14

Total trezorerie din activitatea de finanțare (rd.9-10+11-12-13)

-6.949.297

-2.954.478

3.994.819

IV

Flux de trezorerie a CTP Cluj-Napoca S.A. (rd.l+ll+lll)

-41.285.400

9.091.308

50.376.708

V

Trezoreria la începutul anului

46.513.680

5.228.280

-41.285.400

VI

Trezoreria la sfârșitul anului

5.228.280

14.319.588

9.091.308

VII

Verificare (rd.VI-rd.V)

-41.285.400

9.091.308

50.376.708
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-43093 1 www.ctpcj.ro, einail:secretariat@ctpcj.ro


NR. 3.424/25.04.2017


NOTA 1


ACTIVE IMOBILIZATE LA 31.12.2016

DENUMIREA ELEMENTULUI

VALOAREA BRUTA

AMOR!

riZARE

IMOBILIZĂRI

SOLD INIȚIAL

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD FINAL

SOLD INIȚIAL

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD FINAL

1

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

773.854

9.050

2.105

780.799

626.818

142.576

2.105

767.289

2

IMOBILIZĂRI CORPORALE

238.856.049

27.542.755

491.663

265.907.141

35.357.849

17.823.764

403.288

52.778.325

DIN CARE

CONSTRUCȚII

46.639.482

22.609

46.662.091

1.907.460

874.991

2.782.451

INST. TEHNICE SI MAȘINI

191.668.149

27.294.363

394.858

218.567.654

33.342.952

16.816.115

394.858

49.764.209

3

TOTAL( RD. 1 + RD. 2)

239.629.903

27.551.805

493.768

266.687.940

35.984.667

17.966.340

405.393

53.545.614

B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.etpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro


NOTA 2


PROVIZIOANE

în anul 2016 compania nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu s-au preluat solduri din anii precedenți.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

LIVIUMȘW^

COSMIN HĂRDĂU


B-dul 21 Decembrie 1989, nri 128-130

Tel 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, emaiksecretariat@ctpcj.ro


NR. 3.424/25.04.2017


NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI NET PE ANUL 2016 - PROPUNERE

NR. CRT.

EXPLICAȚII

SUME

1

PROFIT BRUT

3.643.418

2

IMPOZIT PE PROFIT

716.179

3

PROFIT NET (RD. 1-2)

2.927.239

4

REZERVE LEGALE ( 5% X RD. 1)

182.171

5

PROFIT NET DUPĂ DEDUCEREA

2.745.068

REZERVELOR LEGALE ( RD. 3-4)

i

6

50% DIVIDENDE BUGETUL LOCAL

1.372.534

(50% X RD. 5>

7

50% SURSE PROPRII ( 50% X RD. 5)

1.372.534'
B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro


R. 3.424/25.04.2017


NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE PE 2016

INDICATORUL

EXERCIȚIUL PRECEDENT

EXERCIȚIUL CURENT

2015

2016

1. CIFRA DE AFACERI NETĂ

116.392.700

121.076.788

2. COSTUL BUNURILOR VÂNDUTE Șl AL SERV.

113.446.679

113.992.296

PRESTATE 3+4

3. CH. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

109.774.691

110.430.600

4. CH. ACTIVITĂȚILOR AUXILIARE

3.671.988

3.561.696

5. REZ. BRUT AFERENT CA NETĂ 1-2

2.946.021

7.084.492

6. CH. GENERALE DE ADMINISTRAȚIE

8.953.142

11.237.471

7. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

7.086.901

7.679.782

8. REZULTATUL DIN EXPLOATARE 5-6+7

1.079.780

3.526.803


DIRECTOR ECONOMICZ3B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 ww w. ctpcj .ro, eni aii: secretariat@ctpcj. roNR. 3.424/25.04.2017SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2016

TERMEN DE ÎNCASARE

CREANȚE

SOLD LA 31.12.2016

SUB 1 AN

PESTE 1 AN

1.CLIENTI (CONT 411)

8.817.203

8.817.203

2. TVA DE RECUPERAT

363.745

363.745

3. SUME DE RECUPERAT FNUASS

284.214

284.214

4. DEBITORI DIVERȘI (CONT 4611)

184.419

184.419

5. ALTE CREANȚE

76.206

76.206

6. FURNIZORI -DEBITORI PRESTAȚII (CONT 4092)

22.712

22.712

TOTAL

9.748.499

9.748.499

1

’ERMEN DE PLATA

DATORII

SOLD LA 31.12.2016

SUB 1 AN

1-5 ANI

PESTE 5 ANI

1. FURNIZORI (CONT 401+404+408)

7.609.692

7.609.692

2. PERSONAL - SALARII DATORATE ( CONT 421+423)

1.910.812

1.910.812

3. DATORII LA BUGETUL ASIG. SOCIALE( CONT 431+437)

1.519.417

1.519.417

4. CREDITORI DIVERȘI (CONT 462)

974.157

974.157

5. IMPOZITUL PE SALARII (CONT 444)

569.489

569.489

Wp"

6. ALTE IMP.WE.SI VĂRS - TX SPECIALA (CONT 4468)

335.043

335.043

8. REȚINERI DIN SALARII (CONT 427)


9. ALTE DATORII


__ TOTAL
181.506

181.506

-

44.947

44.947

13.355.406

13.355.406

DIRECTOR ECONOMIC


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, em aii: secretariat@ctpcj. ro


NOTA 6


PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

 • 1. în anul 2016 compania a aplicat prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene și Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată. De asemenea la întocmirea bilanțului si notelor s-a avut in vedere si OMFP nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

9

 • 2. Pe parcursul anului 2016 nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

 • 3. Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile cu cele prezentate în anul precedent

 • 4. Valoarea reziduală a imobilizărilor s-a stabilit pe baza prețurilor oferite, în cazul materialelor valorificate din dezmembrări, sau pe baza prețurilor stabilite pentru reperele reintroduse în circuitul economic al companiei.

 • 5. In anul 2016 nu s-au reevaluat imobilizările corporale .

 • 6. Pe parcursul anului 2016 nu au fost operate ajustări excepționale de valoare, în scop fiscal, a elementelor de activ.

 • 7. Valorile prezentate in bilanț sunt la costuri istorice

 • 8. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat în baza OMFP nr. 2861/09.10.2009.

 • 9. Metoda de amortizare a imobilizărilor a fost cea liniară.

 • 10. înregistrarea cheltuielilor cu obiectele de inventar și echipamentul de lucru și protecție s-a efectuat prin trecerea pe costuri ale acestora, la darea în consum.
B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 ww w. ctpcj .ro, email:secretariat@ctpcj.ro


Nr. 3.424/25.04.2017


NOTA 7


PARTICIPAȚII SI SURSE DE FINANȚARE

 • 1. Compania nu deține și nu tranzacționează acțiuni sau obligațiuni.

 • 2. Capitalul subscris si varsat al companiei este de 152.212.000 lei.

DITECTOR GENERAL    DIRECTOR ECONOMIC


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj .ro, em ai 1: secretari at@ctpcj. ro


DEKRA.


SISTEM DE MANAGEMENT AL

CAUTÂJU ISO 9001JOQH

fS</*U DE TfUiNST^^ VW~

Nr. 3.424/25.04.2017

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE IN ANUL 2016

 • 1. Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA are unic acționar Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Prin Hotarea Consiliului Local nr. 465 din 16 decembrie 2015 s-a ratificat Hotararea nr. 3 din data de 23.10.2015 a Adunării Generale a Acționarilor CTP Cluj-Napoca SA care precizează, printre altele, ca avind in vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice se desemnează 7 membri ai Consiliului de Administrație ai CTP Cluj-Napoca, cu o durata a mandatului de 4 ani, incepind cu 11.12.2015, si cu o remunerație lunara bruta in suma de 1.400 lei.

Cheltuielile CTP Cluj-Napoca SA cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2016 au fost in valoare de 95.200 de lei.

 • 2. Nu avem obligații contractuale privind plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.

 • 3. Nu am acordat avansuri sau credite membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere în timpul exercițiului financiar raportat.

 • 4.  Sal ari ații:

9

 • a) în anul 2016 numărul mediu scriptic de salariați a fost de 1.420.

 • b) Structura personalului in luna decembrie 2016 a fost următoarea:

 • - personalul direct productiv: - 1.151

 • - personalul indirect productiv: - 96

 • - personalul operativ:

 • - persoanlul TESA, din care:

_______director general:

Total:                          - 1.445

 • 5. Cheltuielile su salariile angajatilor in 2016 au fost de 52.394.070 lei.

 • 6. Compania nu a avut cheltuieli cu contribuții pentru pensii private.

  DITECTOR GENERAL

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


B-dul 21. Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj.ro, emai 1:secretariat@ctpcj.ro


NR. 3.424/25.04.2017

NOTA 9

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO -

FINANCIARI PE ANUL 2016

 • 1. INDICATORI DE LICHIDITATE

 • a. indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

ILC = ACTIVE CURENTE / DATORII CURENTE

ACTIVE CURENTE        26.706.495,00

DATORII CURENTE       13.355.406,00

ILC                          2,00

 • b. indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

ILI = ( ACTIVE CURENTE - STOCURI ) / DATORII CURENTE

ACTIVE CURENTE

STOCURI

DATORII CURENTE

26.706.495,00

2.638.408,00

13.355.406,00

ILI

1,80

 • 2. INDICATORI DE RISC

a. indicatorul gradului de îndatorare

IGÎ = CAPITAL ÎMPRUMUTAT / CAPITAL PROPRIU

CAPITAL ÎMPRUMUTAT = CREDITE PESTE 1 AN

CAPITAL PROPRIU

0

158.330.025,00

CAPITALUL PROPRIU=F10 R 103 DIN BILANȚ

IGÎ                               0

b. indicatorul privind acoperirea dobânzilor

IAD = PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBÂNZII Șl IMPOZITULUI PE PROFIT /

/ CHELTUIELI CU DOBÂNDA =

( 3.643.418 + 39.536)/39.536

PROFIT BRUT           3.643.418,00

CH DOBANDA            39.536,00

IAD                       93,15 ORI

 • 3. INDICATORI DE ACTIVITATE ( INDICATORI DE GESTIUNE)

Furnizează informații cu privire la :

 • - viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității

 • - capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității

a. viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat

de-a lungul exercițiului financiar


VRS = COSTUL VÂNZĂRILOR / STOCUL MEDIU

COSTUL VÂNZĂRILOR = TOTAL COSTURI - CH. FINANCIARE - CH. GENERALE

STOCUL MEDIU = ( SI + SF ) /2

COSTUL VÂNZĂRILOR     113.992.296,00

STOCUL MEDIU          2.852.127,00


VRS


39,97 ORI


b. numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

NZS = ( STOC MEDIU / COSTUL VÂNZĂRILOR ) X 365 ‘

NZS                      9,13 ZILE


c. durata medie de recuperare a creanțelor - eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale; exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

VRD = ( SOLD MEDIU CLIENȚI / CIFRA DE AFACERI ) X 365

SOLD MEDIU CLIENTI              8.990.985,00

CIFRA DE AFACERI            121.076.789,00

VRD                     27,10 ZILE


d. durata medie de rambursare a datoriilor - numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi.


VRC = ( SOLD MEDIU FURNIZORI / CIFRA DE AFACERI ) X 365

SOLD MEDIU FURNIZORI             6.467.011,00

CIFRA DE AFACERI            121.076.789,00


VRC


19,50 ZILE


e. viteza de rotație a activelor imobilizate - examinează cifra de afaceri generată de o anumită cantitate de active imobilizate.


VRAI = CIFRA DE AFACERI / ACTIVE IMOBILIZATE CIFRA DE AFACERI ACTIVE IMOBILIZATE


121.076.789,00

213.142.326,00


VRAI                       0,57

f. viteza de rotatie a activelor totale


VRAT = CIFRA DE AFACERI / TOTAL ACTIVE =


TOTAL ACTIVE


240.115.175,00


TOTAL ACTIVE=ACTIVE IMOBILIZATE+ACTIVE CIRCULANTE +CH.IN AVANS


VRAT


0,50


4. INDICATORI DE PROFITABILITATE exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile.


a. rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere.RCA = PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBÂNZII Șl IMPOZITULUI PE PROFIT / CAPITAL ANGAJAT =                  0,02

PROFIT ÎNAINTEA PLĂTII DOBÂNZII SI IMPOZITULUI PE PROFIT = 3.682.954


CAPITAL ANGAJAT = ACTIVE TOTALE - DATORII CURENTE =

BILANȚ F10R55

b. marja brută din vânzări

221.199.037,00


MBV = ( PROFITUL BRUT DIN EXPLOATARE / CIFRA DE AFACERI ) X 100 = 2,91%

PROFIT BRUT DIN EXPLOATARE =

3.526.803,00COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SANOTA 10

ALTE INFORMAȚII

 • 1. Datele de identificare ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA sunt următoarele:

 • - Adresa: Cluj-Napoca, Str. B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 128-130 ~

 • - Numărul de înregistrare la R.C.: J12/66/1991 ( -Codul fiscal: RO 201195.

 • 2. Conturile la băncile comerciale cu care lucrăm au rămas aceleași.

 • 3. Compania are acționar unic Municipiul Cluj-Napoca.

 • 4. Compania nu are filiale sau entități asociate precum nici entități în care să dețină participații. Compania este organizată pe patru secții, din care trei secții de bază și una auxiliară, subunități fără personalitate juridică, care conduc contabilitatea proprie până la nivel de balanță de verificare.

 • 5. în anul 2016 nu am avut venituri sau cheltuieli evidențiate inițial într-o monedă străină, deci nu se pune problema utilizării vreunei baze de conversie.

 • 6. Evenimente ulterioare datei bilanțului, care să aibă influențe semnificative asupra datelor prezentate, nu am avut.

 • 7. în anul raportat nu am înregistrat cheltuieli și venituri extraordinare.

 • 8. Cheltuielile în avans existente în sold la finele perioadei reprezintă prime de asigurare si roviniete plătite in cursul anului 2016, cheltuieli scadente in 2017.

(    9. Veniturile în avans reprezintă contravaloarea abonamentelor si reclamelor facturate la

finele anului 2016, cu valabilitate pentru anul 2017.

 • 10. Compania nu are contracte de leasing încheiate cu societăți specializate în acest domeniu.

 • 11. Onorariile plătite auditorilor financiari independenți, în anul raportat, au fost de 38.400 lei + TVA.

 • 12. CTP Cluj-Napoca SA nu are furnizori restanți la 31.12.2016. Excepțiile care apar in situația conturilor 401 si 404 se datoreaza unor situații ce vor fi detaliate in continuare:

 • A. Peste 1 an                                                               0

 • - PESA Polonia, 57.009 lei. Facturi reprezentând contravaloarea reparațiilor executate in urma unor accidente produse din vina terților. înțelegerea cu firma din Polonia a fost ca plata sa se efectueze pe măsură ce se incaseaza sumele de la societățile de asigurări.

 • - TELEKOM ROMANIA, 6.726 lei. S-au achiziționat componente electronice in iulie 2015 si s-a convenit, de ambele parti, in contract, ca achiziția sa fie plătită in 24 de rate egale.

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLTC CLUJ NAPOCA SA


B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130


Tel. 0264-430917, Fax 0264-43093 1 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro

 • B. Peste 90 de zile

-SC IAC Management, 2.262 lei. Furnizorul a solicitat plata in contul altei firme cu care avea cesiune de creanța. Definitivarea actelor a durat mai mult - existau lipsuri in cesiunea de creanța.

 • - SE Electrica, 132 lei. Factura culeasa dublu, s-a reglementat in luna februarie 2017.

 • C. Peste 30 de zile

 • - SC Pragmatic, 1.814 lei. Scadenta mai mare de 30 de zile, nu s-a depășit scadenta la plata.

 • - SC Repdrum, 5.958 lei. Factura s-a primit cu 1 luna intarziere.

-SC Astra Vagoane, 600.000 lei. Reprezintă sold pentru plata a 3 troleibuze, fiecare ( troleibuz avand o valoare de 2.522.946 lei. Cele 3 troleibuze au fost recepționate, au fost scoase in circulație, dar departamentul tehnic a relevat existenta unor probleme tehnice datorate producătorului. In urma mai multor intalniri cu furnizorul troleibuzelor s-a convenit ca pe măsură remedierii deficientelor semnalate sa se efectueze plata diferentelor ramase in sold.

 • - SC EVW Holding, 45.744 lei. Scadenta la 60 de zile, nu s-a depășit scadenta la plata.

 • - SC Fermit, 2.297 lei. Scadenta mai mare de 30 de zile, nu s-a depășit scadenta la plata.

 • - SC Impar, 10.848 lei. Factura s-a primit doar in 25.01.2017.

DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HĂRDĂUHOTĂRÂREA nr.l

a Consiliului de Administrație a societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA consemnată în Procesul- verbal nr. 6 din 27.04.2017

Consiliul de administrație al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.l28-130, județul Cluj, având un capital social de 152.212.000 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.J 12/66/1991, CUI 201195 în ședința din data de 27.04.2017 a hotărât:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca pentru anul 2016

PREȘEDINTELE CONS

ec.Ioa


ADMINISTRAȚIECOMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

Nr.B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj .ro, email: secretariat@ctpcj.ro
RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Liviu Neag în calitate de director general, declar că S.C. CTP Cluj Napoca S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intem/managerial al companiei, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

în acest caz, menționez următoarele:

 • - Comisia de monitorizare este actualizată;

 • - Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;

 • - Registrul riscurilor la nivelul companiei, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este actualizat;

 • - Procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 80 % din totalul activităților procedurabile inventariate, în număr de 120, precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;

 • -  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat,cuprinde în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;

 • - în cadrul companiei există compartiment de audit intern și acesta este funcțional, fiind compus din două persoane.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de

control intern managerial, deținută în cadrul SC CTP Cluj Napoca SA, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2016, sistemul de control intern managerial al SC CTP Cluj Napoca SA este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

(dEKrXj


SISTEM DE MANAGEMENT AL

CALITÂpl ISO 9001:2008


Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro

Nr. 3.424/25.04.2017

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR 2016, ÎNTOCMIT PE BAZA BILANȚULUI CONTABIL LA 31.12.2016

Activitatea de exploatare a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA a constat in anul 2016 in transportul public de calatori, ca activitate de baza, transport care a generat 91,89% din veniturile totale ale companiei in anul prezentat, diferența procentuala fiind reprezentata de activitati diverse.

In anul 2016 CTP Cluj-Napoca a efectuat transport public de calatori in Municipiul Cluj-Napoca, precum si in cele sase comune din Zona Metropolitana aflate in componenta Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj. Aceasta asociație metropolitana are in componenta șapte unitati administrativ-teritoriale (U.A.T.-uri)- Municipiul Cluj-Napoca, comunele Apahida, Floresti, Baciu, Chinteni, Ciurila si Feleacu. Ca evoluție a transportului public de calatori a companiei noastre, menționam ca in anul 2013 s-a deservit doar Municipiul Cluj-Napoca, in 2014 incepand cu luna aprilie s-a efectuat transport treptat si in Zona Metropolitana, astfel ca in semestrul al II-lea din 2014 s-a efectuat transport in toate cele sase comune, iar in 2015 si in 2016 s-a efectuat transport public de calatori in Cluj-Napoca si cele sase comune pe intreg parcursul anului.

O situație comparativa a numărului total de calatorii pe care le-a efectuat CTP Cluj-Napoca SA in cei patru ani se prezintă astfel:

AN

Calatorii CTP Cluj-Napoca SA

2013

140.145.700

2014

173.324.877

2015

181.925.523

2016

182.679.695

In modul de calcul al călătoriilor efectuate se folosește următoarea convenție, convenție folosita si pentru raportările statistice trimise Institutului National de Statistica -fiecare bilet de 1 călătorie sau 2 calatorii reprezintă 1 călătorie sau 2 calatorii, un abonament pe o linie pe o luna reprezintă 60 de calatorii (clientul face in medie doua7,„ calatorii pe zi, 30 de zile pe luna), 1 abonament pe 2 linii pe 1 luna reprezintă 120 de calatorii (clientul face in medie 4 calatorii pe zi, 30 de zile pe luna), 1 abonament pe toate liniile, nominalizat sau nenominalizat, pe o luna reprezintă 180 de calatorii (clientul face in

medie 6 calatorii pe zi, 30 zile pe luna). înmulțind toate titlurile tarifare vândute intr-o luna cu cifrele de mai sus avem totalul călătoriilor efectuate intr-o luna.

In vederea deservirii activitatii de transport public de persoane CTP Cluj-Napoca SA a dispus in anul 2016 de un parc mediu inventar de 356 mijloace de transport: 240 autobuze, 87 troleibuze si 29 tramvaie. Coeficientul mediu de utilizare a mijloacelor de transport a fost de 0,73, din care 0,73 la autobuze, 0,72 la troleibuze si 0,70 la tramvaie. De asemenea compania a dispus la nivelul anului 2016 de un parc mediu inventar de 41 autospeciale, cu un coeficient mediu de utilizare de 0,50.

Toate activitatile economice derulate de companie in anul 2016 sunt consemnate in documentele contabile care au stat la baza intocmirii balanțelor de verificare lunare, a bilanțului contabil (formularul FIO), a contului de profit si pierdere (formularul F20), a datelor informative (formularul F30), a situației activelor imobilizate (formularul F40), precum si a celor zece note anexe bilanțului.

1.Situația indicatorilor economico -financiari Ia 31.12.2016

Prezentam o structura a veniturilor si cheltuielilor pe anii 2015 si 2016( bugetat si realizat). Structura este extrasa din formatul anexei 2 la bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Ministerul Finanțelor.

-mii lei-

Nr. crt.

Specificație

Realizări

2015

BVC 2016

Realizări

2016

col 4/col2 %

col 4/col3 %

0

1

2

3

4

5=4/2X100

6=4/3X100

1

Venituri totale(rd2+rd6)

123.727

127.927

128.925

104,2

100,78

2

Venituri           din

exploatare (rd3+rd4+rd5)

123.479

127.891

128.757

104,27

100,68

3

Venituri din servicii prestate

116.642

120.269

121.954

104,55

101,4

4

Venituri din subvenții pentru investiții

4.992

5.922

5.555

111,28

93,8

5

Alte venituri

1.845

1.700

1.248

67,64

73,41

6

Venituri financiare

248

36

168

67,74

466,67

7

Cheltuieli totale

(rd7+rd.l2)

122.635

127.427

125.282

102,16

98,32

8

Cheltuieli exploatare (rd9 +rdl0+rdll+rdl2)

122.399

127.322

125.230

102,31

98,36

9

Cheltuieli cu bunuri si

38.175

39.304

37.992

99,52

96,66

servicii

10

Cheltuieli impozite, taxe

769

779

731

95,06

93,84

11

Cheltuieli          cu

personalul( salariile, tichete de masa, asigurări sociale, alte ch. cu personalul)

65.705

68.244

68.124

103,68

99,82

12

Alte ch. de exploatare

17.750

18.995

18.383

103,57

96,78

13

Cheltuieli financiare

236

105

52

22,03

49,52

14

Profit brut (rdl-rd6)

1.092

500

3.643

333,61

728,6

15

Impozit profit

506

393

716

141,5

182,19

16

Profit net (rd!4-rd!6)

586

107

2.927

499,49

2.735,51

Din analiza indicatorilor prezentați mai sus rezulta ca in anul 2016 fata de anul 2015 au crescut atat veniturile, cu 4,2%, cat si cheltuielile, cu 2,16% . Comparând realizările din 2016 cu bugetul de venituri si cheltuieli se observa ca veniturile totale au crescut cu 0,78% fata de buget, iar cheltuielile totale au scăzut cu 1,68% fata de buget, ceea ce a condus la un profit brut de 3.643.000 lei fata de 500.000 lei bugetat. De asemenea, fata de suma prevăzută in buget pentru 2016 la cheltuielile cu personalul, de 68.244.000 lei, s-au realizat cheltuieli efective cu personalul de 68.124.000 lei, reprezentând 99,82% din suma bugetata. Menționam ca in componenta cheltuielilor cu personalul intra cheltuielile cu salariile, cheltuielile cu tichete de masa, cheltuielile privind asigurările sociale (CAS, șomaj, sanatate, fonduri speciale), alte cheltuieli (cheltuieli sociale).

In continuare vom prezenta situația indicatorilor si a obiectivelor de performanta pentru anul 2016:

Nr. crt

Indicator

Obiectiv

2016

Realizat

2016

Diferente

Observații

0

1

2

3

4=3-2

5

1

Rata profitului

0,39%

2,83%

2,44%

Favorabil

2

Cheltuieli la 1000 lei venit

996,09 %o

971,74 %o

-24,35 %o

Favorabil

3

Productivitatea muncii

84.140,00

90.673,64

6.533,64

Favorabil

4

Coeficient de utilizare a parcului

76

-Autobuze

 • - Troleibuze

 • - Tramvaie

73%

70%

65%

73%

72%

70%

0

+2%

+5%

Favorabil

Favorabil

Favorabil

5

Durata medie de recuperare a creanțelor

30 zile

27,10 zile

-2,9 zile

Favorabil

6

Durata medie de rambursare a datoriilor

30 zile

19,50 zile

-10,50 zile

Favorabil

Pe zona de venituri avem următoarea structura:Veniturile diverse se compun din:

Nr. crt

Venituri diverse

2016

0

1

2

1

Reclame, publicitate

385

2

Chirii

357

3

Vanzari mărfuri

429


- mii lei -

Nr.

crt

Venituri

2016

Pondere in total venituri

0

1

2

3

1

Venituri din transport calatori

118.472

91,89%

2

Venituri din amortisment

5.555

4,31%

3

Total activitate de baza (1+2)

124.027

96,20%

4

Venituri activitati diverse

4.731

3,67%

5

Total venituri exploatare(3+4)

128.758

99,87%

6

Venituri financiare

168

0,13%

7

Total venituri(5+6)

128.926

100,00%

4

Prestații intersecții

3.098

5

Reparații terti

94.

6

Vanzari mij loace fixe casate

178

7

Producție in curs de execuție

71

8

Alte venituri din exploatare

119

9

Total( 1+2+3+4+5+6+7+8)

4.731

Specificam ca veniturile din amortisment apar in situația in care firma achiziționează mijloace fixe din subvenții pentru investiții de la Bugetul Local. Aceste mijloace fixe trebuie amortizate, lor li se calculează cheltuiala cu amortismentul lunar, conform legislației. Dar pentru ca ele nu au avut influenta asupra costurilor, in fiecare luna se creeaza venit din amortisment cu aceeași suma. Pentru mijloacele fixe achiziționate din surse proprii, credite de investiții sau alte surse (ex. majorare capital), vor aparea in contabilitate doar cheltuieli cu amortismentul.

Prezentam in continuare cateva cheltuieli cu pondere mai mare in total cheltuieli de exploatare:

lei -

Nr. crt

Tip cheltuiala

Suma in 2016

Pondere in cheltuieli exploatare

0

1

2

3

1

Cheltuieli combustibili

19.773.501

15,80%

2

Cheltuieli piese schimb

4.589.346

3,70%

3

Cheltuieli anvelope

501.027

0,40%

4

Cheltuieli energie electrica

4.241.297

3,4%

5

Cheltuieli gaz metan

939.414

0,8%

6

Cheltuieli apa-canal

400.463

0,3%

7

Cheltuieli reparații curente

2.834.339

2,30%

8

Cheltuieli amortisment

17.973.186

14,40%

9

Alte cheltuieli materiale

4.609.630

3,70%

10

Cheltuieli salarii

51.905.722

41,50% ,

11

Cheltuieli tichete de masa

3.067.748

2,50%

12

Cheltuieli C.A.S.

8.303.991

6,6%13

Cheltuieli contribuții asigurări sanatate

2.728.841

2,2%

14

Cheltuieli exploatare

125.036.731

100%

2. Formulare bilanț

Formularele au fost completate conform legislației in vigoare. Astfel, alaturat raportului administratorilor veți găsi formularul de bilanț (FIO), contul de profit si pierdere (F20), date informative (F30) si situația activelor imobilizate la data de 31.12.2016 (F40).

3. Note bilanț

Nota 1- Reprezintă activele imobilizate la 31.12.2016. Ca o detaliere a investiților realizate, suma totala de 27.551.805 lei, reprezentând creșteri ale activelor imobilizate (F40, notai), se compune din:

 • - 9.050 lei la imobilizări necorporale - 3.050 lei reprezintă 2 licențe program, 6.000 lei investiții in curs de dezvoltare.

 • - 22.609 lei la construcții - copertina statie

 • - 27.294.363 lei la instalații tehnice si mașini - 25.229.460 lei constituita de recepția a 12 troleibuze articulate noi, produse de asocierea SC Astra Vagoane Calatori- SC Astra Bus, fiecare troleibuz avind valoarea de 2.102.455 lei. Asocierea a castigat in luna octombrie 2015 o licitație organizata de compania noastra privind achiziția a 20 de troleibuze articulate noi. Restul de 8 troleibuze vor fi recepționate in semestrul 1 din 2017. De asemenea au fost recepționate 10 autobuze articulate second-hand Reanault Agora, in valoare de 1.435.500 lei. Restul creșterii de 629.403 lei este reprezentata de diferite instalații tehnice si mașini cu valori mai mici.

- 155.243 lei la alte instalații, utilaje si mobilier;

- 70.540 lei la avansuri acordate pentru imobilizări corporale;

Nota 2 - Provizioane. CTP Cluj-Napoca nu a constituit provizioane in 2016.

Nota 3 - Propunere repartizare profit net pe anul 2016. Impozitul pe profit realizat de companie in 2016 s-a calculat in baza prevederilor Legii nr. 227/2015 (Codul Fiscal), actualizata. Profitul impozabil a fost in cazul nostru compus din profitul brut minus rezerva legala plus cheltuieli nedeductibile. Nu s-au inregistrat venituri neimpozabile. Repartizarea profitului, sub forma de propunere, este reflectata in nota 3. In urma aprobării modului de repartizare a profitului net se vor opera înregistrările contabile care se impun. Precizam faptul ca la propunerea de repartizare a profitului net s-a tinut seama de prevederile OG nr.64/2001, cu modificările si completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare pe 2016;

Nota 5 - Situația creanțelor si datoriilor la 31.12.2016;

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile;

Nota 7 - Participatii si surse de finanțare. Capitalul subscris si varsat al companiei la 31.12.2016 este de 152.212.000 lei;

Nota 8 - Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație, conducere si supraveghere in anul 2016;

Nota 9 - Calculul principalilor indicatori economico-financiari pe anul 2016;

Nota 10-Alte informații.

4. Concluzie

La baza posturilor din bilanțul contabil au stat datele înregistrate in contabilitatea companiei, puse de acord cu situația reala a elementelor patrimoniale stabilita pe baza inventarierii anuale. Situațiile financiare anuale pentru anul 2016 ale CTP Cluj-Napoca SA au fost intocmite conform Ordinului nr. 166/25.01.2017, privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportările contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. S-a tinut cont si de Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

Pe langa formularele de bilanț si notele la bilanț, raportul administratorilor va avea anexat situația fluxului de trezorerie, raportul asupra sistemului de control intern managerial, raportul auditorului financiar independent si declarația directorului general conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991.
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, emaii:secretariat@ctpcj.ro


SISTEM DE MANAGEMENT AL

CALITĂȚII ISO 9001:2008


Nr. 3.424/25.04.2017

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

Entitate:C.T.P.CLUJ-NAPOCA SA

Județul :12-Cluj

Adresa:JUDEȚUL CLUJ,LOC.CLUJ-NAPOCA,B-DUL 21 DECEMBRIE 1989,NR. 128-130

Număr din regidtrul comertului:j 12/66/1991

Forma de proprietate:12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN): 4931- Transporturi urbane,suburbane si metripolitane ca calatori

Cod de identificare fiscala:RO 201195

Subsemnatul ing.Liviu Neag,in calitate de Director General al C.T.P. CLUJ-NAPOCA SA. imi asum răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 si confirm ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare,performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA isi desfasoara activitatea in condiții de

  continuitate.RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Către Acționarii,

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA , cu sediul in Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 , nr.128-130 , CUI RO 201195, J12/66/1991

Opinie 1.Am auditat situațiile financiare anexate ale societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data si notele explicative la situațiile financiare , inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate se refera la:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii:

  158.330.025 lei

  121.076.788 lei

  2.927.239 Iei


 • •  Cifra de afaceri

 • •  Profitul net al exercițiului financiar:

2.In opinia noastra ,cu excepția existentei riscului de a nu depista unele erori sau fraude, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiara a Societății la data de 31 decembrie 2016 , performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectiva , in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicata , cu modificările si completările ulterioare (“L 82/1991”) si Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

 • 3.Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform cerințelor de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informații - Raportul administratorilor

 • 4.Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 7 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a) in Raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele .......semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 5.Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare in conformitate cu L 82/19^1 si OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.


Conducerea este responsabila pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

6.Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 7.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA-urile , exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •  Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •  Evaluam gradul de adecvare a politicilor, contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • •  Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Pentru si in numele SC EUROAUDIT SRL Cluj Napoca: înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 314 prof.univ.dr.Popa ioan înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 1014


Pentru si in numele SC GRADIENT SRL Cluj Napoca: înregistrata la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numărul 121/2001

Gheorghei Eugenia Monica înregistrata la Camera Auditorilor Fj din Romania cu numărul 2719/2009


Cluj Napoca, Rpmaniav^